Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Research and experimental development services [study related to radiation protection in medical exposure in pediatric patients and the safety of radiotherapy photon and proton beams etc - medical]
Czech Republic

Purchaser: ČR – Technologická agentura České republiky

26/06/2015 S121 Member states - Service contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Czech Republic-Prague: Research and experimental development services

2015/S 121-220906

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
ČR – Technologická agentura České republiky
72050365
Evropská 1692/37
Contact point(s): Evropská 1692/37
For the attention of: Ing. Ivana Kohoutová
160 00 Praha 6
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 234611619
E-mail: kohoutova@tacr.cz
Fax: +420 234611112
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.tacr.cz
Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTACR
Electronic access to information: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTACR
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
73100000
Description
Research and experimental development services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
10.8.2015 - 13:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Czech.----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------


I.II.III.IV.VI.
Česká republika-Praha: Výzkum a experimentální vývoj

2015/S 121-220906

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
ČR – Technologická agentura České republiky
72050365
Evropská 1692/37
Kontaktní místo: Evropská 1692/37
K rukám: Ing. Ivana Kohoutová
160 00 Praha 6
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 234611619
E-mail: kohoutova@tacr.cz
Fax: +420 234611112
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.tacr.cz
Adresa profilu kupujícího: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTACR
Elektronický přístup k informacím: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTACR
Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Jiný: poskytování podpory projektům aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)
Popis
II.1.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření dětských pacientů a bezpečnost radioterapie fotonovými a protonovými svazky v České republice.
II.1.2)
Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 8: Služby ve výzkumu a vývoji
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Česká republika.
Kód NUTS CZ0
II.1.3)
Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)
Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektu (dle specifikace níže) jako nabídky na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích v Programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy „BETA“. Jedná se o optimalizaci radiační ochrany při lékařském ozáření dětských pacientů a bezpečnost radioterapie fotonovými a protonovými svazky v České republice. Cílem projektu je vytvořit metodiku stanovení diagnostických referenčních úrovní pro dětské pacienty, včetně identifikace vyšetření, pro která se mají DRÚ stanovovat a dle navržené metodiky získat z omezeného množství klinických radiologických pracovišť (rentgenová diagnostika) v ČR specializujících se na vyšetřování dětí kvantitativní informace o ozáření dětí, které budou sloužit jako základ pro budoucí stanovení národních diagnostických referenčních úrovní pro různé věkové/váhové kategorie dětí na základě celonárodní dávkové studie. Cílem projektu v oblasti radioterapie je zkoumat metody ověřující správné provádění radioterapie hlavy a krku technikou IMRT fotonovými a protonovými svazky, v rámci výzkumu bude výzkumným týmem navržen a zhotoven specifický fantom, který bude sloužit pro ověření účinnosti navrhované metodiky, v praxi na třech pracovištích v ČR používajících k ozařování této anatomické lokality techniku IMRT vysokoenergetické fotonové svazky a na jednom pracovišti využívajícím protonové svazky.
II.1.6)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
73100000
II.1.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)
Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)
Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)
Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 8 750 000 CZK
II.2.2)
Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)
Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)
Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 15 (ode dne zadání zakázky)
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Požadované zálohy a záruky:
Zadavatel nepožaduje.
III.1.2)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Obchodní a platební podmínky k realizaci veřejné zakázky včetně ostatních skutečností, odpovědnosti za provedená plnění atd. jsou vymezeny v Zadávací dokumentaci (Dokumentaci návrhu řešení). Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Blíže Zadávací dokumentace (Dokumentace návrhu řešení).
III.1.3)
Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)
Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 ZVZ a § 18 odst. 2 písm. a) a c) až g) zákona o podpoře výzkumu a vývoje dodavatel prokazuje:
1) podle písm. a) až c) předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů, přičemž v případě právnických osob se tyto předpoklady prokazují u těchto osob a současně u všech osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče nebo jeho člena, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
2) podle písm. e) u fyzických osob čestným prohlášením, přičemž v případě právnických osob předkládají čestná prohlášení osoby, které vykonávají funkci statutárního orgánu dodavatele nebo jeho člena, s výjimkou osob, u kterých jsou pro výkon funkce statutárního orgánu nebo jeho člena stanoveny zvláštním právním předpisem obdobné podmínky jako podmínky způsobilosti uvedené v písm. e);
3) čestným prohlášením podle písm. d), f) až i), k), m) a o);
4) u fyzických osob čestným prohlášením podle písm. n);
5) podle písm. j) předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani předložením čestného prohlášení;
6) podle písm. l) předložením potvrzení příslušného orgánu či instituce;
7) podle písm. p) předložením dokladů požadovaných v části 7.2 KD.
Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) ZVZ dodavatel prokáže předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. b) ZVZ a § 18 odst. 2 písm. b) zákona o podpoře výzkumu a vývoje prokáže dodavatel, který předloží kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
III.2.2)
Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti. Blíže Kvalifikační dokumentace (KD).
III.2.3)
Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Dle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ: Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu relevantních významných služeb (výzkumných/vývojových/realizačních projektů) realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich názvu, rozsahu (formou celkové ceny zakázky) a doby poskytnutí včetně příslušných příloh, z něhož bude patrné splnění výše vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu. V případě předložení těchto příloh v latině nebo v anglickém jazyce není vyžadován úřední překlad do českého jazyka.
Dle § 56 odst. 2 písm. e) ZVZ: Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením strukturovaných profesních životopisů, kopií dokladů o vzdělání a dokladů o odborné způsobilosti osob, které se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli (týká se i subdodavatelů), z nichž bude vyplývat, že osoby splňují výše uvedené požadavky zadavatele a že se budou podílet na realizaci veřejné zakázky, dle vymezené úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu. Strukturovaný profesní životopis musí obsahovat u každé osoby: jméno a příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání, dosavadní praxi v oboru předmětu veřejné zakázky. V případě předložení dokladů o vzdělání v latině nebo v anglickém jazyce není vyžadován úřední překlad do českého jazyka.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Dle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ: Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech ke dni podání nabídky realizoval (ukončil) alespoň 1 službu obdobného charakteru. Službou obdobného charakteru se rozumí služba, jejímž předmětem byl výzkumný projekt v oblasti lékařských dispozic. Finanční objem činil minimálně 500 000 CZK bez DPH.
III.2.4)
Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)
Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)
Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)
Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ne
Oddíl IV: Řízení

IV.1)
Druh řízení
IV.1.1)
Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)
Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)
Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)
Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)
Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
IV.2.2)
Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)
Administrativní informace
IV.3.1)
Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
č.j.: TACR/5535/2015
IV.3.2)
Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
Oznámení předběžných informací
Číslo oznámení v Úř. věst: 2015/S 35-059819 ze dne 19.2.2015
IV.3.3)
Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
IV.3.4)
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
10.8.2015 - 13:00
IV.3.5)
Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.3.7)
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
do: 31.8.2015
IV.3.8)
Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 10.8.2015 - 13:00
Místo:
V sídle zadavatele: Evropská 1692/37, Praha 6.
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání obálek se mohou zúčastnit uchazeči (dle § 71 odst. 6 ZVZ), jejichž návrhy řešení byly Poskytovateli doručeny ve lhůtě pro podání návrhů řešení. Blíže Zadávací dokumentace (Dokumentace návrhu řešení).
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)
Další informace
Zadávací dokumentace (Dokumentace návrhu řešení) včetně všech příloh je uveřejněna v souladu s § 48 ZVZ neomezeným a přímým dálkovým přístupem 24 hodin denně na profilu zadavatele https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTACR
Pokračování pole: III.2.3) Technická způsobilost. Dle § 56 odst. 2 písm. e) ZVZ: Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud má pro plnění VZ k dispozici min. 4 osoby splňující následující požadavky zadavatele:
— vedoucí výzkumného týmu – VŠ fyzikálního směru praxe ve výzkumné činnosti nebo praktická působnost v oblasti lékařského ozáření – radiodiagnostika, radioterapie nebo dozimetrie ionizujícího záření min. 10 let,
— 3 další osoby – VŠ fyzikálního směru, praxe ve výzkumné činnosti nebo praktická působnost v oblasti lékařského ozáření – radiodiagnostika, radioterapie nebo dozimetrie ionizujícího záření min. 5 let. Blíže Kvalifikační dokumentace (KD). Uchazeč svou účast při otevírání obálek stvrdí podpisem v listině přítomných. Kromě zástupců uchazečů se dle § 71 odst. 6 ZVZ mohou otevírání obálek účastnit i další osoby, o kterých tak stanoví poskytovatel. Otevírání obálek se tak může účastnit i odborná veřejnost. Z důvodu transparentnosti celého procesu upozorňujeme, že může být pořízen audio nebo video záznam. Poskytovatel v této veřejné zakázce hradí pouze způsobilé náklady dle zákona č. 130/2002 Sb., formou dotace dle zákona č. 218/2000 Sb. Z tohoto důvodu jsou údaje v tomto formuláři, které se vztahují k hodnotě DPH, nepodstatné. DPH není pro plátce DPH způsobilým nákladem.
VI.4)
Odvolací řízení
VI.4.1)
Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: https://www.compet.cz
Fax: +420 542167115
VI.4.2)
Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit k ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)
Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: https://www.compet.cz
Fax: +420 542167115
VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení:
22.6.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.