Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Dosimetry system [dosimetry system, nuclear instrumentation, etc - for a radioactive waste management plant]
Otwock-Świerk, Poland

Purchaser: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państowe

16/06/2015 S114 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Poland-Otwock-Świerk: Dosimetry system

2015/S 114-206498

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państowe
ul. Andrzeja Sołtana 7
Contact point(s): Sekretariat ZUOP (215) Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock-Świerk tel. + 48 227180092
For the attention of: Tomasz Kaler
05-400 Otwock-Świerk
POLAND
Telephone: +48 227180259
E-mail: przetargi@zuop.pl
Fax: +48 227180257
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.zuop.pl
Further information can be obtained from: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe
ul. Andrzeja Sołtana 7
For the attention of: specjalista ds. zamówień publicznych Tomasz Kaler
05-400 Otwock-Świerk
POLAND
Telephone: +48 227180259
E-mail: przetargi@zuop.pl
Fax: +48 227180257
Internet address: www.zuop.pl
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe
ul. Andrzeja Sołtana 7
For the attention of: specjalista ds. zamówień publicznych Tomasz Kaler
05-400 Otwock-Świerk
POLAND
Telephone: +48 227180259
E-mail: przetargi@zuop.pl
Fax: +48 227180257
Internet address: www.zuop.pl/ogloszenie95.html
Tenders or requests to participate must be sent to: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe
ul. Andrzeja Sołtana 7
Contact point(s): budynek R1 Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe, 05-400 Otwock-Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7, opatrzone napisem: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe, 05-400 Otwock-Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7, opatrzonej napisem: Znak sprawy: Przetarg 6/system dozymetryczny/2015 Nie otwierać przed dniem 22.7.2015 r. do godz. 12:15 Nazwa i adres Wykonawcy, Numer tel. i faxu. Uwaga ! Siedziba Zamawiającego znajduje się na terenie zamkniętym na której znajduje się większa liczba instytucji. W związku z powyższym biuro przepustek przeprowadza procedurę weryfikacji osób zamierzających wejść już na teren zamknięty. Uzyskanie możliwości wejścia na teren zamknięty nie jest równoznaczne z wejściem do siedziby Zamawiającego. Proszę mieć powyższe na uwadze w razie dostarczania ofert i przewidzieć odpowiedni czas na dotarcie z oferta do sekretariatu (pokój 215) w budynku R 1.
05-400 Otwock-Świerk
POLAND
E-mail: przetargi@zuop.pl
Internet address: www.zuop.pl
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
38547000
Description
Dosimetry system.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
22.7.2015 - 12:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.

----------------------------------------------------
Original Text (in Polish)
----------------------------------------------------


I.II.III.IV.VI.
Polska-Otwock-Świerk: System dozymetryczny

2015/S 114-206498

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państowe
ul. Andrzeja Sołtana 7
Punkt kontaktowy: Sekretariat ZUOP (215) Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock-Świerk tel. + 48 227180092
Osoba do kontaktów: Tomasz Kaler
05-400 Otwock-Świerk
POLSKA
Tel.: +48 227180259
E-mail: przetargi@zuop.pl
Faks: +48 227180257
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zuop.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe
ul. Andrzeja Sołtana 7
Osoba do kontaktów: specjalista ds. zamówień publicznych Tomasz Kaler
05-400 Otwock-Świerk
POLSKA
Tel.: +48 227180259
E-mail: przetargi@zuop.pl
Faks: +48 227180257
Adres internetowy: www.zuop.pl
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe
ul. Andrzeja Sołtana 7
Osoba do kontaktów: specjalista ds. zamówień publicznych Tomasz Kaler
05-400 Otwock-Świerk
POLSKA
Tel.: +48 227180259
E-mail: przetargi@zuop.pl
Faks: +48 227180257
Adres internetowy: www.zuop.pl/ogloszenie95.html
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe
ul. Andrzeja Sołtana 7
Punkt kontaktowy: budynek R1 Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe, 05-400 Otwock-Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7, opatrzone napisem: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe, 05-400 Otwock-Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7, opatrzonej napisem: Znak sprawy: Przetarg 6/system dozymetryczny/2015 Nie otwierać przed dniem 22.7.2015 r. do godz. 12:15 Nazwa i adres Wykonawcy, Numer tel. i faxu. Uwaga ! Siedziba Zamawiającego znajduje się na terenie zamkniętym na której znajduje się większa liczba instytucji. W związku z powyższym biuro przepustek przeprowadza procedurę weryfikacji osób zamierzających wejść już na teren zamknięty. Uzyskanie możliwości wejścia na teren zamknięty nie jest równoznaczne z wejściem do siedziby Zamawiającego. Proszę mieć powyższe na uwadze w razie dostarczania ofert i przewidzieć odpowiedni czas na dotarcie z oferta do sekretariatu (pokój 215) w budynku R 1.
05-400 Otwock-Świerk
POLSKA
E-mail: przetargi@zuop.pl
Adres internetowy: www.zuop.pl
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: przedsiębiorstwo użyteczności publicznej
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie dostawy, montażu oraz uruchomienia systemu dozymetrycznego – instalacje i układy pomiarowe w obiekcie 35 (SUOP) w ZUOP Otwock-Świerk.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock-Świerk, Budynek nr 35.
Kod NUTS PL129
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy, montażu oraz uruchomienia systemu dozymetrycznego – instalacje i układy pomiarowe w obiekcie 35 (SUOP) w ZUOP Otwock – Świerk w szczególności wykonanie:
a) projektu wykonawczego systemu dozymetrycznego
b) dostawy systemu dozymetrycznego,
c) montażu oraz uruchomienia systemu dozymetrycznego,
d) projektu powykonawczego systemu dozymetrycznego (który powinien zawierać opis wykonanej instalacji, informacje o zainstalowanych urządzeniach oraz plany obiektów z naniesionymi torami pomiarowymi,
e) szkolenia z zakresu obsługi, regulacji oraz konserwacji systemu.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38547000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 236 692 EUR
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.8.2015. Zakończenie 1.12.2015
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
I. Zamawiający wymaga wadium dla przedmiotowego zamówienia.
II. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wymagane.
Ad. I
Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 20 000,00 PLN.
Forma wadium.
Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.07.42.275).
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej: bezwarunkowa, nieprzenośna, nieodwołalna oraz musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zaleca się w treści gwarancji, jako Wykonawcę wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, poprzez następujący zapis: Zostaliśmy poinformowani, że w związku z organizowanym przez Państwa postępowaniem o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest – tu nazwa postępowania -, w którym na mocy swojej oferty uczestniczą: – tu należy wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – (zwani łącznie Wykonawcą), wymagane jest wniesienie wadium w wysokości – wymienić PLN,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) oznaczenie postępowania,
d) kwotę gwarancji,
e) termin ważności gwarancji,
f) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: – odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, – zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, – nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W/w postanowienia stosuje się również do poręczeń.
Miejsce i sposób wniesienia wadium.
a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe, 05-400 Otwock-Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7
PKO BP S.A. XII O/warszawa nr 05 1020 1127 0000 1102 0007 4070
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
b) Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach: należy złożyć oryginał wadium w oryginalnym egzemplarzu oferty. Dokument stanowiący dowód wpłaty wadium powinien być również podpisany przez Wykonawcę – osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie
Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w par. 46 u.p.z.p. 6) Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w par. 26 ust. 3 u.p.z.p nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Okres ważności wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub brak zgody na przedłużenie okresu związania ofertą skutkować będzie, na mocy ustawy, wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający może żądać ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 upzp. jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Ad. II.
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w wysokości 10 % kwoty brutto ceny umieszczonej w formularzu oferty. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu:
— niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy,
— naliczonych kar umownych przewidzianych w wzorze umowy
— roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku z form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, przed datą zawarcia umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wnieść na konto depozytowe wskazane przez Zamawiającego tj.:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe,
05-400 Otwoc-Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7
PKO BP S.A. XII O/warszawa nr 05 1020 1127 0000 1102 0007 4070
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed podpisaniem Umowy.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, w formie gotówki, zostanie ono zwrócone Wykonawcy w terminie do 30 dni po upływie dnia w którym strony podpisały końcowy protokół odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń.
5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu składane w formie gwarancji powinno spełniać następujące wymagania:
— nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
— dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia nadany przez Zamawiającego,
— precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
— kwotę gwarancji,
— zobowiązania gwaranta do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
— określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym
zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie.
8. Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 uPzp.
10. Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy stosuje się art. 149 uPzp.
Uwaga! Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.
11. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, w formie gotówki, zostanie ono zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:
a) 50 % kwoty, w terminie do 30 dni po upływie dnia w którym Strony podpisały końcowy protokół odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń;
b) 50 % kwoty, w terminie po upływie roku od daty podpisania przez Strony końcowego protokołu odbioru przedmiotu Umowy.
12. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Rozliczanie za świadczoną wykonywanie usługi w ramach umowy następować będzie na podstawie faktury wystawianej przez Wykonawcę. Podstawą zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, jest podpisany przez strony protokół odbioru przedmiotu zamówienia. Zapłata Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury po zatwierdzeniu protokołu odbioru z zastrzeżeniem, iż płatność nastąpi w 2015 roku. Rozliczenie nastąpi w złotych polskich.
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – stosowny dokument należy dołączyć do oferty. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,
W przypadku wyboru przez zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą do przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego oraz zasady dokonywania rozliczeń, w tym nazwę banku i numer rachunku, na który dokonywane będą płatności z tytułu realizacji zamówienia. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.
Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu.
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawcy mają dostarczyć aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i spełnia wymienione niżej warunki:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
c) przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
Weryfikacja będzie prowadzona na podstawie dokumentów oraz oświadczeń podmiotów składających ofertę:
Uwaga!
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, wymagane zasoby finansowe mogą być spełnione i oceniane łącznie przez wszystkich wykonawców.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca przedstawi:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22, 24 ust. 1, 2 i 2, oświadczenie na podstawie art. 24 ust. 2 a ustawy Pzp oraz oświadczenie na podstawie art. 26 ust. 2 d ustawy Pzp,
b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert o posiadaniu środków finansowych w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN lub posiadaniu zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN,
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Weryfikacja będzie prowadzona na podstawie oświadczeń podmiotów składających ofertę.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 90
2. Termin wykonania. Waga 10
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
Znak sprawy: Przetarg 7/system dozymetryczny/2015
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.7.2015 - 12:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 22.7.2015 - 12:15
Miejscowość:
05-400 Otwock-Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7, pokój 312, w budynku R1, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Tomasz Kale
Marcin Banach
Mariusz Bogusz.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe
Kompletna dokumentacja techniczna (wraz z rysunkami technicznymi) przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie:
zuop.pl/ogloszenie95.html
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)
Składanie odwołań
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Tel.: +48 224587801
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.6.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.