Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Dosimetry system [dosimetry system, nuclear instrumentation, etc - for a radioactive waste management plant][amendment]
Otwock-Świerk, Poland

Purchaser: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państowe
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=60002

20/06/2015 S118 Member states - Supply contract - Additional information - Open procedure
Poland-Otwock-Świerk: Dosimetry system

2015/S 118-213095

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państowe, ul. Andrzeja Sołtana 7, Sekretariat ZUOP (215) Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock-Świerk tel. + 48 227180092, For the attention of: Tomasz Kaler, Otwock-Świerk 05-400, POLAND. Telephone: +48 227180259. Fax: +48 227180257. E-mail: przetargi@zuop.pl

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 16.6.2015, 2015/S 114-206498)

RE:
CPV:38547000
Dosimetry system

Instead of:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy, montażu oraz uruchomienia systemu dozymetrycznego -

INSTALACJE I UKŁADY POMIAROWE W OBIEKCIE 35 (SUOP) w ZUOP Otwock – Świerk w szczególności

wykonanie:

a) projektu wykonawczego systemu dozymetrycznego

b) dostawy systemu dozymetrycznego,

c) montażu oraz uruchomienia systemu dozymetrycznego,

d) projektu powykonawczego systemu dozymetrycznego (który powinien zawierać opis wykonanej instalacji,

informacje o zainstalowanych urządzeniach oraz plany obiektów z naniesionymi torami pomiarowymi,

e) szkolenia z zakresu obsługi, regulacji oraz konserwacji systemu.

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia:

—.

—.

II.2.3) Informacje o wznowieniach:

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Rozpoczęcie 1.8.2015. Zakończenie 1.12.2015

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają

Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – stosowny dokument należy dołączyć

do oferty. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Oferta musi być

podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za

wykonanie umowy,

W przypadku wyboru przez zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum wykonawcy tworzący konsorcjum

zobowiązani będą do przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców przed podpisaniem umowy

z Zamawiającym, zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego oraz zasady dokonywania rozliczeń,

w tym nazwę banku i numer rachunku, na który dokonywane będą płatności z tytułu realizacji zamówienia.

Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem

zawieszającym.

Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki

udziału w postępowaniu.

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Wykonawcy mają dostarczyć aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny

spełniania wymogów:

Weryfikacja będzie prowadzona na podstawie

oświadczeń podmiotów składających ofertę.

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

1. Cena. Waga 90

2. Termin wykonania. Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej:

—.

Read:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy, montażu oraz uruchomienia systemu dozymetrycznego – Instalacje i układy pomiarowe w obiekcie 35 (SUOP) w ZUOP Otwock – Świerk w szczególności wykonanie:

a) projektu wykonawczego systemu dozymetrycznego;

b) dostawy systemu dozymetrycznego;

c) montażu oraz uruchomienia systemu dozymetrycznego;

d) projektu powykonawczego systemu dozymetrycznego (który powinien zawierać opis wykonanej instalacji, informacje o zainstalowanych urządzeniach oraz plany obiektów z naniesionymi torami pomiarowymi;

e) szkolenia z zakresu obsługi, regulacji oraz konserwacji systemu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załącznikach nr 1–5 do SIWZ – zamieszczone na stronie http://zuop.pl/ogloszenie95.html

3. Miejsce dostawy i montażu urządzeń:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych,ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock–Świerk.

Budynek nr 35

Uwaga!

Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu projekt wykonawczy systemu dozymetrycznego, o którym mowa w ust. 1 lit. a do zatwierdzenia. Procedura zatwierdzenia projektu wykonawczego powinna przebiegać wg następującego harmonogramu:

a) w ciągu 21 dni po podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt wykonawczy systemu dozymetrycznego;

b) w ciągu 7 dniu od przedstawi przez Wykonawcę projektu wykonawczego systemu dozymetrycznego, Zamawiający dokona oceny projektu oraz przekażę Wykonawcy ewentualne uwagi;

c) w ciągu 7 dniu od przekazania Wykonawcy ewentualnych uwag, Wykonawca dokona poprawek w dokumentacji zgodnie z uwagami Zamawiającego;

d) w ciągu 3 dni od dokonania przez Wykonawcę poprawek, Zamawiający zaakceptuje poprawioną przez Wykonawcę dokumentację

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 2 lat. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny. Zamówienie objęte jest rękojmią za wady. Strony modyfikują okres obowiązywania rękojmi – przedłużają go do lat 2.

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załącznikach nr 1–5 do SIWZ – zamieszczone na stronie http://zuop.pl/ogloszenie95.html

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 20 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu dostaw będących przedmiotem zamówienia podstawowego, w szczególności dostawy dotyczące rozbudowy systemów dozymetrycznych znajdujących się na obiekcie nr 35 o dodatkowe punkty pomiarowe w pomieszczeniach technologicznych.

II.2.3) Informacje o wznowieniach:

Zamówienie może podlegać wznowieniu w 2016 r.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 20 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu dostaw będących przedmiotem zamówienia podstawowego, w szczególności dostawy dotyczące rozbudowy systemów dozymetrycznych znajdujących się na obiekcie nr 35 o dodatkowe punkty pomiarowe w pomieszczeniach technologicznych.

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Rozpoczęcie 1.8.2015. Zakończenie 1.12.2015

Termin ten może ulec zmianie w razie złożenia ofert przez wykonawców w terminem realizacji do 15.11.2015 r. (termin wykonania stanowi dodatkowe kryterium oceny ofert).

Zamawiający pragnie podkreślić, iż w/w zamówienie będzie w części finansowane z dotacji, która powinna być wykorzystana w 2015 r. W razie braku wykorzystania dotacji w 2015 r. Zamawiający utraci środki na realizację niniejszego zamówienia co narazi go na znaczne straty finansowe.

Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający zastrzega, iż w przypadku braku realizacji zamówienia do 15.12.2015 r. oprócz standardowych kar umownych naliczy wykonawcy dodatkową karę umowną w wysokości 30 % wartości wynagrodzenia wskazanego w umowie na wykonanie przedmiotu zamówienia. W związku z znacznymi stratami finansowymi, które poniesie Zamawiający w przypadku braku realizacji przedmiotu umowy w terminie, Wykonawca zostanie zobowiązany do popisania oświadczenia w umowie iż nie uznaje powyższej kary za rażąco wygórowanej oraz wyraża zgodę na potrącenia naliczonej kary umownej (w wysokości 30 % wartości wynagrodzenia wskazanego w umowie) z należnego wynagrodzenia wskazanego w umowie).

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – stosowny dokument należy dołączyć do oferty. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

3) w przypadku wyboru przez zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą do przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego oraz zasady dokonywania rozliczeń, w tym nazwę banku i numer rachunku, na który dokonywane będą płatności z tytułu realizacji zamówienia. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

4) Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, składają jedną ofertę, przy czym:

a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale V SIWZ ust. 1 lit. a, b, d, f, g, i, j, k (SIWZ zamieszczony na stronie http://zuop.pl/ogloszenie95.html;

b) pozostałe dokumenty składa każdy z Wykonawców;

b) pozostałe dokumenty w rozdziale V SIWZ składają wszyscy Wykonawcy wspólnie;

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu.

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Wykonawcy mają dostarczyć:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych;

3) aktualną informację z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4–8 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu;

4) aktualną informacja z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu;

5) aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 uPzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 uPzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

W przypadku wykonawców posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

A) zamiast dokumentów o których mowa w pkt V ust. 1 a) f) g), j) siwz, składa dokument lub dokumenty wystawione w tym kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

B) W zakresie dokumentu o którym mowa w pkt V ust. 1 i) – k) SIWZ – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 uPzp.

C) Dokumenty, o których mowa w pkt V ust. 1 a) i) j), k), siwz winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt V ust. 1 f)–g) SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

D) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Punkt ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Dokumenty (wskazane w lit. C i D) sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.

W razie wątpliwości odnośnie dokumentów przedstawionych przez wykonawcę, Zamawiający za decydujące uzna informację zawarte na stronie internetowej Komisji Europejskiej (system e-Certis).

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w szczególności w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonali należycie co najmniej trzy zamówienia, odpowiadające rodzajem zamówieniu stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i odbiorcy zamówienia (W przypadku rozliczeń za wykonane dostawy w walucie obcej (innej niż PLN) przeliczając wartość tych dostaw na PLN, należy stosować przelicznik zgodny z kursem ustalonym i publikowanym przez NBP z dnia zawarcia umowy ze zleceniodawcą) oraz załączą dokument potwierdzający, że dostawy zostały wykonane i prawidłowo ukończone.

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia nie mogą powyższego warunku spełnić łącznie, w takim przypadku co najmniej jeden z podmiotów musi wykazać się spełnieniem warunku określonego powyżej w pełnym zakresie.

Uwaga!

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, powyżej opisanym doświadczeniem powinien wykazać się co najmniej jeden z wykonawców tzn. powyższe doświadczenie nie może być spełnione i oceniane łącznie przez wszystkich wykonawców.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.

Ocena zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w odniesieniu do jego rzetelności zostanie dokonana na podstawie przedstawionego wraz z ofertą wykazu zgodnie ze wzorem załącznikiem nr 9 do SIWZ. Zamawiający dokona weryfikacji czy stwierdzone fakty niewykonania lub nienależytego wykonania wskazują na zawinione poważne naruszenie obowiązków zawodowych.

W sytuacji kiedy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający w celu zweryfikowania zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia będzie oceniał także rzetelność podmiotów trzecich na potencjał których powołuje się wykonawca.

Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

Weryfikacja będzie prowadzona na podstawie oświadczenia i dokumentów przedłożonych przez podmiot składający ofertę zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 7 do SIWZ tj. wykazu zrealizowanych dostaw zgodnie z załącznikiem nr 7 wraz z dowodami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie są:

— poświadczenie,

— inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów.

Gdy wykaz lub dowody, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

Wykonawca powinien przedstawić zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 9 do SIWZ, w sytuacji kiedy będzie korzystał z zasobów podmiotów trzecich.

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

Rodzaj kryterium Waga kryterium

Cena 90

Termin wykonania 10

Kryteria opisano w SIWZ – zamieszczony na stronie http://zuop.pl/ogloszenie95.html

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej:

Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.