Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Repair and maintenance services of medical and precision equipment [iridium-192 sources - medical]
Zielona Góra, Poland

Purchaser: Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

02/06/2015 S104 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Poland-Zielona Góra: Repair and maintenance services of medical and precision equipment

2015/S 104-188680

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
ul. Zyty 26
For the attention of: Krzysztof Iwanaszko
65-046 Zielona Góra
POLAND
Telephone: +48 683296575
Fax: +48 683255808
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.szpital.zgora.pl
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
50400000
Description
Repair and maintenance services of medical and precision equipment.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
9.7.2015 - 08:30
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.


----------------------------------------------------
Original Text (in Polish)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Polska-Zielona Góra: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

2015/S 104-188680

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
ul. Zyty 26
Osoba do kontaktów: Krzysztof Iwanaszko
65-046 Zielona Góra
POLSKA
Tel.: +48 683296575
Faks: +48 683255808
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital.zgora.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 źródeł radioaktywnych Ir 192 wraz z ich instalacją oraz przeprowadzenie przeglądów okresowych aparatu mHDR.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS PL432
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 źródeł radioaktywnych Ir 192 wraz z ich instalacją oraz przeprowadzenie przeglądów okresowych aparatu mHDR.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 źródeł radioaktywnych Ir 192 wraz z ich instalacją oraz przeprowadzenie przeglądów okresowych aparatu mHDR.
Szacunkowa wartość bez VAT: 201 660 PLN
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
Przed upływem terminu składania ofert wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości 6 000 PLN.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)
Inne szczególne warunki
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz w zakresie realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia spełniają następujące warunki:
a/ posiadają (o ile odrębne przepisy prawa stanowią takie wymagania) uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego postępowania;
b/ dysponują zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności dotyczącymi: wiedzy, doświadczenia, sytuacji ekonomicznej i finansowej, odpowiedniego potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia.
II. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu oceniane będą według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści przedłożonych oświadczeń i dokumentów:
a/ oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
b/ opłacona polisa a w przypadku jej braku inny właściwy dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 PLN.
Uwagi:
Jeżeli wykonawca przedkłada polisę z której wynika, że termin płatności, pierwszej raty składki ubezpieczenia lub całości składki ubezpieczenia został odroczony i upływa po terminie składania ofert, to również ma obowiązek udokumentować fakt opłacenia przed upływem terminu składania oferty przedmiotowej – odroczonej pierwszej raty składki lub całości składki ubezpieczenia. Każda przedkładana polisa musi być opłacona.
Obowiązek, o którym mowa wyżej nie dotyczy kolejnych rat składki ubezpieczenia, których termin płatności jest odroczony i upływa po terminie składania ofert.
c/ aktualny dokument autoryzacji lub certyfikat od producenta na świadczenie usług napraw i przeglądów aparatury objętej przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych art. 90 oraz ewentualnie
d/ dokument (w tym pisemne – wyłącznie w formie oryginału oświadczenie) zawierający zobowiązanie każdego podmiotu trzeciego oddającego wykonawcy do dyspozycji niezbędny zasób na potrzeby wykonania zamówienia, dotyczący: wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia, zdolności finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów – w przypadku, gdy wykonawca w trakcie realizacji zamówienia polegać będzie na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych podmiotów trzecich, niezależnie od charakteru prawnego łączącego wykonawcę z podmiotem udostępniającym określony zasób.
Uwagi:
Zakres i rodzaj udostępnianych przez dany podmiot trzeci zasobów powinien odpowiadać właściwej deklaracji wykonawcy zawartej w pkt 2b, 2c, 3b, 3c, 4b oraz 4c oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do SIWZ.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
III. Stwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp dokonane zostanie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści przedłożonych, następujących dokumentów:
a/ oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
b/ aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;
c/ aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, Przedmiotowy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
d/ aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Przedmiotowy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
e/ aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy Pzp. Przedmiotowy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed pływem terminu składania ofert;
f/ aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy pzp. Przedmiotowy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
g/ aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 oraz 11 ustawy Pzp. Przedmiotowy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwagi:
I. W przypadku wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty, o których mowa pkt 8.1b–8.1.g SIWZ powinny zostać przygotowane zgodnie z uregulowaniami zawartymi w § 4 ust. 1–3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
II. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty, o których mowa w pkt 8.1.e i 8.1.g SIWZ powinny zostać przygotowane zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
III. W przypadku składania ofert przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia:
a/ dokumenty, o których mowa w pkt 8.1a–8.1g SIWZ powinny zostać złożone oddzielnie przez każdy podmiot współuczestniczący;
b/ oświadczenie wymienione w pkt 8.a SIWZ składane jest wspólnie w imieniu konsorcjum, wspólników spółki cywilnej;
c/ z treści dokumentów, o których mowa w pkt 8. b i 8. c SIWZ powinno jednoznacznie wynikać, że wskazane wymagania spełniają łącznie podmioty współuczestniczące lub samodzielnie spełnia jeden z takich podmiotów.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według kryterium "spełnia – nie spełnia" na podstawie analizy treści przedłożonych dokumentów:
— oświadczenie wykonawcy oraz ewentualnie właściwe zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące zdolności finansowej lub kredytowej tego podmiotu,
— opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny właściwy dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 PLN.
Uwagi:
Jeżeli wykonawca przedkłada polisę z której wynika ,że termin płatności, pierwszej raty składki ubezpieczenia lub całości składki ubezpieczenia został odroczony i upływa po terminie składania ofert, to również ma obowiązek udokumentować fakt opłacenia przed upływem terminu składania oferty przedmiotowej – odroczonej pierwszej raty składki lub całości składki ubezpieczenia. Każda przedkładana polisa musi być opłacona. Obowiązek, o którym mowa wyżej nie dotyczy kolejnych rat składki ubezpieczenia, których termin płatności jest odroczony i upływa po terminie składania ofert.
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według kryterium "spełnia – nie spełnia" na podstawie analizy treści przedłożonych dokumentów. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według kryterium "spełnia – nie spełnia" na podstawie analizy treści przedłożonych dokumentów:
oświadczenie wykonawcy oraz ewentualnie właściwe zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasób w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 80
2. Serwis. Waga 20
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
TL.372.7.2015
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 8 PLN
Warunki i sposób płatności: A) ze strony internetowej – www.bip.szpital.zgo.pl
b) osobiście – w siedzibie zamawiającego (budynek A – administracji, pok. 205) – cena 8 PLN;
c) za pośrednictwem poczty – po uprzednim przekazaniu zamawiającemu stosownego wniosku (m. innymi faxem na nr +48 683255808) – cena 8 PLN + koszty przekazania.
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.7.2015 - 08:30
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 9.7.2015 - 9:00
Miejscowość:
Zielona Góra, ul. Zyty 26, siedziba zamawiającego (bud. A – administracji, Pok. 205).
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Krzysztof Iwanaszko.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
06-676 Warszawa
POLSKA
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
06-676 Warszawa
POLSKA
VI.4.2)
Składanie odwołań
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
06-676 Warszawa
POLSKA
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.5.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.