Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Architectural, construction, engineering and inspection services [independent safety assessment of sites for future deep geological repository etc]
Czech Republic

Purchaser: ČR – Státní úřad pro jadernou bezpečnost

09/06/2015 S109 Member states - Service contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Czech Republic-Prague: Architectural, construction, engineering and inspection services

2015/S 109-198407

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
ČR – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
48136069
Senovážné náměstí 1585/9
110 00 Praha
CZECH REPUBLIC
E-mail: vzuloziste@sujb.cz
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.sujb.cz/
Address of the buyer profile: http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/48136069
Electronic access to information: http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/48136069
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
71000000
Description
Architectural, construction, engineering and inspection services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
7.7.2015 - 10:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Czech.


----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Česká republika-Praha: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2015/S 109-198407

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
ČR – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
48136069
Senovážné náměstí 1585/9
110 00 Praha
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: vzuloziste@sujb.cz
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.sujb.cz/
Adresa profilu kupujícího: http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/48136069
Elektronický přístup k informacím: http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/48136069
Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)
Popis
II.1.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Vývoj hlubinného úložiště.
II.1.2)
Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 12: Služby architektů; inženýrské služby, integrované inženýrské služby; územní plánování; související vědeckotechnické poradenství; technické testování a provádění analýz
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Hlavní město Praha.
Kód NUTS CZ010
II.1.3)
Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)
Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem veřejné zakázky je provedení nezávislého posouzení bezpečnosti lokalit budoucího hlubinného úložiště radioaktivních odpadů na základě vstupů poskytnutých budoucím provozovatelem úložiště v rozsahu zadávací bezpečnostní zprávy pro povolení umístění úložiště radioaktivních odpadů.
II.1.6)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
71000000
II.1.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne
II.1.8)
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)
Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)
Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)
Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 3 300 000 CZK
II.2.2)
Informace o opcích
II.2.3)
Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)
Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 28 (ode dne zadání zakázky)
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Hlavní podmínky financování a platební podmínky jsou uvedeny v Návrhu smluvního vztahu, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
III.1.3)
Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)
Další zvláštní podmínky
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč/dodavatel, který:
a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 zákona. Splnění těchto kvalifikačních předpokladů se prokazuje předložením dokladů uvedených v § 62 odst. 2 zákona;
b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona. Splnění těchto kvalifikačních předpokladů se prokazuje předložením dokladů uvedených v § 54 písm. a) a b) zákona.
III.2.2)
Ekonomická a finanční způsobilost
III.2.3)
Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Zadavatel požaduje splnění předpokladů podle § 56 odst. 2 písm. b), e) a h) zákona. Podle § 56 odst. 2 písm. b) a e) zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil seznam všech osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky. Nadpoloviční většina osob (tj. více než polovina osob), včetně vedoucích pracovníků, uvedená v seznamu musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání v minimálně jednom z následujících oborů – jaderná chemie, matematika, fyzika, geologie, hydrogeologie, strojní inženýrství, jaderná energetická zařízení, materiálové inženýrství a informatika. Uchazeč Všechny osoby uvedené v seznamu musí být nezávislý odborníci a posuzovatelé ve vztahu k předmětu veřejné zakázky uvedeného v bodě 2.1 zadávací dokumentace. Podle § 56 odst. 2 písm. h) zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil přehled technického a softwarového zařízení, které bude mít při plnění veřejné zakázky k dispozici.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Požadavek podle § 56 odst. 2 písm. b) a e) zákona splní ten, který předloží podepsaný seznam všech osob, kteří se budou podílet na plnění VZ. Vzdělání uchazeč doloží kopií dokladů o ukončení vysokoškolského vzdělání a kopií dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání zbylých osob ze seznamu. Prokázání, že se jedná o nezávislé odborníky a posuzovatelé uchazeč doloží čestnými prohlášeními osob. Požadavek podle § 56 odst. 2 písm. h) zákona splní ten dodavatel, který předloží podepsaný seznam v němž uvede SW vybavení/program(y) pro modelování hydrogeologického systému v hostitelském prostředí (proudění a transport), modelování biosféry a modelování blízkých interakcí (přenos a šíření tepla, geochemické modelování v blízkém a vzdáleném poli). SW vybavení/program(y) uvedené v seznamu musí být schopné modelovat alespoň dvě uvedené oblasti modelování. Uchazeč/dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii. Podrobnosti jsou uvedeny v ZD.
III.2.4)
Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)
Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)
Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)
Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ne
Oddíl IV: Řízení

IV.1)
Druh řízení
IV.1.1)
Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)
Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)
Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)
Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)
Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)
Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)
Administrativní informace
IV.3.1)
Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
SÚJB/KÚ/9021/2015
IV.3.2)
Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)
Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
IV.3.4)
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
7.7.2015 - 10:00
IV.3.5)
Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.3.7)
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
do: 30.9.2015
IV.3.8)
Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 7.7.2015 - 11:00
Místo:
Sídlo zadavatele (Senovážné nám. č. 9, Praha 1).
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)
Další informace
VI.4)
Odvolací řízení
VI.4.1)
Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřad pro ochranu hospodářské
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 123456789
Internetová adresa: http://compet.cz
Fax: +420 123456789
VI.4.2)
Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu Zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí Zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)
Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení:
1.6.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.