Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Cranes [overhead traveling cranes for hot cells etc (design/supply/install) - jules horowitz reactor project]
Czech Republic and France

Purchaser: Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=59197

04/07/2015 S127 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Czech Republic-Husinec-Řež: Cranes

2015/S 127-231959

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
26722445
Husinec-Řež, čp. 130
Contact point(s): Centrum výzkumu Řež s.r.o.
For the attention of: Ing. Miloš Ečer
250 68 Husinec-Řež
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 266173474
E-mail: milos.ecer@cvrez.cz
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.cvrez.cz
Address of the buyer profile: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/26722445
Electronic access to information: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/26722445
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
42414100, 42414500
Description
Cranes.
Bridge cranes.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 10.9.2015 - 12:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
10.9.2015 - 12:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Czech.


----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Česká republika-Husinec-Řež: Jeřáby

2015/S 127-231959

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
26722445
Husinec-Řež, čp. 130
Kontaktní místo: Centrum výzkumu Řež s.r.o.
K rukám: Ing. Miloš Ečer
250 68 Husinec-Řež
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 266173474
E-mail: milos.ecer@cvrez.cz
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.cvrez.cz
Adresa profilu kupujícího: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/26722445
Elektronický přístup k informacím: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/26722445
Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Jiný: dotovaný zadavatel
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Jiný: výzkum a vývoj
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)
Popis
II.1.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Dodávka speciálních podvěsných mostových jeřábů pro projekt Vývoj a prototypová dodávka Horkých komor pro Jules Horowitz Reaktor, Francie (Cadarache).
II.1.2)
Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Staveniště JHR, Saint Paul Lez Durance, 130108, Cadarache, Francie.
Kód NUTS FR823
II.1.3)
Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)
Informace o rámcové smlouvě
Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 165 000 000 CZK
II.1.5)
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem plnění této zakázky je zpracování a dodání projektové a výrobní dokumentace, výroba a montáž speciálních podvěsných mostových jeřábů do velkých (celkem 4) a malých (celkem 3) horkých komor a přestupních prostorů (celkem 2). Součástí této zakázky je výroba prototypů vybrané sestavy a její testování na STANDu v CVŘ a dodávka všech komponent a zařízení nutných pro uvedení speciálních podvěsných mostových jeřábů do provozu a jejich údržbu.
II.1.6)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
42414100, 42414500
II.1.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)
Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)
Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)
Celkové množství nebo rozsah:
II.2.2)
Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)
Informace o obnovení zakázek
II.3)
Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 30 (ode dne zadání zakázky)
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Obchodní podmínky včetně platebních jsou podrobně specifikovány v předloze Návrhu smlouvy uvedené v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace.
III.1.3)
Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)
Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Profesní kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán – § 54 písm. a) Zákona;
b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky – § 54 písm. b) Zákona.
III.2.2)
Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit veřejnou zakázku.
III.2.3)
Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Z tohoto seznamu musí být zřejmé, že dodavatel realizoval:
— 1 zakázku, kde při jejím plnění (myšleno během výroby – svařování) dodavatel postupoval dle jedné z následujících norem nebo předpisů – EN 3834-2, ASME sec. 3 a sec. 9, EN 1090-2, EN 14731, RCCM, RCCG,
— 1 zakázku na výrobu zdvihacího zařízení o nosnosti minimálně 2,5 tuny, a
— 1 zakázku, jejíchž součástí bylo provedení zkoušek zdvihacího zařízení dle FEM část 8, 9.16, 9.17 nebo ISO 4310:2009 – Cranes – Test code and procedures Appareils de levage a charge suspendue – Code et méthodes d‘essai, Zdvihací zařízení se zavěšeným břemenem – Předpis a postup zkoušek;
b) seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli v souladu s § 56 odst. 1 písm. b) Zákona;
c) popis technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a to:
— příručku jakosti dodavatele,
— seznam strojního vybavení;
d) prohlášení dodavatele, že zadavateli umožní provedení kontroly výrobní kapacity dodavatele zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem;
e) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb, v souladu s § 56 odst. 2 písm. e) Zákona uvedených v Seznamu techniků či technických útvarů. Podrobně jsou technické kvalifikační předpoklady uvedeny v článku 6 zadávací dokumentace.
III.2.4)
Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)
Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)
Informace o vyhrazení určité profesi
III.3.2)
Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Oddíl IV: Řízení

IV.1)
Druh řízení
IV.1.1)
Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)
Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)
Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)
Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)
Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených níže
1. Nabídková kupní cena v EUR (bez DPH). Váha 80
2. Celková lhůta plnění Dodávky v měsících od data podpisu kupní smlouvy. Váha 20
IV.2.2)
Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)
Administrativní informace
IV.3.1)
Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
IV.3.2)
Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
Oznámení předběžných informací
Číslo oznámení v Úř. věst: 2015/S 81-142819 ze dne 25.4.2015
IV.3.3)
Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 10.9.2015 - 12:00
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
10.9.2015 - 12:00
IV.3.5)
Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.3.7)
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 4 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)
Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 10.9.2015 - 12:00
Místo:
Sídlo zadavatele (Husinec-Řež č.p. 130, PSČ 250 68).
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání obálek může být přítomen uchazeč nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče, které se prokáží zmocněním pro zastupování uchazeče při otevírání obálek s nabídkami, a to maximálně 2 osoby za uchazeče.
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)
Další informace
Dodavatelé mají právo zúčastnit se prohlídky jednoho z míst plnění veřejné zakázky, které bude probíhat na STANDU (zkušební maketa horkých komor JHR v měřítku 1:1) v areálu Centrum výzkumu Řež s.r.o., Husinec-Řež čp. 130, 250 68 Řež, Česká republika, ve smyslu ustanovení § 49 odst. 5 Zákona. Prohlídka lokality se bude konat dne 5.8.2015 od 10:00 hodin. Sraz dodavatelů, kteří mají zájem účastnit se prohlídky, je v recepci areálu ÚJV Řež, a.s. V průběhu prohlídky místa plnění zadavatel realizuje v sídle společnosti Centrum výzkumu Řež s.r.o. pro dodavatele otevřený seminář za účelem představení celého rozsahu plnění této veřejné zakázky a případného zodpovězení dotazů dodavatelů souvisejících s předmětnou veřejnou zakázkou. Z kapacitních důvodů bude účast na prohlídce místa plnění veřejné zakázky a na semináři umožněna maximálně 2 zástupcům jednoho dodavatele a to včetně případného překladatele. Prezentace zástupce zadavatele proběhne na semináři v anglickém jazyce. Překladatele do jiného jazyka si zajistí každý dodavatel samostatně. Ke dni uveřejnění tohoto oznámení zadavatel zveřejnil na adrese profilu zadavatele, https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/26722445, „Anotaci veřejné zakázky“ v anglickém jazyce se základními informacemi o zakázce.
VI.4)
Odvolací řízení
VI.4.1)
Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
VI.4.2)
Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)
Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení:
30.6.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.