Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Industry specific software development services [configuration management information system]
Czech Republic

Purchaser: ČEZ, a.s.

17/06/2015 S115 Member states - Supply contract - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.IV.
Czech Republic-Prague: Industry specific software development services

2015/S 115-209235

Contract notice – utilities

Supplies

Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
ČEZ, a.s. (jako zástupce zadavatelů)
45274649
Duhová 2/1444
Contact point(s): ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 4
For the attention of: Jana Kralovianska
140 53 Praha 4
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 211042673
E-mail: jana.kralovianska@cez.cz
Internet address(es):
General address of the contracting entity: http://www.cez.cz
Address of the buyer profile: http://www.softender.cz/detail/cez
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
72212100, 72212211, 72267000, 72267100, 72000000
Description
Industry specific software development services.
Platform interconnectivity software development services.
Software maintenance and repair services.
Maintenance of information technology software.
IT services: consulting, software development, Internet and support.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
21.7.2015 - 12:00
IV.3.5)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
English. Czech.


----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Česká republika-Praha: Vývoj specifického programového vybavení pro jednotlivá odvětví

2015/S 115-209235

Oznámení o zakázce – veřejné služby

Dodávky

Směrnice 2004/17/ES
Oddíl I: Zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
ČEZ, a.s. (jako zástupce zadavatelů)
45274649
Duhová 2/1444
Kontaktní místo: ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 4
K rukám: Jana Kralovianska
140 53 Praha 4
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 211042673
E-mail: jana.kralovianska@cez.cz
Internetové adresy:
Obecná adresa zadavatele: http://www.cez.cz
Adresa profilu kupujícího: http://www.softender.cz/detail/cez
Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa
I.2)
Hlavní předmět činnosti
Elektřina
I.3)
Zadání zakázky jménem jiných zadavatelů
Zadavatel zadává zakázku jménem jiných zadavatelů: ano
ČEZ ICT Services, a.s.
26470411
Duhová 1531/3
140 53 Praha 4
ČESKÁ REPUBLIKA
ČEZ Teplárenská, a.s.
27309941
Bezručova 2212/30
251 01 Říčany
ČESKÁ REPUBLIKA
Elektrárna Dětmarovice, a.s.
29452279
Dětmarovice č.p. 1202
735 71 Dětmarovice
ČESKÁ REPUBLIKA
Elektrárna Počerady, a.s.
24288110
Duhová 1444/2
140 53 Praha 4
ČESKÁ REPUBLIKA
Energotrans, a.s.
47115726
Duhová 1444/2
140 00 Praha 4
ČESKÁ REPUBLIKA
Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)
Popis
II.1.1)
Název přidělený zakázce zadavatelem:
Configuration Management Information System pro Skupinu ČEZ.
II.1.2)
Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Kód NUTS CZ
II.1.3)
Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4)
Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Předmětem veřejné zakázky je: analýza, vytvoření, implementace a technická podpora software pro podporu Configuration Management pro všechny elektrárny Skupiny ČEZ, tj. pro elektrárny skupiny obchodních korporací, která je tvořena společností ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, jakožto ovládající osobou ve smyslu ust. § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů; a jí ovládanými osobami.
II.1.6)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
72212100, 72212211, 72267000, 72267100, 72000000
II.1.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)
Informace o částech zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)
Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)
Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)
Celkové množství nebo rozsah:
II.2.2)
Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)
Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)
Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 93 (ode dne zadání zakázky)
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Podmínky financování a platební podmínky budou specifikovány v zadávací dokumentaci.
III.1.3)
Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)
Další zvláštní podmínky:
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Základní kvalifikační požadavky splňuje zájemce:
—vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
— který není v likvidaci,
— který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
Požadované profesní kvalifikační předpoklady:
— výpis z OR či výpis z jiné obdobné evidence,
— doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
Podrobnosti a způsob doložení jsou uvedeny na profilu zadavatele v dokumentu „Kvalifikační dokumentace“.
III.2.2)
Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Zájemce musí prokázat ekonomickou a finanční způsobilost splnit Veřejnou zakázku.
Podrobnosti a způsob doložení jsou uvedeny na profilu zadavatele v dokumentu „Kvalifikační dokumentace“.
III.2.3)
Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Technické kvalifikační předpoklady splňuje zájemce, který předloží:
— seznam významných dodávek, které realizoval v posledních 3 letech a zároveň osvědčení vydané či podepsané objednatelem u každé významné dodávky,
— seznam klíčových členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění Veřejné zakázky a zároveň profesní životopis každého klíčového člena realizačního týmu.
Podrobnosti a způsob doložení jsou uvedeny na profilu zadavatele v dokumentu „Kvalifikační dokumentace“.
III.2.4)
Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)
Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)
Informace o vyhrazení určité profesi
III.3.2)
Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Oddíl IV: Řízení

IV.1)
Druh řízení
IV.1.1)
Druh řízení
Vyjednávací
Někteří zájemci již byli vybráni (je-li to vhodné v rámci některých druhů vyjednávacího řízení): ne
IV.2)
Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)
Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci nebo ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání
IV.2.2)
Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)
Administrativní informace
IV.3.1)
Spisové číslo přidělené zadavatelem:
P15V00058952
IV.3.2)
Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)
Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
21.7.2015 - 12:00
IV.3.5)
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
angličtina. čeština.
IV.3.6)
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
dnech: 120 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.7)
Podmínky pro otevírání nabídek
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Otevírání obálek se mohou zúčastnit max. 2 zástupci uchazeče. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami budou uvedeny ve výzvě k podání nabídek.
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)
Další informace:
Zadavatelem této veřejné zakázky jsou společně ČEZ, a.s. a ČEZ ICT Services, a.s. a ČEZ Teplárenská, a.s. a Elektrárna Dětmarovice, a.s. a Elektrárna Počerady, a.s. a Energotrans, a.s.
Zakázka je zajišťovaná zástupcem Zadavatelů společností ČEZ, a.s.
Smlouvu o dílo a Smlouvu o poskytování služeb uzavře svým jménem a na svůj účet společnost ČEZ ICT Services, a.s., která bude působit vůči vybranému uchazeči jako jediný a výhradní objednatel.
Nejprve dodavatelé podávají žádost o účast v daném zadávacím řízení, kterou doručí zadavateli ve lhůtě dle bodu IV.3.4) tohoto oznámení spolu s doklady prokazujícími splnění kvalifikace dle kvalifikační dokumentace zadavatele. Následně budou dodavatelé, kteří splní kvalifikaci, vyzváni k podání nabídek zpracovaných dle zadávací dokumentace zadavatele. Lhůta pro podání nabídek bude stanovena ve výzvě k podání nabídek zaslané příslušným dodavatelům. Jednání o nabídkách bude probíhat dle § 30 a 31 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ). Zadavatel si vyhrazuje právo toto zadávací řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit s odvoláním na § 84 odst. 5 ZVZ. Kvalifikační i zadávací dokumentaci lze získat na adrese profilu zadavatele (URL): www.softender.cz/detail/cez
VI.4)
Odvolací řízení
VI.4.1)
Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: http://www.compet.cz
Fax: +420 542167115
VI.4.2)
Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu Zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí Zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)
Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
ČEZ, a.s.
Duhová 2/1444
140 53 Praha 4
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: jana.kralovianska@cez.cz
Tel.: +420 211042673
Internetová adresa: http://www.cez.cz
VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení:
11.6.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.