Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Baggage-scanning equipment
Riga, Latvia

Purchaser: Valsts ieņēmumu dienests

13/06/2015 S113 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Latvia-Riga: Baggage-scanning equipment

2015/S 113-204223

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Valsts ieņēmumu dienests
Talejas iela 1
Contact point(s): Valsts ieņēmumu dienests
For the attention of: Antra Vīmane
Rīga, LV-1978
LATVIA
Telephone: +371 67120205
E-mail: antra.vimane@vid.gov.lv
Fax: +371 67122907
Internet address(es):
General address of the contracting authority: https://www.vid.gov.lv
Address of the buyer profile: https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=4&id=4429&hl=1
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
38581000
Description
Baggage-scanning equipment.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 3.8.2015 - 11:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
3.8.2015 - 11:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Latvian.


----------------------------------------------------
Original Text (in Latvian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Latvija-Rīga: Bagāžas skenēšanas iekārtas

2015/S 113-204223

Paziņojums par līgumu

Piegādes

Direktīva 2004/18/EK
I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)
Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)
Valsts ieņēmumu dienests
Talejas iela 1
Kontaktpunkts(-i): Valsts ieņēmumu dienests
Kontaktpersona(-as): Antra Vīmane
Rīga, LV-1978
LATVIJA
Tālrunis: +371 67120205
E-pasts: antra.vimane@vid.gov.lv
Fakss: +371 67122907
Interneta adrese(-s):
Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: https://www.vid.gov.lv
Pircēja profila adrese: https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=4&id=4429&hl=1
Papildu informāciju var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)
Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)
I.2)
Līgumslēdzējas iestādes veids
Ministrija vai kāda cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot tās reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
I.3)
Galvenā darbības joma
Ekonomika un finanses
I.4)
Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē
II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)
Apraksts
II.1.1)
Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Bagāžas kontroles rentgena iekārtu piegāde.
II.1.2)
Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Piegādes
Pirkums
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: LR teritorija.
NUTS kods LV00
II.1.3)
Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz publiskā iepirkuma līgumu
II.1.4)
Informācija par vispārīgo vienošanos
II.1.5)
Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Bagāžas kontroles rentgena iekārtu piegāde.
II.1.6)
Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)
38581000
II.1.7)
Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): jā
II.1.8)
Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.9)
Informācija par variantiem
II.2)
Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)
Kopējais daudzums vai apjoms:
Bagāžas kontroles rentgena iekārtu piegāde.
II.2.2)
Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)
Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: nē
II.3)
Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Ilgums mēnešos: 12 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)
III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)
Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)
Prasītās iemaksas un garantijas:
III.1.2)
Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
III.1.3)
Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
III.1.4)
Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)
Dalības nosacījumi
III.2.1)
Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: Saskaņā ar nolikumu.
III.2.2)
Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: Saskaņā ar nolikumu.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda: Saskaņā ar nolikumu.
III.2.3)
Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
Saskaņā ar nolikumu.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:
Saskaņā ar nolikumu.
III.2.4)
Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)
Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)
Informācija par konkrēto profesiju
Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem: nē
III.3.2)
Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi
Juridiskām vienībām jānorāda par pakalpojuma izpildi atbildīgo darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: nē
IV iedaļa: Procedūra

IV.1)
Procedūras veids
IV.1.1)
Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)
Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)
Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
Piemēro procedūru, ko dala posmos, lai pakāpeniski samazinātu apspriežamo risinājumu vai piedāvājumu skaitu nē
IV.2)
Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)
Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti specifikācijās, uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai uzsākt sarunas vai aprakstošā dokumentā
IV.2.2)
Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)
Administratīvā informācija
IV.3.1)
Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
FM VID 2015/189
IV.3.2)
Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

IV.3.3)
Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
Termiņš dokumentu pieprasījumu saņemšanai vai piekļuvei dokumentiem: 3.8.2015 - 11:00
Dokumenti ir par samaksu: nē
IV.3.4)
Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
3.8.2015 - 11:00
IV.3.5)
Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)
Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
latviešu valoda.
IV.3.7)
Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
IV.3.8)
Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 3.8.2015 - 11:00
Vieta:
Rīga, Talejas iela 1.
Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā
Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanu: Visas ieinteresētās personas.
VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)
Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: nē
VI.2)
Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.3)
Papildu informācija
VI.4)
Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)
Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
RīgaLV-
LATVIJA
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
VI.4.2)
Pārsūdzību iesniegšana
VI.4.3)
Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
RīgaLV-
LATVIJA
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
VI.5)
Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
10.6.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.