Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Other containers [amendment]
Otwock, Poland

Purchaser: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=59331

11/06/2015 S111 Member states - Supply contract - Additional information - Open procedure
Poland-Otwock: Other containers

2015/S 111-200824

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, ul. Andrzeja Sołtana 7, Narodowe Centrum Badań Jądrowych Osrodek Radioizotopów POLATOM, 05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7, Budynek nr 24, For the attention of: Waldemar Woźniak, Otwock 05-400, POLAND. Fax: +48 227180350. E-mail: waldemar.wozniak@polatom.pl

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 5.5.2015, 2015/S 86-154937)

RE:
CPV:44619000
Other containers

Instead of:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Część Nr 1 – Dostawa pojemników P- 5

Kwota 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)

Część Nr 2 – Dostawa pojemników P-10

Kwota 900,00 PLN (słownie: dziewięćset złotych)

Część Nr 3 – Dostawa pojemników P-20

Kwota 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych)

Część Nr 4 – Dostawa pojemników P-30

Kwota 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych)

Część Nr 5 – Dostawa pojemników P-50

Kwota 17 000,00 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy złotych)

Część Nr 6 – Dostawa pojemników P-60

Kwota 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

Część Nr 7 – Dostawa pojemników P-15KN

Kwota 3 500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)

Część Nr 8 – Dostawa pojemników P-25KN

Kwota 13 000,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy złotych)

Część Nr 9 – Dostawa pojemników P-20SR

Kwota 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)

Część Nr 10 – Dostawa pojemników P-32KN

Kwota 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych)

Część Nr 11 – Dostawa pojemników TULEJE

Kwota 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)

Część Nr 12 – Dostawa pojemników Ø 120

Kwota 22 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych)

Wykonawca może wnieść wadium w jednej bądź kilku formach, wybranych z niżej wymienionych form: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

Raiffeisen Bank 09 1750 0009 0000 0000 0347 9226 z adnotacją:

Wadium – Nr sprawy: 18/P/2013, Część Nr ……….(wskazać wszystkie części, dla których wnoszone jest wadium)

Dostawa pojemników osłonnych do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM w systemie dostaw sukcesywnych w okresie trzech lat – 12 części.

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.),

w terminie do 10.06.2015 r. do godz. 11:00.

Sposób przekazania wadium w formach określonych w pkt. 2) – 5) – w kasie NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM w budynku 24.

2. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

3. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy Prawo zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.

4. W przypadku niezabezpieczenia oferty wadium, Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w odniesieniu do wszystkich części przedmiotu zamówienia.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

10.6.2015 (11:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

10.6.2015 (11:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

10.6.2015 (12:00)

Read:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Część Nr 1 – Dostawa pojemników P- 5

Kwota 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)

Część Nr 2 – Dostawa pojemników P-10

Kwota 900 PLN (słownie: dziewięćset złotych)

Część Nr 3 – Dostawa pojemników P-20

Kwota 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych)

Część Nr 4 – Dostawa pojemników P-30

Kwota 9 000 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych)

Część Nr 5 – Dostawa pojemników P-50

Kwota 17 000 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy złotych)

Część Nr 6 – Dostawa pojemników P-60

Kwota 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

Część Nr 7 – Dostawa pojemników P-15KN

Kwota 3 500 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)

Część Nr 8 – Dostawa pojemników P-25KN

Kwota 13 000 PLN (słownie: trzynaście tysięcy złotych)

Część Nr 9 – Dostawa pojemników P-20SR

Kwota 150 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)

Część Nr 10 – Dostawa pojemników P-32KN

Kwota 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych)

Część Nr 11 – Dostawa pojemników TULEJE

Kwota 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)

Część Nr 12 – Dostawa pojemników Ø 120

Kwota 22 000 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych)

Wykonawca może wnieść wadium w jednej bądź kilku formach, wybranych z niżej wymienionych form: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

Raiffeisen Bank 09 1750 0009 0000 0000 0347 9226 z adnotacją:

Wadium – Nr sprawy: 05/P/2015, Część Nr ……….(wskazać wszystkie części, dla których wnoszone jest wadium)

Dostawa pojemników osłonnych do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM w systemie dostaw sukcesywnych w okresie trzech lat – 12 części.

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.),

w terminie do 17.6.2015 do godz. 11:00.

Sposób przekazania wadium w formach określonych w pkt. 2) – 5) – w kasie NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM w budynku 24.

2. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

3. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy Prawo zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.

4. W przypadku niezabezpieczenia oferty wadium, Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w odniesieniu do wszystkich części przedmiotu zamówienia.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

17.6.2015 (11:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

17.6.2015 (11:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

17.6.2015 (12:00)


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.