Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) [x-ray diffractometer]
Ostrava, Czech Republic

Purchaser: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

17/06/2015 S115 Member states - Supply contract - Prior Information Notice - Not applicable
I.II.B.
Czech Republic-Ostrava: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2015/S 115-207928

Prior information notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
61989100
17. listopadu 2172/15
Contact point(s): veřejné zakázky
For the attention of: Ing. Marcela Tomisová
708 00 Ostrava
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 597325604
E-mail: marcela.tomisova@vsb.cz
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.vsb.cz/
Address of the buyer profile: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)

II.5)
Common procurement vocabulary (CPV)
38000000, 38434000, 33111000
Description
Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) .
Analysers .
X-ray devices .


----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------


I.II.B.III.VI.
Česká republika-Ostrava: Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)

2015/S 115-207928

Oznámení předběžných informací

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
61989100
17. listopadu 2172/15
Kontaktní místo: veřejné zakázky
K rukám: Ing. Marcela Tomisová
708 00 Ostrava
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 597325604
E-mail: marcela.tomisova@vsb.cz
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.vsb.cz/
Adresa profilu kupujícího: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Školství
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II.B: Předmět zakázky (Dodávky nebo služby)

II.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Stolní rentgenový difraktometr.
II.2)
Druh zakázky a místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Centrum ENET, VŠB-TU Ostrava.
Kód NUTS CZ080
II.3)
Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy: ne
II.4)
Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb:
Předmětem zakázky bude dodávka stolního přístroje pro rentgenovou difrakci. Přístroj umožňuje minerologickou fázovou analýzu energetických anorganických surovin, popelovin v uhlí, produktů spalování, popílků, částic z emisí, částic zachycených z ovzduší ve sběrných nádobách nebo filtrech. Podrobná specifikace předmětu plnění bude uvedena v zadávacích podmínkách.
uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 2 800 000 CZK
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.5)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38000000, 38434000, 33111000
II.6)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení
II.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.8)
Další informace:
a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Rentgenová difrakce je základní metodou pro analýzu krystalických materiálů a informace, které poskytuje, nemohou být nahrazeny jinou metodou. Analýzy, prováděné pomocí RTG difraktometru, umožňují určit složení, zjišťovat vlastnosti zkoumaných materiálů, zachycených částic a dalších vzorků z hlediska dalšího zpracování, sledovat postup a výsledky redukce. Realizace investice přinese zvýšení vědecko-výzkumného výkonu, zkrácení doby potřebné pro realizaci výzkumné činnosti, navázaní spolupráce s dalšími partnery a zvýšení edukativní činnosti pracoviště.
b) Popis předmětu veřejné zakázky: Dodávka stolního přístroje pro rentgenovou difrakci. Přístroj umožňuje minerologickou fázovou analýzu energetických anorganických surovin, popelovin, produktů spalování, popílků, částic z emisí, částic zachycených z ovzduší ve sběrných nádobách nebo filtrech. Podrobná specifikace předmětu plnění bude uvedena v zadávacích podmínkách.
c) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Metoda RTG difrakce představuje přímou metodou stanovení fázového složení krystalických látek, zjištěné fázové složení je stanoveno s vysokou spolehlivostí za velmi krátkou dobu. Znalost fázového složení experimentálního materiálu pak umožňuje efektivnější rozvržení plánovaných experimentálních prací. Je tedy možné předem vyloučit experimenty, které vzhledem k nevhodnému fázovému složení materiálu nepřinesou očekávané výsledky. Metoda umožňuje zlepšení kvality výsledků experimentů a získávání nových poznatků, spojených se strukturou zkoumaných materiálů, čímž se napomáhá k správnému určení příčinných souvislosti zkoumaných dějů. Stolní RTG difraktometr představuje malou a úspornější variantu ve srovnání s většími zařízeními, přičemž úhlová přesnost a reprodukovatelnost výsledků jsou srovnatelné. Přístroj významně rozšíří možnosti analýz materiálů v energetice.
d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: Čtvrté čtvrtletí 2015.
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Informace o vyhrazených zakázkách
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Zakázka bude financována z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.
VI.2)
Další informace:
VI.3)
Informace o obecném právním rámci
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy http://www.portal.gov.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí http://www.portal.gov.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky http://www.portal.gov.cz
VI.4)
Datum odeslání tohoto oznámení:
12.6.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.