Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Research and experimental development services [project to determine population exposure to natural sources of ionizing radiation etc]
Prague, Czech Republic

Purchaser: ČR – Technologická agentura České republiky

26/06/2015 S121 Member states - Service contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Czech Republic-Prague: Research and experimental development services

2015/S 121-220913

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
ČR – Technologická agentura České republiky
72050365
Evropská 1692/37
Contact point(s): Evropská 1692/37
For the attention of: Ing. Ivana Kohoutová
160 00 Praha 6
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 234611619
E-mail: kohoutova@tacr.cz
Fax: +420 234611112
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.tacr.cz
Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTACR
Electronic access to information: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTACR
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
73100000
Description
Research and experimental development services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
11.8.2015 - 13:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Czech.


----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Česká republika-Praha: Výzkum a experimentální vývoj

2015/S 121-220913

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
ČR – Technologická agentura České republiky
72050365
Evropská 1692/37
Kontaktní místo: Evropská 1692/37
K rukám: Ing. Ivana Kohoutová
160 00 Praha 6
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 234611619
E-mail: kohoutova@tacr.cz
Fax: +420 234611112
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.tacr.cz
Adresa profilu kupujícího: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTACR
Elektronický přístup k informacím: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTACR
Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Jiný: poskytování podpory projektům aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)
Popis
II.1.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Vytvoření nových strategických podkladů pro regulaci ozáření z přírodních zdrojů v bytovém fondu na území ČR.
II.1.2)
Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 8: Služby ve výzkumu a vývoji
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Česká republika.
Kód NUTS CZ0
II.1.3)
Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)
Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektu (dle specifikace níže) jako nabídky na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích v Programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy „BETA“. Cílem projektu je zjištění expozice obyvatelstva přírodním zdrojům ionizujícího záření v bytovém fondu ČR pro koncepční práci SÚJB provedením reprezentativního průzkumu s ohledem na novou evropskou legislativu – Nová směrnice Rady č. 2013/59/Euratom. Ten musí primárně zahrnovat hodnocení ozáření od radonu a jeho krátkodobých produktů přeměny jako dominantního přírodního zdroje ionizujícího záření a současně pro specifické situace také od dalších zdrojů: externího pole záření gama z radionuklidů přítomných ve stavebních materiálech, vnitřního ozáření od thoronu (Rn-220) a jeho produktů přeměny. Upřesnění příspěvku těchto zdrojů ozáření k celkové dávce obyvatelstva od ionizujícího záření nebylo dosud v ČR v rámci reprezentativního průzkumu provedeno. Dalším z cílů je provedení podrobné analýzy faktorů ovlivňujících expozici přírodním zdrojům ve vnitřním ovzduší budov, zejména vlivu ventilace na základě přímého stanovení násobnosti výměny vzduchu. Odhad celkové dávky jednotlivců z obyvatelstva z přírodních zdrojů ionizujícího záření v bytovém fondu ČR a odhad rizik s tím spojených. Vypracování postupu pro dlouhodobé a krátkodobé stanovení celkové násobnosti výměny vzduchu v budovách pro objektivizaci výsledků integrálních měření objemové aktivity radonu v interiéru staveb.
II.1.6)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
73100000
II.1.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)
Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)
Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)
Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 10 000 000 CZK
II.2.2)
Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)
Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)
Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 15 (ode dne zadání zakázky)
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Požadované zálohy a záruky:
Zadavatel nepožaduje.
III.1.2)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Obchodní a platební podmínky k realizaci veřejné zakázky včetně ostatních skutečností, odpovědnosti za provedená plnění atd. jsou vymezeny v Zadávací dokumentaci (Dokumentaci návrhu řešení). Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Blíže Zadávací dokumentace (Dokumentace návrhu řešení).
III.1.3)
Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)
Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 ZVZ a § 18 odst. 2 písm. a) a c) až g) zákona o podpoře výzkumu a vývoje dodavatel prokazuje:
1) podle písm. a) až c) předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů, přičemž v případě právnických osob se tyto předpoklady prokazují u těchto osob a současně u všech osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče nebo jeho člena, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
2) podle písm. e) u fyzických osob čestným prohlášením, přičemž v případě právnických osob předkládají čestná prohlášení osoby, které vykonávají funkci statutárního orgánu dodavatele nebo jeho člena, s výjimkou osob, u kterých jsou pro výkon funkce statutárního orgánu nebo jeho člena stanoveny zvláštním právním předpisem obdobné podmínky jako podmínky způsobilosti uvedené v písm. e);
3) čestným prohlášením podle písm. d), f) až i), k), m) a o);
4) u fyzických osob čestným prohlášením podle písm. n);
5) podle písm. j) předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani předložením čestného prohlášení;
6) podle písm. l) předložením potvrzení příslušného orgánu či instituce;
7) podle písm. p) předložením dokladů požadovaných v části 7.2 KD.
Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) ZVZ dodavatel prokáže předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. b) ZVZ a § 18 odst. 2 písm. b) zákona o podpoře výzkumu a vývoje prokáže dodavatel, který předloží kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
III.2.2)
Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti. Blíže Kvalifikační dokumentace (KD).
III.2.3)
Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Dle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ: Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu relevantních významných služeb (výzkumných/vývojových/realizačních projektů) realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich názvu, rozsahu (formou celkové ceny zakázky) a doby poskytnutí včetně příslušných příloh, z něhož bude patrné splnění výše vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu. V případě předložení těchto příloh v latině nebo v anglickém jazyce není vyžadován úřední překlad do českého jazyka.
Dle § 56 odst. 2 písm. e) ZVZ: Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením strukturovaných profesních životopisů, kopií dokladů o vzdělání a dokladů o odborné způsobilosti osob, které se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli (týká se i subdodavatelů), z nichž bude vyplývat, že osoby splňují výše uvedené požadavky zadavatele a že se budou podílet na realizaci veřejné zakázky, dle vymezené úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu. Strukturovaný profesní životopis musí obsahovat u každé osoby: jméno a příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání, dosavadní praxi v oboru předmětu veřejné zakázky. V případě předložení dokladů o vzdělání v latině nebo v anglickém jazyce není vyžadován úřední překlad do českého jazyka.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Dle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ: Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech ke dni podání nabídky realizoval (ukončil) alespoň 1 službu obdobného charakteru. Službou obdobného charakteru se rozumí služba, jejímž předmětem byl výzkumný projekt v oblasti radiační ochrany. Finanční objem činil minimálně 500 000 CZK bez DPH.
III.2.4)
Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)
Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)
Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)
Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ne
Oddíl IV: Řízení

IV.1)
Druh řízení
IV.1.1)
Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)
Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)
Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)
Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)
Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
IV.2.2)
Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)
Administrativní informace
IV.3.1)
Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
č.j.: TACR/5543/2015
IV.3.2)
Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
Oznámení předběžných informací
Číslo oznámení v Úř. věst: 2015/S 33-056346 ze dne 17.2.2015
IV.3.3)
Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
IV.3.4)
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
11.8.2015 - 13:00
IV.3.5)
Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.3.7)
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
do: 31.8.2015
IV.3.8)
Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 11.8.2015 - 13:00
Místo:
V sídle zadavatele: Evropská 1692/37, Praha 6.
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání obálek se mohou zúčastnit uchazeči (dle § 71 odst. 6 ZVZ), jejichž návrhy řešení byly Poskytovateli doručeny ve lhůtě pro podání návrhů řešení. Blíže Zadávací dokumentace (Dokumentace návrhu řešení).
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)
Další informace
Zadávací dokumentace (Dokumentace návrhu řešení) včetně všech příloh je uveřejněna v souladu s § 48 ZVZ neomezeným a přímým dálkovým přístupem 24 hodin denně na profilu zadavatele https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTACR
Pokračování pole: III.2.3) Technická způsobilost. Dle § 56 odst. 2 písm. e) ZVZ: Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud má pro plnění VZ k dispozici min. 7 osob splňující následující požadavky zadavatele:
— vedoucí výzkumného týmu – VŠ fyzikálního směru praxe ve výzkumné činnosti nebo praktická působnost v oblasti přírodních zdrojů záření min. 10 let,
— 4 osoby – VŠ fyzikálního směru, praxe ve výzkumné činnosti nebo praktická působnost v oblasti přírodních zdrojů záření min. 5 let,
— 2 osoby – SŠ, praxe ve výzkumné činnosti nebo praktická působnost v oblasti přírodních zdrojů záření min. 2 roky. Blíže Kvalifikační dokumentace (KD). Uchazeč svou účast při otevírání obálek stvrdí podpisem v listině přítomných. Kromě zástupců uchazečů se dle § 71 odst. 6 ZVZ mohou otevírání obálek účastnit i další osoby, o kterých tak stanoví poskytovatel. Otevírání obálek se tak může účastnit i odborná veřejnost. Z důvodu transparentnosti celého procesu upozorňujeme, že může být pořízen audio nebo video záznam. Poskytovatel v této veřejné zakázce hradí pouze způsobilé náklady dle zákona č. 130/2002 Sb., formou dotace dle zákona č. 218/2000 Sb. Z tohoto důvodu jsou údaje v tomto formuláři, které se vztahují k hodnotě DPH, nepodstatné. DPH není pro plátce DPH způsobilým nákladem. Název veřejné zakázky byl upřesněn.
VI.4)
Odvolací řízení
VI.4.1)
Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: https://www.compet.cz
Fax: +420 542167115
VI.4.2)
Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit k ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)
Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: https://www.compet.cz
Fax: +420 542167115
VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení:
22.6.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.