Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Metal detectors [scintillation detector]
Ostrava, Czech Republic

Purchaser: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

09/07/2015 S130 Member states - Supply contract - Prior Information Notice - Not applicable
I.II.B.
Czech Republic-Ostrava: Metal detectors

2015/S 130-239020

Prior information notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
61989100
17. listopadu 2172/15
Contact point(s): veřejné zakázky
For the attention of: Ing. Marcela Tomisová
708 00 Ostrava
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 597325604
E-mail: marcela.tomisova@vsb.cz
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.vsb.cz/
Address of the buyer profile: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)

II.5)
Common procurement vocabulary (CPV)
35124000, 38433000
Description
Metal detectors .
Spectrometers .


----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.B.III.VI.
Česká republika-Ostrava: Kovové detektory

2015/S 130-239020

Oznámení předběžných informací

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
61989100
17. listopadu 2172/15
Kontaktní místo: veřejné zakázky
K rukám: Ing. Marcela Tomisová
708 00 Ostrava
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 597325604
E-mail: marcela.tomisova@vsb.cz
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.vsb.cz/
Adresa profilu kupujícího: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Školství
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II.B: Předmět zakázky (Dodávky nebo služby)

II.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Scintilační detektor.
II.2)
Druh zakázky a místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Centrum ENET, VŠB-TU Ostrava.
Kód NUTS CZ080
II.3)
Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy: ne
II.4)
Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb:
Předmětem zakázky bude dodávka Scintilačního detektoru. Scintilační detektor je zařízení pro detekci ionizujícího záření založené na principu excitace elektronu do vyššího energetického stavu zářením, přičemž návrat elektronu do základního stavu se projeví jako světelný záblesk. Zařízení slouží k detekci širokého spektra prvků, zejména kovů. Podrobná specifikace předmětu plnění bude uvedena v zadávacích podmínkách.
uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 300 000 CZK
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.5)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
35124000, 38433000
II.6)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení
II.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne
II.8)
Další informace:
a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Scintilační detektor výrazně rozšíří skupinu stanovitelných prvků, kdy kromě majoritních složek bude možné měřit obsahy také prvků minoritních a především stopových (tj. klíčové charakteristiky řady průmyslových materiálů, vzorků ze životního prostředí, odpadů apod.)
b) Popis předmětu veřejné zakázky: Scintilační detektor kompatibilní s výbavou rentgenového fluorescenčního spektrometru ARL PERFORM X (Thermo Scientific). Půjde tedy o scintilační detektor schopný poskytovat vyhodnotitelné intenzity prvků ze vzorků o různé velikosti (od cca 3,5 cm až do cca 0,5 cm) a který bude kompatibilní s mapovací funkcí přístroje včetně bodové analýzy, kdy průměr měřené oblasti vzorku je pouze cca 0,5 mm. U nově zakoupeného scintilačního detektoru se rovněž předpokládá kompatibilita naměřeného signálu s vyhodnocovacím SW přístroje (OXSAS, UniQuant). Instalace scintilačního detektoru rozšíří (oproti stávajícímu vybavení) sérii stanovovaných prvků o cca 30–40 prvků, z nichž řada je sledována z důvodu toxicity (As, Br, Hg, Pb, Cd, Th, U) či z důvodu jejich vzácného výskytu (Y, Ge, platinové kovy apod.) Přístroj tak rozšiřuje možnosti stanovování stopových prvků a rozšiřuje škálu zkoumaných parametrů. Podrobná specifikace předmětu plnění bude uvedena v zadávacích podmínkách.
c) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: V oblasti analýzy dopadů spalovacích procesů na životní prostředí tento přístroj přispěje ke sledování složení částic v emisích, v atmosféře a v depozici, jejich změn a původu z různých zdrojů. Informace o složení paliv a produktů spalování jsou významné pro praxi z hlediska stanovení správného složení paliva volby technologie spalování. Díky možnosti stanovit celkem cca 50–60 prvků bude mít přístroj vybavený scintilačním detektorem velmi široké a univerzální využití. Možnost analýzy toxických prvků bude využívána např. při sledování chování toxických látek při spalování uhlí (se zaměřením na snižování emisí) v závislosti na složení paliva a podmínkách spalování. Další možností využití nově vybaveného přístroje je v oblasti využití některých odpadních materiálů (např. popelů po spalování uhlí) jako zdroje vzácných prvků, kterých je v přírodě nedostatek.
d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: Čtvrté čtvrtletí 2015.
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Informace o vyhrazených zakázkách
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Zakázka bude financována z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.
VI.2)
Další informace:
VI.3)
Informace o obecném právním rámci
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy http://www.portal.gov.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí http://www.portal.gov.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky http://www.portal.gov.cz
VI.4)
Datum odeslání tohoto oznámení:
3.7.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.