Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Industrial or laboratory furnaces, incinerators and ovens [molten salt oxidation (?) reactor - susen project]
Husinec-Řež, Czech Republic

Purchaser: Centrum výzkumu Řež s.r.o.

10/07/2015 S131 Member states - Supply contract - Prior Information Notice - Not applicable
I.II.B.
Czech Republic-Husinec-Řež: Industrial or laboratory furnaces, incinerators and ovens

2015/S 131-240284

Prior information notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
26722445
Husinec-Řež, čp 130
Contact point(s): Centrum výzkumu Řež s.r.o.
For the attention of: Ing. Petr Oumrt
250 68 Husinec-Řež
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 266172488
E-mail: petr.oumrt@cvrez.cz
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.cvrez.cz
Address of the buyer profile: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/26722445
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)

II.5)
Common procurement vocabulary (CPV)
42300000, 73100000
Description
Industrial or laboratory furnaces, incinerators and ovens .
Research and experimental development services .
II.6)
Scheduled date for start of award procedures
7.8.2015*----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.B.III.VI.
Česká republika-Husinec-Řež: Průmyslové a laboratorní pece, spalovny a zapékací pece

2015/S 131-240284

Oznámení předběžných informací

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
26722445
Husinec-Řež, čp 130
Kontaktní místo: Centrum výzkumu Řež s.r.o.
K rukám: Ing. Petr Oumrt
250 68 Husinec-Řež
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 266172488
E-mail: petr.oumrt@cvrez.cz
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.cvrez.cz
Adresa profilu kupujícího: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/26722445
Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Jiný: dotovaný zadavatel
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Jiný: výzkum a vývoj
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II.B: Předmět zakázky (Dodávky nebo služby)

II.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
SUSEN – Reaktor MSO.
II.2)
Druh zakázky a místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Centrum výzkumu Řež s.r.o., Husinec-Řež, č.p. 130, PSČ 250 68.
Kód NUTS CZ020
II.3)
Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy: ne
II.4)
Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb:
Reaktor MSO je zařízení určené k neplamenné oxidaci pevných a kapalných nízko a středně aktivních radioaktivních a toxických odpadů v tavenině soli. Spalované látky společně se vzduchem budou přiváděny pod hladinu roztavené soli. Součástí reaktoru bude napojení k dávkovacímu zařízení odpadů a plynů a vypouštění roztavené soli. Zařízení se musí se vejít do vymezeného prostoru i s dalšími částmi linky.
uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
rozsah: mezi 5 000 000 a 7 000 000 CZK
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.5)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
42300000, 73100000
II.6)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení
7.8.2015
II.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.8)
Další informace:
Plánovaným cílem veřejné zakázky je zajistit dodávkou reaktor MSO, který je klíčovou částí technologické linky MSO. Sestava zařízení bude sloužit pro potřeby výzkumných aktivit v rámci výzkumného programu JPC, který je součástí projektu SUSEN. Výzkumná infrastruktura je nezbytná k vytvoření výsledků, které jsou nutné k naplnění cílů projektu Udržitelná energetika – SUSEN.
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Zakázka je financována z prostředků projektu SUSEN, který je realizován v rámci ERDF EU.
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Informace o vyhrazených zakázkách
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Projekt SUSEN – Udržitelná energetika z programu Výzkum a vývoj pro inovace, reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0108.
VI.2)
Další informace:
VI.3)
Informace o obecném právním rámci
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí http://mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky http://www.mpsv.cz
VI.4)
Datum odeslání tohoto oznámení:
7.7.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.