Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) [diffractometer]
Ostrava, Czech Republic

Purchaser: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=60036

24/07/2015 S141 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Czech Republic-Ostrava: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2015/S 141-259306

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
61989100
17. listopadu 15/2172
Contact point(s): útvar veřejných zakázek
For the attention of: Ing. Marcela Tomisová
708 33 Ostrava-Poruba
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 597325604
E-mail: marcela.tomisova@vsb.cz
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.vsb.cz/cs/
Address of the buyer profile: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
Electronic access to information: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
Electronic submission of tenders and requests to participate: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
38000000, 38434000, 33111000
Description
Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses).
Analysers.
X-ray devices.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 14.9.2015 - 10:30
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
14.9.2015 - 10:30
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Danish.


----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Česká republika-Ostrava: Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)

2015/S 141-259306

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
61989100
17. listopadu 15/2172
Kontaktní místo: útvar veřejných zakázek
K rukám: Ing. Marcela Tomisová
708 33 Ostrava-Poruba
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 597325604
E-mail: marcela.tomisova@vsb.cz
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.vsb.cz/cs/
Adresa profilu kupujícího: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
Elektronický přístup k informacím: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Školství
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)
Popis
II.1.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Stolní rentgenový difraktometr.
II.1.2)
Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Na adrese sídla zadavatele – Centrum ENET VŠB-TUO, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba.
Kód NUTS CZ080
II.1.3)
Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)
Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka stolního rentgenového difraktometru umožňující mineralogickou fázovou analýzu energetických anorganických surovin – popelovin v uhlí, produktu spalování, popílků, částic z emisí, částic zachycených z ovzduší ve sběrných nádobách nebo filtrech, včetně příslušenství, zajištění instalace, odborné kalibrace, zajištění zaškolení zaměstnanců zadavatele, kteří budou obsluhovat zařízení a dále dodání uživatelské dokumentace a certifikátů. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou obsaženy v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.
II.1.6)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38000000, 38434000, 33111000
II.1.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)
Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)
Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)
Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 2 800 000 CZK
II.2.2)
Informace o opcích
II.2.3)
Informace o obnovení zakázek
II.3)
Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Dokončení 30.11.2015
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Požadované zálohy a záruky:
Nejsou požadovány.
III.1.2)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Veškeré podmínky financování a platební podmínky jsou obsaženy v závazném vzoru návrhu smlouvy, který je nedílnou přílohou zadávací dokumentace této veřejné zakázky. Kupujícímu zaplatí Prodávajícímu za Předmět dodávky cenu ve výši dohodnuté v bodě V smlouvy na základě jím vystaveného a Kupujícímu prokazatelně doručeného daňového dokladu. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 30 dnů. Více viz zadávací dokumentace.
III.1.3)
Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)
Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst.1 zákona, dodavatel prokáže kvalifikaci dle § 53 odst. 3 zákona. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a) a b) zákona, dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením příslušného dokladu dle § 57 odst. 1 zákona. Výpis z obchodního rejstříku mít ke dni podání nabídky starší 90 dnů více viz zadávací dokumentace.
III.2.2)
Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Informace o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Čestné prohlášení.
III.2.3)
Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Doložení seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli;
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění uchazeče, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Více viz zadávací dokumentace.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Dodávka rentgenového difraktometru ve finančním objemu alespoň 2 800 000 CZK bez DPH.
III.2.4)
Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)
Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)
Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)
Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ne
Oddíl IV: Řízení

IV.1)
Druh řízení
IV.1.1)
Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)
Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)
Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek ne
IV.2)
Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)
Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)
Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)
Administrativní informace
IV.3.1)
Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
108/9560/2015
IV.3.2)
Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
Oznámení předběžných informací
Číslo oznámení v Úř. věst: 2015/S 115-207928 ze dne 17.6.2015
IV.3.3)
Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 14.9.2015 - 10:30
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
14.9.2015 - 10:30
IV.3.5)
Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
dánština.
IV.3.7)
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
dnech: 60 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)
Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 14.9.2015 - 10:30
Místo:
V sídle zadavatele místnost č. A 1023.
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání obálek se má právo účastnit jeden oprávněný zástupce uchazeče (na základě pravoplatné plné moci), jehož nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek.
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Zakázka bude financována z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.
VI.3)
Další informace
Rozhodnutí o poskytnutí dotace prozatím nebylo vydáno. Účinnost smlouvy s vybraným dodavatelem bude navázána na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Předmět plnění bude pořízen, pouze pokud bude na něho schválena dotace z OP VaVpl. Zadavatel dále upozorňuje, že vzhledem k podmínkám čerpání dotace musí být pořizované přístroje do 30.11.2015 a zaplaceny do konce roku 2015.
VI.4)
Odvolací řízení
VI.4.1)
Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: https://www.compet.cz
VI.4.2)
Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá, nejpozději do 5 dnů od konce lhůty pro podání nabídky v případě námitek proti zadávacím podmínkám. Zadavatel musí námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)
Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení:
20.7.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.