Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services [management of hazardous waste (includes radioactive waste) at stockholm university]
Sweden

Purchaser: Stockholms universitet

01/07/2015 S124 Member states - Service contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Sweden-Stockholm: Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services

2015/S 124-227622

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Stockholms universitet
Frescativägen 8
For the attention of: Stefan Trygg
SE-106 91 Stockholm
SWEDEN
E-mail: stefan.trygg@su.se
Further information can be obtained from: TendSign
SWEDEN
Internet address: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=81208
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: TendSign
SWEDEN
Internet address: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=81208&Goto=Docs
Tenders or requests to participate must be sent to: Stockholms universitet
For the attention of: Stefan Trygg
SE-106 91 Stockholm
SWEDEN
E-mail: stefan.trygg@su.se
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
90520000, 90500000, 90510000
Description
Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services.
Refuse and waste related services.
Refuse disposal and treatment.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 20.8.2015 - 15:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
21.8.2015 - 22:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Swedish.


----------------------------------------------------
Original Text (in Swedish)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Sverige-Stockholm: Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall

2015/S 124-227622

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG
Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)
Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Stockholms universitet
Frescativägen 8
Att: Stefan Trygg
SE-106 91 Stockholm
SVERIGE
E-post: stefan.trygg@su.se
Ytterligare upplysningar kan erhållas från: TendSign
SVERIGE
Internetadress: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=81208
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från: TendSign
SVERIGE
Internetadress: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=81208&Goto=Docs
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: Stockholms universitet
Att: Stefan Trygg
SE-106 91 Stockholm
SVERIGE
E-post: stefan.trygg@su.se
I.2)
Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.3)
Huvudsaklig verksamhet
Utbildning
I.4)
Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)
Beskrivning
II.1.1)
Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Upphandling avseende hantering av farligt avfall vid Stockholms universitet.
II.1.2)
Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 16: Avlopps- och renhållningstjänster, sanering och liknande tjänster
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Stockholm.
NUTS-kod SE110
II.1.3)
Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)
Information om ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
Ramavtalets löptid
Antal år: 2
II.1.5)
Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Upphandlingen avser huvudsakligen omhändertagande av farligt avfall (inklusive radioaktivt- och biologiskt avfall) vid Stockholms universitet. Andra uppgifter kan komma att efterfrågas inom uppdraget, t.ex. informationsmöten.
II.1.6)
Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)
90520000, 90500000, 90510000
II.1.7)
Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)
Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)
Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)
Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)
Total mängd eller omfattning:
II.2.2)
Information om optioner
II.2.3)
Information om förlängning
II.3)
Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Start 7.9.2015. Datum för slutförande 7.9.2017
Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)
Villkor för kontraktet
III.1.1)
Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)
Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.3)
Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.1.4)
Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)
Villkor för deltagande
III.2.1)
De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.2.2)
Ekonomisk och finansiell kapacitet
III.2.3)
Teknisk kapacitet
III.2.4)
Information om reserverade kontrakt
III.3)
Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)
Information om en viss yrkesgrupp
III.3.2)
Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)
Typ av förfarande
IV.1.1)
Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)
Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)
Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)
Tilldelningskriterier
IV.2.1)
Tilldelningskriterier
IV.2.2)
Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)
Administrativ information
IV.3.1)
Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
Dnr SU FV-2.2.2-3376-14
IV.3.2)
Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
IV.3.3)
Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Sista datum för begäran om handlingar eller för åtkomst till handlingar: 20.8.2015 - 15:00
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
21.8.2015 - 22:00
IV.3.5)
Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)
Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
svenska.
IV.3.7)
Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
T.o.m: 30.10.2015
IV.3.8)
Anbudsöppning
Datum: 22.8.2015 - 0:00
Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)
Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden: 1.3.2019.
VI.2)
Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)
Kompletterande information
Visma TendSign-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=dilbrbfs
VI.4)
Överprövningsförfaranden
VI.4.1)
Behörigt organ vid överprövning
VI.4.2)
Överprövning
VI.4.3)
Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)
Datum då meddelandet sänts:
26.6.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.