Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Laboratory glassware [includes containers for radioactive waste etc]
Wrocław, Poland

Purchaser: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

30/06/2015 S123 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Poland-Wrocław: Laboratory glassware

2015/S 123-224968

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.
ul. Stabłowicka 147
For the attention of: Anita Fornalczyk-Różańska
54-066 Wrocław
POLAND
E-mail: anita.fornalczyk-rozanska@eitplus.pl
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.eitplus.pl
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
33793000, 38437000, 38437100, 38437110, 38437120, 39241200, 39226000, 44613400, 19520000
Description
Laboratory glassware.
Laboratory pipettes and accessories.
Pipettes.
Pipette tips.
Pipette stands.
Scissors.
Carboys, bottle cases, flasks and bobbins.
Storage containers.
Plastic products.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
5.8.2015 - 08:30
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.


----------------------------------------------------
Original Text (in Polish)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Polska-Wrocław: Laboratoryjne wyroby szklane

2015/S 123-224968

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.
ul. Stabłowicka 147
Osoba do kontaktów: Anita Fornalczyk-Różańska
54-066 Wrocław
POLSKA
E-mail: anita.fornalczyk-rozanska@eitplus.pl
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.eitplus.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup materiałów zużywalnych i pozostałych akcesoriów laboratoryjnych.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, Polska.
Kod NUTS PL514
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zużywalnych i pozostałych akcesoriów laboratoryjnych, szczegółowo określonych w załączniku nr 5 (zakładki od 5.1 do 5.31);
2) Przedmiot zamówienia opisany został w Załączniku nr 5 do SIWZ (zakładki od 5.1 do 5.31) poprzez określenie minimalnych parametrów funkcjonalno – technicznych. Zgodnie z art. 29 PZP dopuszcza się rozwiązania równoważne lecz nie gorsze pod względem parametrów technicznych niż określone w Załączniku nr 5 do SIWZ (zakładki od 5.1 do 5.31).
3) Przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny, za pomocą dokładnych
i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiot zamówienia opisano w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji.
4) Zamawiający informuje, iż przed wszczęciem przedmiotowego postępowania nie przeprowadzał dialogu technicznego.
5) Zakupy w ramach poszczególnych części zamówienia realizowane będą w sposób sukcesywny, w terminach określonych w Rozdziale 7 SIWZ oraz Wzorze Umowy (Zał. Nr 6 do SIWZ)
6) Zamawiający zastrzega, że ilości określone w Załączniku nr 5 do SIWZ (zakładki od 5.1 do 5.31) są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty na daną część zamówienia, w celu porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę na daną część zamówienia nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w Załączniku nr 5 do SIWZ (zakładki od 5.1 do 5.31). Jednak łączna wartość zamówień częściowych nie przekroczy całkowitej ceny brutto w danej części zamówienia.
7) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
8) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
9) Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust 4 ustawy Pzp.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy innego rozmiaru opakowania tego produktu, w taki sposób, aby była zgodna ilość całkowita dla danego przedmiotu zamówienia (rozmiar opakowania w kolumnie E x ilość opakowań w kolumnie F).
Zamawiający wymaga, aby wszystkie przedmioty wykonane ze szkła występujące w jednej pozycji pochodziły z tej samej serii, poświadczone certyfikatem danej serii.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33793000, 38437000, 38437100, 38437110, 38437120, 39241200, 39226000, 44613400, 19520000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1
1)
Krótki opis
Szkiełka: nakrywkowe, podstawowe, zegarkowe; bagietki szklane; biurety; zestaw uszczelek filtracyjnych; uchwyty do biuret, stalowe.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33793000, 38437000, 38437100, 38437110, 38437120, 39241200, 39226000, 44613400, 19520000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin obowiązywania umowy: do 30.09.2015r.
2. Realizacja poszczególnych sukcesywnych dostaw w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Część nr: 2
1)
Krótki opis
Pojemniki na odpady promieniotwórcze beta; Pudełko na próbki promieniotwórcze beta.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33793000, 38437000, 38437100, 38437110, 38437120, 39241200, 39226000, 44613400, 19520000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin obowiązywania umowy: do 30.09.2015r.
2. Realizacja poszczególnych sukcesywnych dostaw w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Część nr: 3
1)
Krótki opis
Kolumienki do SPE – żel krzemionkowy.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33793000, 38437000, 38437100, 38437110, 38437120, 39241200, 39226000, 44613400, 19520000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin obowiązywania umowy: do 30.09.2015r.
2. Realizacja poszczególnych sukcesywnych dostaw w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Część nr: 4
1)
Krótki opis
Pionowe komory do TLC.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33793000, 38437000, 38437100, 38437110, 38437120, 39241200, 39226000, 44613400, 19520000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin obowiązywania umowy: do 30.09.2015r.
2. Realizacja poszczególnych sukcesywnych dostaw w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Część nr: 5
1)
Krótki opis
Minikolumny wirówkowe; filtry wirówkowe do ultrafiltracji 0,5ml.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33793000, 38437000, 38437100, 38437110, 38437120, 39241200, 39226000, 44613400, 19520000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin obowiązywania umowy: do 30.09.2015r.
2. Realizacja poszczególnych sukcesywnych dostaw w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Część nr: 6
1)
Krótki opis
Probówki do mrożenia; kriopudełko do krioprobówek; pojemniki do zamrażania prób w kontrolowanym tempie; pudełka izolacyjne do długotrwałego utrzymywania niskiej temperatury prób; kuweta na lód, suchy lód, ciekły azot; bloki termoprzewodzące na kriofiolki.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33793000, 38437000, 38437100, 38437110, 38437120, 39241200, 39226000, 44613400, 19520000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin obowiązywania umowy: do 30.09.2015r.
2. Realizacja poszczególnych sukcesywnych dostaw w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Część nr: 7
1)
Krótki opis
Palnik Bunsena, przenośny; Zapasowe naboje do palnika Bunsena.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33793000, 38437000, 38437100, 38437110, 38437120, 39241200, 39226000, 44613400, 19520000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin obowiązywania umowy: do 30.09.2015r.
2. Realizacja poszczególnych sukcesywnych dostaw w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Część nr: 8
1)
Krótki opis
Statywy na probówki do PCR z pudełkiem; probówki reakcyjne do PCR; płytki mikrotitracyjne do PCR; Statywy PCR; Statywy na mikroprobówki; Probówki w paskach; Zatyczki do probówek w paskach 8-stanowiskowych.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33793000, 38437000, 38437100, 38437110, 38437120, 39241200, 39226000, 44613400, 19520000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin obowiązywania umowy: do 30.09.2015r.
2. Realizacja poszczególnych sukcesywnych dostaw w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Część nr: 9
1)
Krótki opis
Butla szklana; Cylinder miarowy szklany;Eksykator bez tubusa;Eksykator szklany; Kolba Erlenmeyera; Kolba miarowa szklana; Kolba próżniowa szklana;
Kolba stożkowa Erlenmayera; Krystalizator szklany; Lejek filtracyjny szklany; Naczynia cylindryczne; Naczynko wagowe szklane; pojemniki; zlewki;pojemniki Dewara.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33793000, 38437000, 38437100, 38437110, 38437120, 39241200, 39226000, 44613400, 19520000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin obowiązywania umowy: do 30.09.2015r.
2. Realizacja poszczególnych sukcesywnych dostaw w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Część nr: 10
1)
Krótki opis
Szalka Petriego; stoły obrotowe do szalek Petriego; taśma uszczelniająca do szalek Petriego.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33793000, 38437000, 38437100, 38437110, 38437120, 39241200, 39226000, 44613400, 19520000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin obowiązywania umowy: do 30.09.2015r.
2. Realizacja poszczególnych sukcesywnych dostaw w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Część nr: 11
1)
Krótki opis
Papier do blotów żeli; membrana z nitrocelulozy do blotingu białek;membrana PVDF do blotingu bialek; kuwety plastikowe; pojemniki plastikowe do barwienia żeli białkowych.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33793000, 38437000, 38437100, 38437110, 38437120, 39241200, 39226000, 44613400, 19520000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin obowiązywania umowy: do 30.09.2015r.
2. Realizacja poszczególnych sukcesywnych dostaw w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Część nr: 12
1)
Krótki opis
Zestawy do filtracji próżniowej cząstek z roztworów; Zestaw do sterylnej filtracji próżniowej; filtry siatkowe z membraną nylonową; zestaw próżniowych systemów do filtracji;
zestaw filtrów.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33793000, 38437000, 38437100, 38437110, 38437120, 39241200, 39226000, 44613400, 19520000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin obowiązywania umowy: do 30.09.2015r.
2. Realizacja poszczególnych sukcesywnych dostaw w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Część nr: 13
1)
Krótki opis
Filtry z membraną nylonową.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33793000, 38437000, 38437100, 38437110, 38437120, 39241200, 39226000, 44613400, 19520000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin obowiązywania umowy: do 30.09.2015r.
2. Realizacja poszczególnych sukcesywnych dostaw w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Część nr: 14
1)
Krótki opis
Filtry membranowe; Filtry mikrowirówkowe.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33793000, 38437000, 38437100, 38437110, 38437120, 39241200, 39226000, 44613400, 19520000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin obowiązywania umowy: do 30.09.2015r.
2. Realizacja poszczególnych sukcesywnych dostaw w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Część nr: 15
1)
Krótki opis
Probówki szklane; kolby do hodowli komórek; hemocytometr (komora zliczeniowa Neubauera).
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33793000, 38437000, 38437100, 38437110, 38437120, 39241200, 39226000, 44613400, 19520000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin obowiązywania umowy: do 30.09.2015r.
2. Realizacja poszczególnych sukcesywnych dostaw w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Część nr: 16
1)
Krótki opis
Butle hodowlane, powlekane; Butelki do hodowli komórkowych; płytki do hodowli komórkowych; probówki; płytki wielodołkowe; skrobaki do komórek, sterylne; Płytki ELISA z zakrywkami; Płytkiz zakrywkami; Folia uszczelniająca do płytek; Płytki mikrotitracyjne; maty uszczelniające do płytek; folie uszczelniające do płytek; butle do hodowli;
Butelki z polistyrenu do wytrząsarek rolkowych z zakrętka napowietrzającą; Pudełka z pokrywką do przechowywania probówek hodowlanych.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33793000, 38437000, 38437100, 38437110, 38437120, 39241200, 39226000, 44613400, 19520000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin obowiązywania umowy: do 30.09.2015r.
2. Realizacja poszczególnych sukcesywnych dostaw w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Część nr: 17
1)
Krótki opis
Parownica; Zlewka ze szkła kwarcowego.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33793000, 38437000, 38437100, 38437110, 38437120, 39241200, 39226000, 44613400, 19520000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin obowiązywania umowy: do 30.09.2015r.
2. Realizacja poszczególnych sukcesywnych dostaw w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Część nr: 18
1)
Krótki opis
Kuwety; statywy na kuwety; pudełka na kuwety.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33793000, 38437000, 38437100, 38437110, 38437120, 39241200, 39226000, 44613400, 19520000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin obowiązywania umowy: do 30.09.2015r.
2. Realizacja poszczególnych sukcesywnych dostaw w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Część nr: 19
1)
Krótki opis
Bibuły filtracyjne; Papierki wskaźnikowe; folia typu Parafilm; Woreczki strunowe; Wskaźnikowa taśma klejąca do autoklawów; Etykiety samoprzylepne; dyspenser do parafilmu;
zestaw 3 taśm do opisu probówek; folia PE; celofan, folia celulozowa; folia aluminiowa.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33793000, 38437000, 38437100, 38437110, 38437120, 39241200, 39226000, 44613400, 19520000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin obowiązywania umowy: do 30.09.2015r.
2. Realizacja poszczególnych sukcesywnych dostaw w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Część nr: 20
1)
Krótki opis
Statywy na probówki; pierścienie otwarte do statywów; statywy na lejki filtracyjne; Statywy na vialsy/fiolk.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33793000, 38437000, 38437100, 38437110, 38437120, 39241200, 39226000, 44613400, 19520000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin obowiązywania umowy: do 30.09.2015r.
2. Realizacja poszczególnych sukcesywnych dostaw w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Część nr: 21
1)
Krótki opis
Pipety; statyw na pipety szklane; pompki do pipet szklanych; smoczki do pipet; naczynie do pipet szklanych; pojemnik do autoklawowania pipet szklanych.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33793000, 38437000, 38437100, 38437110, 38437120, 39241200, 39226000, 44613400, 19520000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin obowiązywania umowy: do 30.09.2015r.
2. Realizacja poszczególnych sukcesywnych dostaw w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Część nr: 22
1)
Krótki opis
Butelka plastikowa; Butla dozujaca; Cylinder miarowy; Kolba miarowa z tworzywa sztucznego; Kolby Erlennmeyera; Lejek z tworzywa HDPE; Rozdzielacz z podziałką; Zlewka miarowe plastikowa; Butelka prozniowa; Naczynko wagowe; Tryskawki; Zakrywka z dyszą tryskawkową.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33793000, 38437000, 38437100, 38437110, 38437120, 39241200, 39226000, 44613400, 19520000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin obowiązywania umowy: do 30.09.2015r.
2. Realizacja poszczególnych sukcesywnych dostaw w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Część nr: 23
1)
Krótki opis
Kuwety; Nosidła na butle z odczynnikami; Plastikowe pojemniki z hermetycznym zamykaniem; Pojemniki PS lub PP; Pudełka kartonowe z pokrywką do przechowywania vialsów/fiolek; Tacki/kuwety; system (organizer) do magazynowania drobnych przedmiotów.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33793000, 38437000, 38437100, 38437110, 38437120, 39241200, 39226000, 44613400, 19520000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin obowiązywania umowy: do 30.09.2015r.
2. Realizacja poszczególnych sukcesywnych dostaw w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Część nr: 24
1)
Krótki opis
Lejek Buchnera; Moździerze; Płytki porcelanowe; Tygle krzemionkowe.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33793000, 38437000, 38437100, 38437110, 38437120, 39241200, 39226000, 44613400, 19520000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin obowiązywania umowy: do 30.09.2015r.
2. Realizacja poszczególnych sukcesywnych dostaw w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Część nr: 25
1)
Krótki opis
Filtry do strzykawek; Igły do strzykawek jednorazowych; strzykawki.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33793000, 38437000, 38437100, 38437110, 38437120, 39241200, 39226000, 44613400, 19520000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin obowiązywania umowy: do 30.09.2015r.
2. Realizacja poszczególnych sukcesywnych dostaw w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Część nr: 26
1)
Krótki opis
Głaszczki; Ezy; minutnik; termometry; Zestaw homogenizatorów Potter-Elvehjema; mikrołyzeczki; Mikroszpatułki, zestaw; Pędzelek wagowy; Pęsety do odważników; szpatułki; Rysik diamentowy; Skrobaki do probówek; Szczypce do tygli.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33793000, 38437000, 38437100, 38437110, 38437120, 39241200, 39226000, 44613400, 19520000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin obowiązywania umowy: do 30.09.2015r.
2. Realizacja poszczególnych sukcesywnych dostaw w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Część nr: 27
1)
Krótki opis
Osłona blatu; Szczotka do kolb/butelek; Szczotka do pipet/probówek; Gruszka do pipetowania; Gruszka do naciągania pipet; Szczotka do mycia próbówek; Zestaw szczotek laboratoryjnych; Szufelki; Wiadra plastikowe z pokrywą; Nozyczki laboratoryjne; worki na odpady; Ostrza do nożyka uniwersalnego; Nożyk uniwersalny; Zapalarka do gazu; Szczypce do zlewek; stojak na worki; Markery laboratoryjne; Miski.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33793000, 38437000, 38437100, 38437110, 38437120, 39241200, 39226000, 44613400, 19520000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin obowiązywania umowy: do 30.09.2015r.
2. Realizacja poszczególnych sukcesywnych dostaw w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Część nr: 28
1)
Krótki opis
Podnosnik laboratoryjny.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33793000, 38437000, 38437100, 38437110, 38437120, 39241200, 39226000, 44613400, 19520000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin obowiązywania umowy: do 30.09.2015r.
2. Realizacja poszczególnych sukcesywnych dostaw w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Część nr: 29
1)
Krótki opis
Pipety; probówki.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33793000, 38437000, 38437100, 38437110, 38437120, 39241200, 39226000, 44613400, 19520000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin obowiązywania umowy: do 30.09.2015r.
2. Realizacja poszczególnych sukcesywnych dostaw w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Część nr: 30
1)
Krótki opis
Stoliki do preparatów na SEM; stojak na pęsety; siatki do TEM; siatki do preparatyki in situ; krążki z taśmy węglowej; taśma węglowa dwustronna; zestaw pęset do mikroskopii.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33793000, 38437000, 38437100, 38437110, 38437120, 39241200, 39226000, 44613400, 19520000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin obowiązywania umowy: do 30.09.2015r.
2. Realizacja poszczególnych sukcesywnych dostaw w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Część nr: 31
1)
Krótki opis
Złoty target do napylarki.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33793000, 38437000, 38437100, 38437110, 38437120, 39241200, 39226000, 44613400, 19520000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin obowiązywania umowy: do 30.09.2015r.
2. Realizacja poszczególnych sukcesywnych dostaw w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
WADIUM
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z następującą tabelą:
Nr części Wysokość wadium w PLN
1 370,00
2 280,00
3 30,00
4 320,00
5 190,00
6 3 000,00
7 370,00
8 700,00
9 7 980,00
10 460,00
11 770,00
12 1 950,00
13 100,00
14 430,00
15 2 000,00
16 13 950,00
17 800,00
18 2 500,00
19 1 490,00
20 790,00
21 700,00
22 2 250,00
23 1 280,00
24 590,00
25 900,00
26 620,00
27 400,00
28 200,00
29 600,00
30 190,00
31 110,00
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r, Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
— odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
— zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego Wykonawcy; lub
— w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić najpóźniej do upływu terminu składania ofert na następujący rachunek Zamawiającego:
Nr rachunku: 77 1090 2402 0000 0001 1439 6547
wraz z określeniem nazwy i nr postępowania a także informacją na które zadania zostaje wpłacone.
Dane do przelewów międzynarodowych:
Numer rachunku bankowego IBAN: PL 77 1090 2402 0000 0001 1439 6547.
SWIFT (BIC) code: WBKPPLPP.
Dane właściciela rachunku bankowego: WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+ SP. Z O.O.
POLAND, WROCŁAW, STABŁOWICKA 147.
Dane Banku: BANK ZACHODNI WBK S.A.
POLAND, WROCŁAW, NORWIDA 1/3.
5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej należy złożyć oryginał dokumentu w siedzibie Zamawiającego w pok. 27 Departament Finansów (Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 147; 54-066 Wrocław), a jego kopię załączyć do oferty.
6. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie (przed terminem składania ofert) znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla żadnej z części.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIG.02.02.00-02-001/09 pn. „Dolnośląskie Centrum
Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 2 „Infrastruktura sfery B +R”, Działanie 2.2 „Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych”;
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – na mocy art. 23 ust. 1 PZP. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest złożyć samodzielnie dokument wymieniony w Rozdziale 9.1.B ppkt. 2)-6) SIWZ oraz załącznik nr 4 – Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej.
4. Oświadczenie wymienione w Rozdziale 9.1.A ppkt. 1) SIWZ Wykonawcy winni złożyć wspólnie na jednym dokumencie (oświadczenie podpisane przez Pełnomocnika lub każdego z Wykonawców).
5. Oświadczenie wymienione w Rozdziale 9.1.B ppkt. 1) SIWZ, musi złożyć każdy z Wykonawców odrębnie (oświadczenie podpisane w tym zakresie przez uprawnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców – osoby wskazane we właściwym dokumencie rejestrowym, umowie s.c., statucie, etc.).
6. W Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) w części dotyczącej wskazania Wykonawcy i dotyczących go danych (m.in. danych adresowych) – należy wpisać wszystkich Wykonawców i wszystkie dotyczące ich dane (m.in. dane adresowe).
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia zobowiązani będą do zawarcia między sobą stosownego porozumienia (umowy). Umowa musi być zawarta na czas trwania umowy. Niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze oferty, ale co najmniej na 5 dni przed terminem podpisania Umowy, Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu umowę opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji umowy, w oryginale.
8. Umowa, o której mowa w pkt 7 powyżej musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W umowie tej Wykonawcy wyznaczą spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Pełnomocnik upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę.
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1) Spełnią warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania do wykonania niniejszego zamówienia;
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania niniejszego zamówienia;
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
UWAGA: Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie
3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w
szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków
dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który
udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
II. 1. W celu wykazania spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
A. W formie oryginału:
1) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków zawartych w art. 22 ust. 1 PZP sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wykonawca, wchodzący w skład jakiejkolwiek grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), składa wraz z ofertą informację o tym fakcie wraz z informacjami dot. danej grupy kapitałowej (nazwa/nazwy tej grupy kapitałowej) oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
3) W przypadku Wykonawcy wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej co inny Wykonawca biorący udział w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, w przypadku posiadania takiej wiedzy w momencie złożenia oferty, składa on wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) wraz z informacjami dot. grupy kapitałowej (nazwa/nazwy tej grupy kapitałowej), a także informacjami które wykazują, iż istnieje między wskazanymi podmiotami powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. w szczególności nie było pomiędzy nimi współpracy w zakresie sporządzania ofert a także nie doszło pomiędzy nimi do zawarcia porozumienia w zakresie złożenia konkretnych elementów ofert, w tym elementów cenowych ofert. Wyjaśnienia należy składać np. w formie oświadczeń, dokumentów.
4) W przypadku Wykonawcy nie wchodzącego w skład żadnej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dniA 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów) składa on wraz z ofertą informację o tym, iż nie należy do żadnej grupy kapitałowej.
UWAGA: Stosowną informację o przynależności do grupy kapitałowej można sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
B.W formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stosownie do treści art. 24 PZP sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
8) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w:
a) w pkt 2), 3), 4) i 6) cz. B składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
b) w pkt 5) cz. B – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy;
c) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt a) tiret pierwszy i drugi oraz pkt b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w pkt a) tiret trzeci, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
e) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszka osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
f) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
g) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena całkowita za daną część zamówienia. Waga 90
2. Termin realizacji zamówienia. Waga 10
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZZ-271-85-D-PN/2015
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.8.2015 - 08:30
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 5.8.2015 - 8:45
Miejscowość:
Wrocław
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 09.2015.
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIG.02.02.00-02-001/09 pn. „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 2 „Infrastruktura sfery B +R”, Działanie 2.2 „Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych”.
VI.3)
Informacje dodatkowe
Podwykonawstwo
1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest podać: nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26. ust. 2b PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP. Wskazanie niniejszego powinno nastąpić w Formularzu Oferty.
2) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca się powoływał, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
1) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane w szczególności innym uczestnikom postępowania wraz z wyjaśnieniem dlaczego dokumenty zostały zastrzeżone.
2) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003, Nr 153, poz 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione w szczególności innym uczestnikom postępowania.
3) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty i oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać innym podmiotom,
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”
4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne.
5) Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
UWAGA: Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert, tj. dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 PZP).
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania @uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP.
3. Środkami ochrony prawnej są:
a. odwołanie,
b. skarga do sądu.
4. Odwołanie:
a) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp;
b) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;
c) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
d) odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu;
e) domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą drogi elektronicznej
f) odwołanie wnosi się w terminie:
(1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane droga elektroniczną, albo
(2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
g) odwołanie wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie: 10 dni od dnia otrzymania SIWZ;
h) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. f) i g) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
i) w przypadku wniesienia odwołania wobec postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania Ofert;
j) w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania Ofert bieg terminu związania Ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia;
k) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego;
l) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu
odwołanie;
m) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron;
n) Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga;
o) czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 Ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego;
p) odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt k) nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 Ustawy Pzp;
q) do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli Pzp nie stanowi inaczej;
r) pozostałe zapisy dotyczące odwołania uregulowane zostały w dziale VI Rozdziale 2 Ustawy Pzp.
5. Skarga do sądu:
a) na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu;
b) w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej;
c) skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego;
d) skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem;
e) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania;
f) w terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze;
g) skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części;
h) w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami;
i) pozostałe zapisy dotyczące skargi uregulowane zostały w dziale VI Rozdziale 3 ustawy Pzp.
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania @uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.6.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.