Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Geological and geophysical instruments [includes gamma radiation spectrometer etc]
Warsaw, Poland

Purchaser: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

27/06/2015 S122 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Poland-Warsaw: Geological and geophysical instruments

2015/S 122-222679

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
Żwirki i Wigury 93
Contact point(s): Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
For the attention of: mgr Jadwiga Turlej
02-089 Warszawa
POLAND
Telephone: +48 225540018
E-mail: j.turlej@uw.edu.pl
Fax: +48 225540001
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.uw.edu.pl/
Electronic access to information: http://arch.uw.edu.pl/zam/przet.html
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
38200000, 38400000, 38270000, 38553000, 38260000, 38341000, 38634000, 38510000, 38420000, 38230000
Description
Geological and geophysical instruments.
Instruments for checking physical characteristics.
Resistivity geophysical instruments.
Magnetic meters.
Magnetometer geophysical instruments.
Apparatus for measuring radiation.
Optical microscopes.
Microscopes.
Instruments for measuring flow, level and pressure of liquids and gases.
Electromagnetic geophysical instruments.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
5.8.2015 - 10:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.


----------------------------------------------------
Original Text (in Polish)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Polska-Warszawa: Przyrządy geologiczne i geofizyczne

2015/S 122-222679

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
Żwirki i Wigury 93
Punkt kontaktowy: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
Osoba do kontaktów: mgr Jadwiga Turlej
02-089 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 225540018
E-mail: j.turlej@uw.edu.pl
Faks: +48 225540001
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.uw.edu.pl/
Dostęp elektroniczny do informacji: http://arch.uw.edu.pl/zam/przet.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: uczelnia publiczna
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sprzedaż i dostarczenie aparatury dydaktyczno-laboratoryjnej wraz z transportem, montażem i uruchomieniem we wskazanych pomieszczeniach w ramach wyposażenia Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Wykonawca dostarczy sprzęt do pomieszczeń Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach
(powiat kielecki).
Kod NUTS
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie aparatury dydaktyczno-laboratoryjnej (zwanej dalej „sprzętem”) wraz montażem i uruchomieniem we wskazanych pomieszczeniach w ramach wyposażenia Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach:
Część I: Aparatura do laboratorium przygotowania preparatów geologicznych
Część II: Aparatura do badań elektrooporowych
Część III: Aparatura geofizyczna
Część IV: Aparatura paleomagnetyczna
Część V: Przenośny mostek magnetyczny z czujnikiem
Część VI: Przenośny spektrometr promieniowania naturalnego gamma
Część VII: Aparatura do laboratorium mikroskopowego
Część VIII: Aparatura do badań hydrogeologicznych
Część IX: Georadar (GPR) z anteną.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38200000, 38400000, 38270000, 38553000, 38260000, 38341000, 38634000, 38510000, 38420000, 38230000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Część I: aparatura do laboratorium przygotowania preparatów z próbek geologicznych
1) przecinarka – 1 szt.
2) aparat do próżniowego nasączania próbki żywicą – 1 szt.
3) urządzenie do docierania (lappingu) – 1 szt., z precyzyjnym uchwytem do docierania (JIG) – 1 –szt.
4) urządzenie do polerowania – 1 szt.
5) pompa próżniowa – 2 szt.
6) przyrząd spajający z płytą grzejną – 1 szt.
Część II: aparatura do badań elektrooporowych
Część III: aparatura geofizyczna
1) demagnetyzer termiczny (piec) – 1 szt.
2) magneśnica impulsowa – 1 szt.
3) klatka Helmholtza (ekranowanie pomieszczenia laboratorium)– 1 szt.
Część IV: aparatura paleomagnetyczna
1) mostek magnetyczny – 1 szt.
2) magnetometr rotacyjny – 1 szt.
3) demagnetyzer magnetycznym polem zmiennym – 1 szt., z bezhisterezową magneśnicą impulsową – 1szt.
Część V: przenośny mostek magnetyczny z czujnikiem
Część VI: przenośny spektrometr promieniowania naturalnego gamma
Część VII: aparatura do laboratorium mikroskopowego
1) mikroskop badawczy z wyposażeniem do kontrastu Nomarskiego oraz fluorescencji – 1 szt.
2) mikroskop biologiczny z wyposażeniem – 12 szt.
3) mikroskop stereoskopowy z wyposażeniem – 12 szt.
4) kamera cyfrowa do mikroskopów – 1 szt.
Część VIII: aparatura do badań hydrogeologicznych
1) przenośny spektrofotometr z modułem zasilania USB – 1 szt.
2) uniwersalny młynek hydrometryczny – 1 szt.
3) miniaturowy młynek hydrometryczny – 1 szt.
4) pompa perystaltyczna elektryczna – 1 szt.
5) pompa perystaltyczna ręczna – 1 szt.
6) aparatura do określania przepuszczalności gruntu (permeameter) – 1 szt.
7) zestaw do oznaczania współczynnika filtracji za pomocą testu w piezometrach – 1 szt.
Część IX: georadar (GPR) z anteną.
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Sprzedaż i dostarczenie aparatury dydaktyczno-laboratoryjnej wraz z transportem, montażem i uruchomieniem we wskazanych pomieszczeniach w ramach wyposażenia Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach
1)
Krótki opis
Część I: aparatura do laboratorium przygotowania preparatów z próbek geologicznych.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38200000, 38400000, 38270000, 38553000, 38260000, 38341000, 38634000, 38510000, 38420000, 38230000
3)
Wielkość lub zakres
Część I: aparatura do laboratorium przygotowania preparatów z próbek geologicznych
1) przecinarka – 1 szt.
2) aparat do próżniowego nasączania próbki żywicą – 1 szt.
3) urządzenie do docierania (lappingu) – 1 szt., z precyzyjnym uchwytem do docierania (JIG) – 1 –szt.
4) urządzenie do polerowania – 1 szt.
5) pompa próżniowa – 2 szt.
6) przyrząd spajający z płytą grzejną – 1 szt.
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 24.8.2015. Zakończenie 30.9.2015
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria oceny ofert znajdują się w SIWZ.
Część nr: 2 Nazwa: Sprzedaż i dostarczenie aparatury dydaktyczno-laboratoryjnej wraz z transportem, montażem i uruchomieniem we wskazanych pomieszczeniach w ramach wyposażenia Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach
1)
Krótki opis
Część II: aparatura do badań elektrooporowych.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38200000, 38400000, 38270000, 38553000, 38260000, 38341000, 38634000, 38510000, 38420000, 38230000
3)
Wielkość lub zakres
Część II: aparatura do badań elektrooporowych, 1 szt.
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 24.8.2015. Zakończenie 30.9.2015
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria oceny ofert znajdują się w SIWZ.
Część nr: 3 Nazwa: Sprzedaż i dostarczenie aparatury dydaktyczno-laboratoryjnej wraz z transportem, montażem i uruchomieniem we wskazanych pomieszczeniach w ramach wyposażenia Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach
1)
Krótki opis
Część III: aparatura geofizyczna.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38200000, 38400000, 38270000, 38553000, 38260000, 38341000, 38634000, 38510000, 38420000, 38230000
3)
Wielkość lub zakres
Część III: aparatura geofizyczna
1) demagnetyzer termiczny (piec) – 1 szt.
2) magneśnica impulsowa – 1 szt.
3) klatka Helmholtza (ekranowanie pomieszczenia laboratorium)– 1 szt.
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 24.8.2015. Zakończenie 30.9.2015
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria oceny ofert znajdują się w SIWZ.
Część nr: 4 Nazwa: Sprzedaż i dostarczenie aparatury dydaktyczno-laboratoryjnej wraz z transportem, montażem i uruchomieniem we wskazanych pomieszczeniach w ramach wyposażenia Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach
1)
Krótki opis
Część IV: aparatura paleomagnetyczna.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38200000, 38400000, 38270000, 38553000, 38260000, 38341000, 38634000, 38510000, 38420000, 38230000
3)
Wielkość lub zakres
Część IV: aparatura paleomagnetyczna
1) mostek magnetyczny – 1 szt.
2) magnetometr rotacyjny – 1 szt.
3) demagnetyzer magnetycznym polem zmiennym – 1 szt., z bezhisterezową magneśnicą impulsową – 1szt.
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 24.8.2015. Zakończenie 23.10.2015
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria oceny ofert znajdują się w SIWZ.
Część nr: 5 Nazwa: Sprzedaż i dostarczenie aparatury dydaktyczno-laboratoryjnej wraz z transportem, montażem i uruchomieniem we wskazanych pomieszczeniach w ramach wyposażenia Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach
1)
Krótki opis
Część V: przenośny mostek magnetyczny z czujnikiem.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38200000, 38400000, 38270000, 38553000, 38260000, 38341000, 38634000, 38510000, 38420000, 38230000
3)
Wielkość lub zakres
Część V: przenośny mostek magnetyczny z czujnikiem, 1 szt.
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 24.8.2015. Zakończenie 30.9.2015
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria oceny ofert znajdują się w SIWZ.
Część nr: 6 Nazwa: Sprzedaż i dostarczenie aparatury dydaktyczno-laboratoryjnej wraz z transportem, montażem i uruchomieniem we wskazanych pomieszczeniach w ramach wyposażenia Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach
1)
Krótki opis
Część VI: przenośny spektrometr promieniowania naturalnego gamma.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38200000, 38400000, 38270000, 38553000, 38260000, 38341000, 38634000, 38510000, 38420000, 38230000
3)
Wielkość lub zakres
Część VI: przenośny spektrometr promieniowania naturalnego gamma, 1 szt.
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 24.8.2015. Zakończenie 30.9.2015
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria oceny ofert znajdują się w SIWZ.
Część nr: 7 Nazwa: Sprzedaż i dostarczenie aparatury dydaktyczno-laboratoryjnej wraz z transportem, montażem i uruchomieniem we wskazanych pomieszczeniach w ramach wyposażenia Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach
1)
Krótki opis
Część VII: aparatura do laboratorium mikroskopowego.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38200000, 38400000, 38270000, 38553000, 38260000, 38341000, 38634000, 38510000, 38420000, 38230000
3)
Wielkość lub zakres
Część VII: aparatura do laboratorium mikroskopowego
1) mikroskop badawczy z wyposażeniem do kontrastu Nomarskiego oraz fluorescencji – 1 szt.
2) mikroskop biologiczny z wyposażeniem – 12 szt.
3) mikroskop stereoskopowy z wyposażeniem – 12 szt.
4) kamera cyfrowa do mikroskopów – 1 szt.
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 24.8.2015. Zakończenie 30.9.2015
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria oceny ofert znajdują się w SIWZ.
Część nr: 8 Nazwa: Sprzedaż i dostarczenie aparatury dydaktyczno-laboratoryjnej wraz z transportem, montażem i uruchomieniem we wskazanych pomieszczeniach w ramach wyposażenia Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach
1)
Krótki opis
Część VIII: aparatura do badań hydrogeologicznych.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38200000, 38400000, 38270000, 38553000, 38260000, 38341000, 38634000, 38510000, 38420000, 38230000
3)
Wielkość lub zakres
Część VIII: aparatura do badań hydrogeologicznych
1) przenośny spektrofotometr z modułem zasilania USB – 1 szt.
2) uniwersalny młynek hydrometryczny – 1 szt.
3) miniaturowy młynek hydrometryczny – 1 szt.
4) pompa perystaltyczna elektryczna – 1 szt.
5) pompa perystaltyczna ręczna – 1 szt.
6) aparatura do określania przepuszczalności gruntu (permeameter) – 1 szt.
7) zestaw do oznaczania współczynnika filtracji za pomocą testu w piezometrach – 1 szt.
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 24.8.2015. Zakończenie 30.9.2015
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria oceny ofert znajdują się w SIWZ.
Część nr: 9 Nazwa: Sprzedaż i dostarczenie aparatury dydaktyczno-laboratoryjnej wraz z transportem, montażem i uruchomieniem we wskazanych pomieszczeniach w ramach wyposażenia Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach
1)
Krótki opis
Część IX: georadar (GPR) z anteną.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38200000, 38400000, 38270000, 38553000, 38260000, 38341000, 38634000, 38510000, 38420000, 38230000
3)
Wielkość lub zakres
Część IX: georadar (GPR) z anteną, 1 szt.
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 24.8.2015. Zakończenie 30.9.2015
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria oceny ofert znajdują się w SIWZ.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:
1)dla części I: 4 845,93 PLN
2)dla części II: 3411,61 PLN
3)dla części III: 5 331,98 PLN
4)dla części IV: 8 712,43 PLN
5)dla części V: 344,74 PLN
6)dla części VI: 708,01 PLN
7)dla części VII: 4 263,22 PLN
8)dla części VIII: 2 471,54 PLN
9)dla części IX: 1 544,72
lub równowartość tych kwot wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Sprzedawca wystawi odrębne faktury za sukcesywnie odbierany sprzęt.
Cena nie ulega zmianie i obejmuje wszelkie koszty przewidziane i nieprzewidziane (określone i nieokreślone) przez Kupującego w SIWZ związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym wykonanie przedmiotu umowy, koszty transportu w miejsce wskazane przez Kupującego – ECEG, warunki gwarancji i koszty serwisu w okresie gwarancji, dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD), koszty przeprowadzenia testów sprawdzających, przeszkolenia pracowników Kupującego, koszty wymaganych w kraju Kupującego atestów, licencji, zezwoleń, podatków, cła oraz wszystkich innych opłat, których poniesienie jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, pozostałe koszty których poniesienie jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy tj. opakowanie, ubezpieczenie, magazynowanie przedmiotu umowy, upusty, rabaty, dojazd pracowników Sprzedawcy do siedziby Kupującego w celu zainstalowania i uruchomienia sprzętu składającego się na przedmiot umowy, ryzyko handlowe wynikające z realizacji zamówienia.
Cena zostanie zapłacona w złotych polskich po podpisaniu przez Kupującego i Sprzedawcę protokołu odbioru sprzętu bez zastrzeżeń oraz prawidłowym wystawieniu przez Sprzedawcę faktury VAT.
Należność będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w formularzu ofertowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Kupującego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Kupującego.
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia.
Oferta złożona przez konsorcjum musi spełniać następujące dodatkowe wymogi:
1) należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum; pełnomocnictwo musi w swej treści
zawierać wskazanie niniejszego postępowania;
2) oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich
podmiotów składających ofertę;
3) pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego i wszystkich
podmiotów składających wspólną ofertę;
4) realizacja całości kontraktu, łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez pełnomocnika
reprezentującego podmioty występujące wspólnie;
5) wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie
cywilnym;
6) spełniać wszystkie wymagania odnośnie uprawnień do uczestnictwa w przetargu.
Szczegółowe informacje dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie znajdują się w SIWZ.
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Nie dotyczy.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:
Część I 200 000 PLN
Część II 150 000 PLN
Część III 250 000 PLN
Część IV 400 000 PLN
Część V 15 000 PLN
Część VI 30 000 PLN
Część VII 200 000 PLN
Część VIII 120 000 PLN
Część IX 70 000 PLN
(W celu przeliczenia na złote polskie wartości ubezpieczenia podanego w innych walutach zamawiający stosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego aktualny na dzień publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (jeżeli ogłoszenie zostało opublikowane w sobotę stosuje się kurs z pierwszego dnia roboczego następującego po tej sobocie). Dni robocze są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań dla
tego warunku.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/13/02/2015
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.8.2015 - 10:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 5.8.2015 - 10:15
Miejscowość:
Uniwersytet Warszawski Wydział Geologii ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa, pokój P067
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Budowa Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach” nr WND-RPSW.02.01.00-26-024/10. Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej II. „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”, Działanie 2.1 „Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i
badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013.
VI.3)
Informacje dodatkowe
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Owdoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie
15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i ust. 2 wnosi sięw terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli
Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje
uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Owdoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.6.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.