Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Construction work for nuclear reactors [stainless steel liner for hot cells (jules horowitz reactor project in france)][amendment]
Czech Republic and France

Purchaser: Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=59632

27/06/2015 S122 Member states - Works - Additional information - Open procedure
Czech Republic-Husinec-Řež: Construction work for nuclear reactors

2015/S 122-221738

Centrum výzkumu Řež s.r.o., 26722445, Husinec-Řež, čp. 130, Husinec-Řež, For the attention of: Miloš Ečer, Husinec-Řež 250 68, CZECH REPUBLIC. Telephone: +420 266173474. E-mail: milos.ecer@cvrez.cz

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 23.5.2015, 2015/S 99-178538)

RE:
CPV:45251111, 45262680, 45223100, 45223110
Construction work for nuclear reactors

Welding

Assembly of metal structures

Installation of metal structures

Instead of:

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu:

17.7.2015 (12:00)

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:

17.7.2015 (12:00)

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

17.7.2015 (12:00)

VI.3) Další informace:

Dodavatelé mají právo zúčastnit se prohlídky místa plnění veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 49 odst. 5 Zákona. Prohlídka lokality se bude konat dne 11.6.2015 od 10:00 hodin. Sraz dodavatelů, kteří mají zájem účastnit se prohlídky, je před hlavní příjezdovou bránou staveniště JHR Cadarache, „Chantier RJH – CADARACHE, société RCR, 13108 Saint Paul Lez Durance, Francie”. Podmínky pro povolení přístupu jsou uvedeny v Příloze č. 47A Technické specifikace. Dodavatel musí vyplnit Žádost o povolení přístupu do areálu JHR. Tuto žádost musí doručit Zadavateli nejméně 3 pracovní dny před plánovaným vstupem do areálu. Z kapacitních důvodů bude účast na prohlídce místa plnění veřejné zakázky umožněna maximálně 2 zástupcům jednoho dodavatele. Prohlídky místa plnění se může zúčastnit dodavatel nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele, které se prokáží zmocněním pro zastupování dodavatele při prohlídce místa plnění. Pokud se prohlídky zúčastní členové statutárního orgánu, doloží tuto skutečnost pouze výpisem z obchodního rejstříku dodavatele či jiné obdobné evidence (ne staršího 90 dnů).

Read:
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu:

31.7.2015 (12:00)

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:

31.7.2015 (12:00)

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

31.7.2015 (12:00)

VI.3) Další informace:

Dodavatelé mají právo zúčastnit se prohlídky místa plnění veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 49 odst. 5 Zákona. Prohlídka lokality se bude konat dne 11.6.2015 od 10:00 hodin. Sraz dodavatelů, kteří mají zájem účastnit se prohlídky, je před hlavní příjezdovou bránou staveniště JHR Cadarache, „Chantier RJH – CADARACHE, société RCR, 13108 Saint Paul Lez Durance, Francie“. Podmínky pro povolení přístupu jsou uvedeny v Příloze č. 47A Technické specifikace. Dodavatel musí vyplnit Žádost o povolení přístupu do areálu JHR. Tuto žádost musí doručit Zadavateli nejméně 3 pracovní dny před plánovaným vstupem do areálu. Z kapacitních důvodů bude účast na prohlídce místa plnění veřejné zakázky umožněna maximálně 2 zástupcům jednoho dodavatele. Prohlídky místa plnění se může zúčastnit dodavatel nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele, které se prokáží zmocněním pro zastupování dodavatele při prohlídce místa plnění. Pokud se prohlídky zúčastní členové statutárního orgánu, doloží tuto skutečnost pouze výpisem z obchodního rejstříku dodavatele či jiné obdobné evidence (ne staršího 90 dnů). Zadavatel využil práva podle § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a poskytl dodavatelům Dodatečnou informaci č. 2 k zadávacím podmínkám, která je zveřejněna na profilu zadavatele, http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/26722445, a kterou:

1. rozšiřuje předmět plnění veřejné zakázky uvedený v Soupisu stavebních prací, dodávek, a služeb s výkazem výměr v Příloze č. 4 Návrhu smlouvy;

2. současně zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 6 Zadávací dokumentace:

— lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace, v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení skončí dne 31.7.2015 ve 12:00 hodin v sídle zadavatele;

3. V souladu s tím prodlužuje zadavatel termín pro otevírání obálek s nabídkami uvedený v odstavci 8.2 zadávací dokumentace:

— otevírání obálek s nabídkami proběhne v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení dne 31.7.2015 od 12:00 hod. v zasedací místnosti ve čtvrtém patře budovy LR-0 v sídle zadavatele;

4. dále ve Formuláři Prohlášení v Příloze č. 4.1 Zadávací dokumentace zadavatel mění den, ke kterému uchazeč, má-li formu akciové společnosti, čestně prohlašuje, že vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu společnosti, ke dni 31.7.2015 byli:

— … .

DVD s formuláři pro zpracování Informace o kvalifikaci a nabídky se změněným Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a upraveným Prohlášením k nabídce bude odesláno Zadavatelem všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí částí Zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu Zadavatele, současně s touto Dodatečnou informací č. 2 a ostatním dodavatelům do tří pracovních dnů po obdržení žádosti dodavatele o poskytnutí částí Zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu Zadavatele.http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.