Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Simulators [simulator upgrading - unit 6]
Kozloduy, Bulgaria

Purchaser: „AETs Kozloduy“ EAD

27/06/2015 S122 Member states - Service contract - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.IV.
Bulgaria-Kozloduy: Simulators

2015/S 122-224176

Contract notice – utilities

Services

Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
„AETs Kozloduy“ EAD
Contact point(s): Otdel „Obshtestveni porachki“, U-nie Targovsko
For the attention of: Georgi Zahariev
3321 Kozloduy
BULGARIA
Telephone: +359 97376162
Fax: +359 97376007
Internet address(es):
General address of the contracting entity: www.kznpp.org
Address of the buyer profile: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=2425
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
34150000
Description
Simulators.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 23.7.2015 - 16:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
23.7.2015 - 16:00
IV.3.5)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Bulgarian.


----------------------------------------------------
Original Text (in Bulgarian)
----------------------------------------------------


I.II.III.IV.VI.
България-Козлодуй: Симулатори

2015/S 122-224176

Обявление за поръчка – специални сектори

Услуги

Директива 2004/17/ЕО
Раздел І: Възложител

I.1)
Наименование, адреси и място/места за контакт
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
106513772
Място/места за контакт: Отдел „Обществени поръчки“, У-ние Търговско
На вниманието на: Георги Захариев
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
Телефон: +359 97376162
Адрес за електронна поща: gzahariev@npp.bg
Факс: +359 97376007
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възложителя: www.kznpp.org
Адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=2425
Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт
Спецификации и допълнителни документи (включително документи за динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт
I.2)
Основна дейност
Електрическа енергия
I.3)
Възлагане на поръчка от името на други възложители
Възложителят извършва покупка от името на други възложители: не
Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)
Описание
II.1.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя:
Усъвършенстване на симулатор с пълен обхват на симулация и макет на блочния щит за управление на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД блок 6 с актуален модел на системата за вътрешно-реакторен контрол (СВРК).
II.1.2)
Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 27: Други услуги
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
код NUTS BG313
II.1.3)
Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)
Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)
Кратко описание на поръчката или покупката/ите:
Усъвършенстване на симулатор с пълен обхват на симулация и макет на блочния щит за управление на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД блок 6 с актуален модел на системата за вътрешно-реакторен контрол (СВРК).
Дейностите, предмет на поръчката, са проектиране, изработване, изпитания, транспортиране, документация, обучение, монтаж, пускане в експлоатация и други, необходими за предоставяне на актуален работещ модел на СВРК с модифициране програми (софтуер), осигуряващи симулация на реакторната установка в пълно съответствие с блок 6 на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
II.1.6)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
34150000
II.1.7)
Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)
Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)
Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)
Количество или обем на поръчката
II.2.1)
Общо количество или обем :
Обемът на дейностите е подробно описан в Техническото задание.
Поръчката включва проектиране на системата, доставка на основно оборудване и софтуер, работи на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ и обучение на 4-ма специалиста.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 800 000 BGN
II.2.2)
Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)
Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)
Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 24 (считано от датата на възлагане на поръчката)
Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)
Условия във връзка с поръчката
III.1.1)
Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранция за участие — 7 000 BGN или равностойността им в евро.
Гаранция за изпълнение на договора — в размер до 5 % от стойността му.
III.1.2)
Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
— Плащане в размер на 90 % (деветдесет процента) от стойността на проектирането, в рамките на 30 календарни дни след представяне на Работен проект и приемането му на Специализиран технически съвет на Възложителя, срещу представени оригинална фактура за стойността на проекта и протокол от Специализиран технически съвет на Възложителя за приемане без забележки.
— Плащане в размер на 90 % (деветдесет процента) от стойността на доставените стоки, в рамките на 30 календарни дни след приемане на доставката на оборудването, срещу представени оригинална фактура за стойността на оборудването, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.
— Плащане в размер на 90 % (деветдесет процента) от цената за монтаж, настройката, функционалните изпитания и въвеждането в експлоатация, в рамките на 30 календарни дни след монтажа и въвеждането в експлоатация на оборудването, срещу представени оригинална фактура за стойността на монтажа и въвеждането в експлоатация, протокол за установяване завършването и за заплащане на натурални видове монтажни работи, актове за завършен монтаж и извършена работа и актове за извършени комплексни изпитания на оборудването.
— Плащане в размер на 100 % (сто процента) стойността на проведеното обучение, в рамките на 30 календарни дни след извършено обучение, срещу представени оригинална фактура за стойността на проведеното обучение и протокол доказващ извършването на обучението.
— Окончателно плащане в размер на 10 % (десет процента) от стойността на договора без стойността на обучението, в рамките на 30 календарни дни срещу представяне на всички документи свързани с изпълнение на дейностите по договора, включително екзекутивната документация и акт за въвеждане в експлоатация.
III.1.3)
Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.1.4)
Други особени условия:
III.2)
Условия за участие
III.2.1)
Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Списък на документите и информацията съдържащи се в заявлението.
2. Представяне на кандидата, което включва:
2.1. Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, Булстат и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.
2.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП.
3. Документ за гаранция за участие.
4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка.
5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.
6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.
7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор.
8. Друга информация, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 13 от ЗОП.
8.1. Декларация по чл. 104а, ал. 3 от ЗОП за подаване на оферта.
8.2. Надлежно оформен от производителя документ, даващ разрешение за продажба (дистрибуция) и сервизна поддръжка на стоката (в случай че кандидатът не е производител).
8.3. Доказателства (референции или препоръки) за участие на кандидата в проекти за моделиране на процеси или системи в атомни или топло-електроцентрали със симулационните инструменти на GSE Technologies.
8.4. Удостоверения за пълна проектантска правоспособност за всички части на проекта на лицата, които ще извършват проектирането.
8.5. Документи, доказващи правото на легално ползуване на използваните програмни продукти.
8.6. Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка с предмет: „Усъвършенстване на симулатор с пълен обхват на симулация и макет на блочния щит за управление на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД блок 6 с актуален модел на системата за вътрешно-реакторен контрол (СВРК)“.
Възложителят отстранява кандидати, за които са налице обстоятелства по чл. 47 ал. 1, 2, т. 2а и 5 от ЗОП.
III.2.2)
Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Възложителят не поставя минимални изисквания за участие.
III.2.3)
Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Минимални изисквания:
1.) Кандидатите следва да имат изпълнена поне 1 (една) услуга за последните 3 години, която е с еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка;
2.) Кандидатите следва да разполагат с минимум 3 (трима) специалиста с необходимата компетентност и квалификация за изпълнението на поръчката. Персоналът на кандидата следва да има професионален опит в областта на разработка на проекти за моделиране на процеси или системи в атомни или топло-електроцентрали.
3.) Кандидатите следва да притежават въведена система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008 с област на приложение, покриваща дейностите по предмета на поръчката.
Изискуеми документи:
1.) Списък на услугите, които са еднакви или сходни (под сходни да се разбира моделиране на процеси или системи в атомни или топло-електроцентрали) с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на заявлението, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга;
2.) Списък на техническите лица (ръководен и изпълнителски персонал), включително на тези, отговарящи за контрола на качеството с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата;
3.) Сертификат за въведена от кандидата система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008.
III.2.4)
Информация относно запазени поръчки
III.3)
Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)
Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)
Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: не
Раздел ІV: Процедура

IV.1)
Вид процедура
IV.1.1)
Вид процедура
Договаряне
Някои кандидати вече са избрани (ако е целесъобразно при определени видове процедури на договаряне): не
IV.2)
Критерии за възлагане
IV.2.1)
Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)
Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)
Административна информация
IV.3.1)
Референтен номер на досието, определен от възложителя:
БД АЕЦ Търговия 30502
IV.3.2)
Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)
Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 23.7.2015 - 16:00
Платими документи: не
IV.3.4)
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
23.7.2015 - 16:00
IV.3.5)
Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
български език.
IV.3.6)
Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
IV.3.7)
Условия за отваряне на офертите
Дата: 24.7.2015 - 10:00
Място
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, 3321.
Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Отварянето на заявленията е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)
Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)
Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)
Допълнителна информация:
VI.4)
Процедури по обжалване
VI.4.1)
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315
VI.4.2)
Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120 от ЗОП.
VI.4.3)
Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, Управление „Търговско“, Отдел „Обществени поръчки“
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: sbreshkova@npp.bg
Телефон: +359 97373230
Интернет адрес: www.kznpp.org
Факс: +359 97376007
VI.5)
Дата на изпращане на настоящото обявление:
23.6.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.