Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Clothing, footwear, luggage articles and accessories [personal protective equipment and clothing]
Bulgaria

Purchaser: Darzhavno predpriyatie „Radioaktivni otpadatsi“

20/06/2015 S118 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Bulgaria-Sofia: Clothing, footwear, luggage articles and accessories

2015/S 118-213805

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Darzhavno predpriyatie „Radioaktivni otpadatsi“
bul. „G. M. Dimitrov“ No. 52a, et. 6
Contact point(s): bul. „G. M. Dimitrov“ No. 52a, et. 6
For the attention of: Bilyana Dragomirova-Dinkova
1797 Sofiya
BULGARIA
Telephone: +359 29035123
Fax: +359 29625078
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.dprao.bg
Address of the buyer profile: http://dprao.bg/public-procurement.html
Electronic access to information: http://dprao.bg/public_contract/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0.html
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
18000000, 18100000, 18444200, 35113400, 35113420
Description
Clothing, footwear, luggage articles and accessories.
Occupational clothing, special workwear and accessories.
Hard hats.
Protective and safety clothing.
Nuclear and radiological protection clothing.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 20.7.2015 - 16:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
30.7.2015 - 16:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Any EU official language


----------------------------------------------------
Original Text (in Bulgarian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
България-София: Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари

2015/S 118-213805

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2004/18/ЕО
Раздел І: Възлагащ орган

I.1)
Наименование, адреси и място/места за контакт
Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“
131218471
бул. „Г. М. Димитров“ № 52а, ет. 6
Място/места за контакт: бул. „Г. М. Димитров“ № 52а, ет. 6
На вниманието на: Биляна Драгомирова-Динкова
1797 София
БЪЛГАРИЯ
Телефон: +359 29035123
Адрес за електронна поща: bilyana.dragomirova@dprao.bg
Факс: +359 29625078
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган : www.dprao.bg
Адрес на профила на купувача: http://dprao.bg/public-procurement.html
Електронен достъп до информация: http://dprao.bg/public_contract/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0.html
Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт
Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт
I.2)
Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.3)
Основна дейност
Друго: управление на радиоактивни отпадъци
I.4)
Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не
Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)
Описание
II.1.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло за персонала на ДП РАО“ за 2015 г.“.
II.1.2)
Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: СП „РАО-Козлодуй“, СП „ИЕ 1-4 блок“ , гр. Козлодуй, площадката на АЕЦ Козлодуй и СП „ПХРАО-Нови хан“, с. Нови хан, общ. Елин Пелин.
код NUTS BG313,BG412
II.1.3)
Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)
Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)
Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Доставка на лични предпазни средства и работно облекло, обявени в самостоятелно обособени позиции, съгласно техническа спецификация. Доставката е за СП „РАО-Козлодуй“, СП „ИЕ 1-4 блок“ и СП „ПХРАО-Нови хан“. Работното облекло за Контролирана зона е предназначено да защитава от радиоактивно замърсяване тялото на работещите в среда с йонизиращи лъчения. То осигурява допълнителна защита срещу потенциалната възможност върху открита повърхност от тялото да попадне радиоактивно замърсяване.
II.1.6)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18000000, 18100000, 18444200, 35113400, 35113420
II.1.7)
Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)
Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за една или повече обособени позиции
II.1.9)
Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)
Количество или обем на поръчката
II.2.1)
Общо количество или обем :
Съгласно приложена техническа спецификация по 80 самостоятелно обособени позиции.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 634 764,27 BGN
II.2.2)
Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)
Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)
Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)
Информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Каска ударозащитна
1)
Кратко описание
Каска ударозащитна окомплектованa с подбрадник и антифони, околожка с шест точково закрепване, до 1000V.С година на производство до 6 м преди датата на доставка, БДС EN 397:2002.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18444200
3)
Количество или обем
300 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 1 608 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Защитни каски със защитен безцветен екран
1)
Кратко описание
Защитна каска ударо и електрозащитна, със защитен безцветен екран от поликарбонат, маркирана трайно и четливо с информацията съгласно т.7 от EN 397:2012+А1:2013, с технически изисквания, посочени в спецификацията.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18444200
3)
Количество или обем
48 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 2 880 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 3 Заглавие на обособената позиция: Външни антифони
1)
Кратко описание
Стандартни с чашки от АВС, подложки с опип на кожа;
— Околожка: мека, удобна, регулируема;
— Тегло: до 200 гр.;
— Среден индекс на затихване за целия честотен обхват — SNR:мin.25 dB.
Изисквания: EN 352-1; Степен на риска: Категория III.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18143000
3)
Количество или обем
35 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 140 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 4 Заглавие на обособената позиция: Шапка с козирка тип „Бейзболна“ — лятна
1)
Кратко описание
С пластина за регулиране.
Надпис отпред — фирмен знак.
Цвят: зелен, тъмно зелен или петрол.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18441000
3)
Количество или обем
106 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 98,6 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 5 Заглавие на обособената позиция: Вълнена шапка — тип скиорска
1)
Кратко описание
Вълнена плетена шапка.
Цвят: черно.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18441000
3)
Количество или обем
308 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 585,2 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 6 Заглавие на обособената позиция: Шапка тип ушанка
1)
Кратко описание
Шапката да е с козирка и подплата. Защитата на ушите и врата (наушниците) да могат да стоят в свалено и вдигнато положение.
Размери: от 56 до 60 Цвят: RAL 7012.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18441000
3)
Количество или обем
15 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 106 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 7 Заглавие на обособената позиция: Щит лицев ударо-защитен с/у -лъчи
1)
Кратко описание
Поликарбонатен, прозрачен щит, с околожка и надчелник, EN166.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18143000
3)
Количество или обем
20 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 145 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 8 Заглавие на обособената позиция: Очила ударо и прахозащитни
1)
Кратко описание
БДС EN166:2003 с дръжки и странична защита.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
33735100
3)
Количество или обем
110 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 104,5 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 9 Заглавие на обособената позиция: Очила за шофиране
1)
Кратко описание
Очила с поликарбонатен визор, регулируеми рамки, механична защита, незапотяеми, недраскаеми, с UV защита, с поляризирани стъкла с/у слънчевасветлина и със затъмненост до 25 %. Изисквания: EN 166:2003, EN 170.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
33735100
3)
Количество или обем
7 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 178,5 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 10 Заглавие на обособената позиция: Очила за шофиране
1)
Кратко описание
Очила с поликарбонатен визор, регулируеми рамки, механична защита, незапотяеми, недраскаеми, за шофиране в мъгла. Изисквания: EN 170.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
33735100
3)
Количество или обем
7 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 14 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 11 Заглавие на обособената позиция: Защитни очила
1)
Кратко описание
Защитни очила с неизпотяем визьор с/у агресивни химически вещества и аерозоли (пръски) EN166, с възможност за носене на корективни очила. Да не са с ластично пристягане.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
33735100
3)
Количество или обем
20 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 49 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 12 Заглавие на обособената позиция: Очила ударо и прахозащитни
1)
Кратко описание
БДС EN166:2003 със дръжки и странична защита с възможност за носене на корективни очила.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
33735100
3)
Количество или обем
10 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 9,5 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 13 Заглавие на обособената позиция: Защитни очила
1)
Кратко описание
Защитни очила с неизпотяем визьор с/у агресивни химически вещества и аерозоли (киселинни пръски) EN166, с възможност за носене на корективни очила, еластична регулируема лента за глава. Степен на риска: Категория III.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
33735100
3)
Количество или обем
120 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 360 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 14 Заглавие на обособената позиция: Очила ударо и лъчезащитни" закрит тип" за оксиженисти
1)
Кратко описание
Защитни очила за оксиженисти с повдигащ се екран, непряка вентилация, РVС рамка. EN 166, 175.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
33735100
3)
Количество или обем
75 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 363,75 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 15 Заглавие на обособената позиция: Щит лицев за заварчици
1)
Кратко описание
Електрически заваръчен щит напълно автоматичен. Електронно потъмнение, адаптиране към всички видове заваръчни приложения и процеси, регулация на тъмна светлина, светлина-тъмно, настройка на чувствителността, която се адаптира към различни условия на осветеност; със сменяеми панели; за заваряване на всички материали ММА(електроди), MIG-MAG, ВИГ;скорост на светлината-тъмнина: не по-малка от 0,0001 секунди, скорост тъмнина-светлина(dark-light): 0,25-0,36sec.(къса позиция), 0,5-0,8sec.(дълга позиция), работна температура: до +55С (включително) Степен на риска: Категория III.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18143000
3)
Количество или обем
7 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 5 618 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 16 Заглавие на обособената позиция: Стъкло за заварочна маска
1)
Кратко описание
No 9,10,11.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18143000
3)
Количество или обем
30 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 42,9 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 17 Заглавие на обособената позиция: Полумаска прахозащитна „филтриращ тип“ за грубодисперсен прах
1)
Кратко описание
Сгъваема полумаска за дихателна защита с клапан за издишване, осигуряващ комфорт при работа в гореща среда. Предпазва от прах, фибри и твърди нетоксични аерозоли на водна и маслена основа с до 4 пъти максимално допустимата концентрация. Хигиенична, антиалергична, с два гумени ремъка, за многократна употреба; може да се носи и с друга предпазна екипировка-очила, лицев щит, антифони или защитна каска.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18143000
3)
Количество или обем
110 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 303,6 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 18 Заглавие на обособената позиция: Полумаска за защита от органични пари, неорганични и киселинни газове и прах
1)
Кратко описание
Полумаски прахо и газозащитна „ФИЛТРИРАЩ ТИП“с едно гнездо -резба NATO 40 мм.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18143000
3)
Количество или обем
102 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 1 326 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 19 Заглавие на обособената позиция: Цяла маска със сменяеми дихателни филтри
1)
Кратко описание
Материал: Силикон. Всички материали са меки, устойчиви на химикали, гъвкави и недразнещи. Визьор — панорамен. Регулируема 5-точкова еластична система за закрепване на маската към главата с катарами за бързо закопчаване. Универсална резба за поствяне на филтрите резба NATO 40 мм Изисквания: EN 136:2002/А1:2002 /клас 3/;EN 148-1:2002, Степен на риска: Категория III.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18143000
3)
Количество или обем
810 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 63 099 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 20 Заглавие на обособената позиция: Филтри комбинирани за дихателна зашита
1)
Кратко описание
Клас А1В1Е1К1РЗ (резба — 40 mm NATO threaded) Съвместими с газова целолицева маска MSA Advantage3100Степен на риска: Категория III.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18143000
3)
Количество или обем
915 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 14 091 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 21 Заглавие на обособената позиция: Филтри комбинирани за дихателна зашита
1)
Кратко описание
Клас „Reactor P3“ с резба — 40 mm NATO threaded.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18143000
3)
Количество или обем
20 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 280 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 22 Заглавие на обособената позиция: Филтър прахов
1)
Кратко описание
FFP3 резба NATO 40 mm.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18143000
3)
Количество или обем
1020 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 2 448 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 23 Заглавие на обособената позиция: Прахова маска (респиратор)
1)
Кратко описание
Прахова маска (респиратор) с клапан и с вертикално сгъване. Клас FFP3 EN149
Степен на риска: Категория III.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18143000
3)
Количество или обем
15500 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 22 630 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 24 Заглавие на обособената позиция: Ръкавици с 5 пръста,топлоизо-лиращи,противо-претриващи,про-тивозамърсяващи
1)
Кратко описание
Ръкавици с пет пръста, плетено безшевно трико, топени в латекс, ластичен маншет БДС EN388:2006, EN 420- Общи изисквания за защитните ръкавици.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18141000
3)
Количество или обем
206 чифта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 148,32 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 25 Заглавие на обособената позиция: Ръкавици за химическа защита
1)
Кратко описание
Ръкавици с 5 пръста, дълги 36 cm за химическа защита от агресивни вещества (киселини, основи, разтворители, лакове, лепила и масла)
БДС EN 374-3, код: BKL, защита — клас 3 ;Степен на риска: Категория III.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18141000
3)
Количество или обем
906 чифта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 2 672,7 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 26 Заглавие на обособената позиция: Ръкавици от трико с нитрил
1)
Кратко описание
Ръкавици от плътно памучно трико с нитрилна промазка EN420, EN388 с добра чувствителност на пръстите за защита срещу претриване.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18141000
3)
Количество или обем
706 чифта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 444,78 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 27 Заглавие на обособената позиция: Докерски ръкавици от велур и плат — летни
1)
Кратко описание
Ръкавици с 5 пръсти и длани от велур или кожа, с цяла подсилена длан, с гръб от текстил за защита срещу претриване при работа EN420, EN388, ниво на предпазване 3233 Степен на риска: Категория II.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18141000
3)
Количество или обем
1705 чифта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 2 796,2 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 28 Заглавие на обособената позиция: Зимни докерски ръкавици
1)
Кратко описание
Ръкавици за работа при зимни условия:
— Изработени изцяло от телешки велур с пет пръста;
— Изцяло със студозащитна подплата;
— Маншет — широк от памучна тъкан;
— Изисквания: EN 420:2003; EN 388:2003 — мин.ниво на е.к.4133; EN 511:2006 — мин.ниво на е.к.12Х; Степен на риска: Категория II.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18141000
3)
Количество или обем
1006 чифта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 3 973,7 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 29 Заглавие на обособената позиция: Предпазни ръкавици — криоръкавици
1)
Кратко описание
Предпазни ръкавици за работа с течен азот в химически лаборатории– работа при ниски температури до — 160градуса. Дължина — над китката.
Изисквания: EN 511, EN 420, EN 388;
Степен на риска: Категория III.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18141000
3)
Количество или обем
2 чифта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 870 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 30 Заглавие на обособената позиция: Предпазни термо ръкавици
1)
Кратко описание
Предпазни ръкавици за работа при термични промени, леки и удобни, минимална дължина 30 см, с широк ластичен маншет в китката. Размери: от 8 до 11;
Изисквания: EN 407 — е.к. Х1ХХХХ, EN 511 — е.к. Х1Х, EN 420, EN 388 — е.к. 2121,
Степен на риска: Категория II.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18141000
3)
Количество или обем
4 чифта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 16 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 31 Заглавие на обособената позиция: Предпазни термо ръкавици
1)
Кратко описание
Предпазни ръкавици за работа при високи температури до 250 градуса. Размери: от 8 до 11, Изисквания: EN 407 — е.к. 414Х4Х, EN 420, EN 388 — е.к. 3133, ;
Степен на риска: Категория III.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18141000
3)
Количество или обем
2 чифта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 28 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 32 Заглавие на обособената позиция: Ръкавици за монтажници
1)
Кратко описание
Ръкавици с 5 пръста, противопретриващи, противопробождащи, противозамърсяващи, от лицева агнешка кожа и дишащ гръб от памучно трико. Да прилепват плътно към ръката, подходящи за монтажна работа. Да отговарят на EN 420 и 388 (43х2).
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18141000
3)
Количество или обем
800 чифта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 2 360 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 33 Заглавие на обособената позиция: Ръкавици домакински
1)
Кратко описание
Ръкавици домакински дълги, латексови, Степен на риска: Категория I.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18141000
3)
Количество или обем
1100 чифта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 616 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 34 Заглавие на обособената позиция: Нитрилни ръкавици (къси)
1)
Кратко описание
Нестерилни нитрилни ръкавици без талк „Purple nitrile, категория III, с грапава текстура на пръстите за по-лесно задържане на мокри и сухи предмети. Осигуряващи защита от химикали и радиоактивно замърсяване. Да удовлетворяват изискванията на EN374:2003; ЕN 421:2010, индекс на защита — клас 3, Размери от S — XL).
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18141000
3)
Количество или обем
20000 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 2 480 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 35 Заглавие на обособената позиция: Нитрилни ръкавици ( дълги — 30 см)
1)
Кратко описание
Нестерилни нитрилни ръкавици без талк „Purplenitrile, категория III, с грапава текстура на пръстите за по-лесно задържане на мокри и сухи предмети. Осигуряващи защита от химикали и радиоактивно замърсяване. Да удовлетворяват изискванията на EN374:2003, EN 421:2010, индекс на защита — клас 3. Размери от S — XL).
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18141000
3)
Количество или обем
9200 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 2 944 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 36 Заглавие на обособената позиция: Ръкавици за заварчици
1)
Кратко описание
Предпазни ръкавици за заварчици, за ръчно заваряване на метали; 35см.
Изисквания: EN 12477:2004+A1:2005, тип „В“ ; Изцяло от телешки велур, с широк маншет 15 см. , дебела подплата — кардирана, шевни конци — кевлар.
EN 388 — е.к. 3133, EN 407 — е.к. 414Х4Х.
Размери от №6 до №11. Степен на риска: Категория II.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18141000
3)
Количество или обем
103 чифта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 324,45 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 37 Заглавие на обособената позиция: Ръкавици латекс
1)
Кратко описание
Латексови ръкавици за едно-кратна употреба (хирургически).
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18424300
3)
Количество или обем
50100 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 2 505 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 38 Заглавие на обособената позиция: Ръкавели за заварчици
1)
Кратко описание
Ръкавели от телешка кожа за предпазване от шлака и разтопен метал. Да предпазват работното облекло от китката до рамото.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18143000
3)
Количество или обем
30 чифта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 261 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 39 Заглавие на обособената позиция: Комплект защитни средства при работа с течен азот
1)
Кратко описание
Съдържание на комплекта: Предпазни ръкавици, Предпазна маска, Предпазна престилка.
Размери: от L до XL;
Степен на риска: Категория III.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18143000
3)
Количество или обем
2 комплекта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 2 100 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 40 Заглавие на обособената позиция: Полупрестилка предна огне-искрозащитна (за заварчици)
1)
Кратко описание
Престилка без ръкави за искро и огнезащита на торса при заваряване. Размери 0.9/1.20 m. Материал: Естествена кожа
Категория на риска: Категория II.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
35113490
3)
Количество или обем
15 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 196,5 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 41 Заглавие на обособената позиция: Колан предпазен за работа на височина
1)
Кратко описание
Предпазен колан за цялото тяло срещу падане от височина — основен модул Лесно се облича, не ограничава движенията, а в случай на падане задържа ползвателя в правилно положение.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18143000
3)
Количество или обем
20 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 620 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 42 Заглавие на обособената позиция: Защитен гащеризон (еднократна употреба)
1)
Кратко описание
Защитен гащеризон с качулка, изработен от нетъкан текстил с микропорест филм. С ластик в маншетите, глезените, отзад в талията, в качулката. Подлепени шевове. Затваряне с цип. Осигуряващ защита от радиоактивно замърсяване — еднократен:
Изисквания: EN 1073-2:2004, дишащ;
Електростатично защитен: EN 1149-1; Размери: S — 2XL;
Степен на риска-категория III.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
35113400
3)
Количество или обем
6050 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 36 905 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 43 Заглавие на обособената позиция: Работен костюм за заварчици
1)
Кратко описание
Работен костюм, куртка и панталона, за заварчици Предните части на куртката и панталона да са изработени от кожа за защита от искри и горещи пръски шлака, Надпис на гърба — фирмен знак и фирмено лого.
Размери: от 52 до 64; Изисквания: EN 11611:2007, ЕN 13688:2013
Степен на риск: Категория II.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18110000
3)
Количество или обем
43 комплекта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 2 214,5 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 44 Заглавие на обособената позиция: Костюм работен летен със сигнален паспел
1)
Кратко описание
Костюмът се състои от куртка и полугащеризон, съгласно изискванията на приложената техническа спецификация.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18110000
3)
Количество или обем
859 комплекта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 18 124,9 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 45 Заглавие на обособената позиция: Костюм работен зимен със сигнален паспел
1)
Кратко описание
Костюмът сес състои от яке и полугащеризон, съгласно изискванията на приложената техническа спецификация.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18110000
3)
Количество или обем
261 комплекта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 16 182 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 46 Заглавие на обособената позиция: Костюм туника с панталон, дамски, летен
1)
Кратко описание
Туниката да е закрит тип, закопчаване с копчета, с яка. Ръкавите да са къси
Джобовете да са три, външни- два долни странични и един горен.
Цвят на туниката: жълт с тъмно сини кантове на джобовете, ръкавите и яката.
Панталонът да е, с ластично пристягане. Джобовете да са два вътрешни предни,
Цвят: тъмно син Общи изисквания:Приложение т.II.2 от техническата спецификация.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18110000
3)
Количество или обем
49 комплекта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 999,6 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 47 Заглавие на обособената позиция: Престилка тип манта- бяла
1)
Кратко описание
Общи изисквания:Приложение т.II.2
Закрит тип, вътрешно закопчаване с копчета, права яка по врата. Дълъг ръкав. Джобовете да са три, външни- два долни странични и един горен.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18110000
3)
Количество или обем
45 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 630 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 48 Заглавие на обособената позиция: Престилка тип „манта“ с дълъг ръкав лятна
1)
Кратко описание
Престилка тип „манта“ с дълъг ръкав, с 4 външни джоба 2 горни и 2 долни странични, съгласно изискванията на приложената техническа спецификация.
Размери: от 42 до 66.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18110000
3)
Количество или обем
20 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 274 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 49 Заглавие на обособената позиция: Полушуба (Шуба) със сигнален паспел
1)
Кратко описание
Полушуба (по Приложение т.II схема 1 от техническата спецификация) закрит тип, с висока яка, вътрешно закопчаване догоре с цип и канон с тик-так копчета. Възможност за вътрешно пристягане (регулиране) в областта на ханша. Качулката да е подплатена, подвижна, закрепена с цип. Да се пристяга с шнур и да се закопчава пред устата с 2 бр. копчета тик-так. Ръкавите да са прикачени, с пристягащ в китките маншет счатичен ластик и тик-так копчета. Джобовете да са 4 външни и 2 вътрешни. Два външни в областта на гърдите, левия с цип, а десния обемен за уоки-токи с капак и велкро закопчаване; два външни в областта на ханша с капаци с тик-так копчета и два вътрешни.
— Размери: от 41 до 66.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18110000, 18200000
3)
Количество или обем
381 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 14 287,5 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 50 Заглавие на обособената позиция: Елек зимен със сигнален паспел
1)
Кратко описание
Елекът (по Приложение т.II схема 2) да е с висока яка, вътрешно закопчаване до горе с цип и канон с тик-так копчета. Джобовете да са четири външни — два долни и два горни. Горните да са: левия с цип, а десния обемен за уоки-токи с капак и велкро закопчаване. В областта на ханша, елекът да е с пришит колан и пристягане от двете страни с тик-так копчета на 2 степени.
Размери: от 41 до 66
Елекът (по Приложение т.II схема 2) да е с висока яка, вътрешно закопчаване до горе с цип и канон с тик-так копчета. Джобовете да са четири външни — два долни и два горни. Горните да са: левия с цип, а десния обемен за уоки-токи с капак и велкро закопчаване. В областта на ханша, елекът да е с пришит колан и пристягане от двете страни с тик-так копчета на 2 степени.
Размери: от 41 до 66.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18110000, 35113440
3)
Количество или обем
320 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 5 504 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 51 Заглавие на обособената позиция: Елек зимен, бял
1)
Кратко описание
Елекът да е с висока яка, вътрешно закопчаване до горе с цип. Без джобове. С частично ластично пристягане в областта на ханша.
Цвят: Бял
Размери: от 41 до 66.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18110000
3)
Количество или обем
45 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 720 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 52 Заглавие на обособената позиция: Работна куртка лятна със сигнален паспел
1)
Кратко описание
Куртката (по Приложение т.II схема 5)да е закрит тип с висока яка, вътрешно закопчаване догоре с цип и канон с тик-так копчета, с пришит колан в областта на ханша, който да е с частично ластично пристягане. Ръкавите да са прикачени, с пристягащ в китките маншет с частичен ластик и тик-так копчета на две степени. На якето да има общо 4 външни джоба. Два външни в областта на гърдите, левия с цип, а десния обемен за уоки-токи с капак и велкро закопчаване; два външни в областта на талията с капаци и тик-так копчета.
Размери от 41 до 66.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18110000, 35113440
3)
Количество или обем
44 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 1 007,6 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 53 Заглавие на обособената позиция: Водозащитно наметалo с качулка.
1)
Кратко описание
Водозащитно наметалo с качулка, изработено от поливенилхлорид. Отговаря на европейския стандарт: EN 340.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18221000
3)
Количество или обем
59 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 354 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 54 Заглавие на обособената позиция: Комплект водозащитен панталон с куртка
1)
Кратко описание
Куртката се закопчава с цип и копчета, има два странични джоба с капаче, качулка с връзки. Долната част на водозащитната куртка е също с връзки и с възможност за коригиране на ширината. Комплектът е изработен от PVC, EN 340.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18221000
3)
Количество или обем
200 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 10 000 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 55 Заглавие на обособената позиция: Зимни чорапи
1)
Кратко описание
Изработени от ватирана материя.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18317000
3)
Количество или обем
170 чифта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 323 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 56 Заглавие на обособената позиция: Санитарни терлици (еднократна употреба)
1)
Кратко описание
Санитарни терлици от полипропилен с подсилени ходила.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18143000
3)
Количество или обем
50 чифта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 4,92 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 57 Заглавие на обособената позиция: Полипропиленови чорапи — до коляното
1)
Кратко описание
За еднократна употреба срещу радиоактивно замърсяване.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
35113400, 18143000
3)
Количество или обем
400 чифта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 212 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 58 Заглавие на обособената позиция: Галоши бели
1)
Кратко описание
EN 347, Цвят: БЯЛ.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18816000
3)
Количество или обем
330 чифта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 1 310,1 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 59 Заглавие на обособената позиция: Галоши червени
1)
Кратко описание
EN 347, Цвят: ЧЕРВЕН.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18816000
3)
Количество или обем
180 чифта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 1 080 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 60 Заглавие на обособената позиция: Галоши зелени
1)
Кратко описание
EN 347, Цвят: ЗЕЛЕН.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18816000
3)
Количество или обем
150 чифта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 1 267,5 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 61 Заглавие на обособената позиция: Джапанки
1)
Кратко описание
Отворени, с противохлъзгащи подметки.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18812400
3)
Количество или обем
740 чифта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 3 145 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 62 Заглавие на обособената позиция: Работни обувки половинки, проти-возамърсяващи, противохлъзгащи
1)
Кратко описание
Стандарт: EN 347:2004, категория 01:
— с анатомична, антиалергична, дишаща стелка;
— изработени от естествена кожа;
— дишаща, абразивно устойчива подплата;
— изисквания за размерите: номерация от 35 до 48 вкл.
вътрешната форма да отговаря на БДС 14800:1991
Степен на риска: Категория II.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18813000
3)
Количество или обем
789 чифта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 12 426,75 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 63 Заглавие на обособената позиция: Работни обувки половинки противозамърсяващи, противохлъзгащи
1)
Кратко описание
Стандарт: EN 347:2004, категория 01:
— с анатомична, антиалергична, дишаща стелка;
— изработени от естествена кожа;
— дишаща, абразивно устойчива подплата;
— изисквания за размерите: номерация 52.
вътрешната форма да отговаря на БДС 14800:1991
Степен на риска: Категория II.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18813000
3)
Количество или обем
2 чифта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 33,7 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 64 Заглавие на обособената позиция: Работни обувки цели противозамърсяващи, противохлъз-гащи, студо и влагоустойчиви
1)
Кратко описание
Стандарт: EN 347:2004, категория 01:
— с цял език зашит за двете предни части на саята;
— с анатомична, антиалергична, дишаща стелка;
— противохлъзгащо ходило;
— сая от водоустойчива кожа;
— студозащитна подплата;
— изисквания за размерите: номерация от 35 до 48 вкл.
вътрешната форма да отговаря на БДС 14800:1991
Степен на риска: Категория II.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18811000
3)
Количество или обем
369 чифта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 9 926,1 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 65 Заглавие на обособената позиция: Работни обувки цели противозамърсяващи, противохлъз-гащи, студо и влагоустойчиви
1)
Кратко описание
Стандарт: EN 347:2004, категория 01:
— с цял език зашит за двете предни части на саята;
— с анатомична, антиалергична, дишаща стелка;
— противохлъзгащо ходило;
— сая от водоустойчива кожа;
— студозащитна подплата;
— изисквания за размерите: номерация 52.
вътрешната форма да отговаря на БДС 14800:1991
Степен на риска: Категория II.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18811000
3)
Количество или обем
2 чифта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 56 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 66 Заглавие на обособената позиция: Обезопасяващи работни обувки –половинки.
1)
Кратко описание
ENISO 20345, категория S2, композитно бомбе, анатомични стелки.
— Изискванията за размерите са дадени по-долу
— вътрешната форма да отговаря на БДС 14800:1991;
Степен на риска: Категория II.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18830000
3)
Количество или обем
180 чифта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 4 680 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 67 Заглавие на обособената позиция: Обезопасяващи работни обувки — цели.
1)
Кратко описание
ENISO 20345, категория S2, композитно бомбе, анатомични стелки, цял език.
Изискванията за размерите са дадени по-долу
вътрешната форма да отговаря на БДС 14800:1991;
Степен на риска: Категория II.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18830000
3)
Количество или обем
180 чифта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 4 824 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 68 Заглавие на обособената позиция: Санитарни обувки
1)
Кратко описание
Санитарни обувки от естествена кожа покрити с полиуретан. Цвят бял.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18813000
3)
Количество или обем
100 чифта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 1 326 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 69 Заглавие на обособената позиция: Обувки цели за заварчици
1)
Кратко описание
Стандарт: EN 345, категория S3:
— с цял език зашит за двете предни части на саята;
— с анатомична, антиалергична, дишаща стелка;
— с метално бомбе;
— ходило топлоустойчиво, с противопробождаща вложка;
— сая от лицева кожа, устойчиви на проникване и поглъщане на вода;
— изисквания за размерите: номерация от 42 до 52;
— вътрешната форма да отговаря на БДС 14800:1991;
Степен на риска: Категория II.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18831000
3)
Количество или обем
5 чифта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 135 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция №: 70 Заглавие на обособената позиция: Гамаши за заварчици
1)
Кратко описание
Гамаши от телешка кожа за предпазване от шлака и разтопен метал. Да предпазват обувките и работния панталон до коляното.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
18143000
3)
Количество или обем
30 чифта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 239,4 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 71 Заглавие на обособената позиция: Пожарозащитно одеяло — лек
1)
Кратко описание
Размери 180/200см, тъкано фибростъкло покрито със силиконов гел.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
35111200
3)
Количество или обем
1 брой.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 20 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 72 Заглавие на обособената позиция: Противопожарно одеяло –тежък тип професионално
1)
Кратко описание
Противопожарно одеяло за предотвратяване на запалвания, (професионално) за многократна употреба със следните характеристики: сплитка — панама; тегло ~ 1150 г/м2; състав на тъканта 70 % Е-стъкло, 30 % керамично влакно, дебелина 1,7 мм; якост на разкъсване К 4650 N/cm10 %, S1250 N/cm8,8 %; време на горене 0 секунди, време на тлеене 0 секунди; апретиране от двете страни покритие Aluterm добавки БЮг .Площ на одеалото не по-малка от 3,25 м2.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
35111200
3)
Количество или обем
11 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 3 630 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 73 Заглавие на обособената позиция: Гащиризон срещу радиоактивни замърсявания
1)
Кратко описание
Изискванията за дадени в приложената техническа спецификация.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
35113420
3)
Количество или обем
7500 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 161 250 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 74 Заглавие на обособената позиция: Боне, бяло, срещу радиоактивни замърсявания
1)
Кратко описание
Описанието и изискванията са дадени в приложената техническа спецификация.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
35113420
3)
Количество или обем
23250 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 27 900 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 75 Заглавие на обособената позиция: Чорапи срещу радиоактивно замърсяване (чифта)
1)
Кратко описание
Описанието и изискванията са дадени в приложената техническа спецификация.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
35113460, 35113420
3)
Количество или обем
65250 чифта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 34 582,5 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 76 Заглавие на обособената позиция: Ръкавици с 5 пръста, бели срещу радиоактивни замърсявания
1)
Кратко описание
Описанието и изискванията са дадени в приложената техническа спецификация.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
35113420
3)
Количество или обем
121500 чифта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 66 825 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 77 Заглавие на обособената позиция: Фланела дълъг ръкав срещу радиоактивно замърсяване
1)
Кратко описание
Описанието и изискванията са дадени в приложената техническа спецификация.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
35113420
3)
Количество или обем
5550 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 20 535 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 78 Заглавие на обособената позиция: Фланела къс ръкав срещу радиоактивно замърсяване
1)
Кратко описание
Описанието и иизискванията са дадени в приложената техническа спецификация.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
35113420
3)
Количество или обем
6350 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 18 669 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 79 Заглавие на обособената позиция: Гащи с къс крачол
1)
Кратко описание
Описанието и изискванията са дадени в приложената техническа спецификация.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
35113420
3)
Количество или обем
2450 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 6 076 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 80 Заглавие на обособената позиция: Гащи с дълъг крачол
1)
Кратко описание
Описанието и изискванията са дадени в приложената техническа спецификация.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
35113420
3)
Количество или обем
1650 броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 5 247 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции
Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)
Условия във връзка с поръчката
III.1.1)
Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранция за участие: за об. поз. № 1 — 16.00 лв.; за об. поз. № 2 — 28.00 лв.; за об. поз. № 3 — 1.00 лв.; за об. поз. № 4 — 0.90 лв.; за об. поз. № 5 — 5.00 лв.; за об. поз. № 6 — 1.00 лв.; за об. поз. № 7 — 1.20 лв.; за об. поз. № 8 — 1.00 лв.; за об. поз. № 9 — 1.50 лв.; за об. поз. № 10 — 0.10 лв.; за об. поз. № 11 — 0.40 лв.; за об. поз. № 12 — 0.09 лв.; за об. поз. № 13 — 3.50 лв.; за об. поз. № 14 — 3.60 лв.; по об. поз. № 15 — 56.00 лв.; за об. поз. № 16 — 0.40 лв.; за об. поз. № 17 — 3.00 лв.; за об. поз. № 18 — 13.20 лв.; за об. поз. № 19 — 630.00 лв.; за об. поз. № 20 — 140.00 лв.; за об. поз. № 21 — 2.60 лв.; за об. поз. № 22 — 24.40 лв.; за об. поз. № 23 — 226.00 лв.; за об. поз. № 24 — 1.40 лв.; за об. поз. № 25 — 26.70 лв.; за об. поз № 26 — 4.00 лв.; за об. поз. № 27 — 27.00 лв.; за об. поз. № 28 — 39.00 лв.; за об. поз. № 29 — 8.00 лв.; за об. поз. № 30 — 0.15 лв.; за об. поз. № 31 — 0.20 лв.; за об. поз. № 32 — 23.00 лв.; за об. поз. № 33 — 6.00 лв.; за об. поз. № 34 — 24.00 лв.; за об. поз. № 35 — 29.00 лв.; за об. поз. № 36 — 3.20 лв.; за об. поз. № 37 — 25.00 лв.; за об. поз. № 38 — 2.50 лв.; за об. поз. № 39 — 20.00 лв.; за об. поз. № 40 — 1.80 лв.; за об. поз. № 41 — 6.00 лв.; за об. поз. № 42 — 365.00 лв.; за об. поз. № 43 — 22.00 лв.; за об. поз. № 44 — 180.00 лв.; за об. поз. № 45 — 160.00 лв.; за об. поз. № 46 — 9.00 лв.; за об. поз. № 47 — 6.00 лв.; за об. поз. № 48 — 2.50 лв.; за об. поз. № 49 — 140.00 лв.; за об. поз. № 50 — 50.00 лв.; за об. поз. № 51 — 7.00 лв.; за об. поз. № 52 — 10.00 лв.; за об. поз. № 53 — 3.20 лв.; за об. поз. № 54 — 95.00 лв.; за об. поз. № 55 — 3.00 лв.; за об. поз. № 56 — 0.04 лв.; за об. поз. № 57 — 2.00 лв.; за об. поз. № 58 — 13.00 лв.; за об. поз. № 59 — 10.00 лв.; за об. поз. № 60 — 12.00 лв.; за об. поз. № 61 — 31.00 лв.; за об. поз. № 62 — 120.00 лв.; за об. поз. № 63 — 0.30 лв.; за об. поз. № 64 — 90.00 лв.; за об. поз. № 65 — 0.50 лв.; за об. поз. № 66 — 40.00 лв.; за об. поз. № 67 — 42.00 лв.; за об. поз. № 68 — 12.00 лв.; за об. поз. № 69 — 1.20 лв.; за об. поз. № 70 — 2.00 лв.; за об. поз. № 71 — 0.10 лв.; за об. поз. № 72 — 35.00 лв.; за об. поз. № 73 — 1600.00 лв.; за об. поз. № 74 — 250.00 лв.; за об. поз. № 75 — 340.00 лв.; за об. поз. № 76 — 650.00 лв.; за об. поз. № 77 — 200.00 лв.; за об. поз. № 78 — 180.00 лв.; за об. поз. № 79 — 58.00 лв.; за об. поз. № 80 — 50.00 лв.
Гаранция за изпълнение на договора: 3 % от стойността му.
Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: а) неотменима банкова гаранция издадена от обслужващата банка на Участникът със срок на валидност 20 дни по-голям от този на предложението (офертата); б) парична гаранция, внесена по сметката на Възложителя IBAN: BG39UNCR96601003496600, Банка: Уникредит Булбанк — София, за участие в открита процедура с предмет: “Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло за персонала на ДП РАО“ за 2015 год.“ за обособена позиция № ……………; (не се прилага за участници, които са специализирани предприятие или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица).
III.1.2)
Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Възложителят заплаща цената за всяка доставка, чрез банков превод в срок до 30 (тридесет) календарни дни след извършена доставка, срещу издадена оригинална данъчна фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за проведен входящ контрол без забележки.
Източник на финансиране — договор с МИЕ.
III.1.3)
Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.1.4)
Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)
Условия за участие
III.2.1)
Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Изискуеми документи и информация: За да бъде допуснат до участие, всеки участник представя следните документи: I. Плик №1 „Документи за подбор“ със следното съдържание: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал). 2. Оферта — по приложения към документацията Приложение 1. Представяне на участника, което включва: a) Посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедура. б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП — Приложение 6; в) декларация, удостоверяваща дали участникът е вписан в регистъра на специалните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава- членка на Европейския съюз. 4. При участник обединение- копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението — и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (в случай че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице); 5.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява Участника (когато участникът не се представлява от лицата, посочени със съответните пълномощия в документа за регистрация). 6. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума за обособената позиция/позиции, за които участва (не се прилага за участници, които са