Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Miscellaneous evaluation or testing instruments [nuclear instrumentation]
Sweden

Purchaser: Strålsäkerhetsmyndigheten

18/06/2015 S116 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Sweden-Stockholm: Miscellaneous evaluation or testing instruments

2015/S 116-209826

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Strålsäkerhetsmyndigheten
Solna Strandväg 96
For the attention of: Gregor Szmaglinski
SE-171 16 Stockholm
SWEDEN
Telephone: +46 87994435
E-mail: gregor.szmaglinski@ssm.se
Internet address(es):
Electronic access to information: http://permalink.mercell.com/51668141.aspx
Electronic submission of tenders and requests to participate: http://permalink.mercell.com/51668141.aspx
Further information can be obtained from: Mercell Svenska AB
Kungsgatan 34
SE-411 19 Göteborg
SWEDEN
E-mail: support.se@mercell.com
Internet address: http://permalink.mercell.com/51668141.aspx
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: Mercell Svenska AB
Kungsgatan 34
SE-411 19 Göteborg
SWEDEN
E-mail: support.se@mercell.com
Internet address: http://permalink.mercell.com/51668141.aspx
Tenders or requests to participate must be sent to: Mercell Svenska AB
Kungsgatan 34
SE-411 19 Göteborg
SWEDEN
E-mail: support.se@mercell.com
Internet address: http://permalink.mercell.com/51668141.aspx
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
38900000, 38945000
Description
Miscellaneous evaluation or testing instruments.
Gamma counters.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.8.2015 - 23:59
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Swedish.


----------------------------------------------------
Original Text (in Swedish)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Sverige-Stockholm: Diverse mät- och provinstrument

2015/S 116-209826

Meddelande om upphandling

Varor

Direktiv 2004/18/EG
Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)
Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Strålsäkerhetsmyndigheten
Solna Strandväg 96
Att: Gregor Szmaglinski
SE-171 16 Stockholm
SVERIGE
Telefon: +46 87994435
E-post: gregor.szmaglinski@ssm.se
Internetadress(er):
Elektronisk tillgång till information: http://permalink.mercell.com/51668141.aspx
Elektronisk inlämning av anbud och anbudsansökningar: http://permalink.mercell.com/51668141.aspx
Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Mercell Svenska AB
Kungsgatan 34
SE-411 19 Göteborg
SVERIGE
E-post: support.se@mercell.com
Internetadress: http://permalink.mercell.com/51668141.aspx
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från: Mercell Svenska AB
Kungsgatan 34
SE-411 19 Göteborg
SVERIGE
E-post: support.se@mercell.com
Internetadress: http://permalink.mercell.com/51668141.aspx
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: Mercell Svenska AB
Kungsgatan 34
SE-411 19 Göteborg
SVERIGE
E-post: support.se@mercell.com
Internetadress: http://permalink.mercell.com/51668141.aspx
I.2)
Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.3)
Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)
Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej
Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)
Beskrivning
II.1.1)
Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Upphandling av Bärbart instrument för referensmätning av miljödosekvivalentrat från gammastrålning i omgivningen.
II.1.2)
Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Varor
Köp
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Stockholm.
NUTS-kod SE110
II.1.3)
Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)
Information om ramavtal
II.1.5)
Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) avser upphandla mellan tio (10) och tjugo (20) bärbara instrument för referensmätning av miljödosekvivalentrat från gammastrålning i omgivningen. Systemen ska i första hand användas för mätning av markbeläggning efter ett nedfall av radioaktiva ämnen.
Observera! Förfrågningsunderlag ska ej begäras ut hos upphandlande myndighet. För att ta del av förfrågningsunderlaget till denna upphandling klickar du på ”Anmäl intresse” i Mercells databas. Fyll sedan i dina kontaktuppgifter så skickas ett lösenord till dig. Med lösenordet kan du smidigt gå in i upphandlingen och lägga anbud direkt på webben. Klicka på ”Jag vill lämna anbud” för fullständig dokumentation.
Om du befinner dig i annan annonsdatabas vänligen följ länken: http://se.mercell.com/Permalink/51668141.aspx
Vid frågor vänligen kontakta Mercells support telefon: +46 313606029.
Se även bifogade dokument.
Med vänliga hälsningar,
Strålsäkerhetsmyndigheten,
Gregor Szmaglinski.
För denna anbudsprocess använder sig inköparen av Mercell Sourcing Service. För att meddela ditt intresse samt att få tillgång till samtliga dokument, klicka på nedanstående länk eller kopiera den och klistra in i din webbläsare. http://permalink.mercell.com/51668141.aspx
Följ därefter instruktionerna på webbsidan.
II.1.6)
Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)
38900000, 38945000
II.1.7)
Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)
Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)
Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)
Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)
Total mängd eller omfattning:
II.2.2)
Information om optioner
Option: nej
II.2.3)
Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.3)
Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)
Villkor för kontraktet
III.1.1)
Begärda säkerheter och garantier:
Se Förfrågningsunderlag.
III.1.2)
Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
Se Förfrågningsunderlag.
III.1.3)
Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
Se Förfrågningsunderlag.
III.1.4)
Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)
Villkor för deltagande
III.2.1)
De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: SSM får endast anta anbud från en anbudsgivare som är registrerad i aktiebolags-, handels-, eller föreningsregistret eller i hemlandet motsvarande, under förutsättning att registreringsskyldighet föreligger. För att kontrollera detta förbehåller sig SSM rätten att hos Bolagsverket och/eller UC (kreditupplysningsföretag) kontrollera att anbudsgivaren fullgjort sina åligganden vad gäller registreringar. Utländsk anbudsgivare (utan säte i Sverige) ska bifoga motsvarande uppgifter till anbudet.
Anbudsgivaren kommer att uteslutas om SSM får kännedom om att något av förhållandena i 10 kap. 1 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling föreligger (LOU). Anbudsgivaren ska bekräfta att något av förhållandena i 10 kap. 1 § LOU inte föreligger. Om något av förhållandena i 10 kap. 2 § LOU föreligger, kan anbudsgivaren komma att uteslutas från att delta i upphandlingen. Detta gäller även för eventuella underleverantörer. För att kontrollera detta förbehåller sig SSM rätten att hos Skatteverket eller UC kontrollera att anbudsgivaren och dess underleverantörer fullgjort sina åligganden vad gäller skatter och socialförsäkringsavgifter. Anbudsgivaren ska därför ange sitt och underleverantörs organisationsnummer i anbudet. Utländsk anbudsgivare (utan säte i Sverige) ombeds bifoga motsvarande uppgifter till anbudet som visar att leverantören och eventuella underleverantörer fullgjort sina åligganden vad gäller skatter och socialförsäkringsavgifter i hemlandet.
III.2.2)
Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Anbudsgivare ska ha en stabil ekonomisk bas och finansiell styrka med hänsyn till uppdragets omfattning. Anbudsgivaren ska vid SSM:s inhämtande av kreditupplysning från kreditupplysningsföretag, lägst erhålla omdöme 3 från Upplysningscentralen (nedan kallad UC), http://www.uc.se. Anbudsgivare ska lägst erhålla omdöme 3 från UC under hela presumtiva anbudstiden samt hela presumtiva avtalsperioden. På begäran av SSM skall Anbudsgivaren inkomma med av SSM begärda handlingar som styrker Anbudsgivares stabila ekonomiska bas och finansiella styrka. SSM har dock ingen skyldighet att till Anbudsgivare inkomma med en sådan begäran. I de fall lägre riskklass redovisas kan anbudsgivaren ändå uppfylla kraven om garanti lämnas av moderbolag, annan garant eller om anbudsgivaren lämnar tillfredsställande förklaring till varför kraven inte uppfylls. Om anbudsgivaren inte uppfyller krav enligt ovan ska denne på SSM:s begäran lämna en förklaring till hur kraven ändå anses vara uppfyllda. Under hela uppdragsperioden har SSM rätt att begära in ytterligare uppgifter av leverantören för att kontrollera att denne fullgör sina skyldigheter avseende skatter och arbetsgivaravgifter.
III.2.3)
Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
För att garantera att kvaliteten för verksamheten inte förändras negativt under avtalsperioden skall anbudsgivare ha ett väl prövat och fungerande system för att säkra kvaliteten. Om anbudsgivare innehar certifiering/ar (även ev. tredjepartscertifikat) skall dessa bifogas anbudet. Anbudsgivare skall ge en kort beskrivning av sitt kvalitetsledningssystem.
Anbudsgivare skall ha ett miljöledningssystem i form av ISO certifiering, EMAS (The Eco Management and Audid Scheme) eller motsvarande certifiering/diplom eller eget likvärdigt dokumenterat miljöledningssystem som bland annat uppfyller kraven för relevant och gällande miljölagstiftning. Anbudsgivare skall visa på ett proaktivt och ansvarsfullt miljöarbete. Anbudsgivare skall i anbudet utförligt beskriva sitt miljöledningssystem.
III.2.4)
Information om reserverade kontrakt
III.3)
Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)
Information om en viss yrkesgrupp
III.3.2)
Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)
Typ av förfarande
IV.1.1)
Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)
Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)
Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)
Tilldelningskriterier
IV.2.1)
Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.2.2)
Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)
Administrativ information
IV.3.1)
Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
SSM2015-2702
IV.3.2)
Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)
Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
6.8.2015 - 23:59
IV.3.5)
Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)
Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
svenska.
IV.3.7)
Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
T.o.m: 30.10.2015
IV.3.8)
Anbudsöppning
Datum: 7.8.2015 - 13:00
Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: nej
Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)
Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)
Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)
Kompletterande information
VI.4)
Överprövningsförfaranden
VI.4.1)
Behörigt organ vid överprövning
VI.4.2)
Överprövning
VI.4.3)
Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)
Datum då meddelandet sänts:
15.6.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.