Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Infusion pumps [includes a gamma detector etc - medical]
Warsaw, Poland

Purchaser: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

08/07/2015 S129 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Poland-Warsaw: Infusion pumps

2015/S 129-237154

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Madalińskiego 25
Contact point(s): Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
For the attention of: Tomasz Stopiński, Grażyna Pawłowska
02-544 Warszawa
POLAND
Telephone: +48 224502284
E-mail: zam.publiczne@szpitalmadalinskiego.pl
Fax: +48 224502236
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.szpitalmadalinskiego.pl
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
33194110, 33186200, 44611200, 38434500, 33168000, 33182100, 39143114, 42122410, 33190000, 33192210, 33195100, 33124120, 38425100, 38412000, 33123200, 33164100, 38945000
Description
Infusion pumps.
Blood and fluid warming.
Breathing apparatus.
Biochemical analysers.
Endoscopy, endosurgery devices.
Defibrillator.
Electric blankets.
Pumps for medical use.
Miscellaneous medical devices and products.
Examination tables.
Monitors.
Diagnostic ultrasound devices.
Manometers.
Thermometers.
Electrocardiography devices.
Colposcope.
Gamma counters.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
14.8.2015 - 10:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.

----------------------------------------------------
Original Text (in Polish)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Polska-Warszawa: Pompy infuzyjne

2015/S 129-237154

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Madalińskiego 25
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Osoba do kontaktów: Tomasz Stopiński, Grażyna Pawłowska
02-544 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224502284
E-mail: zam.publiczne@szpitalmadalinskiego.pl
Faks: +48 224502236
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpitalmadalinskiego.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa aparatury i sprzętu medycznego.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Siedziba zamawiającego: Warszawa, ul. Madalińskiego 25.
Kod NUTS
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie do zamawiającego aparatury i sprzętu medycznego. Zamówienie jest podzielone na 13 części:
Część 1 zamówienia: Pompy infuzyjne 26 szt. i pompy infuzyjne z PCA 2 szt.
Część 2 zamówienia: Pompy objętościowe 5 szt.
Część 3 zamówienia: Podgrzewacz płynów infuzyjnych 2 szt.
Część 4 zamówienia: Respirator stacjonarny 1 szt.
Część 5 zamówienia: Aparat do pomiaru parametrów krytycznych 1 szt.
Część 6 zamówienia: Wideolaryngoskop 1 szt.
Część 7 zamówienia: Różny sprzęt medyczny: defibrylator 2 szt., koc grzewczy 12 szt., mankiet do szybkich przetoczeń płynów 10 szt., laryngoskop 14 szt., reduktor siły ssania 8 szt., stetoskop 10 szt., worek ambu 11 szt., prowadnica Bougie 7 szt., reduktor do tlenu z przepływomierzem 14 szt., rolki do przekładania pacjentów 6 szt., ssak elektryczny 3 szt., laryngoskop z krótką rękojeścią 1 szt.
Część 8 zamówienia: Fotel ginekologiczny 2 szt.
Część 9 zamówienia: Pompy objętościowe 12 szt.
Część 10 zamówienia: Monitor funkcji życiowych 2 szt.
Część 11 zamówienia: Różny sprzęt medyczny: ultradźwiękowy detektor tętna płodu 1 szt., aparat do mierzenia ciśnienia 6 szt., termometr bezdotykowy 6 szt., wózek do przewożenia pacjentów 2 szt., aparat ekg 1 szt., glukometr 3 szt., stetoskop 3 szt.
Część 12 zamówienia: Detektor gamma 1 szt.
Część 13 zamówienia: Kolposkop z torem wizyjnym 1 szt.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33194110, 33186200, 44611200, 38434500, 33168000, 33182100, 39143114, 42122410, 33190000, 33192210, 33195100, 33124120, 38425100, 38412000, 33123200, 33164100, 38945000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 862 281,19 PLN
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Pompy infuzyjne 26 szt. i pompy infuzyjne z PCA 2 szt.
1)
Krótki opis
Pompy infuzyjne 26 szt. i pompy infuzyjne z PCA 2 szt.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33194110
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 123 999,40 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Pompy objętościowe 5 szt.
1)
Krótki opis
Pompy objętościowe 5 szt.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33194110
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 27 692,50 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Podgrzewacz płynów infuzyjnych 2 szt.
1)
Krótki opis
Podgrzewacz płynów infuzyjnych 2 szt.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33186200
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 30 952,90 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Respirator stacjonarny 1 szt.
1)
Krótki opis
Respirator stacjonarny 1 szt.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44611200
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 59 565 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Aparat do pomiarów parametrów krytycznych 1 szt.
1)
Krótki opis
Aparat do pomiarów parametrów krytycznych 1 szt.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38434500
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 55 385 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Wideolaryngoskop 1 szt.
1)
Krótki opis
Wideolaryngoskop 1 szt.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33168000
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 30 043,75 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Różny sprzęt medyczny
1)
Krótki opis
Defibrylator 2 szt., koc grzewczy 12 szt., mankiet do szybkich przetoczeń płynów 10 szt., laryngoskop 14 szt., reduktor siły ssania 8 szt., stetoskop 10 szt., worek ambu 11 szt., prowadnica Bougie 7 szt., reduktor do tlenu z przepływomierzem 14 szt., rolki do przekładania pacjentów 6 szt., ssak elektryczny 3 szt., laryngoskop z krótką rękojeścią 1 szt.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33194110, 33168000, 33182100, 39143114, 42122410, 33190000
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 215 843,09 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Fotel ginekologiczny 2 szt.
1)
Krótki opis
Fotel ginekologiczny 2 szt.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33192210
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 30 952,90 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Pompy objętościowe 12 szt.
1)
Krótki opis
Pompy objętościowe 12 szt.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33194110
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 56 760 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Monitor funkcji życiowych 2 szt.
1)
Krótki opis
Monitor funkcji życiowych 2 szt.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33195100
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 68 446 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Różny sprzęt medyczny
1)
Krótki opis
Ultradźwiękowy detektor tętna płodu 1 szt., aparat do mierzenia ciśnienia 6 szt., termometr bezdotykowy 6 szt., wózek do przewożenia pacjentów 2 szt., aparat ekg 1 szt., glukometr 3 szt., stetoskop 3 szt.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33190000, 33124120, 38425100, 38412000, 33123200
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 52 768 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Detektor gamma 1 szt.
1)
Krótki opis
Detektor gamma 1 szt.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38945000
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 82 407,40 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Kolposkop z torem wizyjnym1 szt.
1)
Krótki opis
Kolposkop z torem wizyjnym1 szt.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33164100
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 23 148,15 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla Części 1 zamówienia 3300,00 zł, dla Części 2 zamówienia 700,00 zł, dla Części 3 zamówienia 900,00 zł, dla Części 4 zamówienia 1600,00 zł, dla Części 5 zamówienia 1500,00 zł, dla Części 6 zamówienia 800,00 zł, dla Części 7 zamówienia 5800,00 zł, dla Części 8 zamówienia 1000,00 zł, dla Części 9 zamówienia 1600,00 zł, dla Części 10 zamówienia 1900,00 zł, dla Części 11 zamówienia 1500,00 zł, dla Części 12 zamówienia 2200,00 zł, dla Części 13 zamówienia 600,00 zł, dla całości zamówienia 23400,00 zł.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zadanie będzie finansowane z dotacji Urzędu M. St. Warszawy, środków wspólnotowych oraz środków własnych Zamawiającego.
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.
Za odpowiadającą rodzajem zamawiający uzna dostawę urządzeń odpowiadających rodzajem urządzeniom objętym tą Częścią zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę.
Za odpowiadające wartością zamawiający uzna:
dla Części 1 zamówienia dostawę o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto,
dla Części 2 zamówienia dostawę o wartości co najmniej 20.000,00 zł brutto,
dla Części 3 zamówienia dostawę o wartości co najmniej 20.000,00 zł brutto,
dla Części 4 zamówienia dostawę o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto,
dla Części 5 zamówienia dostawę o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto,
dla Części 6 zamówienia dostawę o wartości co najmniej 30.000,00 zł brutto,
dla Części 7 zamówienia dostawę o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto,
dla Części 8 zamówienia dostawę o wartości co najmniej 30.000,00 zł brutto,
dla Części 9 zamówienia dostawę o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto,
dla Części 10 zamówienia dostawę o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto,
dla Części 11 zamówienia dostawę o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto,
dla Części 12 zamówienia dostawę o wartości co najmniej 70.000,00 zł brutto,
dla Części 13 zamówienia dostawę o wartości co najmniej 20.000,00 zł brutto.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły „spełnia / nie spełnia”.
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia razem z ofertą następujących dokumentów:
1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego samodzielnie przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty.
Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to oświadczenie to składa każdy z wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnik tych wykonawców w imieniu ich wszystkich.
2. Wykazu wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
3. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzonego samodzielnie przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty.
Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to oświadczenie to i dokumenty wymienione poniżej w punktach od 4 do 10 składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.
4. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w p. 4 – 6 powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, a zamiast dokumentów o których mowa w p. 7 i 8 powyżej składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.
11. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
12. Pełnomocnictwa, w którym wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie.
13. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest ona podpisana przez osobę lub osoby nie wymienione w dokumencie określającym status prawny wykonawcy jako uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
14. Formularza oferty sporządzonego według wzoru podanego w Załączniku nr 1.
15. Formularzy właściwości techniczno – użytkowych sporządzonych według wzorów podanych w Załącznikach nr 2-1 – 2-13. Wykonawca składa formularze dotyczące tylko tych części zamówienia, na które składa ofertę.
16. Zestawień asortymentowo – cenowych towarów oferowanych w ramach części zamówienia, sporządzonych przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, oddzielnie dla każdej części zamówienia, zawierających:
— imię i nazwisko lub nazwę i adres wykonawcy,
— wskazanie części zamówienia,
— nazwy oferowanych towarów i ich ceny netto i brutto oraz łączną wartość netto i brutto wszystkich towarów składających się na część zamówienia, wpisaną jako cena oferty w formularzu oferty.
17. Dla towarów będących wyrobami medycznymi certyfikatu zgodności wystawionego przez jednostkę notyfikującą lub deklaracji zgodności WE wymaganych ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych w zależności od ich klasyfikacji zgodnie z art. 29. ust. 5. tej ustawy.
18. Dla towarów będących wyrobami medycznymi dokumentów potwierdzających zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
19. Dla towarów będących wyrobami medycznymi, nie podlegającymi obowiązkowi zgłoszenia do Prezesa Urzędu zamawiający dopuszcza złożenie powiadomienia o wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium.
20. Zgodnie z art. 6. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dla towarów nie będących wyrobami medycznymi deklaracji zgodności z wymaganiami WE, jeżeli oferowane towary podlegają oznakowaniu zgodności i oświadczenia wykonawcy, sporządzonego przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, zawierającego:
— imię i nazwisko lub nazwę i adres wykonawcy,
— nazwy oferowanych towarów oraz wskazanie części zamówienia, w ramach której są oferowane,
— tekst oświadczenia, że „Towary te nie są wyrobami medycznymi”.
21. Potwierdzenia wniesienia wadium.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 90
2. Warunki gwarancji. Waga 10
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
20/2015
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.8.2015 - 10:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 14.8.2015 - 10:15
Miejscowość:
Siedziba zamawiającego: Warszawa, ul. Madalińskiego 25, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój nr 15
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Część 12 zamówienia będzie częściowo sfinansowana w ramach projektu pt. „Rozbudowa i modernizacja Szpitala im. Świętej Rodziny” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
VI.3)
Informacje dodatkowe
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.7.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.