Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Public relations services [public relations support services, communication with foreign publics (including austria, germany), etc]
Czech Republic

Purchaser: Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

25/06/2015 S120 Member states - Service contract - Prior Information Notice - Not applicable
I.II.B.
Czech Republic-Prague: Public relations services

2015/S 120-219308

Prior information notice

Services

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů
66000769
Dlážděná 1004/6
Contact point(s): osoba pověřená dle § 151 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
For the attention of: Radek Meluzin
110 00 Praha 1
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 274860055
E-mail: radek.meluzin@pyramidacs.cz
Fax: +420 221421544
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.surao.cz
Address of the buyer profile: http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/1b1d9c06-7d7b-4d8f-90f4-ef54d4146637
Further information can be obtained from: Pyramida CS s.r.o.
45306770
Žirovnická 2389
Contact point(s): osoba pověřená dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění
For the attention of: Radek Meluzin
106 00 Praha 10
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 274860055
E-mail: radek.meluzin@pyramidacs.cz
Fax: +420 221421544
Internet address: http://www.zakazky-verejne.cz
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)

II.5)
Common procurement vocabulary (CPV)
79416000, 79416100, 79416200, 79320000
Description
Public relations services .
Public relations management services .
Public relations consultancy services .
Public-opinion polling services .
II.6)
Scheduled date for start of award procedures
20.7.2015

----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.B.III.VI.
Česká republika-Praha: Práce s veřejností

2015/S 120-219308

Oznámení předběžných informací

Služby

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů
66000769
Dlážděná 1004/6
Kontaktní místo: osoba pověřená dle § 151 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
K rukám: Radek Meluzin
110 00 Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 274860055
E-mail: radek.meluzin@pyramidacs.cz
Fax: +420 221421544
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.surao.cz
Adresa profilu kupujícího: http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/1b1d9c06-7d7b-4d8f-90f4-ef54d4146637
Další informace lze získat: Pyramida CS s.r.o.
45306770
Žirovnická 2389
Kontaktní místo: osoba pověřená dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění
K rukám: Radek Meluzin
106 00 Praha 10
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 274860055
E-mail: radek.meluzin@pyramidacs.cz
Fax: +420 221421544
Internetová adresa: http://www.zakazky-verejne.cz
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Jiný: ukládání radioaktivního odpadu
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Oddíl II.B: Předmět zakázky (Dodávky nebo služby)

II.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Podpora služeb vytváření vztahu s veřejností.
II.2)
Druh zakázky a místo dodávky nebo plnění
Kategorie služeb č. 27: Jiné služby
Praha 1 – sídlo zadavatele.
Kód NUTS CZ010
II.3)
Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy: ne
II.4)
Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb:
Vypracování dlouhodobé komunikační strategie vycházející ze současných podmínek a plánů SÚRAO a její rozpracování do dílčích kroků podle jednotlivých cílových skupin, stanovení konkrétních, měřitelných dlouhodobých a krátkodobých cílů, kterých by mělo být dosaženo. Stanovení rámcové náplně a forem jak dosáhnout jednotlivé cíle. Samostatně, ale v návaznosti na celkovou strategii vypracování strategie vztahu SÚRAO s médii. Samostatná strategie komunikace se zahraniční veřejností, především v Rakousku a Německu. Průběžné naplňování komunikační strategie, konkrétní kroky, kterými se dodavatel bude usilovat o dosažení plánovaných cílů v součinnosti se zadavatelem. Ostatní – podpora dalších činností jako příprava a organizace důležitých mítinků, setkání s veřejností, jednání s dotčenou odbornou veřejností v dané problematice, konzultační činnost a podobně. Příprava a realizace mediálních tréninků pracovníků SÚRAO v dohodnutém rozsahu. Aktualizace, podpora plnění komunikační strategie a její rozpracování do dílčích kroků podle jednotlivých cílových skupin, stanovení konkrétních, měřitelných dlouhodobých a krátkodobých cílů kterých má být dosaženo.
uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 5 000 000 CZK
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.5)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
79416000, 79416100, 79416200, 79320000
II.6)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení
20.7.2015
II.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.8)
Další informace:
Odůvodnění účelnosti:
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
1. vypracování dlouhodobé komunikační strategie vycházející ze současných podmínek a plánů SÚRAO a její rozpracování do dílčích kroků podle jednotlivých cílových skupin, stanovení konkrétních, měřitelných dlouhodobých a krátkodobých cílů, kterých by mělo být dosaženo. Stanovení rámcové náplně a forem jak dosáhnout jednotlivé cíle;
2. samostatně, ale v návaznosti na celkovou strategii vypracování strategie vztahu SÚRAO s médii;
3. samostatná strategie komunikace se zahraniční veřejností, především v Rakousku a Německu;
4. průběžné naplňování komunikační strategie, konkrétní kroky, kterými se dodavatel bude usilovat o dosažení plánovaných cílů v součinnosti se zadavatelem;
5. ostatní – podpora dalších činností jako příprava a organizace důležitých mítinků, setkání s veřejností, jednání s dotčenou odbornou veřejností v dané problematice, konzultační činnost a podobně. Příprava a realizace mediálních tréninků pracovníků SÚRAO v dohodnutém rozsahu;
b) popis předmětu veřejné zakázky: Aktualizace, podpora plnění komunikační strategie a její rozpracování do dílčích kroků podle jednotlivých cílových skupin, stanovení konkrétních, měřitelných dlouhodobých a krátkodobých cílů kterých má být dosaženo;
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Jsou to potřeby zadavatele vyplývající z jeho činnosti. Vzhledem k blížícímu se termínu ukončení stávající smlouvy s poskytovatelem těchto služeb, je nutno nákup těchto služeb uskutečnit formou veřejné zakázky;
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: Listopad 2018.
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Informace o vyhrazených zakázkách
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2)
Další informace:
VI.3)
Informace o obecném právním rámci
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy http://www.mfcr.cz
Ministerstvo financí
00006947
Letenská 15
118 10 Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 257041111
E-mail: podatelna@mfcr.cz
Fax: +420 257042788
Internetová adresa: http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí http://www.mzp.cz
Ministerstvo životního prostřední
00164801
Vršovická 65
100 10 Praha 10
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 267121111
E-mail: info@env.cz
Fax: +420 267310308
Internetová adresa: http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky http://www.mpsv.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí
00551023
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 221921111
E-mail: posta@mpsv.cz
Fax: +420 224918391
Internetová adresa: http://www.mpsv.cz
VI.4)
Datum odeslání tohoto oznámení:
19.6.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.