Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Nuclear, biological, chemical and radiological protection equipment [nbc clothing]
The Hague, The Netherlands

Purchaser: Defensie Materieel Organisatie

19/06/2015 S117 Member states - Supply contract - Contract notice - Restricted procedure
I.II.IV.
Netherlands-The Hague: Nuclear, biological, chemical and radiological protection equipment

2015/S 117-211552

Contract notice

Supplies

Directive 2009/81/EC
Section I: Contracting authority/entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Defensie Materieel Organisatie
Van Alkemadelaan 786
Contact point(s): Afdeling DKIV, Sectie CCK
For the attention of: De heer A.D. Mantovani
2509 LV Den Haag
NETHERLANDS
Telephone: +31 651559699
E-mail: ad.mantovani@mindef.nl
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
35113200
Description
Nuclear, biological, chemical and radiological protection equipment .
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
27.8.2015 - 14:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
English. Dutch.


----------------------------------------------------
Original Text (in Dutch)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Nederland-'s-Gravenhage: Uitrusting voor nucleaire, biologische, chemische en stralingsbescherming

2015/S 117-211552

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG
Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)
Naam, adressen en contactpunt(en)
Defensie Materieel Organisatie
Van Alkemadelaan 786
Contactpunt(en): Afdeling DKIV, Sectie CCK
Ter attentie van: De heer A.D. Mantovani
2509 LV Den Haag
NEDERLAND
Telefoon: +31 651559699
E-mail: ad.mantovani@mindef.nl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
I.2)
Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan
I.3)
Hoofdactiviteit
Defensie
I.4)
Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen
Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)
Beschrijving
II.1.1)
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Levering van NBC kleding (parka, broek, overlaars) ten behoeve van het Ministerie van Defensie.
II.1.2)
Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Soesterberg.
NUTS-code NL31
II.1.3)
Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.4)
Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)
Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Levering van NBC kleding (parka, broek, overlaars).
II.1.6)
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
35113200
II.1.7)
Inlichtingen over uitbesteding
II.1.8)
Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)
Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)
Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)
Totale hoeveelheid of omvang:
II.2.2)
Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)
Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)
Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)
Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)
Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)
Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)
De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)
Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht, met name met betrekking tot de zekerheid van voorziening en de beveiliging van inlichtingen:
III.1.5)
Inlichtingen over veiligheidsmachtiging:
III.2)
Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)
Persoonlijke situatie
Criteria betreffende de persoonlijke situatie van ondernemers (die tot hun uitsluiting kunnen leiden) waaronder eisen in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie selectiedocument.
Criteria betreffende de persoonlijke situatie van subcontractanten (die tot hun afwijzing kunnen leiden) waaronder eisen in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie selectiedocument.
III.2.2)
Economische en financiële draagkracht
Criteria betreffende de economische en financiële draagkracht van ondernemers (die tot hun uitsluiting kunnen leiden)
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie selectiedocument.
Eventuele minimumeisen: Zie selectiedocument.
Criteria betreffende de economische en financiële draagkracht van subcontractanten (die tot hun afwijzing kunnen leiden)
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie selectiedocument.
Eventuele minimumeisen: Zie selectiedocument.
III.2.3)
Technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid
Criteria betreffende de technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid van ondernemers (die tot hun uitsluiting kunnen leiden)
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Zie selectiedocument.
Eventuele minimumeisen
Zie selectiedocument.
Criteria betreffende de technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid van subcontractanten (die tot hun afwijzing kunnen leiden)
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Zie selectiedocument.
Eventuele minimumeisen
Zie selectiedocument.
III.2.4)
Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)
Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)
Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)
Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Afdeling IV: Procedure

IV.1)
Type procedure
IV.1.1)
Type procedure
Niet-openbaar
IV.1.2)
Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
Beoogd minimumaantal 3
IV.1.3)
Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)
Gunningscriteria
IV.2.1)
Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)
Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)
Administratieve inlichtingen
IV.3.1)
Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
872.15.1009.00
IV.3.2)
Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)
Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
27.8.2015 - 14:00
IV.3.5)
Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)
Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Engels. Nederlands.
Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)
Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)
Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)
Nadere inlichtingen:
VI.4)
Beroepsprocedures
VI.4.1)
Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
Rechtbank
Den Haag
NEDERLAND
VI.4.2)
Instellen van beroep
VI.4.3)
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)
Datum van verzending van deze aankondiging:
16.6.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.