Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

X-ray inspection equipment
Prague, Czech Republic

Purchaser: Česká republika – Ministerstvo vnitra

13/06/2015 S113 Member states - Supply contract - Prior Information Notice - Not applicable
I.II.B.
Czech Republic-Prague: X-ray inspection equipment

2015/S 113-204129

Prior information notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Česká republika – Ministerstvo vnitra
00007064
Nad Štolou 936/3
Contact point(s): Český Aeroholding, a.s., Jana Kašpara 1069/1, 160 08 Praha 6
For the attention of: Ing. Zdeněk Hanuš
170 34 Praha 7
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 220111200
E-mail: zdenek.hanus@cah.cz
Fax: +420 220111299
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.mvcr.cz
Address of the buyer profile: http://www.zakazky.mvcr.cz
Further information can be obtained from: Česká republika – Ministerstvo vnitra
00007064
Nad Štolou 936/3
Contact point(s): ŘSCP Olšanská 2, 130 51 Praha 3
For the attention of: mjr. Bc. Jiří Krejčí
170 34 Praha 7
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 603190525
E-mail: jiri.krejci6@pcr.cz
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)

II.5)
Common procurement vocabulary (CPV)
38582000
Description
X-ray inspection equipment .
II.6)
Scheduled date for start of award procedures
3.8.2015


----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.B.III.VI.
Česká republika-Praha: Rentgenové kontrolní zařízení

2015/S 113-204129

Oznámení předběžných informací

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Česká republika – Ministerstvo vnitra
00007064
Nad Štolou 936/3
Kontaktní místo: Český Aeroholding, a.s., Jana Kašpara 1069/1, 160 08 Praha 6
K rukám: Ing. Zdeněk Hanuš
170 34 Praha 7
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 220111200
E-mail: zdenek.hanus@cah.cz
Fax: +420 220111299
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.mvcr.cz
Adresa profilu kupujícího: http://www.zakazky.mvcr.cz
Další informace lze získat: Česká republika – Ministerstvo vnitra
00007064
Nad Štolou 936/3
Kontaktní místo: ŘSCP Olšanská 2, 130 51 Praha 3
K rukám: mjr. Bc. Jiří Krejčí
170 34 Praha 7
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 603190525
E-mail: jiri.krejci6@pcr.cz
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Veřejný pořádek a bezpečnost
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II.B: Předmět zakázky (Dodávky nebo služby)

II.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Dodání přenosného RTG zařízení.
II.2)
Druh zakázky a místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Praha, areál Letiště Praha/Ruzyně.
Kód NUTS CZ010
II.3)
Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy: ne
II.4)
Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb:
Dodání přenosného rentgenového zařízení vč. poskytování servisní údržby.
uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 1 600 000 CZK
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.5)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38582000
II.6)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení
3.8.2015
II.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.8)
Další informace:
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:
a) zajištění zvýšení bezpečnosti na letišti Václava Havla Praha. Na základě výše uvedených skutečností bude obsahem projektu pořízení speciální detekční techniky. K prověřování podezřelých předmětů bude pořízena mobilní rentgenová souprava s online přenosem obrazu a detekční přístroj pracující na základě rozboru Ramanove spektra;
b) dodání přenosného rentgenového zařízení vč. poskytování servisní údržby;
c) PČR odpovídá za bezpečnost a pořádek cestujících při hraniční kontrole;
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je říjen 2016.
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Informace o vyhrazených zakázkách
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2)
Další informace:
Zadavatel bude v rámci zadávacího řízení zastoupen Českým Aeroholdingem, a.s. se sídlem Jana Kašpara 1069/1, 160 08 Praha 6.
VI.3)
Informace o obecném právním rámci
VI.4)
Datum odeslání tohoto oznámení:
5.6.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.