Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Isotopic reagents [may include sources etc - medical][amendment]
Warsaw, Poland

Purchaser: Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka'
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=60007

21/07/2015 S138 Member states - Supply contract - Additional information - Open procedure
Poland-Warsaw: Isotopic reagents

2015/S 138-254115

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka", al. Dzieci Polskich 20, Dział Zamówień Publicznych, For the attention of: Jolanta Bakuła, Warszawa 04-730, POLAND. Telephone: +48 228151024. Fax: +48 228151015. E-mail: j.bakula@ipczd.pl

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 16.6.2015, 2015/S 114-206385)

RE:
CPV:33696400
Isotopic reagents

Instead of:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :

Dostawa odczynników izotopowych i radiofarmaceutyków – 2 pakiety.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Nr pakietu Kwota wadium w PLN

1 – 4 342 PLN

2 – 3 780 PLN

W przypadku oferowania wszystkich pakietów – łączna wartość wadium wynosi: 8 122,00 zł (słownie złotych:

osiem tysięcy sto dwadzieścia dwa 00/100).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wniesione w:

— pieniądzu, na konto Zamawiającego w BRE BANKU Nr 70 1140 1010 0000 4356 9500 1001 – z zaznaczeniem „wadium do postępowania nr ZP/CZD/85/15” (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego) – wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na powyższy rachunek bankowy,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych, nieodwołalnych, nieprzenoszalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego,

— gwarancjach ubezpieczeniowych, nieodwołalnych, nieprzenoszalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

— warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę który, posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min.

1. – 86 850 PLN

2. – 75 600 PLN

a ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

— warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienie/a, polegające na dostawie asortymentu odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego postępowania tj. odczynników – w zależności od pakietu), o łącznej wartości brutto min:

1. – 200 000 PLN

2. – 150 000 PLN

a ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie wykazu wykonanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie – wg załącznika nr 6 do SIWZ.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

22.7.2015 (10:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

22.7.2015 (11:00)

Informacje o częściach zamówienia:

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

Read:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :

Dostawa odczynników izotopowych i radiofarmaceutyków – 5 pakietów.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Nr pakietu Kwota wadium w PLN

1 – 3 235 PLN

2 – 3 780 PLN

3. – 198 PLN

4. – 891 PLN

5. – 18 PLN

W przypadku oferowania wszystkich pakietów – łączna wartość wadium wynosi: 8 122 PLN (słownie złotych:

osiem tysięcy sto dwadzieścia dwa 00/100).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wniesione w:

— pieniądzu, na konto Zamawiającego w BRE BANKU Nr 70 1140 1010 0000 4356 9500 1001 – z zaznaczeniem „wadium do postępowania nr ZP/CZD/85/15” (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego) – wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na powyższy rachunek bankowy,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych, nieodwołalnych, nieprzenoszalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego,

— gwarancjach ubezpieczeniowych, nieodwołalnych, nieprzenoszalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

— warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę który, posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min.

1. – 64 700 PLN

2. – 75 600 PLN

3. – 3 970 PLN

4. – 17 800 PLN

5. – 930 PLN

a ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

— warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienie/a, polegające na dostawie asortymentu odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego postępowania tj. odczynników – w zależności od pakietu), o łącznej wartości brutto min:

1. – 144 670 PLN

2. – 150 000 PLN

3. – 9 900 PLN

4. – 45 000 PLN

5. – 9 300 PLN

a ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie wykazu wykonanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie – wg załącznika nr 6 do SIWZ.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

10.8.2015 (10:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

10.8.2015 (11:00)

Informacje o częściach zamówienia:

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3

1) Krótki opis:

radiofarmaceutyk

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33696400

3) Wielkość lub zakres:

radiofarmaceutyk

Szacunkowy koszt

bez VAT: _____

Waluta:

albo

Zakres: między: _____ i: _____ Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:

Okres w miesiącach: 12

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4

1) Krótki opis:

radiofarmaceutyki

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33696400

3) Wielkość lub zakres:

radiofarmaceutyki

Szacunkowy koszt

bez VAT: _____

Waluta:

albo

Zakres: między: _____ i: _____ Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:

Okres w miesiącach: 12

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5

1) Krótki opis:

radiofarmaceutyk

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33696400

3) Wielkość lub zakres:

radiofarmaceutyki

Szacunkowy koszt

bez VAT: _____

Waluta:

albo

Zakres: między: _____ i: _____ Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:

Okres w miesiącach: 12

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia.

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.