Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Machines and apparatus for testing and measuring [electromechanical testing machine etc - susen project]
Husinec-Řež, Czech Republic

Purchaser: Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=50644

16/06/2015 S114 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Czech Republic-Husinec-Řež: Machines and apparatus for testing and measuring

2015/S 114-206284

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
26722445
Hlavní 130
Contact point(s): Centrum výzkumu Řež s.r.o.
For the attention of: Petr Oumrt
250 68 Husinec-Řež
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 266172488
E-mail: petr.oumrt@cvrez.cz
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.cvrez.cz
Address of the buyer profile: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/26722445
Electronic access to information: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/26722445
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
38540000
Description
Machines and apparatus for testing and measuring.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 3.8.2015 - 12:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
3.8.2015 - 12:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Slovak. Czech.


----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------


I.II.III.IV.VI.
Česká republika-Husinec-Řež: Zkušební a měřící stroje

2015/S 114-206284

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
26722445
Hlavní 130
Kontaktní místo: Centrum výzkumu Řež s.r.o.
K rukám: Petr Oumrt
250 68 Husinec-Řež
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 266172488
E-mail: petr.oumrt@cvrez.cz
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.cvrez.cz
Adresa profilu kupujícího: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/26722445
Elektronický přístup k informacím: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/26722445
Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Jiný: dotovaný zadavatel
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Jiný: výzkum a vývoj
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)
Popis
II.1.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
SUSEN – Zařízení pro creepové zkoušky.
II.1.2)
Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Centrum výzkumu Řež s.r.o., Husinec-Řež, č.p. 130, PSČ 250 68.
Kód NUTS CZ020
II.1.3)
Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)
Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Zkušební stroj pro zkoušky creepu s kapacitou minimálně 50 kN, s přesným elektromechanickým zatěžovacím systémem, vybavený vysokoteplotní pecí, regulátorem pece, systémem měření deformace na vzorku a systémem pro zaznamenávání naměřených dat. Včetně upínacích adaptérů zkušebních těles, doplňků a systémů pro provádění testů do minimálně 800°C obsahující software pro řízení zkoušek a základní vyhodnocení. Zařízení umožňuje provádění následujících druhů zkoušek:
a) creepové zkoušky do lomu v tahu a ohybu dle normy ASTM E 139, E 292, rychlost růstu trhliny při creepu podle E1457-13;
b) creepové zkoušky v tahu a ohybu s cyklickým odlehčováním;
c) zkouška relaxace napětí při udržování konstantní deformace vzorku.
II.1.6)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38540000
II.1.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)
Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)
Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)
Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 6 000 000 CZK
II.2.2)
Informace o opcích
II.2.3)
Informace o obnovení zakázek
II.3)
Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 10 (ode dne zadání zakázky)
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Zakázka je financována z prostředků projektu SUSEN, který je realizován v rámci ERDF EU. Platební podmínky jsou detailně definovány v příloze zadávací dokumentace.
III.1.3)
Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)
Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ano
uveďte popis těchto zvláštních podmínek: Uchazeč podáním nabídky bere na vědomí a je seznámen s tím, že předmět plnění veřejné zakázky bude financován z OP VaVpI v rámci projektu SUSEN (CZ.1.05/2.1.00/03.0108). Zadavatel má právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na základě této smlouvy měly vzniknout, budou řídícím orgánem OP VaVpI (či jiným kontrolním subjektem) označeny za nezpůsobilé. V případě odstoupení zadavatele od smlouvy má dodavatel nárok na vyplacení odměny ve výši odpovídající rozsahu vykonané dodávky ke dni odstoupení.
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Profesní kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán – § 54 písm. a) Zákona;
b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky – § 54 písm. b) Zákona.
III.2.2)
Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit veřejnou zakázku.
III.2.3)
Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech. Z tohoto seznamu musí být zřejmé, že dodavatel dodal a zprovoznil minimálně tři deformační testovací stroje s přesností splňující normu ISO 7500 třídy jedna a výše. Z doložených zakázek musí být alespoň jedno zařízení zprovozněno v horké nebo polohorké komoře. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení či smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění v souladu s § 56 odst. 1 písm. a) Zákona.
III.2.4)
Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)
Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)
Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)
Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ne
Oddíl IV: Řízení

IV.1)
Druh řízení
IV.1.1)
Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)
Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)
Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)
Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)
Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených níže
1. Nabídková kupní cena (bez DPH). Váha 95
2. Lhůta plnění části Dodávky uvedené v bodě 5.1 písm. c) návrhu Smlouvy. Váha 5
IV.2.2)
Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)
Administrativní informace
IV.3.1)
Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
IV.3.2)
Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
Oznámení předběžných informací
Číslo oznámení v Úř. věst: 2013/S 184-317177 ze dne 21.9.2013
IV.3.3)
Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 3.8.2015 - 12:00
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
3.8.2015 - 12:00
IV.3.5)
Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
slovenština. čeština.
IV.3.7)
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)
Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 3.8.2015 - 12:00
Místo:
V sídle zadavatele.
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání obálek může být přítomen uchazeč nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče, které se prokáží zmocněním pro zastupování uchazeče při otevírání obálek s nabídkami, a to maximálně 2 osoby za uchazeče.
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: SUSEN CZ.1.05/2.1.00/03.0108 – MŠMT OP VaVpI ERDF EU.
VI.3)
Další informace
Zadavatel umožní prohlídku místa plnění, která se uskuteční dne 29.6.2015 v 10:00. Sraz účastníků bude na recepci areálu výzkumných ústavů Řež na adrese Zadavatele. Z kapacitních důvodů bude účast na prohlídce místa plnění veřejné zakázky umožněna maximálně 2 zástupcům jednoho dodavatele. Prohlídky místa plnění může být přítomen dodavatel nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele, které se prokáží zmocněním pro zastupování dodavatele při prohlídce místa plnění. Pokud se prohlídky zúčastní členové statutárního orgánu, doloží tuto skutečnost pouze výpisem z obchodního rejstříku dodavatele. Pro vyloučení pochybností, rozhodne-li se některý dodavatel pro neúčast na prohlídce místa plnění veřejné zakázky, nemůže na základě této skutečnosti namítat znevýhodnění v zadávacím řízení. Z průběhu prohlídky místa plnění bude zadavatelem vyhotovena prezenční listina všech účastníků prohlídky místa plnění veřejné zakázky.
VI.4)
Odvolací řízení
VI.4.1)
Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: http://www.compet.cz
Fax: +420 542167115
VI.4.2)
Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)
Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení:
10.6.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.