Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Phantom dosimeters [dosimetry system - medical]
Prague, Czech Republic

Purchaser: Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje Multiscan s.r.o.
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=59275

16/06/2015 S114 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Czech Republic-Prague: Phantom dosimeters

2015/S 114-206283

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Multiscan s.r.o.
26476444
Okruhová 1135/44
Contact point(s): AK Bursík
155 00 Praha
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 226223611
E-mail: zakazky@bursikaspol.cz
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.multiscan.cz
Address of the buyer profile: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/multiscan-s-r-o
Further information can be obtained from: JUDr. Jaroslav Bursík, advokát
69181560
Belgická 38
For the attention of: JUDr. Jaroslav Bursík, advokát
120 00 Praha 2
CZECH REPUBLIC
E-mail: zakazky@bursikaspol.cz
Internet address: http://www.bursikaspol.cz/
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: JUDr. Jaroslav Bursík, advokát
69181560
Belgická 38
For the attention of: JUDr. Jaroslav Bursík, advokát
120 00 Praha 2
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 226223611
E-mail: zakazky@bursikaspol.cz
Internet address: http://www.bursikaspol.cz/
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
38527400
Description
Phantom dosimeters.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 28.7.2015 - 11:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
28.7.2015 - 11:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Czech.

----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Česká republika-Praha: Dozimetry s fantomem

2015/S 114-206283

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Multiscan s.r.o.
26476444
Okruhová 1135/44
Kontaktní místo: AK Bursík
155 00 Praha
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 226223611
E-mail: zakazky@bursikaspol.cz
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.multiscan.cz
Adresa profilu kupujícího: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/multiscan-s-r-o
Další informace lze získat: JUDr. Jaroslav Bursík, advokát
69181560
Belgická 38
K rukám: JUDr. Jaroslav Bursík, advokát
120 00 Praha 2
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: zakazky@bursikaspol.cz
Internetová adresa: http://www.bursikaspol.cz/
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: JUDr. Jaroslav Bursík, advokát
69181560
Belgická 38
K rukám: JUDr. Jaroslav Bursík, advokát
120 00 Praha 2
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 226223611
E-mail: zakazky@bursikaspol.cz
Internetová adresa: http://www.bursikaspol.cz/
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Jiný: dotovaný zadavatel
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)
Popis
II.1.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Dozimetrický systém.
II.1.2)
Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Pardubice.
Kód NUTS CZ053
II.1.3)
Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)
Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace dozimetrického systému s příslušenstvím. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.
II.1.6)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38527400
II.1.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne
II.1.8)
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)
Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)
Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)
Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 8 842 900 CZK
II.2.2)
Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)
Informace o obnovení zakázek
II.3)
Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Dokončení 21.12.2015
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Požadované zálohy a záruky:
Jistota ve výši 175 000 CZK.
III.1.2)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Viz čl. 7 ZD.
III.1.3)
Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)
Další zvláštní podmínky
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Profesní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
III.2.2)
Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Uchazeč v nabídce předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ.
III.2.3)
Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Seznam významných dodávek.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Uchazeč předloží seznam významných dodávek obdobného charakteru (viz níže), realizovaných uchazečem v posledních 3 letech. Jako přílohu seznamu významných dodávek předloží osvědčení objednatelů o jejich řádném plnění. 3x významná dodávka obdobného charakteru. Dodávkou obdobného charakteru se rozumí dodávka systému dozimetrie v hodnotě min. 4,5 mil. CZK bez DPH u každé takové dodávky.
III.2.4)
Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)
Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)
Informace o vyhrazení určité profesi
III.3.2)
Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Oddíl IV: Řízení

IV.1)
Druh řízení
IV.1.1)
Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)
Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)
Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)
Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)
Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
IV.2.2)
Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)
Administrativní informace
IV.3.1)
Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
IV.3.2)
Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
Oznámení předběžných informací
Číslo oznámení v Úř. věst: 2015/S 84-149041 ze dne 30.4.2015
IV.3.3)
Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 28.7.2015 - 11:00
IV.3.4)
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
28.7.2015 - 11:00
IV.3.5)
Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.3.7)
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
dnech: 90 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)
Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 28.7.2015 - 11:00
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Zástupci uchazečů, zástupce zadavatele.
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o opakování zakázek
VI.2)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Předmět veřejné zakázky je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj – viz Integrovaný operační program v rámci projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Multiscan, s.r.o.“, číslo projektu CZ.1.06/3.2.01/19.09743. Integrovaný operační program http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/IOP
VI.3)
Další informace
VI.4)
Odvolací řízení
VI.4.1)
Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: http://www.compet.cz
VI.4.2)
Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu Zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí Zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)
Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení:
10.6.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.