Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

It services: consulting, software development, internet and support [maintenance of este (system for radiological crisis management) software and associated tools]
Czech Republic

Purchaser: ČR – Státní úřad pro jadernou bezpečnost

24/07/2015 S141 Member states - Service contract - Prior Information Notice - Not applicable
I.II.B.
Czech Republic-Prague: IT services: consulting, software development, Internet and support

2015/S 141-259628

Prior information notice

Services

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
ČR – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
48136069
Senovážné náměstí 1585/9
110 00 Praha
CZECH REPUBLIC
E-mail: serviseste@sujb.cz
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.sujb.cz/
Address of the buyer profile: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/48136069
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)

II.5)
Common procurement vocabulary (CPV)
72000000, 72253200, 72611000
Description
IT services: consulting, software development, Internet and support .
Systems support services .
Technical computer support services .
II.6)
Scheduled date for start of award procedures
1.10.2015

----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.B.III.VI.
Česká republika-Praha: Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

2015/S 141-259628

Oznámení předběžných informací

Služby

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
ČR – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
48136069
Senovážné náměstí 1585/9
110 00 Praha
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: serviseste@sujb.cz
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.sujb.cz/
Adresa profilu kupujícího: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/48136069
Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II.B: Předmět zakázky (Dodávky nebo služby)

II.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Servis SW prostředků ESTE.
II.2)
Druh zakázky a místo dodávky nebo plnění
Kategorie služeb č. 7: Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby
Hlavní město Praha.
Kód NUTS CZ010
II.3)
Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy: ne
II.4)
Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb:
Servis všech SW prostředků ESTE, včetně Mapového serveru SÚJB, provozovaných SÚJB a určených převážně k výkonu činnosti krizového štábu SÚJB v případě vzniku nebo podezření na vznik radiační havárie, která by mohla mít nebo měla dopad na území na jehož základě bude zajištěno:
a) pravidelná a systematická provozní podpora;
b) dodržování povinností a požadavků dle zákona o kybernetické bezpečnosti (č. 181/2014 Sb.) a jeho prováděcí vyhlášky o kybernetické bezpečnosti (č. 316/2014 Sb.);
c) provádění pravidelných upgrade a update, obzvláště v případě vzniku nebo podezření na vznik nějakého kybernetického incidentu nebo útoku.
uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
rozsah: mezi 13 000 000 a 15 000 000 CZK
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.5)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
72000000, 72253200, 72611000
II.6)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení
1.10.2015
II.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.8)
Další informace:
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Zajištění servisu všech SW prostředků ESTE, včetně Mapového serveru SÚJB, provozovaných SÚJB a určených převážně k výkonu činnosti krizového štábu SÚJB;
b) popis předmětu veřejné zakázky: Provádění servisu všech SW prostředků ESTE, včetně Mapového serveru SÚJB, jehož součástí bude:
1) pravidelná a systematická provozní podpora;
2) dodržování povinností a požadavků dle zákona o kybernetické bezpečnosti (č. 181/2014 Sb.) a jeho prováděcí vyhlášky o kybernetické bezpečnosti (č. 316/2014 Sb.);
3) provádění pravidelných upgrade a update, obzvláště v případě vzniku nebo podezření na vznik nějakého kybernetického incidentu nebo útoku;
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Jedná se SW prostředky zadavatele určené k zajištění výkonu jeho činnosti v oblasti radiační ochrany a havarijní připravenosti na radiační havárie, zejména v rámci výkonu činnosti krizového štábu zadavatele. Poptávaný servis těchto SW prostředků zajistí bezpečnou, spolehlivou a věcně správnou činnost těchto SW prostředků;
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: Zakázka bude uzavřena na dobu neurčitou.
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Informace o vyhrazených zakázkách
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2)
Další informace:
Jedná se o zadávací řízení podle § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
VI.3)
Informace o obecném právním rámci
VI.4)
Datum odeslání tohoto oznámení:
16.7.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.