Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Technical testing, analysis and consultancy services [deterministic safety analysis services][repost]
Finland

Purchaser: Säteilyturvakeskus
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=59955

17/06/2015 S115 Member states - Service contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Finland-Helsinki: Technical testing, analysis and consultancy services

2015/S 115-208604

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Säteilyturvakeskus
0245869-9
PL 14
Contact point(s): Säteilyturvakeskus
FI-00881 Helsinki
FINLAND
Telephone: +358 9759881
E-mail: stuk@stuk.fi
Fax: +358 975988500
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.stuk.fi
Further information can be obtained from: Säteilyturvakeskus
Contact point(s): Ydinvoimalaitosten valvonta, Valvonnan tuki ja kehitys
For the attention of: Projektisuunnittelija Merja Tuokko
E-mail: merja.tuokko@stuk.fi
Tenders or requests to participate must be sent to: Säteilyturvakeskus
PL 14 (Laippatie 4)
Contact point(s): Kirjaamo
FI-00881 Helsinki
FINLAND
Telephone: +358 9759881
E-mail: stuk@stuk.fi
Fax: +358 975988500
Internet address: http://www.stuk.fi
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
71600000, 71350000
Description
Technical testing, analysis and consultancy services.
Engineering-related scientific and technical services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
10.8.2015 - 16:15
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Finnish.
Other: Tarjous ja tarjouspyynnön liitteinä olevat tarjouslomakkeet sekä pyydetyt selvitykset ja todistukset annetaan suomen kielellä. Ruotsin- tai englanninkieliset selvitykset ja todistukset hyväksytään niiltä osin kuin tarjouslomakkeissa on erikseen mainittu.


----------------------------------------------------
Original Text (in Finnish)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Suomi-Helsinki: Tekniset testaus-, analysointi- ja neuvontapalvelut

2015/S 115-208604

Hankintailmoitus

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY
I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)
Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Säteilyturvakeskus
0245869-9
PL 14
Yhteyspiste(et): Säteilyturvakeskus
FI-00881 Helsinki
SUOMI
Puhelin: +358 9759881
Sähköpostiosoite: stuk@stuk.fi
Faksi: +358 975988500
Internet-osoite (-osoitteet):
Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://www.stuk.fi
Osoite, josta saa lisätietoja: Säteilyturvakeskus
Yhteyspiste(et): Ydinvoimalaitosten valvonta, Valvonnan tuki ja kehitys
Vastaanottaja: Projektisuunnittelija Merja Tuokko
Sähköpostiosoite: merja.tuokko@stuk.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä: Säteilyturvakeskus
PL 14 (Laippatie 4)
Yhteyspiste(et): Kirjaamo
FI-00881 Helsinki
SUOMI
Puhelin: +358 9759881
Sähköpostiosoite: stuk@stuk.fi
Faksi: +358 975988500
Internet-osoite: http://www.stuk.fi
I.2)
Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.3)
Pääasiallinen toimiala
Yleinen järjestys ja turvallisuus
Ympäristö
I.4)
Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei
II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)
Kuvaus
II.1.1)
Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Puitejärjestely: Ydinvoimalaitosvalvonnan deterministiset turvallisuusanalyysipalvelut 23/2600/2015.
II.1.2)
Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 12: Arkkitehtipalvelut; tekniset suunnittelupalvelut ja tekniset kokonaispalvelut; kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelut; edellisiin liittyvät tieteelliset ja tekniset konsulttipalvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut
NUTS-koodi FI1
II.1.3)
Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy puitejärjestelystä sopiminen
II.1.4)
Tietoa puitejärjestelystä
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Lukumäärä suunnitellun puitejärjestelyn osallistujista: 3
Puitejärjestelyn kesto
Kesto (vuosina): 4
II.1.5)
Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Säteilyturvakeskus on ydinenergian käytön turvallisuutta valvova viranomainen Suomessa. STUKin tehtävänä on asettaa ydinenergian käyttöä koskevat yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset ja riippumattomalla valvonnalla varmistaa, että energiaa tuottavat voimayhtiöt toimivat vaatimusten mukaisesti. Ydinvoimalaitosten turvallisuuden valvonta on jatkuva prosessi. Valvonnan avulla varmistutaan, että ydinvoimalaitos suunnitellaan ja rakennetaan ja että sitä käytetään ydinenergialain ja sen nojalla annettujen määräysten ja STUKin antamien päätösten mukaisesti.
Ydinenergialain mukaan luvanhaltijan on huolehdittava laitoksen turvallisuudesta. STUK valvoo ja arvioi ydinvoimalaitoksen suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheita sekä voimalaitoksen käyttöä.
Valvontaa tehdään tarkastamalla luvanhaltijan tai -hakijan toimittamia asiakirjoja, todentamalla laitteiden, rakenteiden ja järjestelmien vaatimustenmukaisuutta sekä arvioimalla luvanhaltijoiden ja muiden toimintaan osallistuvien organisaatioiden toimintaedellytyksiä ja toimintaa.
STUK hankkii tarvittaessa valvonnan tueksi analyyseja ulkoisilta palveluntuottajilta. Asiantuntijapalveluilla tuetaan STUKin viranomaistyötä ja luodaan perusteita päätöksenteolle. Palveluntuottaja ei toimi tarkastajana, vaan STUKin valvontatyön tukena. STUKin viranomaistoiminnassa sovellettaviin keskeisiin periaatteisiin kuuluu riippumattomuus. Ratkaisut ja toimenpiteet arvioidaan riippumattomasti. Sama riippumattomuusvaatimus ulottuu myös STUKin valvonnan tueksi hankittaviin asiantuntijapalveluihin.
Hankinnan kohteena ovat deterministiset turvallisuusanalyysipalvelut. Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnön liitteessä 1. Osatarjoukset eivät ole sallittuja: palveluntuottajan tulee kyetä tuottamaan STUKille kaikkea tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvattua palvelusisältöä. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.
STUKin valvontatehtäviin (sisältöön, määrään, aikataulutukseen) vaikuttaa voimayhtiöiden ydinvoimalaitoshankkeiden toteutus ja eteneminen. Tästä syystä STUKin hankintatarpeet (ennakoitavuus sekä määrä) saattavat vaihdella suuresti eri vuosina. Ydinvoimalaitoshankkeilla tarkoitetaan suunnitteilla ja rakenteilla olevia laitosyksiköitä sekä käyvien laitosten muutostöitä, käyttölupauusintaa ja määräaikaista turvallisuusarviota. Edellä mainituista syistä tämän tarjouskilpailun perusteella muodostetaan kolmen (3) palveluntuottajan puitejärjestely, jonka tavoitteena on taata STUKille riittävä asiantuntijapalvelujen tuottaminen oman valvontatyön tueksi tarpeen mukaan.
Puitejärjestelyn kaikki ehdot on vahvistettu tässä tarjouspyynnössä: Tarjouksen täsmentäminen sopimuskauden aikana ei ole sallittua. Tarjouskilpailun perusteella puitejärjestelyyn valittujen palveluntuottajien kanssa solmitaan sopimukset, ja STUK tilaa Palvelua sopimuksen ehtojen mukaisesti. Alla esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta STUKille määräostovelvoitetta (Jäljempänä sopimuksesta käytetään myös termiä ”puitesopimus”.)
STUK hankkii Palvelua puitejärjestelystä (kaikilta palveluntuottajilta yhteensä) arviolta 3 500 tuntia (h) vuodessa. Hankintamäärä on arvioitu tulevien neljän–viiden vuoden tilaustarpeita silmällä pitäen ottaen huomioon tällä hetkellä tiedossa olevat ydinvoimalaitoshankkeet ja niiden arvioitu aikataulu. Vuosittainen hankintamäärä voi vaihdella eri vuosina.
Edellä kuvatun normaalin tilaustarpeen lisäksi STUK saattaa tarvita Palvelua kiireellisesti siinä tapauksessa, että ydinvoimalaitoksilla ilmenee ennakoimattomia tapahtumia. Aikaisempiin vastaaviin tilaustarpeisiin perustuen tällaisten kiiretilausten määrä tulevien neljän–viiden vuoden aikana on arviolta 1–2 tilausta (tuntimäärältään arviolta yhteensä 1 000 tuntia) puitejärjestelyn kaikilta palveluntuottajilta yhteensä. Kiiretilauksissa STUK edellyttää normaalia nopeampaa vastausta ja toimitusaikaa, mikä on määritelty tarkemmin puitesopimuksessa.
Sopimus ei tuota palveluntuottajille yksinoikeutta myydä Palvelua STUKille. STUK voi hankkia Palvelua kaikilta puitejärjestelyyn valituilta palveluntuottajilta tarjouskilpailun lopputuloksena muodostuneen tarjoajien sijoittumisjärjestyksen mukaisesti.
Tarjouskilpailun voittajalla on etusija: STUK hankkii Palvelun aina ensisijaisesti tarjouskilpailun voittaneelta palveluntuottajalta (jäljempänä ”ensisijaiselta”).
Jos ensisijainen ei kykene täyttämään yhtä tai useampaa puitesopimuksen kohdassa 6 luetelluista Palvelun vähimmäisvaatimuksista, tilaus siirtyy toiseksi sijoittuneelle tarjoajalle ja vastaavasti edelleen seuraavalle.
II.1.6)
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)
71600000, 71350000
II.1.7)
Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
II.1.8)
Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)
Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)
Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)
Kokonaismäärä tai laajuus:
II.2.2)
Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus kyseisistä lisähankintamahdollisuuksista: Puitesopimusten sopimuskausi on neljä (4) vuotta (perussopimuskausi). Perussopimuskauden jälkeen STUKilla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhden (1) optiovuoden ajan.
Lisähankintojen alustava aikataulu:
kuukautta: 12 (sopimuksen tekemisestä)
II.2.3)
Tietoa järjestelmien jatkamisesta
II.3)
Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Kesto (kuukausina): 48 (sopimuksen tekemisestä)
III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)
Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)
Vaaditut takuut ja vakuudet:
III.1.2)
Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
III.1.3)
Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
III.1.4)
Muut erityisehdot
III.2)
Osallistumisehdot
III.2.1)
Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Tarjoajaa koskevat vaatimukset sekä tarjoajilta edellytetyt selvitykset on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 2, Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset.
III.2.2)
Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Tarjoajaa koskevat vaatimukset sekä tarjoajilta edellytetyt selvitykset on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 2, Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset.
III.2.3)
Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
Tarjoajaa koskevat vaatimukset sekä tarjoajilta edellytetyt selvitykset on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 2, Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset.
III.2.4)
Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)
Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)
Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: ei
III.3.2)
Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: kyllä
IV kohta: Menettely

IV.1)
Menettelyn luonne
IV.1.1)
Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)
Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)
Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)
Ratkaisuperusteet
IV.2.1)
Ratkaisuperusteet
Alhaisin hinta
IV.2.2)
Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.3)
Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)
Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
23/2600/2015
IV.3.2)
Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)
Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
IV.3.4)
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
10.8.2015 - 16:15
IV.3.5)
Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)
Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
suomi.
Muu: Tarjous ja tarjouspyynnön liitteinä olevat tarjouslomakkeet sekä pyydetyt selvitykset ja todistukset annetaan suomen kielellä. Ruotsin- tai englanninkieliset selvitykset ja todistukset hyväksytään niiltä osin kuin tarjouslomakkeissa on erikseen mainittu.
IV.3.7)
Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
asti: 31.10.2015
IV.3.8)
Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: ei
VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)
Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)
Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.3)
Lisätiedot
Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Suomen kansallisessa HILMA-ilmoituskanavassa http://www.hilma.fi tätä hankintaa koskevan hankintailmoituksen numero 2015-011313 liitteinä.
VI.4)
Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)
Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
FI-00520 Helsinki
SUOMI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internet-osoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Faksi: +358 295643314
VI.4.2)
Muutoksenhaku
VI.4.3)
Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)
Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.6.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.