Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Optical instruments [optical tables etc - eli: extreme light infrastructure project]
Prague, Czech Republic

Purchaser: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

11/07/2015 S132 Member states - Supply contract - Prior Information Notice - Not applicable
I.II.B.
Czech Republic-Prague: Optical instruments

2015/S 132-242271

Prior information notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
68378271
Na Slovance 1999/2
Contact point(s): Otidea a.s., kontaktní adresa: Thámova 681/32, 186 00 Praha 8
For the attention of: Mgr. Zuzana Šenoldová
182 00 Praha
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 602679551
E-mail: zuzana.senoldova@otidea.cz
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.fzu.cz
Address of the buyer profile: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)

II.5)
Common procurement vocabulary (CPV)
38600000
Description
Optical instruments .
II.6)
Scheduled date for start of award procedures
9.8.2015

----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.B.III.VI.
Česká republika-Praha: Optické přístroje

2015/S 132-242271

Oznámení předběžných informací

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
68378271
Na Slovance 1999/2
Kontaktní místo: Otidea a.s., kontaktní adresa: Thámova 681/32, 186 00 Praha 8
K rukám: Mgr. Zuzana Šenoldová
182 00 Praha
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 602679551
E-mail: zuzana.senoldova@otidea.cz
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.fzu.cz
Adresa profilu kupujícího: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932
Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Jiný: věda a výzkum
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II.B: Předmět zakázky (Dodávky nebo služby)

II.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Dodávka optických stolů.
II.2)
Druh zakázky a místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Obchodní prostory dodavatele, pracoviště zadavatele v Praze a Středních Čechách.
Kód NUTS CZ010
II.3)
Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy: ne
II.4)
Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb:
Předmětem veřejné zakázky bude dodávka optických stolů.
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.5)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38600000
II.6)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení
9.8.2015
II.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.8)
Další informace:
a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Zadavatel, jehož hlavním předmětem činnosti je provádění výzkumu a vývoje v oblasti fyzikálních věd, je příjemcem dotace pro projekt „ELI: Extreme Light Infrastructure“ realizovaný v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „Projekt“). Předmětem Projektu je vybudování laserového výzkumného centra a jeho vybavení laserovými technologiemi. Předmět Projektu je blíže a závazně definován technickým popisem Projektu, který je přílohou rozhodnutí o poskytnutí dotace. Předmětem plnění této veřejné zakázky bude dodávka optických stolů.
b) Stručný popis předmětu veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky bude dodávka optických stolů.
c) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Bez dodávky poptávaného vybavení nelze realizovat Projekt, k jehož realizaci se zadavatel zavázal.
d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky – prosinec 2015.
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Informace o vyhrazených zakázkách
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Předmět plnění bude financován z prostředků OP VaVpI.
VI.2)
Další informace:
VI.3)
Informace o obecném právním rámci
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy https://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí https://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky https://www.mpsv.cz
VI.4)
Datum odeslání tohoto oznámení:
8.7.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.