Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Computer equipment and supplies [distributed control system - eli extreme light infrastructure project ]
Czech Republic

Purchaser: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

18/06/2015 S116 Member states - Supply contract - Dynamic purchasing system - Open procedure
I.II.IV.
Czech Republic-Prague: Computer equipment and supplies

2015/S 116-209750

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
68378271
Na Slovance 1999/2
Contact point(s): Otidea a.s., Budova Darex, Václavské náměstí 11, 110 00 Praha 1
For the attention of: Ing. Dagmar Lešnerová
182 00 Praha
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 295565120
E-mail: dagmar.lesnerova@otidea.cz
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.fzu.cz
Address of the buyer profile: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932
Electronic access to information: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932
Further information can be obtained from: Otidea a.s.
27142442
Václavské náměstí 11
Contact point(s): budova Meteor C
For the attention of: Ing. Dagmar Lešnerová
110 00 Praha
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 295565133
E-mail: dagmar.lesnerova@otidea.cz
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: Tender arena
Internet address: https://www.tenderarena.cz/profily/FZU
Tenders or requests to participate must be sent to: Tender arena
Internet address: https://www.tenderarena.cz/profily/FZU
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
30200000, 42967000, 48151000, 31200000, 31350000
Description
Computer equipment and supplies.
Controller unit.
Computer control system.
Electricity distribution and control apparatus.
Electric conductors for data and control purposes.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 18.8.2015 - 17:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
18.8.2015 - 17:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Czech.


----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Česká republika-Praha: Počítače

2015/S 116-209750

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
68378271
Na Slovance 1999/2
Kontaktní místo: Otidea a.s., Budova Darex, Václavské náměstí 11, 110 00 Praha 1
K rukám: Ing. Dagmar Lešnerová
182 00 Praha
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 295565120
E-mail: dagmar.lesnerova@otidea.cz
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.fzu.cz
Adresa profilu kupujícího: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932
Elektronický přístup k informacím: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932
Další informace lze získat: Otidea a.s.
27142442
Václavské náměstí 11
Kontaktní místo: budova Meteor C
K rukám: Ing. Dagmar Lešnerová
110 00 Praha
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 295565133
E-mail: dagmar.lesnerova@otidea.cz
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: Tender arena
Internetová adresa: https://www.tenderarena.cz/profily/FZU
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: Tender arena
Internetová adresa: https://www.tenderarena.cz/profily/FZU
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Jiný: věda a výzkum
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)
Popis
II.1.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Distribuovaný řídící systém.
II.1.2)
Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Pracoviště zadavatele v Praze a Středních Čechách: buď (1) Harfa Office Park nebo (2) Dolní Břežany.
Kód NUTS CZ010
II.1.3)
Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká zavedení dynamického nákupního systému (DNS)
II.1.4)
Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Zadavatel, jehož hlavním předmětem činnosti je provádění výzkumu a vývoje v oblasti fyzikálních věd, je příjemcem dotace pro projekt „ELI: Extreme Light Infrastructure“ realizovaný v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „Projekt“). Předmětem Projektu je vybudování laserového výzkumného centra a jeho vybavení laserovými technologiemi. Předmět Projektu je blíže a závazně definován technickým popisem Projektu, který je přílohou rozhodnutí o poskytnutí dotace. Předmět plnění této veřejné zakázky je nákup přístrojů elektronického systému časování experimentálních a laserových systémů v rámci budovy ELI. Zadavatel hodlá v rámci tohoto zadávacího řízení poptat dodavatele pro předmět plnění veřejné zakázky – „Distribuovaný řídící systém“, jehož předmětem je nákup komponent distribuovaného řídícího systému, včetně všech zařízení a nástrojů potřebných pro jeho instalaci a aplikaci. Zadávací dokumentace slouží jako podklad pro zpracování předběžných nabídek uchazečů pro zavedení dynamického nákupního systému, jehož prostřednictvím bude zadavatel následně poptávat jednotlivé dodávky v rámci plnění předmětu této veřejné zakázky. Předmět konkrétních veřejných zakázek – objednávek zadávaných v DNS bude specifikován vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 95 zákona. Předmětem zakázky je nákup komponent distribuovaného řídícího systému, včetně všech zařízení a nástrojů potřebných pro jeho instalaci a aplikaci.
II.1.6)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
30200000, 42967000, 48151000, 31200000, 31350000
II.1.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)
Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)
Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)
Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 10 000 000 CZK
II.2.2)
Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)
Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)
Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Platební podmínky budou stanovovány vždy pro jednotlivé veřejné zakázky realizované prostřednictvím DNS dle § 95 zákona.
III.1.3)
Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)
Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 dnů ke dni prokázání kvalifikace, tedy ke dni podání předběžné nabídky;
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či výpis z živnostenského rejstříku.
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů pro body 3.3.1 písm. a), b) zadávací dokumentace. Výpis z evidence Rejstříků trestů uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, jak za tuto právnickou osobu, tak za její statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč výpisy z evidence Rejstříku trestů za vedoucího organizační složky, jakož i za tuto právnickou osobu a za její statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu zahraniční osoby. Výpis z Rejstříku trestů nesmí být starší 90 dnů ke dni podání předběžné nabídky;
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení pro bod 3.3.1 písm. f) zadávací dokumentace, které nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání předběžné nabídky;
c) potvrzení příslušného orgánu České správy sociálního zabezpečení pro bod 3.3.1 písm. h) zadávací dokumentace, které nesmí být starší 90 dnů ke dni podání předběžné nabídky;
d) čestného prohlášení pro body 3.3.1 písm. c), d), e), f – ve vztahu ke spotřební dani), g), i), j) zadávací dokumentace, uchazeč může použít vzor čestného prohlášení uvedený v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
III.2.2)
Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 2 ZD.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 2 ZD.
III.2.3)
Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží:
a) dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona seznam 3 významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být:
— osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo
— osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
— smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Uchazeč je oprávněn v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložením výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů nahradit prokázání splnění základních kvalifikačních v rozsahu podle § 127 odst. 1 písm. a) zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na jejich prokázání. Tento výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být dle § 127 odst. 4 zákona starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace. Další informace v bodě VI.3).
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Za významnou dodávku zadavatel stanovuje dodávku stejného nebo obdobné předmětu plnění této veřejné zakázky v min. výši 0,5 mil. CZK bez DPH za jednu dodávku v posledních 3 letech. Dodavatel předloží kopie dokladů prokazujících splnění této části kvalifikace. Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém, nebo slovenském jazyce, musí být předloženy v úředním překladu do českého jazyka. Další informace v bodě VI.3) Další informace.
III.2.4)
Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)
Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)
Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)
Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ne
Oddíl IV: Řízení

IV.1)
Druh řízení
IV.1.1)
Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)
Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)
Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek ne
IV.2)
Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)
Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)
Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)
Administrativní informace
IV.3.1)
Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
IV.3.2)
Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
Oznámení předběžných informací
Číslo oznámení v Úř. věst: 2015/S 57-098831 ze dne 21.3.2015
IV.3.3)
Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 18.8.2015 - 17:00
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
18.8.2015 - 17:00
IV.3.5)
Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.3.7)
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)
Podmínky pro otevírání nabídek
Místo:
Zadavatel nebude realizovat otevírání obálek v návaznosti na ust. § 72 odst. 4 ZVZ
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ne
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Předmět plnění bude financován z prostředků OP VaVpI.
VI.3)
Další informace
Zadavatel hodlá realizovat dodávky, předmětu této veřejné zakázky, pomocí dynamického nákupního systému, který hodlá zavést na dobu trvání projektu tj. do srpna 2017. Předběžné nabídky je možné podávat po celou dobu trvání DNS v souladu s § 94 odst. 1 zákona a to pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena na adrese: https://www.tenderarena.cz/profily/FZU
Pokračování způsobu prokázání kvalifikačních předpokladů uvedeného v bodě č. III.2) podmínky účasti tohoto formuláře: V případě, kdy je kvalifikace prokazována prostřednictvím subdodavatele, je dodavatel povinen zadavateli předložit následující doklady:
— doklad, kterým subdodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona, tedy čestné prohlášení, že subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
— doklad, kterým subdodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) zákona, tedy výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 dnů ode dne podání předběžné nabídky,
— smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel však není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 53 a § 54 písm. a). 4.9 Bude-li předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Dodavatelé jsou zároveň povinni předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahu vzniklých v souvislosti s touto veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky.
VI.4)
Odvolací řízení
VI.4.1)
Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
601 56 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542161233
Internetová adresa: http://www.compet.cz
Fax: +420 542167115
VI.4.2)
Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí Zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)
Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
601 56 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542161233
Internetová adresa: http://www.compet.cz
Fax: +420 54216711
VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení:
12.6.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.