Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Software programming and consultancy services [maintenance/support services - microsoft dynamics ax (erp business software)]
Lithuania

Purchaser: Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė

25/06/2015 S120 Member states - Service contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Lithuania-Visaginas: Software programming and consultancy services

2015/S 120-219389

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Drūkšinių k., Elektrinės g. 4
For the attention of: Editai Noreikienei
LT-31146 Visaginas
LITHUANIA
Telephone: +370 38624175
E-mail: noreikiene@iae.lt
Fax: +370 38624189
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.iae.lt
Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
72200000
Description
Software programming and consultancy services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 4.8.2015 - 16:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
5.8.2015 - 10:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.

----------------------------------------------------
Original Text (in Lithuanian)
----------------------------------------------------


I.II.III.IV.VI.
Lietuva-Visaginas: Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos

2015/S 120-219389

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB
I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)
Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)
Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Drūkšinių k., Elektrinės g. 4
Kam: Editai Noreikienei
LT-31146 Visaginas
LIETUVA
Telefonas: +370 38624175
El. paštas: noreikiene@iae.lt
Faksas: +370 38624189
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.iae.lt
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
I.2)
Perkančiosios organizacijos tipas
Kita: valstybės įmonė
I.3)
Pagrindinė veikla
Kita: eksploatacijos nutraukimas
I.4)
Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne
II dalis: Sutarties objektas

II.1)
Aprašymas
II.1.1)
Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Perkančiosios organizacijos turimos verslo valdymo sistemos „Microsoft Dynamics AX“ priežiūros ir versijos atnaujinimo paslaugų pirkimas.
II.1.2)
Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 7: Kompiuterių ir susijusios paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Paslaugos turi būti suteiktos pirkėjo buveinės adresu Elektrinės g. 4, Drūkšinių k., 31146 Visagino sav.
NUTS kodas LT009
II.1.3)
Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)
Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)
Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Perkančiosios organizacijos turimos verslo valdymo sistemos „Microsoft Dynamics AX“ priežiūros ir versijos atnaujinimo paslaugų suteikimas.
II.1.6)
Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
72200000
II.1.7)
Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)
Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)
Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)
Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)
Visas kiekis ar visa apimtis:
Priežūros paslaugos:
— maksimaliai galimas įsigyti konsultacijų telefonu arba elektroniniu paštu valandų skaičius – 120 val.,
— maksimaliai galimas įsigyti problemų analizės ir klaidų taisymo valandų skaičius – 100 val.,
— maksimaliai galimas įsigyti modifikacijų paslaugų valandų skaičius – 350 val.
Verslo valdymo sistemos atnaujinimo iki AX2012 versijos paslaugos:
— maksimaliai galimas įsigyti valandų skaičius skirtas paruošimo etapui – 580 val.,
— maksimaliai galimas įsigyti valandų skaičius skirtas modifikacijų įdiegimui – 1 200 val.,
— maksimaliai galimas įsigyti valandų skaičius skirtas specialistų mokymams – 65 val.,
— maksimaliai galimas įsigyti valandų skaičius skirtas AX2012 versijos įdiegimui – 290 val.
II.2.2)
Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)
Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Galimų pratęsimų skaičius: 2
Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių sutarčių trukmė:
mėnesių: 24 (nuo sutarties sudarymo)
II.3)
Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)
Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)
Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis.
III.1.2)
Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Pirkėjas už Paslaugas Tiekėjui sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo abiejų šalių suderinto Paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir nuo sąskaitos faktūros už tinkamai suteiktas Paslaugas pateikimo Pirkėjui dienos. Sąskaita faktūra už ataskaitinį laikotarpį privalo būti pateikta iki kito mėnesio 8 dienos.
III.1.3)
Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)
Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)
Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)
Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiamas dokumentas: Išrašai iš teismo sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas kandidatas ar dalyvis, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų.
Minėtas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. (Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiamas dokumentas: Teismo, valstybės įmonės Registrų centro ar kitos kompetentingos institucijos dokumentas. Minėtas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. (Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
III.2.2)
Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Netaikoma.
III.2.3)
Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1. Įvykdytų pagrindinių panašių pirkimo-pardavimo sutarčių sąrašas, nurodant sutarties pasirašymo datas ir trukmę bei paslaugų gavėjus. Įrodymui apie paslaugų suteikimą tiekėjai pateikia: jei gavėjas buvo perkančioji organizacija, – jos patvirtintą pažymą, jei gavėjas – ne perkančioji organizacija, jo pažymą, o jos nesant – laisvos formos tiekėjo deklaraciją. (Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
2. Už sutarties vykdymą atsakingų projekto vadovo (vadovų) ir specialistų sąrašas, kuriame turi būti nurodyta: vadovo (vadovų) ir specialistų vardai ir pavardės, kiekvieno atsakomybė vykdant sutartį, kvalifikacija, darbo patirties ir trukmės įrodymai. Projekto vadovo kvalifikacijai įrodyti pateikiama CompTIA arba PMP, arba Prince2 sertifikato arba kito lygiaverčio sertifikato arba kito lygiaverčio dokumento kopija. Specialisto kvalifikacijai įrodyti pateikiama Microsoft Dynamics AX2012 sertifikato arba lygiaverčio sertifikato arba kito lygiaverčio dokumento kopija. (Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
1. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs (ir) ar vykdyti bent 1 (vieną) panašią paslaugų pirkimo sutartį. Panašia pirkimo sutartimi laikoma pirkimo sutartis, sistemos „Microsoft Dynamics AX2012“ įdiegimo ir/ar sistemos „Microsoft Dynamics AX“ priežiūros paslaugų teikimo srityje.
2. Tiekėjas turi galimybę skirti bent vieną projekto vadovą ir bent du specialistus, kurie turi būtinas kvalifikaciją ir patirtį (vykdant sistemos „Microsoft Dynamics AX“ priežiūros ir/ar versijos atnaujinimo paslaugas) reikalingą sutarties vykdymui.
III.2.4)
Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)
Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)
Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)
Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip
IV dalis: Procedūra

IV.1)
Procedūros tipas
IV.1.1)
Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)
Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)
Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)
Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)
Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)
Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)
Administracinė informacija
IV.3.1)
Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)
Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)
Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 4.8.2015 - 16:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)
Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
5.8.2015 - 10:00
IV.3.5)
Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)
Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)
Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
dienomis: 120 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)
Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 5.8.2015 - 10:10
Vieta:
VĮ IAE Pirkimų ir sutarčių skyrius, 87 past., 318 kab., Mantvilų g. 2, Mantvilų k., Visagino sav.
Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai ar jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Vokų atplėšimo procedūroje dalyvauja asmenys, pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei įgaliojimą dalyvauti vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje, jei dalyvauja tiekėjo įgaliotas atstovas.
VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)
Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)
Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)
Papildoma informacija
Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis. Pasiūlymas turi būti pateikiamas lietuvių kalba, išskyrus sertifikatus, atestatus bei kitus kompetentingų institucijų išduotus dokumentus, kurie gali būti pateikti originalia rusų arba anglų kalba, kartu neteikiant jų vertimo į lietuvių kalbą. Kartu su kitomis užsienio kalbomis pateikiamais dokumentais pasiūlyme turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas asmens atlikusio vertimą parašu. Susirašinėjimas tarp tiekėjo ir perkančiosios organizacijos vykdomas lietuvių kalba. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo perkančioji organizacija nereikalauja.
VI.4)
Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)
Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)
Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): 1. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta elektroninėmis priemonėmis, faksu arba pasirašytinai per kurjerį. Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
2. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas Tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos.
3. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.
VI.4.3)
Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)
Šio skelbimo išsiuntimo data:
22.6.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.