Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Soldering, brazing and welding tools, surface tempering and hot-spraying machines and equipment [welding equipment (robotics, welding, cutting, heat treatment, etc) - susen project]
Husinec-Řež, Czech Republic

Purchaser: Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=60158

15/07/2015 S134 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Czech Republic-Husinec-Řež: Soldering, brazing and welding tools, surface tempering and hot-spraying machines and equipment

2015/S 134-247051

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
26722445
Husinec-Řež č.p. 130
Contact point(s): Centrum výzkumu Řež s.r.o.
For the attention of: Eliška Zehnálková
250 68 Husinec-Řež
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 266172076
E-mail: eliska.zehnalkova@cvrez.cz
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.cvrez.cz
Address of the buyer profile: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/26722445
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
42660000, 42900000, 42997300, 42300000
Description
Soldering, brazing and welding tools, surface tempering and hot-spraying machines and equipment.
Miscellaneous general and special-purpose machinery.
Industrial robots.
Industrial or laboratory furnaces, incinerators and ovens.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 2.9.2015 - 14:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
2.9.2015 - 14:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Slovak. Czech.


----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Česká republika-Husinec-Řež: Stroje pro pájení, letování nebo svařování a přístroje k povrchovému kalení

2015/S 134-247051

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
26722445
Husinec-Řež č.p. 130
Kontaktní místo: Centrum výzkumu Řež s.r.o.
K rukám: Eliška Zehnálková
250 68 Husinec-Řež
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 266172076
E-mail: eliska.zehnalkova@cvrez.cz
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.cvrez.cz
Adresa profilu kupujícího: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/26722445
Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Jiný: dotovaný zadavatel
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Jiný: výzkum a vývoj
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ano
Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)
Popis
II.1.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
SUSEN – Pracoviště moderních metod svařování.
II.1.2)
Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Západočeská univerzita v Plzni, ul. Univerzitní č.p. 2732, 306 14 Plzeň.
Kód NUTS CZ032
II.1.3)
Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)
Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem výběrového řízení je robotizovaný systém, včetně svařovacích a řezacích zdrojů, polohovadel a příslušenství, dále pak svařovací zařízení pro laserové svařování, včetně příslušenství. Součástí je i zařízení pro lokální tepelné zpracování (předehřev) základních materiálů, a rovněž i tepelné zpracování (žíhání) svarových spojů po svařování.
II.1.6)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
42660000, 42900000, 42997300, 42300000
II.1.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.1.9)
Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)
Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)
Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 5 640 000 CZK
II.2.2)
Informace o opcích
II.2.3)
Informace o obnovení zakázek
II.3)
Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Informace o částech zakázky

Část zakázky č.: 1 Název: Robotické pracoviště
1)
Stručný popis
Zařízení je 6-osý robotizovaný systém, včetně svařovacích a řezacích zdrojů, polohovadel a příslušenství, umožňující přesné pozicování a vedení svařovacích hořáků. Zařízení bude prioritně určeno pro robotizované svařování a dělení. Dodané zařízení musí být použitelné i pro ruční svařování. Zařízení umožní provádění a ověřování technologií svařování širokého spektra materiálů.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
42660000, 42900000, 42997300
3)
Množství nebo rozsah
Svařovací systém MIG/MAG CMT pro automatizované svařování – 1 ks. Svařovací systém TIG DC + AC pro automatizované a ruční svařování – 1 ks. Systém pro plazmové řezání pro automatizované a ruční svařování – 1 ks. Robot s řídicím systémem, polohovadlem a příslušenstvím – 1 ks.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 3 150 000 CZK
4)
Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
dnech: 77 (ode dne zadání zakázky)
5)
Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 2 Název: Lokální tepelné zpracování
1)
Stručný popis
Zařízení pro lokální tepelné zpracování (předehřev) základních materiálů, a rovněž i tepelné zpracování (žíhání) svarových spojů po svařování trubek o průměru alespoň do 500 mm a tloušťky alespoň do 40 mm.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
42300000
3)
Množství nebo rozsah
Zařízení pro lokální tepelné zpracování – 1 ks.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 390 000 CZK
4)
Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
dnech: 70 (ode dne zadání zakázky)
5)
Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 3 Název: Laserové svařování
1)
Stručný popis
Zařízení umožňující spojování tenkých kovových plechů laserovým zářením.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
42660000, 42900000
3)
Množství nebo rozsah
Zařízení pro laserové svařování tenkých kovových plechů – 1 ks.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 2 100 000 CZK
4)
Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
dnech: 77 (ode dne zadání zakázky)
5)
Další informace o částech zakázky
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Zakázka je financována z prostředků projektu SUSEN, který je realizován v rámci ERDF EU. Platební podmínky jsou detailně definovány v příloze zadávací dokumentace.
III.1.3)
Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)
Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ano
uveďte popis těchto zvláštních podmínek: Uchazeč podáním nabídky bere na vědomí a je seznámen s tím, že předmět plnění veřejné zakázky bude financován z OP VaVpI v rámci projektu SUSEN (CZ.1.05/2.1.00/03.0108). Zadavatel má právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na základě této smlouvy měly vzniknout, budou řídícím orgánem OP VaVpI (či jiným kontrolním subjektem) označeny za nezpůsobilé. V případě odstoupení zadavatele od smlouvy má dodavatel nárok na vyplacení odměny ve výši odpovídající rozsahu vykonané dodávky ke dni odstoupení.
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Základní kvalifikační předpoklady dle § 53, doloženy způsobem dle § 53 odst. 3 zákona. Profesní kvalifikační předpoklad dle § 54 písm. a) zákona prokáže dodavatel, který předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Profesní kvalifikační předpoklad dle § 54 písm. b) zákona prokáže dodavatel, který předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
III.2.2)
Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit veřejnou zakázku.
III.2.3)
Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Část 1 – Robotické pracoviště. Technické kvalifikační předpoklady pro plnění části 1 veřejné zakázky splní dodavatel, který předloží seznam významných dodávek robotizovaného svařovacího pracoviště realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech. Z tohoto seznamu musí být zřejmé, že dodavatel provedl minimálně 2 dodávky robotizovaného svařovacího pracoviště s minimální hodnotou každé z nich 500 000 CZK bez DPH. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení či smlouva a doklad o jejím plnění v souladu s § 56 odst. 1 písm. a) Zákona.
Část 2 – Zařízení pro lokální tepelné zpracování. Technické kvalifikační předpoklady pro plnění části 2 veřejné zakázky splní dodavatel, který předloží seznam významných dodávek zařízení pro lokální tepelné zpracování realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech. Z tohoto seznamu musí být zřejmé, že dodavatel provedl minimálně 2 dodávky zařízení pro lokální tepelné zpracování s minimální hodnotou každé z nich 80 000 CZK bez DPH. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení či smlouva a doklad o jejím plnění v souladu s § 56 odst. 1 písm. a) Zákona.
ást 3 – Laserové svařování. Technické kvalifikační předpoklady pro plnění části 3 veřejné zakázky splní dodavatel, který předloží seznam významných dodávek zařízení pro laserové svařování realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech. Z tohoto seznamu musí být zřejmé, že dodavatel provedl minimálně 2 dodávky zařízení pro laserové svařování s minimální hodnotou každé z nich 350 000 CZK bez DPH. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení či smlouva a doklad o jejím plnění v souladu s § 56 odst. 1 písm. a) Zákona. Zadavatel si vyhrazuje právo informace uvedené v Informaci o kvalifikaci prověřit. Dále v souladu s § 59 odst. 4 Zákona může zadavatel požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace.
III.2.4)
Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)
Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)
Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)
Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ne
Oddíl IV: Řízení

IV.1)
Druh řízení
IV.1.1)
Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)
Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)
Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)
Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)
Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)
Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)
Administrativní informace
IV.3.1)
Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
IV.3.2)
Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
Oznámení předběžných informací
Číslo oznámení v Úř. věst: 2014/S 172-304527 ze dne 9.9.2014
Jiná předchozí zveřejnění
Číslo oznámení v Úř. věst: 2015/S 119-216717 ze dne 19.6.2015
IV.3.3)
Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 2.9.2015 - 14:00
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
2.9.2015 - 14:00
IV.3.5)
Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
slovenština. čeština.
IV.3.7)
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 4 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)
Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 2.9.2015 - 14:00
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání obálek může být přítomen uchazeč nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče, které se prokáží zmocněním pro zastupování uchazeče při otevírání obálek s nabídkami, a to maximálně 2 osoby za uchazeče.
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: SUSEN CZ.1.05/2.1.00/03.0108 – MŠMT OP VaVpI ERDF EU.
VI.3)
Další informace
VI.4)
Odvolací řízení
VI.4.1)
Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: http://www.compet.cz
Fax: +420 542167115
VI.4.2)
Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)
Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení:
9.7.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.