Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) [x-ray diffractometer]
Ostrava, Czech Republic

Purchaser: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

13/06/2015 S113 Member states - Supply contract - Prior Information Notice - Not applicable
I.II.B.
Czech Republic-Ostrava: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2015/S 113-204139

Prior information notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
61989100
17. listopadu 2172/15
Contact point(s): Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba
For the attention of: Mgr. Vojtěch Müller
708 00 Ostrava
CZECH REPUBLIC
E-mail: vojtech.muller@vsb.cz
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.vsb.cz
Address of the buyer profile: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)

II.5)
Common procurement vocabulary (CPV)
38000000, 38434000, 33111000
Description
Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) .
Analysers .
X-ray devices .
II.6)
Scheduled date for start of award procedures
9.7.2015

----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.B.III.VI.
Česká republika-Ostrava: Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)

2015/S 113-204139

Oznámení předběžných informací

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
61989100
17. listopadu 2172/15
Kontaktní místo: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba
K rukám: Mgr. Vojtěch Müller
708 00 Ostrava
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: vojtech.muller@vsb.cz
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.vsb.cz
Adresa profilu kupujícího: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Školství
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II.B: Předmět zakázky (Dodávky nebo služby)

II.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Dodávka rentgenového difraktometru pro Institut environmentálních technologií.
II.2)
Druh zakázky a místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Ostrava.
Kód NUTS CZ080
II.3)
Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy: ne
II.4)
Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb:
Rentgenový difraktometr s vertikálním theta-theta goniometrem pro fázovou analýzu práškových materiálů, častokrát obsahující železo, a pro identifikaci tenkých povrchových vrstev. Podrobná specifikace předmětu plnění bude uvedena v zadávacích podmínkách.
uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 3 300 000 CZK
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.5)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38000000, 38434000, 33111000
II.6)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení
9.7.2015
II.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.8)
Další informace:
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Informace o vyhrazených zakázkách
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace spolufinancovaný z prostředků EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj a prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
VI.2)
Další informace:
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Rtg difrakce je základní metoda identifikace materiálů, pomocí které se stanovuje jeho fázové složení. Znalost fázového složení materiálů je, z hlediska predikce jeho chování, v procesních podmínkách jednoznačně potřebná. Rtg difrakce je zároveň metoda využitelná pro kontrolu kvalitativního a kvantitativnho průběhu procesů. Realizace investice přináší zvýšení vědecko-výzkumného výkonu, zkrácení doby potřebné pro realizaci výzkumné činnosti, navázaní spolupráce s novými zákazníky a zvýšení edukativní činnosti pracoviště.
Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Znalost fázového složení experimentálního materiálu umožňuje efektivnější rozvržení plánovaných laboratorních prací. Je možno předem vyloučit experimenty, které vzhledem k nevhodnému fázovému složení materiálu nepřinesou očekávané výsledky. Metoda rtg difrakce představuje přímou metodou stanovení fázového složení krystalických látek, zjištěné fázové složení je stanoveno s vysokou spolehlivostí za velmi krátkou dobu. Metoda umožňuje obohacení výsledků experimentů o nové poznatky spojené se strukturou používaných materiálů, čímž se napomáhá k správnému určení příčinných souvislosti popisovaných dějů. Rentgenový difraktogram představuje sofistikovanou experimentální metodu, která je na pracovištích obdobného zaměření v zemích EU běžná.
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: Čtvrté čtvrtletí 2015.
VI.3)
Informace o obecném právním rámci
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy http://www.portal.gov.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí http://www.portal.gov.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky http://www.portal.gov.cz
VI.4)
Datum odeslání tohoto oznámení:
9.6.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.