Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Garments for biological or chemical protection [nbc protection suits/clothing etc]
Bucuresti, Romania

Purchaser: Ministerul Apararii – Unitatea Militara 02550 Bucuresti

03/07/2015 S126 Member states - Supply contract - Contract notice - Restricted procedure
I.II.IV.
Romania-Bucuresti: Garments for biological or chemical protection

2015/S 126-230458

Contract notice

Supplies

Directive 2009/81/EC
Section I: Contracting authority/entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Ministerul Apararii – Unitatea Militara 02550 Bucuresti
Drumul Taberei nr. 9-11, sector 6
For the attention of: Gavrila Razvan, Donisan Diana, Haisan Lucian
061353 Bucuresti
ROMANIA
Telephone: +40 213136220-2237/2380
E-mail: elicitatie@dpa.ro
Fax: +40 213149333
Internet address(es):
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
35113410
Description
Garments for biological or chemical protection .
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 23.7.2015 - 15:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
3.8.2015 - 10:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.


----------------------------------------------------
Original Text (in Romanian)
----------------------------------------------------


I.II.III.IV.VI.
România-Bucuresti: Îmbrăcăminte de protecţie împotriva agenţilor biologici şi chimici

2015/S 126-230458

Anunț de participare

Produse

Directiva 2009/81/CE
Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Ministerul Apararii – Unitatea Militara 02550 Bucuresti
Drumul Taberei nr. 9-11, sector 6
În atenția: Gavrila Razvan, Donisan Diana, Haisan Lucian
061353 Bucuresti
ROMÂNIA
Telefon: +40 213136220-2237/2380
E-mail: elicitatie@dpa.ro
Fax: +40 213149333
Adresă (adrese) Internet:
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
I.2)
Tipul autorității contractante
I.3)
Activitate principală
Apărare
I.4)
Atribuirea contractului în numele altor autorități/entități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu
Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Costum de protectie NBC filtrant-sorbant.
II.1.2)
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: România, Unitate Militara de pe teritoriul României.
Cod NUTS RO321
II.1.3)
Informații privind acordul-cadru
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)
Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
Durata acordului-cadru
Durata în ani: 4
Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru
Valoarea estimată fără TVA: 1 937 250 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: De la 1 la 4. Cantitatea estimata de produse care ar putea fi solicitata pe parcursul derularii acordului-cadru este: 1 230 cpl.
Cantitatea estimata de produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 150-450 complete. Termen de livrare – 4 luni de la semnarea contractului subsecvent. Primul contract subsecvent (2015) va avea ca termen de finalizare 15.12.2015.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent fara TVA: 700 000 RON.
II.1.5)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Obiectul contractului: încheierea unui acord-cadru care are ca obiect furnizarea produsului Costum de protectie NBC filtrant-sorbant, cantitate 1230 cpl.
II.1.6)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
35113410
II.1.7)
Informații privind subcontractarea
II.1.8)
Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)
Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)
Cantitatea totală sau domeniul:
Costum de protectie NBC filtrant-sorbant, cantitate 1 230 cpl.
Valoarea estimată fără TVA: 1 937 250 RON
II.2.2)
Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)
Informații privind reînnoirile
II.3)
Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)
Condiții referitoare la contract
III.1.1)
Depozite și garanții solicitate:
Cuantum: 30 000 RON. Ofertantii din categ. întrep. mici si mijlocii, asa cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004, precum si asocierea formata exclusiv din op. econ. din categ. întrep. mici si mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50 % prevazuta de art. 16, alin. 2 din legea mentionata. Valabilitate: 95 zile de la termenul limita pentru depunerea ofertelor. Mod de constituire: printr-un instrument de garantare, emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în favoarea autoritatii contractante si care se prezinta în original sau prin virament bancar (ordin de plata), în RON, în contul UM 02550 Bucuresti cod IBAN RO62TREZ7005005XXX000212 deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, cod fiscal 4283716, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pâna la data limita stabilita pentru deschiderea ofertelor. Se prezinta în Etapa a II-a a procedurii de atribuire, numai de catre operatorii economici care au fost calificati si selectati. Cuantum: 10 % (5 % în cazul operatorilor economici din categoria I.M.M.-urilor) din valoarea fara TVA a contractului. Se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, în favoarea autoritatii contractante. Garantia de buna executie se prezinta conform clauzelor contractuale.
III.1.2)
Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Buget de stat.
III.1.3)
Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 8 din OUG 114/2011, prin completarea Formularului nr. 13 din Sectiunea Formulare Etapa I-a.
III.1.4)
Alte condiții speciale cărora li se supune executarea contractului, în special cu privire la securitatea aprovizionării și a informației:
III.1.5)
Informații privind autorizația de securitate:
III.2)
Condiții de participare
III.2.1)
Situația personală
Criterii privind situația personală a operatorilor economici (care pot determina eliminarea acestora), inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinta de calificare: Operatorii economici vor face dovada ca nu se încadreaza în una din situatiile stipulate la art. 155 si art. 156 din OUG nr. 114/2011.
Documente solicitate:
1. Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 155 din OUG nr. 114/2011: Sectiunea Formulare Etapa I-a – Formular nr. 4, care va fi prezentata si de tertul sustinator (economic/financiar si tehnic/profesional), daca este cazul, iar în cazul unei asocieri de catre toti membrii asocierii;
2. Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 156 din OUG nr. 114/2011: Sectiunea Formulare Etapa I-a – Formular nr. 5, care va fi prezentata si de tertul sustinator (economic/financiar si tehnic/profesional), daca este cazul, iar în cazul unei asocieri de catre toti membrii asocierii;
3. Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, astfel:
a) pentru persoane juridice române:
— Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice valabil la data depunerii candidaturilor. În cazul unei asocieri, documentul va fi prezentat de catre toti membrii asocierii;
— Certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale, eliberat de Autoritatile Publice Locale, valabil la data depunerii candidaturilor. În cazul unei asocieri, documentul va fi prezentat de catre toti membrii asocierii.
b) pentru persoane juridice straine:
— operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competentene ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna, conform precizarilor de la pct. C.6.
În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul / candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. 3 lit.b, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentificata data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
4. Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 150 din OUG nr. 114/2011 – Sectiunea Formulare Etapa I-a – Formular nr. 6, care va fi prezentata si de subcontractanti, daca este cazul, iar în cazul unei asocieri de catre toti membrii asocierii;
5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Sectiunea Formulare Etapa I-a – Formular nr. 7);
6. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 (Sectiunea Formulare Etapa I-a – Formular nr. 8).
Sanctiunea neîndeplinirii criteriului: Vor fi exclusi din cadrul procedurii operatorii economici care se încadreaza în situatiile stipulate la art. 150, 155 si/ sau art. 156 din OUG nr. 114/2011 sau nu prezinta documentele care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor. Cerinta de calificare: operatorii economici vor face dovada ca sunt înregistrati si ca au în obiectul de activitate producerea/comercializarea/instalarea produselor de natura celor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire.
Documente solicitate:
a) pentru persoane juridice române:
— certificat de înregistrare si certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte informatii care sa fie reale/actuale la data limita de depunere a candidaturilor, în original sau copie cu mentiunea „conform cu originalul” cu semnatura si stampila ofertantului;
— dovezile pentru aplicarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii si anume declaratie în conformitate cu anexele nr. 1 si nr. 2 prevazute la art. 7 din Legea nr. 346/2004, sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere ca nu se încadreaza în categoria întreprinderilor mici si mijlocii.
b) pentru persoane juridice straine:
— documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care candidatul/ofertantul este rezident, cu respectarea prevederilor Legii nr. 571/2003 (pentru impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice si juridice nerezidente). Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.
Din documentele prezentate, trebuie sa reiasa ca operatorii economici au în obiectul de activitate producerea/comercializarea de produse de natura celor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte documentele nominalizate mai sus.
Sanctiunea neîndeplinirii criteriului: Candidaturile operatorilor economici care nu sunt înregistrati si care nu au în obiectul de activitate producerea/comercializarea/instalarea produselor de natura celor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire sau nu prezinta documentele care probeaza/confirma îndeplinirea cerintei vor fi respinse.
III.2.2)
Capacitatea economică și financiară
Criterii privind situația economică și financiară a operatorilor economici (care pot determina eliminarea acestora)
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinta minima de calificare: operatorii economici trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte ca media cifrei de afaceri globala, pe anii financiari 2013 si 2014, este cel putin egala cu valoarea de 1 400 000 RON.
Documente solicitate:
1. Declaratia privind cifra de afaceri globala (Sectiunea Formulare Etapa I-a – Formular nr. 10), care cuprinde tabelul cu cifra de afaceri;
2. Bilantul contabil pentru anul financiar 2014, vizat si înregistrat de organele competente sau orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul poate dovedi capacitatea economico-financiara aferenta anilor 2013 si 2014 cum ar fi: rapoartele anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil etc. – copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” semnat si stampilat.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Documente solicitate:
1. Declaratia privind cifra de afaceri globala pe anii 2013 si 2014
2. Bilantul contabil pentru anul financiar 2014
În cazul în care nivelul cifrei de afaceri a fost exprimat în alta moneda decât leul, pentru echivalenta lei/valuta se va avea în vedere cursul de schimb mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Nationala a României si se va mentiona cursul utilizat în documentele depuse (Formular nr. 10).
Cursul de schimb mediu anual lei/euro comunicat de BNR are valorile:
— pentru anul 2013: 1 euro = 4,4190 RON
— pentru anul 2014: 1 euro = 4,4446 RON
Note:
(1) Capacitatea economica si financiara a candidatului poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între candidat si persoana respectiva, cu respectarea celorlalte conditii impuse prin prezenta documentatie (autorizatii de securitate industriale etc).
(2) În cazul în care candidatul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata, în conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective (Sectiunea Formulare Etapa I-a – Formular nr. 14), încheiat în forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 155 si 156 din OUG nr. 114/2011 (va prezenta completat Formularele nr. 4 si 5 – Sectiunea Formulare Etapa I-a ).
(3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza în conditiile prevazute la alin. (2). Daca operatorii economici sustinatori nu depun documentele în forma solicitata, resursele acestora nu vor fi luate în considerare. Sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute în angajament, aceasta din urma având posibilitatea de actiune directa împotriva sustinatorului.
(4) Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câstigator face parte integranta din contractul de furnizare.
Sanctiunea neîndeplinirii criteriului: Candidaturile operatorilor economici care nu îndeplinesc cerintele minime referitoare la media cifrei de afaceri globale pe anii 2013 si 2014 conform cerintei impuse, sau nu prezinta documentele care probeaza/confirma îndeplinirea cerintei vor fi respinse.
III.2.3)
Capacitatea tehnică și/sau profesională
Criterii privind capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorilor economici (care pot determina eliminarea acestora)
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Cerinta minima de calificare: operatorii economici trebuie sa fi îndeplinit contract/ contracte al caror obiect sa fi fost furnizarea de produse similare si care, individual/ cumulat în ultimii cinci ani sa fi avut o valoare cel putin egala cu valoarea de 700 000 RON.
Precizari privind modul de calcul al cuantumului experientei similare:
a. Echivalenta lei/valuta se va calcula la cursul de schimb mediu anual, comunicat de catre BNR si se vor specifica cursurile utilizate în documentele depuse. Cursul de schimb mediu anual lei/euro comunicat de BNR are valorile:
— pentru anul 2010: 1 EUR = 4,2099 RON
— pentru anul 2011: 1 EUR = 4,2379 RON
— pentru anul 2012: 1 EUR = 4,4560 RON
— pentru anul 2013: 1 EUR = 4,4190 RON
— pentru anul 2014: 1 EUR = 4,4446 RON
b. Cei 5 ani se calculeaza prin raportare la data limita de depunere a candidaturilor, respectiv 3.8.2015.
c. Prin produse similare, autoritatea contractanta întelege numai produse livrate în baza unor contracte ce au avut ca obiect producerea/comercializarea unor produse care se încadreaza la codul CPV 35113410-6.
Cerinta de calificare: Operatorii economici trebuie sa aiba implementat un sistem de management al calitatii, în conformitate cu standardul ISO-9001:2008 sau echivalent.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e)
Documente solicitate:
Declaratie / declaratii privind lista principalelor livrari de produse similare în ultimii 5 ani (experienta similara) – Sectiunea Formulare Etapa I-a – Formular nr. 11. Se va completa câte un formular pentru fiecare contract în parte, respectându-se precizarile de la punctul C.4.1, si instructiunile de completare ale formularului;
Note:
(1) Experienta similara se dovedeste prin completarea si prezentarea unui formular sau a mai multor formulare (în conformitate cu modelul prezentat în Sectiunea formulare – Etapa I Formularul nr. 11), cu respectarea conditiei privind valoarea experientei similare, stipulata în tabelul de mai sus. Pentru faza de calificare, autoritatea contractanta va analiza corectitudinea datelor înscrise în aceste formulare, daca acestea pot fi luate în considerare (sunt contracte finalizate).
(1) Capacitatea tehnica si profesionala a candidatului poate fi sustinuta, pentru îndeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între candidat si persoana respectiva, cu respectarea celorlalte conditii impuse prin prezenta documentatie (autorizatii de securitate industriale, etc).
(2) În cazul în care candidatul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata, în conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective (Sectiunea Formulare Etapa I-a – Formular nr. 15), încheiat în forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 155 si 156 din OUG nr. 114/2011 (va prezenta completate Formularele nr. 4 si 5 – Sectiunea Formulare Etapa I-a).
(3) Atunci când un grup de operatori economici depune candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza în conditiile prevazute la alin. (2). Daca operatorii economici sustinatori nu depun documentele în forma solicitata, resursele acestora nu vor fi luate în considerare. Sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute în angajament, aceasta din urma având posibilitatea de actiune directa împotriva sustinatorului.
(4) Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câstigator face parte integranta din contractul de achizitie publica.
Sanctiunea neîndeplinirii criteriului: Candidaturile operatorilor economici care nu îndeplinesc cerintele minime referitoare la experienta similara sau nu prezinta documentele care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor vor fi respinse.
Documente solicitate:
— candidatii români trebuie sa detina un certificat, valabil la data limita de depunere a candidaturilor, care sa dovedeasca implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii conform cu cerintele din standardul ISO-9001:2008 sau similar;
— candidatii straini care nu au sediul în România trebuie sa detina o certificare sau o acreditare, în conformitate cu ISO-9001:2008, valabila la data limita de depunere a candidaturilor, acordata de un organism national ori international, recunoscut de o tara membra UE sau NATO.
— Candidatul va prezenta copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul”, semnata si stampilata, dupa certificate emise de un organism independent care atesta implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii conform cu cerintele din standardul ISO-9001:2008 sau echivalent sau orice alt document care poate dovedi conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode de standard, ofertantul trebuie sa dovedeasca îndeplinirea nivelurilor de performanta stabilite de acesta.
— În cazul în care operatorul economic nu detine un certificat astfel cum este solicitat, se vor accepta orice alte probe sau dovezi prezentate, în masura în care acestea pot dovedi asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
NOTA: În cazul depunerii unei candidaturi/oferta în asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei, pentru partea din contract pe care o realizeaza. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data depunerii candidaturilor.
Sanctiunea neîndeplinirii criteriului: Candidaturile operatorilor economici care nu fac dovada implementarii si mentinerii sistemului calitatii, în conformitate cu standardele mentionate, vor fi respinse.
III.2.4)
Informații privind contractele rezervate
III.3)
Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)
Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)
Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu
Secțiunea IV: Procedură

IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Restrânsă
IV.1.2)
Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
Număr minim preconizat 3 și numărul maxim 7
Criterii obiective pentru selectarea unui număr limitat de candidați: Cap. teh. 70 pct. astfel: Subcrt. 1 – Cuantumul livr. de produse similare (exp. simil.) 70 pct. Cap. econom-finan. 30 pct, astfel, subcrit. 2 – cifra medie de afaceri, 30 pct. Total:100 pct. Clasament cf. DA, pct. C7.
IV.1.3)
Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)
Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică: nu
IV.3)
Informații administrative
IV.3.1)
Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
20/3/045, 299-M
IV.3.2)
Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)
Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 23.7.2015 - 15:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
3.8.2015 - 10:00
IV.3.5)
Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)
Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)
Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)
Informații suplimentare:
Solicitarile de clarificari vor fi transmise prin posta sau fax. Raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire aferenta Etapei I, vor fi publicate de catre autoritatea contractanta în SEAP, sectiunea „documentatie si clarificari” din cadrul anuntului de participare (adresa www.e-licitatie.ro).
In cazul in care candidatul are intentia de a subcontracta parte/parti din contract, va completa si prezenta Formularul 12 – Declaratie privind lista subcontractantilor.
VI.4)
Căi de atac
VI.4.1)
Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745
VI.4.2)
Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Cai de atac: conform cap. VIII „Cai de atac” din OUG-114 /2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
Termenele de exercitare a caii de atac: conform prevederilor art. 256^2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3)
Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
Ministerul Apararii Nationale – UM 02550 Bucuresti – Biroul juridic
B-dul Drumul Taberei nr. 9-11, sector 6
061353 Bucuresti
ROMÂNIA
Telefon: +40 213136220
VI.5)
Data expedierii prezentului anunț:
29.6.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.