Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Risk or hazard assessment for construction [regulator/technical support during mochovce 3 and 4 testing and commissioning]
Slovakia

Purchaser: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

20/06/2015 S118 Member states - Service contract - Prior Information Notice - Not applicable
I.II.B.
Slovakia-Bratislava: Risk or hazard assessment for construction

2015/S 118-214582

Prior information notice

Services

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
30844185
Bajkalská 27
Contact point(s): Tendrex, s.r.o., Horská 13/G, 831 52 Bratislava
For the attention of: Mgr. Hana Šlachtová
820 07 Bratislava-Ružinov
SLOVAKIA
Telephone: +421 908464595
E-mail: slachtova@tendrex.sk
Fax: +421 255567007
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.ujd.gov.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/2390
Further information can be obtained from: Tendrex, s.r.o.
44065094
Horská 13/G
Contact point(s): Tendrex, s.r.o., Horská 13/G, 831 52 Bratislava
For the attention of: Mgr. Hana Šlachtová
831 52 Bratislava
SLOVAKIA
Telephone: +421 908464595
E-mail: slachtova@tendrex.sk
Fax: +421 255567007
Internet address: http://www.tendrex.sk
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)

II.5)
Common procurement vocabulary (CPV)
71313410, 79419000, 71317000, 71314000
Description
Risk or hazard assessment for construction .
Evaluation consultancy services .
Hazard protection and control consultancy services .
Energy and related services .
II.6)
Scheduled date for start of award procedures
31.7.2015

----------------------------------------------------
Original Text (in Slovak)
----------------------------------------------------


I.II.B.III.VI.
Slovensko-Bratislava: Posudzovanie rizík a nebezpečenstiev v súvislosti so stavbami

2015/S 118-214582

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)
Názov, adresy a kontaktné miesta
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
30844185
Bajkalská 27
Kontaktné miesto (miesta): Tendrex, s.r.o., Horská 13/G, 831 52 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Hana Šlachtová
820 07 Bratislava-Ružinov
SLOVENSKO
Telefón: +421 908464595
E-mail: slachtova@tendrex.sk
Fax: +421 255567007
Internetová adresa (internetové adresy):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.ujd.gov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/2390
Ďalšie informácie možno získať na adrese: Tendrex, s.r.o.
44065094
Horská 13/G
Kontaktné miesto (miesta): Tendrex, s.r.o., Horská 13/G, 831 52 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Hana Šlachtová
831 52 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón: +421 908464595
E-mail: slachtova@tendrex.sk
Fax: +421 255567007
Internetová adresa: http://www.tendrex.sk
I.2)
Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.3)
Hlavná činnosť
Iné: všeobecná štátna správa
I.4)
Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie
Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Vedecko-technická podpora ÚJD SR počas neaktívnych skúšok a spúšťania jadrovej elektrárne MO3,4.
II.2)
Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služieb č. 12: Architektonické služby; inžinierske služby a komplexné inžinierske služby; mestské plánovanie a krajinná architektúra; súvisiace odborné a technické poradenské služby; technické testovanie a analýzy
Atómová elektráreň Mochovce.
Kód NUTS SK01
II.3)
Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: áno
II.4)
Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Predmetom zákazky je vedecko-technická podpora Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) a jeho rozhodovacích procesov v jednotlivých etapách neaktívnych skúšok zariadení a systémov a spúšťania jadrového zariadenia 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce (ďalej len „JZ MO34“).
Podpora rozhodovacích procesov úradu v etape neaktívnych skúšok a spúšťania JZ MO34 bude spočívať v nasledovných činnostiach:
— posudzovanie dokumentácie JZ MO34 (programov neaktívnych skúšok a spúšťania a prevádzkových predpisov určených úradom) podľa kritérií určených úradom pre jednotlivé kategórie programov (stanovené úradom podľa vzťahu jednotlivých programov/predpisov k jadrovej bezpečnosti) s vypracovaním hodnotiacej správy ku každému posudzovanému programu/predpisu, resp. jeho revízii,
— kontrolnej činnosti v JZ MO34 pri realizácii jednotlivých programov podľa kritérií určených úradom pre jednotlivé kategórie programov. Po ukončení realizácie príslušného programu v danej etape neaktívnych skúšok alebo spúšťania vypracuje dodávateľ záverečnú hodnotiacu správu pre úrad o realizácii každého z uvedených programov, splnení kritérií úspešnosti, prípadných nedorobkoch a nedostatkoch vrátane hodnotenia ich bezpečnostného významu a vedenia evidencie nedorobkov a nedostatkov a ich postupného odstraňovania,
— posudzovanie východiskového stavu bloku pred prechodom k nasledujúcej etape neaktívnych skúšok alebo spúšťania vrátane vypracovania zoznamu podmienok pre prechod k nasledujúcej etape neaktívnych skúšok/spúšťania vrátane pripravenosti zariadenia, personálu a dokumentácie. Vypracovať záverečnú správu o pripravenosti JZ MO34 na prechod do príslušnej etapy neaktívnych skúšok/spúšťania, ktorá bude obsahovať odporúčanie pre úrad na vydanie súhlasu (povolenia), prípadne návrh podmienok na vydanie súhlasu (povolenia),
— vykonanie analýz bezpečnosti pri prípadnom nesplnení kritérií úspešnosti niektorého z programov neaktívnych skúšok/spúšťania s odporúčaním na ďalší postup úradu.
Verejné obstarávanie je rozdelené na 4 samostatné časti, pričom uchádzači môžu predložiť ponuku na ktorúkoľvek z týchto častí, alebo na viacero častí, príp. na všetky časti. Každá časť verejného obstarávania bude vyhodnocovaná samostatne, pričom úspešným uchádzačom každej časti verejného obstarávania môžu byť rozdielni uchádzači.
1. časť: Posudzovanie programov neaktívnych skúšok (ďalej len „NaS“) a monitorovanie priebehu skúšok zariadení počas NaS 3. bloku MO34.
2. časť: Posudzovanie programov FS a ES a monitorovanie priebehu skúšok zariadení a systémov 3. bloku MO34 počas FS a ES.
3. časť: Posudzovanie programov neaktívnych skúšok a monitorovanie priebehu skúšok zariadení počas NaS 4. bloku MO34.
4. časť: Posudzovanie programov FS a ES a monitorovanie priebehu skúšok zariadení a systémov 4. bloku MO34 počas FS a ES.
Predpokladané náklady bez DPH: 3 750 000 EUR
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.5)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
71313410, 79419000, 71317000, 71314000
II.6)
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
31.7.2015
II.7)
Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.8)
Doplňujúce informácie:
Informácie o častiach

Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Názov: Posudzovanie programov neaktívnych skúšok a monitorovanie priebehu skúšok zariadení počas NaS 3. bloku MO34
1)
Stručný opis:
Predmetom tejto časti zákazky je:
I. posudzovacia činnosť:
a) posúdenie programov funkčných skúšok (ďalej len „FuS“) jednotlivých systémov 3. bloku MO34 počas NaS vrátane; etapovej časti skúšok (2. etapa NaS);
b) posúdenie programov funkčných skúšok bezpečnostných systémov (systémov so vzťahom k bezpečnosti), ktoré budú vykonané v etape pred NaS;
c) posúdenie programov pre skúšky SW a HW bezpečnostných a riadiacich systémov 3. bloku MO34;
d) v prípade, ak sa niektorý z testov funkčných skúšok bezpečnostných systémov (SW a HW bezpečnostných systémov) bude vykonávať až v etape FS (ES) 3. bloku MO34, vykonať jeho posúdenie v rovnakom rozsahu ako v bodoch a) až c);
e) v bodoch a) až d) sa vyžaduje posúdenie východiskových podmienok testu vrátane definovania rozsahu spolupracujúcich systémov a zariadení, bezpečnostných opatrení, stanovenia kritérií úspešnosti v súlade s predbežnou bezpečnostnou správou (PrBS) alebo predprevádzkovou bezpečnostnou správou (PpBS po jej schválení úradom) a limitami a podmienkami (LaP), podrobného postupu skúšky a požiadaviek na vyhodnotenie. Pre verejného obstarávateľa treba vypracovať pre každý jednotlivý program hodnotiacu správu s požiadavkami na doplnenie (opravu) programu;
f) súčasťou hodnotiacej správy ku každému posudzovanému programu bude:
— zoznam pripomienok posudzovateľa k príslušnému programu,
— celkové hodnotenie a odporúčanie pre verejného obstarávateľa schváliť program, prípadne požadovať odstránenie nedostatkov programu;
g) vedenie elektronickej evidencie pripomienok ku všetkým posudzovaným programom, elektronická verzia tejto evidencie bude daná k dispozícii verejnému obstarávateľovi;
h) Poskytovateľ po zapracovaní pripomienok zo strany držiteľa povolenia do príslušného programu preverí spôsob ich zapracovania;
i) posúdenie všetkých ďalších vydaní (revízií) uvedených programov (podľa bodov a) až d));
II. kontrolná činnosť:
— pre 1. etapu NaS:
a) monitorovanie priebehu FuS systémov a zariadení bloku vrátane monitorovania priebehu skúšok SW a HW bezpečnostných a riadiacich systémov počas 1. etapy NaS;
b) vedenie evidencie nedorobkov a nedostatkov z jednotlivých skúšok a ich bezpečnostného významu;
c) zúčastňovať sa na prípadných opakovaných skúškach, vykonať rovnaké vyhodnotenie ako v bode a). Aktualizovať evidenciu podľa bodu b) na základe výsledkov opakovaných skúšok;
d) vypracúvať pravidelné informácie pre verejného obstarávateľa o stave skúšok zariadení a systémov;
e) posúdenie prevádzkových predpisov držiteľa povolenia pre bezpečnostné systémy a zapracovanie výsledkov skúšok do príslušných predpisov,
— pre 2. etapu NaS:
a) posúdenie východiskového stavu bloku pred realizáciou etapovej časti programov NaS (2. časť NaS) pre 3. blok MO34;
b) monitorovanie priebehu 1. a 2. hydroskúšky vrátane monitorovania priebehu skúšok SW a HW bezpečnostných a riadiacich systémov, nadväzujúcich programov a revízií zariadení PO v rozsahu ako pre 1. etapu NaS;
c) vypracovanie predbežnej hodnotiacej správy po ukončení každej hydroskúšky a revízie zariadenia PO s dôrazom na splnenie kritérií úspešnosti programu, evidované odchýlky od programu, zistené nedostatky s hodnotením dôležitosti odchýlok (nedostatkov) pre jadrovú bezpečnosť;
d) vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy po ukončení etapových skúšok NaS (oboch hydroskúšok a oboch revízií zariadenia PO v etape NaS);
e) posúdenie prevádzkového predpisu držiteľa povolenia pre blok ako predpisu určeného verejným obstarávateľom.
2)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
71313410, 79419000, 71317000, 71314000
3)
Množstvo alebo rozsah:
Predpokladaná hodnota 1. časti zákazky počas trvania zmluvy je 1 125 000 EUR bez DPH.
Predpokladané náklady bez DPH: 1 125 000 EUR
5)
Doplňujúce informácie o častiach:
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Názov: Posudzovanie programov FS a ES a monitorovanie priebehu skúšok zariadení a systémov 3. bloku MO34 počas FS a ES
1)
Stručný opis:
Predmetom tejto časti zákazky je:
I. posudzovacia činnosť:
a) posúdenie programov fyzikálneho a energetického spúšťania 3. bloku MO34. Pre verejného obstarávateľa vypracovať pre každý jednotlivý program hodnotiacu správu s požiadavkami na doplnenie (opravu) programu;
b) súčasťou hodnotiacej správy ku každému posudzovanému programu bude:
— zoznam pripomienok Poskytovateľa k príslušnému programu,
— celkové hodnotenie a odporúčanie pre verejného obstarávateľa schváliť program, prípadne požadovať odstránenie nedostatkov programu;
c) vedenie elektronickej evidencie pripomienok ku všetkým posudzovaným programom, elektronická verzia tejto evidencie bude daná k dispozícii verejnému obstarávateľovi;
d) Poskytovateľ po zapracovaní pripomienok zo strany držiteľa povolenia do príslušného programu preverí spôsob ich zapracovania;
e) posúdenie všetkých ďalších vydaní (revízií) uvedených programov (podľa bodu a));
II. kontrolná činnosť:
— testy bezpečnostných systémov, ktoré nie sú zaradené medzi programy FS a ES:
a) monitorovanie priebehu skúšok systémov a zariadení bloku vrátane monitorovania priebehu skúšok SW a HW bezpečnostných a riadiacich systémov počas spúšťania 3. bloku MO34;
b) vedenie evidencie nedorobkov a nedostatkov z jednotlivých skúšok a ich bezpečnostného významu;
c) zúčastňovať sa na prípadných opakovaných skúškach, vykonať rovnaké vyhodnotenie ako v bode a). Aktualizovať evidenciu podľa bodu b) na základe výsledkov opakovaných skúšok;
d) vypracúvať pravidelné informácie pre verejného obstarávateľa o stave skúšok zariadení a systémov;
e) posúdenie prevádzkových predpisov držiteľa povolenia pre bezpečnostné systémy a zapracovanie výsledkov skúšok do príslušných predpisov,
— testy FS a ES:
a) posúdenie východiskového stavu bloku pred zavážkou paliva do aktívnej zóny reaktora 3. bloku MO34;
b) monitorovanie priebehu zavážania paliva do aktívnej zóny reaktora na zmenách;
c) vypracovanie predbežnej hodnotiacej správy po ukončení zavážania paliva do aktívnej zóny reaktora s dôrazom na splnenie kritérií úspešnosti programu;
d) vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy po ukončení zavážania paliva do aktívnej zóny reaktora;
e) posúdenie východiskového stavu bloku pred začiatkom FS 3. bloku MO34;
f) monitorovanie priebehu experimentov FS na zmenách vrátane monitorovania priebehu skúšok SW a HW bezpečnostných a riadiacich systémov;
g) vypracovanie krátkej hodnotiacej správy po ukončení každého experimentu FS s dôrazom na splnenie kritérií úspešnosti programu;
h) po ukončení experimentov FS vypracovanie predbežnej celkovej hodnotiacej správy;
i) vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy po ukončení testov FS;
j) posúdenie východiskového stavu bloku pred začiatkom ES 3. bloku MO34;
k) monitorovanie priebehu experimentov ES, vrátane monitorovania priebehu skúšok SW a HW bezpečnostných a riadiacich systémov;
l) vypracovanie krátkej hodnotiacej správy po ukončení každého experimentu ES s dôrazom na splnenie kritérií úspešnosti programu;
m) po ukončení experimentov ES na príslušnej výkonovej hladine vypracovanie predbežnej hodnotiacej správy;
n) vypracovanie predbežnej hodnotiacej správy po úplnom ukončení ES s dôrazom na splnenie kritérií úspešnosti programu;
o) vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy po ukončení ES.
2)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
71313410, 79419000, 71317000, 71314000
3)
Množstvo alebo rozsah:
Predpokladaná hodnota 2. časti zákazky počas trvania zmluvy je 750 000 EUR bez DPH.
Predpokladané náklady bez DPH: 750 000 EUR
5)
Doplňujúce informácie o častiach:
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Názov: Posudzovanie programov neaktívnych skúšok a monitorovanie priebehu skúšok zariadení počas NaS 4. bloku MO34
1)
Stručný opis:
Predmetom tejto časti zákazky je:
I. posudzovacia činnosť:
a) posúdenie programov funkčných skúšok (ďalej len „FuS“) jednotlivých systémov 4. bloku MO34 počas NaS vrátane etapovej časti skúšok (2. etapa NaS);
b) posúdenie programov funkčných skúšok bezpečnostných systémov (systémov so vzťahom k bezpečnosti), ktoré budú vykonané v etape pred NaS;
c) posúdenie programov pre skúšky SW a HW bezpečnostných a riadiacich systémov 4. bloku MO34;
d) v prípade, ak sa niektorý z testov funkčných skúšok bezpečnostných systémov (SW a HW bezpečnostných systémov) bude vykonávať až v etape FS (ES) 4. bloku MO34, vykonať jeho posúdenie v rovnakom rozsahu ako v bodoch a) až c);
e) v bodoch a) až d) sa vyžaduje posúdenie východiskových podmienok testu vrátane definovania rozsahu spolupracujúcich systémov a zariadení, bezpečnostných opatrení, stanovenia kritérií úspešnosti v súlade s predbežnou bezpečnostnou správou (PrBS) alebo predprevádzkovou bezpečnostnou správou (PpBS po jej schválení úradom) a limitami a podmienkami (LaP), podrobného postupu skúšky a požiadaviek na vyhodnotenie. Pre verejného obstarávateľa treba vypracovať pre každý jednotlivý program hodnotiacu správu s požiadavkami na doplnenie (opravu) programu;
f) súčasťou hodnotiacej správy ku každému posudzovanému programu bude:
— zoznam pripomienok posudzovateľa k príslušnému programu,
— celkové hodnotenie a odporúčanie pre verejného obstarávateľa schváliť program, prípadne požadovať odstránenie nedostatkov programu;
g) vedenie elektronickej evidencie pripomienok ku všetkým posudzovaným programom, elektronická verzia tejto evidencie bude daná k dispozícii verejnému obstarávateľovi;
h) Poskytovateľ po zapracovaní pripomienok zo strany držiteľa povolenia do príslušného programu preverí spôsob ich zapracovania;
i) posúdenie všetkých ďalších vydaní (revízií) uvedených programov (podľa bodov a) až d));
II. kontrolná činnosť:
— pre 1. etapu NaS:
a) monitorovanie priebehu FuS systémov a zariadení bloku vrátane monitorovania priebehu skúšok SW a HW bezpečnostných a riadiacich systémov počas 1. etapy NaS;
b) vedenie evidencie nedorobkov a nedostatkov z jednotlivých skúšok a ich bezpečnostného významu;
c) zúčastňovať sa na prípadných opakovaných skúškach, vykonať rovnaké vyhodnotenie ako v bode a). Aktualizovať evidenciu podľa bodu b) na základe výsledkov opakovaných skúšok;
d) vypracúvať pravidelné informácie pre verejného obstarávateľa o stave skúšok zariadení a systémov;
e) posúdenie prevádzkových predpisov držiteľa povolenia pre bezpečnostné systémy a zapracovanie výsledkov skúšok do príslušných predpisov,
— pre 2. etapu NaS:
a) posúdenie východiskového stavu bloku pred realizáciou etapovej časti programov NaS (2. časť NaS) pre 4. blok MO34;
b) monitorovanie priebehu 1. a 2. hydroskúšky vrátane monitorovania priebehu skúšok SW aHW bezpečnostných a riadiacich systémov, nadväzujúcich programov a revízií zariadení PO vrozsahu ako pre 1. etapu NaS;
c) vypracovanie predbežnej hodnotiacej správy po ukončení každej hydroskúšky a revízie zariadenia PO s dôrazom na splnenie kritérií úspešnosti programu, evidované odchýlky od programu, zistené nedostatky s hodnotením dôležitosti odchýlok (nedostatkov) pre jadrovú bezpečnosť;
d) vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy po ukončení etapových skúšok NaS (oboch hydroskúšok a oboch revízií zariadenia PO v etape NaS);
e) posúdenie prevádzkového predpisu držiteľa povolenia pre blok ako predpisu určeného verejným obstarávateľom.
2)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
71313410, 79419000, 71317000, 71314000
3)
Množstvo alebo rozsah:
Predpokladaná hodnota 3. časti zákazky počas trvania zmluvy je 1 125 000 EUR bez DPH.
Predpokladané náklady bez DPH: 1 125 000 EUR
5)
Doplňujúce informácie o častiach:
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Názov: Posudzovanie programov FS a ES a monitorovanie priebehu skúšok zariadení a systémov 4. bloku MO34 počas FS a ES
1)
Stručný opis:
Predmetom tejto časti zákazky je:
I. posudzovacia činnosť:
a) posúdenie programov fyzikálneho a energetického spúšťania 4. bloku MO34. Pre verejného obstarávateľa vypracovať pre každý jednotlivý program hodnotiacu správu s požiadavkami na doplnenie (opravu) programu;
b) súčasťou hodnotiacej správy ku každému posudzovanému programu bude:
— zoznam pripomienok Poskytovateľa k príslušnému programu,
— celkové hodnotenie a odporúčanie pre verejného obstarávateľa schváliť program, prípadne požadovať odstránenie nedostatkov programu;
c) vedenie elektronickej evidencie pripomienok ku všetkým posudzovaným programom, elektronická verzia tejto evidencie bude daná k dispozícii verejnému obstarávateľovi;
d) Poskytovateľ po zapracovaní pripomienok zo strany držiteľa povolenia do príslušného programu preverí spôsob ich zapracovania;
e) posúdenie všetkých ďalších vydaní (revízií) uvedených programov (podľa bodu a));
II. kontrolná činnosť:
— testy bezpečnostných systémov, ktoré nie sú zaradené medzi programy FS a ES:
a) monitorovanie priebehu skúšok systémov a zariadení bloku vrátane monitorovania priebehu skúšok SW a HW bezpečnostných a riadiacich systémov počas spúšťania 4. bloku MO34;
b) vedenie evidencie nedorobkov a nedostatkov z jednotlivých skúšok a ich bezpečnostného významu;
c) zúčastňovať sa na prípadných opakovaných skúškach, vykonať rovnaké vyhodnotenie ako v bode a). Aktualizovať evidenciu podľa bodu b) na základe výsledkov opakovaných skúšok;
d) vypracúvať pravidelné informácie pre verejného obstarávateľa o stave skúšok zariadení a systémov;
e) posúdenie prevádzkových predpisov držiteľa povolenia pre bezpečnostné systémy a zapracovanie výsledkov skúšok do príslušných predpisov,
— testy FS a ES:
a) posúdenie východiskového stavu bloku pred zavážkou paliva do aktívnej zóny reaktora 4. bloku MO34;
b) monitorovanie priebehu zavážania paliva do aktívnej zóny reaktora na zmenách;
c) vypracovanie predbežnej hodnotiacej správy po ukončení zavážania paliva do aktívnej zóny reaktora s dôrazom na splnenie kritérií úspešnosti programu;
d) vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy po ukončení zavážania paliva do aktívnej zóny reaktora;
e) posúdenie východiskového stavu bloku pred začiatkom FS 4. bloku MO34;
f) monitorovanie priebehu experimentov FS na zmenách vrátane monitorovania priebehu skúšok SW a HW bezpečnostných a riadiacich systémov;
g) vypracovanie krátkej hodnotiacej správy po ukončení každého experimentu FS s dôrazom na splnenie kritérií úspešnosti programu;
h) po ukončení experimentov FS vypracovanie predbežnej celkovej hodnotiacej správy;
i) vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy po ukončení testov FS;
j) posúdenie východiskového stavu bloku pred začiatkom ES 4. bloku MO34;
k) monitorovanie priebehu experimentov ES, vrátane monitorovania priebehu skúšok SW a HW bezpečnostných a riadiacich systémov;
l) vypracovanie krátkej hodnotiacej správy po ukončení každého experimentu ES s dôrazom na splnenie kritérií úspešnosti programu;
m) po ukončení experimentov ES na príslušnej výkonovej hladine vypracovanie predbežnej hodnotiacej správy;
n) vypracovanie predbežnej hodnotiacej správy po úplnom ukončení ES s dôrazom na splnenie kritérií úspešnosti programu;
o) vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy po ukončení ES.
2)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
71313410, 79419000, 71317000, 71314000
3)
Množstvo alebo rozsah:
Predpokladaná hodnota 4. časti zákazky počas trvania zmluvy je 750 000 EUR bez DPH.
Predpokladané náklady bez DPH: 750 000 EUR
5)
Doplňujúce informácie o častiach:
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)
Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)
Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)
Podmienky účasti
III.2.1)
Informácie o vyhradených zákazkách
Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)
Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)
Doplňujúce informácie:
Celková predpokladaná hodnota zákazky je 3 750 000 EUR bez DPH, pričom opcia z tejto sumy môže dosiahnuť výšku pre:
1. časť: až do výšky 80 000 EUR bez DPH na prípadné ďalšie konzultačné, analytické, kontrolné a posudzovacie činnosti v rámci plnenia tejto časti zákazky;
2. časť: až do výšky 40 000 EUR bez DPH na prípadné ďalšie konzultačné, analytické, kontrolné a posudzovacie činnosti v rámci plnenia tejto časti zákazky;
3. časť: až do výšky 190 000 EUR bez DPH na prípadné ďalšie konzultačné, analytické, kontrolné a posudzovacie činnosti v rámci plnenia tejto časti zákazky;
4. časť: až do výšky 40 000 EUR bez DPH na prípadné ďalšie konzultačné, analytické, kontrolné a posudzovacie činnosti v rámci plnenia tejto časti zákazky.
VI.3)
Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
Daňové právne predpisy http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk
Právne predpisy na ochranu životného prostredia http://www.enviro.gov.sk
Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky http://www.employment.gov.sk
VI.4)
Dátum odoslania tohto oznámenia:
18.6.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.