Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Disposal of radioactive waste [supply of radionuclide sources and removal/disposal of old sources]
Czech Republic

Purchaser: Česká republika – Ministerstvo obrany, Sekce vyzbrojování a akvizic
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=57703

04/06/2015 S106 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Czech Republic-Prague: Disposal of radioactive waste

2015/S 106-192333

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Česká republika – Ministerstvo obrany, Sekce vyzbrojování a akvizic
60162694
náměstí Svobody 471/4
Contact point(s): Odbor nabývání movitého majetku, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
For the attention of: Ing. Jan Sláma
160 01 Praha 6
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 973216907
E-mail: onmm.sva@army.cz
Fax: +420 973216646
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.army.cz
Address of the buyer profile: http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMO
Electronic access to information: http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
90521300, 90520000, 90521400
Description
Disposal of radioactive waste.
Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services.
Transport of radioactive waste.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
22.7.2015 - 13:30
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Czech.

----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------


I.II.III.IV.VI.
Česká republika-Praha: Likvidace radioaktivního odpadu

2015/S 106-192333

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Česká republika – Ministerstvo obrany, Sekce vyzbrojování a akvizic
60162694
náměstí Svobody 471/4
Kontaktní místo: Odbor nabývání movitého majetku, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
K rukám: Ing. Jan Sláma
160 01 Praha 6
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 973216907
E-mail: onmm.sva@army.cz
Fax: +420 973216646
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.army.cz
Adresa profilu kupujícího: http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMO
Elektronický přístup k informacím: http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION
Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Obrana
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)
Popis
II.1.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Uzavřený radionuklidový zářič.
II.1.2)
Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: VZ 551240 Olomouc.
Kód NUTS CZ071
II.1.3)
Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)
Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem veřejné zakázky je demontáž, naložení a odvoz, vybití a ekologická likvidace stávajících 5 ks uzavřených radionuklidových zářičů s kontejnerem a ozařovačem a pořízení 4 ks nových uzavřených radionuklidových zářičů s kontejnerem a ozařovačem pro Metrologickou laboratoř ionizujícího záření v areálu Vojenského zařízení 551240 a zabezpečení s tím souvisejících činností.
II.1.6)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
90521300, 90520000, 90521400
II.1.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)
Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)
Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)
Celkové množství nebo rozsah:
Provedení demontáže, naložení a odvozu, vybití a ekologické likvidace stávajících 5 ks uzavřených radionuklidových zářičů s kontejnerem a ozařovačem a pořízení 4 ks nových uzavřených radionuklidových zářičů s kontejnerem a ozařovačem pro Metrologickou laboratoř ionizujícího záření v areálu Vojenského zařízení 551240 a zabezpečení s tím souvisejících činností.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 19 421 487 CZK
II.2.2)
Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)
Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)
Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Dokončení 30.11.2016
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Zadavatel neposkytuje zálohové platby. Platby výhradně v CZK. Právo fakturovat vzniká dodavateli dnem protokolárního předání dodávek nebo souvisejících činností zadavateli (přejímajícímu).Splatnost daňových dokladů – faktur min. 30 dnů od data jejich doručení zadavateli. Za den úhrady je považován den odepsání fakturované částky z účtu zadavatele. Podrobně v zadávací dokumentaci.
III.1.3)
Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)
Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Dodavatel musí prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) až písm. h), a písm. j) a písm. k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a to způsobem dle § 53 odst. 3 zákona. Dále musí dodavatel prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a), písm. b) zákona. Podrobně v zadávací dokumentaci.
III.2.2)
Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Dodavatel musí předložit „Čestné prohlášení” o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona.
III.2.3)
Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel podle:
— dle § 56 odst. 1 písm. a) a dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona předložením seznamu významných dodávek (ve vztahu k části předmětu této veřejné zakázky – dodání 4 ks nových URZ včetně kontejneru a ozařovače) a předložením seznamu významných služeb (ve vztahu k části předmětu této veřejné zakázky – demontáž, naložení a odvoz, vybití a likvidace stávajících URZ včetně kontejneru a ozařovače) realizovaných, resp. poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, resp. poskytnutí. Podrobně v zadávací dokumentaci.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Dodavatel splňuje technické kvalifikační předpoklady, pokud:
— v posledních třech letech realizoval minimálně jednu významnou dodávku a současně minimálně jednu významnou službu v celkové souhrnné výši 8 000 000 CZK včetně DPH (tj. součet významných dodávek a významných služeb), nebo pokud
— v posledních třech letech realizoval minimálně dvěma komplexními plněními významné dodávky s významnou službou (tj. významná dodávka a významná služba byly plněny v rámci jednoho plnění jako v případě této veřejné zakázky) v celkové souhrnné výši 8 000 000 CZK včetně DPH (tj. součet obou významných komplexních plnění dodávka se službou). Podrobně v zadávací dokumentaci.
III.2.4)
Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)
Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)
Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)
Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ne
Oddíl IV: Řízení

IV.1)
Druh řízení
IV.1.1)
Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)
Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)
Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)
Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)
Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)
Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)
Administrativní informace
IV.3.1)
Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
305/2015-1350
IV.3.2)
Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
Oznámení předběžných informací
Číslo oznámení v Úř. věst: 2015/S 16-024237 ze dne 23.1.2015
IV.3.3)
Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
22.7.2015 - 13:30
IV.3.5)
Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.3.7)
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
dnech: 90 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)
Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 22.7.2015 - 13:31
Místo:
Sekce vyzbrojování a akvizic, Odbor nabývání movitého majetku, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6.
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Zúčastnit se otevírání obálek jsou oprávněni členové komise jmenované zadavatelem a max. 1 zástupce za každého uchazeče. Podrobně v zadávací dokumentaci.
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)
Další informace
Zadavatel v souladu s ustanovením § 48 odst. 1 zákona uveřejnil zadávací dokumentaci v plném rozsahu na profilu zadavatele https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMO
VI.4)
Odvolací řízení
VI.4.1)
Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Internetová adresa: http://uohs.cz
Fax: +420 542167112
VI.4.2)
Podání odvolání
VI.4.3)
Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Internetová adresa: http://uohs.cz
Fax: +420 542167112
VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení:
29.5.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.