Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Particle accelerators [cyclotron for isotope production etc - medical]
Kolding, Denmark

Purchaser: Medicoteknik, Region Syddanmark

03/07/2015 S126 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Denmark-Kolding: Particle accelerators

2015/S 126-230116

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Medicoteknik, Region Syddanmark
Skovvangen 2
For the attention of: Søren Iversen
6000 Kolding
DENMARK
Telephone: +45 30682464
E-mail: soeren.iversen@rsyd.dk
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.regionsyddanmark.dk
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
31643000, 50421000, 80000000
Description
Particle accelerators.
Repair and maintenance services of medical equipment.
Education and training services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
17.8.2015 - 14:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Danish.
Other: Det accepteres at Soliditetserklæring er på engelsk. Endvidere accepteres det at dokumentation samt tekniske specifikationer er på engelsk.


----------------------------------------------------
Original Text (in Danish)
----------------------------------------------------
I.II.III.IV.VI.
Danmark-Kolding: Partikelacceleratorer

2015/S 126-230116

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)
Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Medicoteknik, Region Syddanmark
Skovvangen 2
Att: Søren Iversen
6000 Kolding
DANMARK
Telefon: +45 30682464
Mailadresse: soeren.iversen@rsyd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.regionsyddanmark.dk
Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)
Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)
I.2)
Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3)
Hovedaktivitet
Sundhed
I.4)
Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej
Del II: Kontraktens genstand

II.1)
Beskrivelse
II.1.1)
Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Cyklotron til OUH, Odense Universitetshospital, Odense.
II.1.2)
Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Indkøb
NUTS-kode DK03
II.1.3)
Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)
Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)
Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Cyklotron til OUH, Odense Universitetshospital, Odense.
II.1.6)
CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
31643000, 50421000, 80000000
II.1.7)
Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)
Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)
Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)
Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)
Samlet mængde eller omfang:
1 komplet og fuldt funktionsdygtig cyklotron til isotopproduktion og fremstilling af radioaktive PET lægemidler til eget brug og til levering til andre hospitaler i Danmark.
Levering, installation og idriftsættelse.
Uddannelse af Ordregivers personale inkl. 3 teknikere på niveau med Sælgers egne teknikere
1 års vederlagsfri af hjælpningsperiode med oppetidsgaranti.
Optioner:
1 års ekstra vederlagsfri af hjælpningsperiode med oppetidsgaranti.
Reservedelsforsikringer.
II.2.2)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: 1 års ekstra vederlagsfri af hjælpningsperiode med oppetidsgaranti.
Reservedelsforsikringer.
II.2.3)
Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)
Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)
Kontraktbetingelser
III.1.1)
Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Ved forudbetaling forlanges for udbetalingsgaranti på beløbet.
Der forlanges en garanti på 10 % af kontraktsummen som sikkerhed for Sælgers opfyldelse af forpligtelser i den vederlagsfrie af hjælpningsperiode (12 eller 24 måneder).
III.1.2)
De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Betaling af fakturaer sker 30 dage netto.
Sælger kan fakturere:
30 % ved aftaleindgåelse
40 % ved fysisk levering af udstyret
30 % efter 3 måneders prøveperiode, hvor driftsbetlingelser jf. kontrakt er overholdt.
III.1.3)
Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Ved tilbudsgivning fra en sammenslutning af økonomiske aktører stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retslige form, men såfremt flere byder i forening, skal der blandt disse udpeges en ansvarlig Tilbudsgiver, der tegner alle de bydende ved tilbuddet og efterfølgende. Endvidere skal de bydende hæfte solidarisk for ydelsen og opfyldelsen af aftalen. Ved sammenslutninger af virksomheder skal nedenstående dokumentation gives i sin helhed for hver enkelt virksomhed. Virksomheder, der ikke afgiver nedenstående minimumsoplysninger, vil ikke komme i betragtning. Det samme gælder, såfremt de afgivne oplysninger viser, at Tilbudsgiver ikke er egnet til at løse opgaven.
III.1.4)
Andre særlige vilkår
III.2)
Betingelser for deltagelse
III.2.1)
De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Oplysninger om virksomhedens selskabsform og ejerskab (generel virksomhedsbeskrivelse).
Erklæring på tro og love om ubetalt forfalden gæld til det offentlige og om opfyldelse af udbudsdirektivets art. 45, stk. 2, litra a-c.
Erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver ved udarbejdelsen af tilbud har taget hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted hvor ydelsen skal præsteres, jf. Udbudsdirektivets art 27.
III.2.2)
Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Soliditetserklæring, dvs. erklæring vedrørende virksomhedens økonomiske og finansielle formåen. Erklæringen kan udstedes af virksomhedens bank eller revisor. Erklæringen skal vedrøre virksomhedens økonomiske og finansielle formåen for perioden siden sidste reviderede og godkendte regnskab. Den må højst være 3 måneder gammel.
Oplysning om samlet årsomsætning af de omfattede og tilsvarende produkter fra de seneste 3 år.
Oplysninger om produktansvars- og erhvervsansvarsforsikring.
III.2.3)
Teknisk kapacitet
III.2.4)
Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)
Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)
Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)
Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Del IV: Procedure

IV.1)
Type procedure
IV.1.1)
Type procedure
Offentlig
IV.1.2)
Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)
Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)
Tildelingskriterier
IV.2.1)
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)
Oplysninger om elektronisk auktion
IV.3)
Administrative oplysninger
IV.3.1)
Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
2125
IV.3.2)
Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)
Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
17.8.2015 - 14:00
IV.3.5)
Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)
Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
Andet: Det accepteres at Soliditetserklæring er på engelsk. Endvidere accepteres det at dokumentation samt tekniske specifikationer er på engelsk.
IV.3.7)
Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)
Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)
Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)
Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)
Yderligere oplysninger
VI.4)
Klageprocedurer
VI.4.1)
Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Internetadresse: http://www.klfu.dk
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
der findes ikke et mæglingsorgan i DK
VI.4.2)
Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klagefrister fremgår af Håndhævelseslovens § 7:
Har en ordregiver iværksat et begrænset udbud, et udbud efter forhandling med forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse eller et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog, efter udbudsdirektivet, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret.
Klage over udbud omfattet af udbudsdirektivet, som ikke er omfattet af ovenstående, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået.
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.
Se nærmere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk
VI.4.3)
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30.6.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.