Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Diagnostics and radiodiagnostic devices and supplies [molybdenum technetium generators - medical]
Kaunas, Lithuania

Purchaser: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos

20/06/2015 S118 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Lithuania-Kaunas: Diagnostics and radiodiagnostic devices and supplies

2015/S 118-213890

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos)
135163499
Eivenių g. 2
For the attention of: Daiva Žvirblytė
LT-50009 Kaunas
LITHUANIA
Telephone: +370 37326297
E-mail: daiva.zvirblyte@kaunoklinikos.lt
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.kaunoklinikos.lt
Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
33124000
Description
Diagnostics and radiodiagnostic devices and supplies.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 28.7.2015 - 12:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
3.8.2015 - 12:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.

----------------------------------------------------
Original Text (in Lithuanian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Lietuva-Kaunas: Diagnostikos, radiodiagnostikos prietaisai ir medžiagos

2015/S 118-213890

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Direktyva 2004/18/EB
I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)
Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos)
135163499
Eivenių g. 2
Kam: Daiva Žvirblytė
LT-50009 Kaunas
LIETUVA
Telefonas: +370 37326297
El. paštas: daiva.zvirblyte@kaunoklinikos.lt
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.kaunoklinikos.lt
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
I.2)
Perkančiosios organizacijos tipas
Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė
I.3)
Pagrindinė veikla
Sveikata
I.4)
Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne
II dalis: Sutarties objektas

II.1)
Aprašymas
II.1.1)
Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Molibdeno/technecio (Mo-99/Tc-99m) generatoriai.
II.1.2)
Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Prekės
Pirkimas
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.
NUTS kodas
II.1.3)
Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)
Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)
Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Molibdeno/technecio (Mo-99/Tc-99m) generatoriai.
II.1.6)
Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
33124000
II.1.7)
Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)
Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)
Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)
Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)
Visas kiekis ar visa apimtis:
Molibdeno/technecio (Mo-99/Tc-99m) generatorių 30 GBq orientacinis kiekis 52 vnt. Molibdeno/technecio (Mo-99/Tc-99m) generatorių 15 GBq orientacinis kiekis 92 vnt. Esant poreikiui kiekis gali būti viršytas iki 30 %.
II.2.2)
Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)
Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Galimų pratęsimų skaičius: 1
Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių sutarčių trukmė:
mėnesių: 12 (nuo sutarties sudarymo)
II.3)
Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)
Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)
Reikalaujami užstatai ir garantijos:
30 % nepristatytų prekių vertės bauda.
III.1.2)
Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Už pristatytas prekes Pirkėjas apmoka Pardavėjui per 30 dienų po prekių pristatymo mokestiniu pavedimu per banką pagal pateiktas sąskaitas faktūras.
III.1.3)
Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)
Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)
Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)
Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Pateikti išrašą iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
2. Tiekėjas turi būti registruotas įstatymų nustatyta tvarka. Pateikti dokumentą, įrodantį, kad tiekėjas yra registruotas įstatymų nustatyta tvarka. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
3. Tiekėjas turi turėti teisę prekiauti jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais – molibdeno/technecio (Mo-99/Tc-99m) generatoriais. Pateikti Radiacinės saugos centro išduotą licenciją arba laikinąjį leidimą prekiauti jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais (licencijos ar laikinojo leidimo priede turi būti įvardintas Mo-99/Tc-99m). Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
III.2.2)
Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Pateikti paskutinių finansinių metų balansą arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkamą dokumentą, ūkio subjektams, kuriems įstatymų nustatyta tvarka neprivaloma sudaryti balanso – pažymą apie paskutinių finansinių metų trumpalaikį turtą ir trumpalaikius įsipareigojimus. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Tiekėjo paskutinių finansinių metų bendrojo likvidumo koeficientas turi būti daugiau kaip 0,5. Bendrojo likvidumo koeficientas skaičiuojamas trumpalaikį turtą dalinant iš trumpalaikių įsipareigojimų.
III.2.3)
Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Pateikti raštišką patvirtinimą, kad generatorius veš asmenys, turintys tam teisę.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
Tiekėjas turi užtikrinti, kad generatorius veš asmenys, turintys tam teisę (nurodyti Radiacinės saugos centro išduotų licencijų ar laikinųjų leidimų vežti jonizuojančios spinduliuotės šaltinius priede).
III.2.4)
Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)
Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)
Informacija apie tam tikrą profesiją
III.3.2)
Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
IV dalis: Procedūra

IV.1)
Procedūros tipas
IV.1.1)
Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)
Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)
Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)
Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)
Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)
Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)
Administracinė informacija
IV.3.1)
Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)
Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)
Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 28.7.2015 - 12:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)
Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
3.8.2015 - 12:00
IV.3.5)
Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)
Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)
Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
iki: 3.11.2015
IV.3.8)
Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 3.8.2015 - 12:00
Vieta:
LSMUL Kauno klinikos, Paslaugų centras (III aukštas), Viešųjų pirkimų tarnyba, Posėdžių salė, Eivenių g. 2, Kaunas.
Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Tiekėjai ar jų įgalioti atstovai.
VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)
Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)
Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)
Papildoma informacija
Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tiktai tiekėjai, registruoti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) (pasiekiamoje adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Registracija CVP IS yra nemokama. Pirkimo sąlygos pateiktos dalyje „Pirkimo informacija“.
VI.4)
Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)
Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)
Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Skundai nagrinėjami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriaus „Ginčų nagrinėjimas, žalos atlyginimas, pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia, alternatyvios sankcijos, Europos Sąjungos teisės pažeidimų nagrinėjimas“ nuostatomis.
VI.4.3)
Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)
Šio skelbimo išsiuntimo data:
18.6.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.