Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Financial leasing services [leasing of n3g category trucks]
Stráž pod Ralskem, Czech Republic

Purchaser: Diamo, státní podnik

05/06/2015 S107 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Czech Republic-Stráž pod Ralskem: Financial leasing services

2015/S 107-193739

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Diamo, státní podnik
00002739
Máchova 201
Contact point(s): Správa uranových ložisek, o.z., Příbram
For the attention of: Ing. Eva Klierová
471 27 Stráž pod Ralskem
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 318644132
E-mail: klierova@diamo.cz
Fax: +420 318627114
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.diamo.cz
Address of the buyer profile: http://www.ppe.cz/v2/profil/diamo/
Electronic access to information: http://www.ppe.cz/v2/profil/diamo/
Electronic submission of tenders and requests to participate: http://www.diamo.cz
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: Diamo, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek
00002739
28. října 184
Contact point(s): podatelna
261 13 Příbram
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 318644111
E-mail: klierova@diamo.cz
Fax: +420 318627114
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
66114000, 34142300, 34134100
Description
Financial leasing services.
Dumper trucks.
Flatbed trucks.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 20.7.2015 - 09:30
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
20.7.2015 - 09:30
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Czech.


----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Česká republika-Stráž pod Ralskem: Finanční leasing

2015/S 107-193739

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Diamo, státní podnik
00002739
Máchova 201
Kontaktní místo: Správa uranových ložisek, o.z., Příbram
K rukám: Ing. Eva Klierová
471 27 Stráž pod Ralskem
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 318644132
E-mail: klierova@diamo.cz
Fax: +420 318627114
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.diamo.cz
Adresa profilu kupujícího: http://www.ppe.cz/v2/profil/diamo/
Elektronický přístup k informacím: http://www.ppe.cz/v2/profil/diamo/
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast: http://www.diamo.cz
Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: Diamo, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek
00002739
28. října 184
Kontaktní místo: podatelna
261 13 Příbram
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 318644111
E-mail: klierova@diamo.cz
Fax: +420 318627114
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Životní prostředí
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)
Popis
II.1.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Leasing nákladních automobilů kategorie N3G.
II.1.2)
Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Kombinace uvedeného
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Příbram, Středočeský kraj.
Kód NUTS CZ020
II.1.3)
Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)
Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem zakázky je finanční leasing celkem 2 kusů nákladních automobilů ve dvou částech zakázky – 1. část 1 kus sklápěcí, 2. část – 1 kus plošinový.
II.1.6)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
66114000, 34142300, 34134100
II.1.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.1.9)
Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ano
II.2)
Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)
Celkové množství nebo rozsah:
6 kusů automobilů.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 5 500 000 CZK
II.2.2)
Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)
Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)
Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 60 (ode dne zadání zakázky)
Informace o částech zakázky

Část zakázky č.: 1 Název: Leasing sklápěcího nákladního automobilu
1)
Stručný popis
Finanční leasing 1 kusu sklápěcího nákladního automobilu.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
66114000, 34142300
3)
Množství nebo rozsah
1 kus automobilu.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 3 500 000 CZK
4)
Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
Doba trvání v měsících: 60 (ode dne zadání zakázky)
5)
Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 2 Název: Leasing plošinového nákladního automobilu
1)
Stručný popis
Finanční leasing 1 kusu plošinového nákladního automobilu.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
66114000, 34134100
3)
Množství nebo rozsah
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 2 000 000 CZK
4)
Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
Doba trvání v měsících: 60 (ode dne zadání zakázky)
5)
Další informace o částech zakázky
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Viz zadávací dokumentace.
III.1.3)
Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)
Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Základní kvalifikační předpoklady stanovené v ust. § 53 odst. 1 způsobem dle ust. § 53 odst. 3 ZVZ, profesní kvalifikační předpoklady dle ust. § 54 – dle písm. a) výpisem z obchodního rejstříku, dle písm. b) dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu předmětu veřejné zakázky.
III.2.2)
Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ předložením čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
III.2.3)
Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Podle § 56 odst. 1 písm a) ZVZ.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Zadavatel požaduje předložit:
— pro část 1 zakázky:
—— seznam významných dodávek (finanční leasing) realizovaných dodavatelem v posledních třech letech v objemu minimálně 7 000 000 CZK/za 3 roky pro uvedenou komoditu. Přílohou výše uvedeného seznamu dodávek musí být osvědčení dle § 56 odst. 1 písm. a) bod 1, 2 nebo 3 zákona,
— pro část 2 zakázky:
—— seznam významných dodávek (finanční leasing) realizovaných dodavatelem v posledních třech letech v objemu minimálně 4 000 000 CZK/za 3 roky pro uvedenou komoditu. Přílohou výše uvedeného seznamu dodávek musí být osvědčení dle § 56 odst. 1 písm. a) bod 1, 2 nebo 3 zákona.
III.2.4)
Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)
Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)
Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)
Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ne
Oddíl IV: Řízení

IV.1)
Druh řízení
IV.1.1)
Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)
Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)
Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)
Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)
Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)
Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)
Administrativní informace
IV.3.1)
Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
4520018457
IV.3.2)
Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
Oznámení předběžných informací
Číslo oznámení v Úř. věst: 2015/S 83-147035 ze dne 29.4.2015
IV.3.3)
Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 20.7.2015 - 09:30
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
20.7.2015 - 09:30
IV.3.5)
Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.3.7)
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
dnech: 60 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)
Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 20.7.2015 - 10:00
Místo:
28. října 184, Příbram VII.
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Zadavatel připouští účast nejvýše dvou zástupců, kteří se prokáží zmocněním uchazeče (nejsou-li statutárními zástupci). Účast dalších osob se nepřipouští.
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)
Další informace
Jedná se o položku z koordinovaného seznamu nákupu automobilů pro rok 2015. Zakázka je rozdělena na 2 části.
VI.4)
Odvolací řízení
VI.4.1)
Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: http://www.compet.cz
Fax: +420 542167115
VI.4.2)
Podání odvolání
VI.4.3)
Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: http://www.compet.cz
Fax: +420 542167115
VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení:
1.6.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.