Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Machines and apparatus for testing and measuring [includes nuclear instrumentation, etc][amendment]
Wrocław, Poland

Purchaser: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=59457

04/06/2015 S106 Member states - Supply contract - Additional information - Open procedure
Poland-Wrocław: Machines and apparatus for testing and measuring

2015/S 106-192205

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 147, For the attention of: Elżbieta Piwowarczyk, Wrocław 54-066, POLAND. E-mail: elzbieta.piwowarczyk@eitplus.pl

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 13.5.2015, 2015/S 92-165216)

RE:
CPV:38540000, 42300000, 38341000
Machines and apparatus for testing and measuring

Industrial or laboratory furnaces, incinerators and ovens

Apparatus for measuring radiation

Instead of:

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Okres w miesiącach: 2 (od udzielenia zamówienia).

VI.3) Informacje dodatkowe:

I. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za zakres zamówienia, który wykonuje przy pomocy podwykonawców, odpowiadając za ich działania i za zaniechania jak za własne. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca się powoływał, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. II. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek III. Zamawiający informuje, iż przed wszczęciem przedmiotowego postępowania nie przeprowadził dialogu technicznego. IV. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp, do 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegającego na rozszerzeniu dostaw, jeżeli zmiana Wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze sprzętu. V. Podstawowy termin realizacji zamówienia publicznego wynosi maksymalnie: Część I – do 6 tygodni od daty złożenia Zamówienia dostawczego z zastrzeżeniem iż realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do 30.09.2015 r. Część II – do 8 tygodni od daty złożenia Zamówienia dostawczego z zastrzeżeniem iż realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do 30.09.2015 r. Część III – do 6 tygodni od daty złożenia Zamówienia dostawczego z zastrzeżeniem iż realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do 30.09.2015 r. Część IV – do 2 miesięcy od daty złożenia Zamówienia dostawczego z zastrzeżeniem iż realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do 30.09.2015 r. Część V – do 6 tygodni od daty złożenia Zamówienia dostawczego z zastrzeżeniem iż realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do 30.09.2015 r.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

18.6.2015 (11:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

18.6.2015 (11:30)

Read:
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Okres w dniach: 63 (od udzielenia zamówienia).

VI.3) Informacje dodatkowe:

I. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za zakres zamówienia, który wykonuje przy pomocy podwykonawców, odpowiadając za ich działania i za zaniechania jak za własne. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca się powoływał, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. II. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek III. Zamawiający informuje, iż przed wszczęciem przedmiotowego postępowania nie przeprowadził dialogu technicznego. IV. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, do 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegającego na rozszerzeniu dostaw, jeżeli zmiana Wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze sprzętu. V. Podstawowy termin realizacji zamówienia publicznego wynosi maksymalnie: Część I – do 6 tygodni od daty złożenia Zamówienia dostawczego z zastrzeżeniem iż realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do 30.9.2015. Część II – do 9 tygodni od daty złożenia Zamówienia dostawczego z zastrzeżeniem iż realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do 14.10.2015. Część III – do 6 tygodni od daty złożenia Zamówienia dostawczego z zastrzeżeniem iż realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do 30.9.2015. Część IV – do 2 miesięcy od daty złożenia Zamówienia dostawczego z zastrzeżeniem iż realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do 30.9.2015. Część V – do 9 tygodni od daty złożenia Zamówienia dostawczego z zastrzeżeniem iż realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do 14.10.2015.

Zamawiający podał w pkt VI.3.3) termin realizacji w przeliczeniu na dni, przyjmując, że jeden tydzień to 7 dni.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

24.6.2015 (11:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

24.6.2015 (11:30)

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.