Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Spectrometers [semiconductor gamma-ray spectrometer]
Czech Republic

Purchaser: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

17/06/2015 S115 Member states - Supply contract - Prior Information Notice - Not applicable
I.II.B.
Czech Republic-Ostrava: Spectrometers

2015/S 115-207926

Prior information notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
61989100
17. listopadu 2172/15
Contact point(s): veřejné zakázky
For the attention of: Bc. Marie Kubešová
708 00 Ostrava
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 597325602
E-mail: marie.kubesova@vsb.cz
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.vsb.cz/
Address of the buyer profile: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)

II.5)
Common procurement vocabulary (CPV)
38433000
Description
Spectrometers .


----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.B.III.VI.
Česká republika-Ostrava: Spektrometry

2015/S 115-207926

Oznámení předběžných informací

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
61989100
17. listopadu 2172/15
Kontaktní místo: veřejné zakázky
K rukám: Bc. Marie Kubešová
708 00 Ostrava
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 597325602
E-mail: marie.kubesova@vsb.cz
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.vsb.cz/
Adresa profilu kupujícího: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Školství
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II.B: Předmět zakázky (Dodávky nebo služby)

II.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Polovodičový spektrometr gama záření.
II.2)
Druh zakázky a místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Institut čistých technologií Hornicko-geologické fakulty, VŠB-TU Ostrava.
Kód NUTS CZ080
II.3)
Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy: ne
II.4)
Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb:
Předmětem zakázky bude dodávka přístroje umožňujícího přesné a citlivé měření gama záření pevných a kapalných vzorků a stanovení prvkového složení pomocí neutronové aktivační analýzy.
uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 2 100 000 CZK
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.5)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38433000
II.6)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení
II.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.8)
Další informace:
Plánovaný cíl veřejné zakázky: Naplnění cílů vč. termínů stanovených v žádosti o dotaci.
Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou veřejnou zakázkou a plánovaným cílem: Jedná se o zařízení, která rozšiřují přístrojovou infrastrukturu ICT pro oblast výuky spojené s výzkumem, což odpovídá účelu projektu.
Popis alternativy naplnění plánovaného cíle a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky: Alternativní řešení není realizovatelné.
Popis toho, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle: Jedná se o přímou vazbu na cíl projektu. Nerealizace dodávky přímo ovlivní samotný projekt a snižuje efektivitu vynaložených finančních prostředků.
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Informace o vyhrazených zakázkách
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Zakázka bude financována z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, především z projektů OP VaVpI a OP VK.
VI.2)
Další informace:
VI.3)
Informace o obecném právním rámci
VI.4)
Datum odeslání tohoto oznámení:
12.6.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.