Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Research consultancy services [expert services in nuclear medicine - organic chemistry and radiopharmaceutical]
Warsaw, Poland

Purchaser: Synektik S.A.

30/06/2015 S123 Member states - Service contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Poland-Warsaw: Research consultancy services

2015/S 123-225554

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Synektik S.A.
73200000-4
al. Witosa 31
Contact point(s): Synektik S.A. al. Witosa 31, 00-710 Warszawa
For the attention of: Joanna Towpik
00-710 Warszawa
POLAND
Telephone: +48 223270945
E-mail: jtowpik@synektik.com.pl
Fax: +48 223270927
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.synektik.pl/
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
73210000
Description
Research consultancy services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
3.8.2015 - 16:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
English. Polish.


----------------------------------------------------
Original Text (in Polish)
----------------------------------------------------


I.II.III.IV.VI.
Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie badań

2015/S 123-225554

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Synektik S.A.
73200000-4
al. Witosa 31
Punkt kontaktowy: Synektik S.A. al. Witosa 31, 00-710 Warszawa
Osoba do kontaktów: Joanna Towpik
00-710 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 223270945
E-mail: jtowpik@synektik.com.pl
Faks: +48 223270927
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.synektik.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: prywatna Spółka Akcyjna
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługi eksperckie w zakresie medycyny nuklearnej o szerokiej i udokumentowanej wiedzy z zakresu chemii organicznej i radiofarmaceutycznej.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 8: Usługi badawcze i rozwojowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Ul. Szaserów 128, 04-349 Warszawa.
Kod NUTS PL127
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego stanowią usługi eksperckie w zakresie medycyny nuklearnej o szerokiej i udokumentowanej wiedzy z zakresu chemii organicznej i radiofarmaceutycznej w następującym zakresie szczegółowym:
a) udział w opracowywaniu struktury standardów (min. 5) – fluorowych pochodnych IV-rzędowych soli amoniowych, prekursorów (min. 10) – tosylowych, mesylowych, nosylowych, bromkowych, amoniowych, itp. pochodnych IV-rzędowych soli amoniowych, związków alifatycznych i aromatycznych, także katalizatorów opartych m. in. na palladzie i niklu (min. 2) wykorzystywanych w projekcie. Prace należy zrealizować w okresie 08.2015 r.– 03.2017 r.;
b) ocena i modyfikacja zaproponowanych metod syntezy, opracowanie metod syntezy alternatywnych związków wymienionych powyżej. Prace należy zrealizować w okresie 08.2015 r.–03.2017 r.;
c) udział w opracowywaniu metod wbudowywania 18F w strukturę IV-rzędowych soli amoniowych w celu otrzymania przewidzianych w projekcie kardioznacznikow PET (min. 10) z wykorzystaniem zsyntezowanych prekursorów i katalizatorów. Prace należy zrealizować w okresie 08.2015 r.–03. 2017 r.;
d) opracowywanie metod modyfikacji etapów produkcji w celu optymalizacji procesu wytwarzania, a co za tym idzie zwiększenia wydajności syntezy związków stosowanych w projekcie. Prace należy zrealizować w okresie 08.2015 r.– 06.2017 r.;
e) opracowywanie wydajnych metod oczyszczania produktu. Prace należy zrealizować w okresie 08.2015 r. – 06.2017 r.;
f) ocena merytoryczna otrzymanych wyników biodystrybucji kardioznaczników w badaniu microPET oraz ewentualna modyfikacja struktury badanych związków pod kontem otrzymanych wyników. Prace należy zrealizować w okresie 11.2015 r. – 06.2017 r.;
g) udział w opracowywaniu metod kontroli jakości syntezowanych produktów: HPLC, TLC, GC polegający na wyborze właściwych kolumn, metod detekcji, eluentów. Prace należy zrealizować w okresie 08.2015 r. – 06.2017r.;
h) wsparcie w wyborze podwykonawców, udział w interpretacji przekazanych przez nich wyników, ocena wykonanych prac; Prace należy zrealizować w okresie 08. 2015 r. – 06.2017 r.
2. Zgodnie ze Wspólnotowym Słownikiem Zamówień przedmiot zamówienia został zdefiniowany jako: CPV: 73200000-4 (Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu opisu przedmiotu zamówienia, przy czym zobowiązuje się do przesłania uzupełnienia szczegółowego (wyłączonego) opisu przedmiotu zamówienia na pisemną prośbę wszystkich zainteresowanych potencjalnych Wykonawców, którzy pisemnie zobowiążą się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji).
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
73210000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
484 000 PLN.
Szacunkowa wartość bez VAT: 484 000 PLN
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 23 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: E. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Oświadczenie oferenta.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Doświadczenie wykonawcy:
1. Wykonawca powinien wykazać się, minimum 10-letnim doświadczeniem, w prowadzeniu prac badawczych i rozwojowych nad nowymi radioznacznikami do PET, popartym opublikowanymi wynikami prac badawczych w międzynarodowych czasopismach branżowych. Na potwierdzenie wymogu, wymaga się załączenia do oferty wykazu zrealizowanych projektów/prac badawczych nad nowymi radioznacznikami do PET (min. 5 projektów, w tym co najmniej 3, realizowanych w ostatnich 5-ciu latach) wraz z krótkim opisem prac badawczych i nazwą jednostki w ramach, której były wykonywane w okresie 10-u lat.
Zasoby kadrowe wykonawcy:
1. Wykonawca będzie musiał wykazać się posiadaniem zasobów kadrowych o doświadczeniu i wiedzy w przynajmniej podanym poniżej zakresie:
Min. 1 os. z:
a) wykształceniem chemicznym, medycznym lub pokrewnym, a na potwierdzenie wymagamy dołączenie do oferty skanu/kserokopii dyplomu;
b) posiadającej tytuł doktora nauk chemicznych, medycznych lub pokrewnych, a na potwierdzenie wymagamy dołączenie do oferty skanu/kserokopii dyplomu; spełnia / nie spełnia;
c) mającej doświadczenie w pracy na stanowisku Associate Professor lub wyższym; spełnia / nie spełnia;
d) mogącej wykazać się min 10 lat okresem pracy na uczelni wyższej, lub w zakładzie medycyny nuklearnej; spełnia / nie spełnia;
e) posiadającej w swym dorobku minimum 30 publikacji naukowych, minimum 5 patentów (otrzymanych lub pozostających w ocenie). Na potwierdzenie wymogu, wymaga się załączenia do oferty wykazu publikacji i zgłoszonych patentów.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3.8.2015 - 16:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
angielski. polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie dotyczy projektu planowanego do współfinansowania ze środków UE, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020, działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”.
VI.3)
Informacje dodatkowe
Warunkiem podpisania umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Zarzad Synektik S.A.
al. Witosa 31
00-710 Warszawa
POLSKA
E-mail: jtowpik@synektik.com.pl
Tel.: +48 223270945
Adres internetowy: http://www.synektik.pl/
Faks: +48 223270927
VI.4.2)
Składanie odwołań
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Synektik S.A
al. Witosa 31
00-710 Warszawa
POLSKA
E-mail: jtowpik@synektik.com.pl
Tel.: +48 223270945
Adres internetowy: http://www.synektik.pl/
Faks: +48 223270927
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.6.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.