Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Spectrometers [gamma-ray spectrometer]
Ostrava, Czech Republic

Purchaser: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=60031

24/07/2015 S141 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Czech Republic-Ostrava: Spectrometers

2015/S 141-259326

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
61989100
17. listopadu 2172/15
Contact point(s): veřejné zakázky
For the attention of: Bc. Marie Kubešová
708 00 Ostrava
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 597325602
E-mail: marie.kubesova@vsb.cz
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.vsb.cz/cs/
Address of the buyer profile: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
Electronic access to information: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
Electronic submission of tenders and requests to participate: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
38433000
Description
Spectrometers.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
15.9.2015 - 13:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Czech.


----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Česká republika-Ostrava: Spektrometry

2015/S 141-259326

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
61989100
17. listopadu 2172/15
Kontaktní místo: veřejné zakázky
K rukám: Bc. Marie Kubešová
708 00 Ostrava
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 597325602
E-mail: marie.kubesova@vsb.cz
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.vsb.cz/cs/
Adresa profilu kupujícího: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
Elektronický přístup k informacím: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Školství
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)
Popis
II.1.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Polovodičový spektrometr gama záření.
II.1.2)
Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Hornicko-geologická fakulta, Institut čistých technologií, na adrese sídla zadavatele.
Kód NUTS CZ080
II.1.3)
Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)
Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem zakázky bude dodávka přístroje umožňujícího přesné a citlivé měření gama záření pevných a kapalných vzorků a stanovení prvkového složení pomocí neutronové aktivační analýzy.
II.1.6)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38433000
II.1.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)
Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)
Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)
Celkové množství nebo rozsah:
II.2.2)
Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)
Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)
Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Dokončení 30.11.2015
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Požadované zálohy a záruky:
Zadavatel nepožaduje.
III.1.2)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Obchodní a platební podmínky, jež jsou přílohou zadávací dokumentace.
III.1.3)
Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)
Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Základní a profesní kvalifikační předpoklady dle § 53 a § 54 zákona.
III.2.2)
Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Ekonomická a finanční způsobilost.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Čestné prohlášení.
III.2.3)
Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Zadavatel nepožaduje.
III.2.4)
Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)
Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)
Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)
Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ne
Oddíl IV: Řízení

IV.1)
Druh řízení
IV.1.1)
Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)
Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)
Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek ne
IV.2)
Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)
Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)
Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)
Administrativní informace
IV.3.1)
Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
IV.3.2)
Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
Oznámení předběžných informací
Číslo oznámení v Úř. věst: 2015/S 115-207926 ze dne 17.6.2015
IV.3.3)
Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
15.9.2015 - 13:00
IV.3.5)
Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.3.7)
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
dnech: 60 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)
Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 15.9.2015 - 13:05
Místo:
Sídlo zadavatele, místnost A 1023.
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Jeden zástupce uchazeče na základě plné moci.
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Zakázka je financována z projektu OP VaVpI.
VI.3)
Další informace
VI.4)
Odvolací řízení
VI.4.1)
Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Internetová adresa: http://www.uohs.cz/
VI.4.2)
Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel musí námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)
Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení:
20.7.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.