Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Information systems [information system, management software, etc]
Czech Republic

Purchaser: ČR – Státní úřad pro jadernou bezpečnost

16/07/2015 S135 Member states - Service contract - Prior Information Notice - Not applicable
I.II.B.
Czech Republic-Prague: Information systems

2015/S 135-249550

Prior information notice

Services

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
ČR – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
48136069
Senovážné náměstí 1585/9
110 00 Praha
CZECH REPUBLIC
E-mail: ekis2015@sujb.cz
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.sujb.cz/
Address of the buyer profile: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/48136069
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)

II.5)
Common procurement vocabulary (CPV)
48810000, 72261000
Description
Information systems .
Software support services .
II.6)
Scheduled date for start of award procedures
24.8.2015

----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------


I.II.B.III.VI.
Česká republika-Praha: Informační systémy

2015/S 135-249550

Oznámení předběžných informací

Služby

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
ČR – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
48136069
Senovážné náměstí 1585/9
110 00 Praha
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: ekis2015@sujb.cz
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.sujb.cz/
Adresa profilu kupujícího: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/48136069
Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II.B: Předmět zakázky (Dodávky nebo služby)

II.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Ekonomický informační systém SÚJB.
II.2)
Druh zakázky a místo dodávky nebo plnění
Kategorie služeb č. 7: Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby
Hlavní město Praha.
Kód NUTS CZ010
II.3)
Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy: ne
II.4)
Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb:
Náhrada technologicky a morálně zastaralého ekonomického informačního systému komplexním řešením, které bude zahrnovat plně integrované řešení pokrývající především: rozpočet, finanční účetnictví, výkaznictví, fakturace, pokladna, banka, evidence majetku, mzdy, evidence docházky, personalistika, evidence nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let, smlouvy, objednávky, cestovní příkazy tuzemské a zahraniční, správa automobilového parku vč. evidence jízd, manažerské výstupy.
uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 8 360 000 CZK
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.5)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
48810000, 72261000
II.6)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení
24.8.2015
II.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.8)
Další informace:
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:
1. popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Snížení nároků na materiální a lidské zdroje, zvýšení efektivity při využívání ekonomického informačního systému SÚJB (dále jen „EKIS“), zkrácení doby odezvy pro získání požadované informace, snížení rizika chybovosti při provozu systému v daném technickém prostředí, zvýšení spolehlivosti a aktuálnosti dat, zajištění otevřenosti EKIS na ostatní relevantní informační systémy provozované v SÚJB;
2. popis předmětu veřejné zakázky: Náhrada technologicky a morálně zastaralého ekonomického informačního systému komplexním řešením, které bude zahrnovat plně integrované řešení pokrývající především: rozpočet, finanční účetnictví, výkaznictví, fakturace, pokladna, banka, evidence majetku, mzdy, evidence docházky, personalistika, evidence nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let, smlouvy, objednávky, cestovní příkazy tuzemské a zahraniční, správa automobilového parku vč. evidence jízd, manažerské výstupy;
3. popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Manažerské rozhodování založené na spolehlivých a aktuálních datech v požadovaném čase a kvalitě, operativní řízení jednotlivých organizačních útvarů SÚJB na denní bázi;
4. předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: Zadavatel předpokládá zahájení implementace EKIS 1.4.2016, zahájení ostrého provozu EKIS 1.1.2017, zahájení servisní podpory na dobu neurčitou 1.1.2017.
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Informace o vyhrazených zakázkách
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2)
Další informace:
V předpokládané hodnotě uvedené v Oddílu II. bodu II.4) tohoto formuláře je uvedena hodnota 8 360 000 CZK bez DPH. V této částce je zahrnuta předpokládaná hodnota dodávky vč. implementace a předpokládaná hodnota poskytování servisní podpory za 48 měsíců, z důvodu plánovaného uzavření smluvního vztahu na dobu neurčitou.
VI.3)
Informace o obecném právním rámci
VI.4)
Datum odeslání tohoto oznámení:
9.7.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.