Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Medical equipments [supply of new instrumentation, including dosimetry, etc - medical]
Liberec, Czech Republic

Purchaser: Krajská nemocnice Liberec, a.s.

12/06/2015 S112 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Czech Republic-Liberec: Medical equipments

2015/S 112-202520

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
27283933
Husova 357/10
Contact point(s): Compet Consult s.r.o.
For the attention of: Ing. Lucie Stahlová
460 63 Liberec
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 481030368
E-mail: lucie.stahlova@competconsult.cz
Fax: +420 481030368
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.nemlib.cz
Address of the buyer profile: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=8c873c0f-2d3a-488d-8d74-15a411f9b78c
Further information can be obtained from: Compet Consult s.r.o.
26502402
Tržní náměstí 876/11
For the attention of: Ing. Lucie Stahlová
460 01 Liberec
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 481030368
E-mail: lucie.stahlova@competconsult.cz
Fax: +420 481030368
Internet address: http://www.competconsult.cz
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: Compet Consult s.r.o.
26502402
Tržní náměstí 876/11
For the attention of: Ing. Lucie Stahlová
460 01 Liberec
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 481030368
E-mail: lucie.stahlova@competconsult.cz
Fax: +420 481030368
Internet address: http://www.competconsult.cz
Tenders or requests to participate must be sent to: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
27283933
Husova 357/10
Contact point(s): podatelna
460 63 Liberec
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 485311111
Fax: +420 485101119
Internet address: http://www.nemlib.cz
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
33100000, 50421000
Description
Medical equipments.
Repair and maintenance services of medical equipment.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
22.7.2015 - 13:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Czech.


----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Česká republika-Liberec: Zdravotnické přístroje

2015/S 112-202520

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
27283933
Husova 357/10
Kontaktní místo: Compet Consult s.r.o.
K rukám: Ing. Lucie Stahlová
460 63 Liberec
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 481030368
E-mail: lucie.stahlova@competconsult.cz
Fax: +420 481030368
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.nemlib.cz
Adresa profilu kupujícího: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=8c873c0f-2d3a-488d-8d74-15a411f9b78c
Další informace lze získat: Compet Consult s.r.o.
26502402
Tržní náměstí 876/11
K rukám: Ing. Lucie Stahlová
460 01 Liberec
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 481030368
E-mail: lucie.stahlova@competconsult.cz
Fax: +420 481030368
Internetová adresa: http://www.competconsult.cz
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: Compet Consult s.r.o.
26502402
Tržní náměstí 876/11
K rukám: Ing. Lucie Stahlová
460 01 Liberec
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 481030368
E-mail: lucie.stahlova@competconsult.cz
Fax: +420 481030368
Internetová adresa: http://www.competconsult.cz
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
27283933
Husova 357/10
Kontaktní místo: podatelna
460 63 Liberec
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 485311111
Fax: +420 485101119
Internetová adresa: http://www.nemlib.cz
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)
Popis
II.1.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra II. KN Liberec.
II.1.2)
Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Kód NUTS CZ051
II.1.3)
Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)
Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení pro Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec, a.s. Konkrétně se jedná o dodávku RTG skiaskopie digitální – skiaskopicko-skiagrafického kompletu, multifunkčního systému operačních sálů, skiagrafického přístroje a klinické dozimetrie. Předmět zakázky pro všechny části veřejné zakázky zahrnuje dodávku zboží v parametrech požadovaných zadávací dokumentací do místa určení, jeho montáž, instalaci do určených prostor, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti a instruktáž obsluhy osobou k tomu oprávněnou (u aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, u aktivních zdravotnických prostředků rizikové třídy II b nebo III a u zdravotnických prostředků, u nichž to stanovil výrobce, může instruktáž provádět pouze osoba, která na základě odpovídajícího vzdělání, praktických zkušeností a poučení výrobcem poskytuje dostatečnou záruku odborného provádění instruktáže o správném používání daného zdravotnického prostředku). Součástí předmětu plnění je pro všechny části veřejné zakázky i poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty. U částí 1 (RTG skiaskopie digitální – skiaskopicko-skiagrafický komplet) a 3 (Skiagrafie) zahrnuje předmět zakázky také provádění pozáručního servisu po dobu 8-mi let.
II.1.6)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
33100000, 50421000
II.1.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.1.9)
Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)
Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)
Celkové množství nebo rozsah:
Část 1: 13 405 000 CZK bez DPH (16 220 050 CZK včetně DPH).
Část 2: 7 712 125,50 CZK bez DPH (9 331 671,86 CZK včetně DPH).
Část 3: 13 253 695,04 CZK bez DPH (16 036 971 CZK včetně DPH).
Část 4: 6 359 001,65 CZK bez DPH (7 694 392 CZK včetně DPH).
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 40 729 822,20 CZK
II.2.2)
Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)
Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)
Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
dnech: 42 (ode dne zadání zakázky)
Informace o částech zakázky

Část zakázky č.: 1 Název: Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra II. KN Liberec – RTG skiaskopie digitální – skiaskopicko-skiagrafický digitální komplex
1)
Stručný popis
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka přístroje pro skiaskopické vyšetřování pacientů pod přímou radiografickou kontrolou v reálném čase, skiagrafická složka je požadována pro možnost plného využití přístroje i v době, kdy nejsou prováděna skiaskopická vyšetření. Zadavatel požaduje dodání přístroje nejvyšší třídy s přímou digitalizací. Předmět této části veřejné zakázky zahrnuje také provádění pozáručního servisu po dobu 8-mi let.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
33111400, 50421000
3)
Množství nebo rozsah
RTG skiaskopie digitální – přístroj: 8 205 000 CZK bez DPH (9 928 050 CZK včetně DPH), pozáruční servis: 5 200 000 CZK bez DPH (6 292 000 CZK včetně DPH). Maximální cena za část: 16 220 050 CZK včetně DPH.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 13 405 000 CZK
4)
Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)
Další informace o částech zakázky
Zadavatel požaduje jistotu ve výši: 260 000 CZK. Za významnou obdobnou zakázku se považuje dodávka zdravotnických přístrojů a zařízení realizovaná dodavatelem na základě jedné smlouvy nebo objednávky pro jednoho odběratele jako ucelená akce, kde byl předmětem nebo součástí dodávky radiodiagnostický přístroj ve finančním objemu min. 6 mil. CZK včetně DPH.
Minimální požadovaný počet obdobných zakázek: 1. Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky včetně DPH byla stanovena jako maximální a nepřekročitelná. Cena za část se skládá z ceny za přístroj a z ceny za poskytování pozáručního servisu. Výše uvedená cena za přístroj včetně DPH byla zadavatelem stanovena jako maximální a nepřekročitelná. Tato podmínka se nevztahuje na cenu za pozáruční servis.
Část zakázky č.: 2 Název: Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra II. KN Liberec – Multifunkční systém operačních sálů
1)
Stručný popis
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka multifunkčního systému operačních sálů pro endoskopickou operativu. Předmět veřejné zakázky zahrnuje dodávku laparoskopické věže pro laparoskopické a torakoskopické výkony a výkony na časných stádiích nádorových onemocnění břišní dutiny a urologických malignit, dále dodávku operačního vybavení pro transanální endoskopickou mikrochirurgii tumorů rekta a výkonné operační světlo s integrovaným kamerovým systémem, náhledovým monitorem a záznamovým zařízením.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
33162000, 33168100, 33167000, 31524110, 50421000
3)
Množství nebo rozsah
3D laparoskopická věž: 4 394 410 CZK bez DPH (5 317 236,10 CZK včetně DPH). Operační rektoskop: 1 891 387,17 CZK bez DPH (2 288 578,48 CZK včetně DPH). Operační svítidlo: 1 426 328,33 CZK bez DPH (1 725 857,28 CZK včetně DPH).
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 7 712 125,50 CZK
4)
Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)
Další informace o částech zakázky
Zadavatel požaduje jistotu ve výši: 140 000 CZK. Za významnou obdobnou zakázku se považuje dodávka zdravotnických přístrojů a zařízení realizovaná dodavatelem na základě jedné smlouvy nebo objednávky pro jednoho odběratele jako ucelená akce, kde byla předmětem nebo součástí dodávky zdravotnická technika pro operační sály ve finančním objemu min. 1 mil. CZK včetně DPH (u každé z nich).
Minimální požadovaný počet obdobných zakázek: 3. Částky včetně DPH uvedené u jednotlivých částí veřejné zakázky, ale i u jednotlivých položek v rámci těchto částí, jsou uvedeny jako maximální, které nelze v rámci jednotlivých cenových nabídek překročit.
Část zakázky č.: 3 Název: Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra II. KN Liberec – Skiagrafie
1)
Stručný popis
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka stacionárního rentgenového skiagrafického přístroje se 3 detektory určeného pro běžné snímkování pacientů. Zadavatel požaduje dodání přístroje nejvyšší třídy s přímou digitalizací. Předmět této části veřejné zakázky zahrnuje také provádění pozáručního servisu po dobu 8 let.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
33111600, 33111800, 50421000
3)
Množství nebo rozsah
Skiagrafie – přístroj: 8 853 695,04 CZK bez DPH (10 712 971 CZK včetně DPH), pozáruční servis: 4 400 000 CZK bez DPH (5 324 000 CZK včetně DPH). Maximální cena za část: 16 036 971 CZK včetně DPH.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 13 253 695,04 CZK
4)
Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)
Další informace o částech zakázky
Zadavatel požaduje jistotu ve výši: 260 000 CZK. Za významnou obdobnou zakázku se považuje dodávka zdravotnických přístrojů a zařízení realizovaná dodavatelem na základě jedné smlouvy nebo objednávky pro jednoho odběratele jako ucelená akce, kde byl předmětem nebo součástí dodávky radiodiagnostický přístroj ve finančním objemu min. 6 mil. CZK včetně DPH.
Minimální požadovaný počet obdobných zakázek: 1. Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky včetně DPH byla stanovena jako maximální a nepřekročitelná. Cena za část se skládá z ceny za přístroj a z ceny za poskytování pozáručního servisu. Výše uvedená cena za přístroj včetně DPH byla zadavatelem stanovena jako maximální a nepřekročitelná. Tato podmínka se nevztahuje na cenu za pozáruční servis.
Část zakázky č.: 4 Název: Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra II. KN Liberec – Klinická dozimetrie
1)
Stručný popis
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka klinické dozimetrie pro provádění pravidelných dozimetrických kontrol, zkoušek provozní stálosti a dlouhodobé stability pro lineární urychlovače. Součástí dodávky je elektrometr pro absolutní měření dávky, velký automatický vodní fantom s příslušenstvím, kalibrační zdroje a systém pro nezávislý výpočet dávky.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38547000, 50421000
3)
Množství nebo rozsah
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 6 359 001,65 CZK
4)
Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)
Další informace o částech zakázky
Zadavatel požaduje jistotu ve výši: 120 000 CZK. Seznam významných obdobných zakázek a osvědčení o jejich realizaci nejsou pro tuto část požadovány. Maximální a nepřekročitelná hodnota: 7 694 392 CZK včetně DPH.
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Požadované zálohy a záruky:
Zadavatel požaduje v souladu s § 67 zákona poskytnutí jistoty za nabídku pro každou část veřejné zakázky. Požadovaná výše jistoty je pro každou část uvedena samostatně v příloze B tohoto formuláře (Informace o částech zakázky). Jistota může být uchazečem poskytnuta složením peněžní částky na účet zadavatele, bankovní zárukou ve prospěch zadavatele nebo pojištěním záruky. Číslo účtu pro složení jistoty a další podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
III.1.2)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Platba za zboží, které je předmětem veřejné zakázky, bude provedena v české měně na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného vybraným dodavatelem jednorázově, vždy po dodání veškerého zboží, jeho instalaci a zaškolení obsluhy osobou k tomu oprávněnou v rámci části veřejné zakázky, na kterou uchazeč uzavřel smlouvu. Splatnost faktur bude 30 kalendářních dní od jejich doručení zadavateli. Zálohy zadavatel neposkytuje. Podrobně jsou platební podmínky vymezeny v rámci návrhu kupní smlouvy, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Platby za poskytování servisních služeb v rámci 8-mi letého pozáručního servisu požadovaného pro části 1 a 3 budou prováděny formou měsíčních plateb (rovnoměrná měsíční paušální splátka) se splatností daňových dokladů (faktur) 30 dní od doručení zadavateli. Platební podmínky týkající se poskytování pozáručního servisu jsou podrobně vymezeny v rámci návrhu smlouvy o poskytování servisních služeb, který je přílohou č. 5 ZD.
III.1.3)
Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)
Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Požadavky na prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů jsou shodné pro všechny části veřejné zakázky. Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle § 53 odst. 1 ZVZ způsobem dle § 53 odst. 3 ZVZ. V souladu s § 54 písm. a), b) a d) ZVZ dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady v následujícím rozsahu:
— výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či jiné obd. evidence, pokud je v ní zapsán podle zvl. právních předpisů,
— oprávnění k podnikání podle zvl. právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
— doklad o splnění ohlašovací povinnosti ve smyslu § 26 zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, a to pro výrobu (je-li uchazeč výrobcem nabízených zdravotnických prostředků), dovoz nebo distribuci (je-li uchazeč dovozcem, či distributorem) nabízených zdravotnických prostředků a zároveň pro jejich servis (v každém případě). Dokladem o splnění ohlašovací povinnosti se rozumí buď Potvrzení o splnění ohlašovací povinnosti, vydané Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), nebo dříve vydávané Sdělení ministerstva zdravotnictví o splnění oznamovací povinnosti, či jiný doklad, který jednoznačně prokáže, že ohlašovací (dříve oznamovací) povinnost byla ze strany uchazeče pro nabízené zboží splněna,
— dodavatel, který podává nabídku pro části 1 a 3 předloží povolení k provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany dle ustanovení § 59 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 307/2002 Sb, o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tj. pro dovoz, vývoz a distribuci zdrojů ionizujícího záření, povolení k instalaci nebo uvádění do provozu zdrojů ionizujícího záření a dále povolení k opravám zdrojů ionizujícího záření a dále povolení k opravám zdrojů ionizujícího záření podle tzv. atomového zákona (č. 18/1997 Sb.) Podrobně jsou požadavky na prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů uvedeny v zadávací dokumentaci.
III.2.2)
Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Dodavatel předloží v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) zákona čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku. Požadavek na předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku je shodný pro všechny části veřejné zakázky.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Čestné prohlášení.
III.2.3)
Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v souladu s § 56 odst. 1 písm. a), e) a f) zákona v následujícím rozsahu:
— písm. a) Dodavatel předloží seznam významných obdobných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech. V seznamu bude uveden název a popis předmětu zakázky, její rozsah – finanční objem, doba plnění a název a kontakt na objednatele. Přílohou seznamu musí být osvědčení. Není požadováno pro část 4 (klinická dozimetrie),
— písm. e) Dodavatel předloží pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku, podrobný technický popis nabízených dodávek včetně fotografické či výkresové dokumentace veškerého zboží určeného k dodání. Tento požadavek je shodný pro všechny části veřejné zakázky,
— písm. f) Dodavatel předloží čestné prohlášení, že veškeré nabízené zdravotnické prostředky splňují příslušné technické specifikace a aktuálně platné normy, především požadavky zákona č. 268/2014 Sb. (ZZP) a splňují požadavky dle NV 336/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, event. požadavky dle obdobných směrnic EU. Požadavek na předložení tohoto čestného prohlášení je shodný pro všechny části veřejné zakázky. Podrobné informace naleznete v zadávací dokumentaci.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Ad písm. a) Za významnou obdobnou zakázku se považuje dodávka zdravotnických přístrojů a zařízení pro každou část blíže specifikovaná v Příloze B (Informace o částech zakázky tohoto formuláře), realizovaná dodavatelem na základě jedné smlouvy nebo objednávky pro jednoho odběratele jako jedna ucelená akce. Není požadováno pro část 4 (klinická dozimetrie).
Ad písm. e) v případě pochybností zadavatele o splnění zadavatelem požadovaných či uchazečem deklarovaných technických parametrů u nabízené dodávky musí být uchazeč schopen předložit zadavateli (na základě písemné žádosti) další údaje, informace či doklady k nabízenému zboží, event. jeho vzorky.
Ad písm. f) uchazeč předloží v nabídce čestné prohlášení. Vlastní doklady prokazující shodu nabízených výrobků doloží vybraný dodavatel nejpozději ke dni podpisu kupní smlouvy. U částí 1 a 3 požaduje zadavatel prohlášení o shodě na celý komplet (ke dni podpisu kupní smlouvy).
III.2.4)
Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)
Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)
Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)
Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ne
Oddíl IV: Řízení

IV.1)
Druh řízení
IV.1.1)
Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)
Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)
Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)
Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)
Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených níže
1. Celková výše nabídkové ceny včetně DPH. Váha 80
2. Technicko klinické parametry dodávky. Váha 20
IV.2.2)
Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)
Administrativní informace
IV.3.1)
Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
CC/OŘ/KNL2/15
IV.3.2)
Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
Oznámení předběžných informací
Číslo oznámení v Úř. věst: 2015/S 59-103185 ze dne 25.3.2015
IV.3.3)
Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
22.7.2015 - 13:00
IV.3.5)
Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.3.7)
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
dnech: 120 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)
Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 22.7.2015 - 13:00
Místo:
Krajská nemocnice Liberec, Husova 10, 460 63 Liberec, zasedací místnost budovy H.
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Max. 1 zástupce za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu, který je podporován z Integrovaného operačního programu oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví, 19. výzva s názvem projektu: „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra II. KN Liberec”, registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.2.01/19.09738.
VI.3)
Další informace
Kompletní zadávací dokumentace bude zveřejněna na profilu zadavatele, jehož adresa je uvedena výše v tomto dokumentu v čl. I.1. V případě jakýchkoli potíží s jejím získáním kontaktujte poradce zadavatele Compet Consult s.r.o. – lucie.stahlova@competconsult.cz, tel.: +420 481030368.
VI.4)
Odvolací řízení
VI.4.1)
Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: http://www.compet.cz
Fax: +420 542167115
VI.4.2)
Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)
Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení:
4.6.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.