Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Detection and analysis apparatus [includes a diffractometer etc]
Zlín, Czech Republic

Purchaser: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

24/07/2015 S141 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Czech Republic-Zlín: Detection and analysis apparatus

2015/S 141-259281

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
70883521
nám. T. G. Masaryka 5555
For the attention of: doc. Dr. Ing. Vladimír Pavlínek
760 01 Zlín
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 576038029
E-mail: pavlinek@cps.utb.cz
Internet address(es):
Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUtb
Electronic access to information: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUtb
Further information can be obtained from: S-Invest CZ s.r.o.
25526171
Kaštanová 496/123a
For the attention of: Mgr. Pavla Svobodová
620 00 Brno
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 539002883
E-mail: s-investcz@s-investcz.cz
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: S-Invest CZ s.r.o.
25526171
Kaštanová 496/123a
For the attention of: Mgr. Pavla Svobodová
620 00 Brno
CZECH REPUBLIC
E-mail: s-investcz@s-investcz.cz
Tenders or requests to participate must be sent to: S-Invest CZ s.r.o.
25526171
Kaštanová 496/123a
For the attention of: Mgr. Pavla Svobodová
620 00 Brno
CZECH REPUBLIC
E-mail: s-investcz@s-investcz.cz
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
38430000, 38300000, 33111000, 38000000, 38900000
Description
Detection and analysis apparatus.
Measuring instruments.
X-ray devices.
Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses).
Miscellaneous evaluation or testing instruments.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 15.9.2015 - 12:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
15.9.2015 - 12:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
English. Czech.


----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------


I.II.III.IV.VI.
Česká republika-Zlín: Snímací a analytické aparáty

2015/S 141-259281

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
70883521
nám. T. G. Masaryka 5555
K rukám: doc. Dr. Ing. Vladimír Pavlínek
760 01 Zlín
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 576038029
E-mail: pavlinek@cps.utb.cz
Internetové adresy:
Adresa profilu kupujícího: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUtb
Elektronický přístup k informacím: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUtb
Další informace lze získat: S-Invest CZ s.r.o.
25526171
Kaštanová 496/123a
K rukám: Mgr. Pavla Svobodová
620 00 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 539002883
E-mail: s-investcz@s-investcz.cz
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: S-Invest CZ s.r.o.
25526171
Kaštanová 496/123a
K rukám: Mgr. Pavla Svobodová
620 00 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: s-investcz@s-investcz.cz
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: S-Invest CZ s.r.o.
25526171
Kaštanová 496/123a
K rukám: Mgr. Pavla Svobodová
620 00 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: s-investcz@s-investcz.cz
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Školství
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)
Popis
II.1.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Centrum polymerních systémů – rozvoj výzkumné kapacity – část I.
II.1.2)
Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Zlín.
Kód NUTS CZ072
II.1.3)
Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)
Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem veřejné zakázky je nákup přístrojového vybavení, které přispěje k dalšímu rozvoji infrastruktury Centra polymerních systémů potřebné k provádění výzkumných aktivit.
II.1.6)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38430000, 38300000, 33111000, 38000000, 38900000
II.1.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro několik částí
II.1.9)
Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)
Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)
Celkové množství nebo rozsah:
Soubor.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 11 770 000 CZK
II.2.2)
Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)
Informace o obnovení zakázek
II.3)
Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Zahájení 15.10.2015. Dokončení 15.12.2015
Informace o částech zakázky

Část zakázky č.: 1 Název: Zařízení pro simulaci stárnutí materiálů
1)
Stručný popis
Dodávka dle technické specifikace.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38430000
3)
Množství nebo rozsah
Ks 2.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 800 000 CZK
4)
Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)
Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 2 Název: Zařízení pro měření tepelné vodivosti
1)
Stručný popis
Dodávka dle technické specifikace.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38300000
3)
Množství nebo rozsah
Ks 1.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 900 000 CZK
4)
Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)
Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 3 Název: Stolní rentgenový difraktometr
1)
Stručný popis
Dodávka dle technické specifikace.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
33111000
3)
Množství nebo rozsah
Ks 1.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 3 400 000 CZK
4)
Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)
Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 4 Název: Modulární glovebox pro syntézu a manipulaci s nanočásticemi
1)
Stručný popis
Dodávka dle technické specifikace.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38000000
3)
Množství nebo rozsah
Ks 1.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 1 020 000 CZK
4)
Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)
Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 5 Název: Automatický analyzátor prvkového složení CHNS/O
1)
Stručný popis
Dodávka dle technické specifikace.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38300000
3)
Množství nebo rozsah
Ks 1.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 1 800 000 CZK
4)
Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)
Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 6 Název: CHIP&CUT Analyzer
1)
Stručný popis
Dodávka dle technické specifikace.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38900000
3)
Množství nebo rozsah
Ks 1.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 1 750 000 CZK
4)
Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)
Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 7 Název: Crack initiation Analyzer
1)
Stručný popis
Dodávka dle technické specifikace.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38900000
3)
Množství nebo rozsah
Ks 1.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 1 100 000 CZK
4)
Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)
Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 8 Název: Vulkametr
1)
Stručný popis
Dodávka dle technické specifikace.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38900000
3)
Množství nebo rozsah
Ks 1.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 1 000 000 CZK
4)
Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)
Další informace o částech zakázky
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Zadavatel neposkytuje zálohy. Zadavatel uhradí cenu po dodání předmětu plnění, a to na základě faktury – daňového dokladu vystaveného dodavatelem po podpisu předávacího protokolu dodavatelem (prodávajícím) a zadavatelem (kupujícím). Platby v CZK, splatnost 30 dnů.
III.1.3)
Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)
Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ano
uveďte popis těchto zvláštních podmínek: 1) Nabídka v ČJ nebo AJ, doklady, které jsou vyhotoveny v jiném než českém nebo anglickém jazyce, musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka (vyjma prospektů);
2) záruční doba na všechny části min. 24 měsíců;
3) potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly – ČP;
4) povinnost dodržet požadavky na publicitu – ČP;
5) dodavatel, který podává nabídku v zadávacím řízení, není současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci – ČP;
6) číslo účtu, které uvedl dodavatel v návrhu smlouvy, skutečně odpovídá číslu účtu, který uchazeč užívá v rámci své podnikatelské činnosti, resp. že se jedná o bankovní účet plátce DPH, který je zveřejněn v registru plátců DPH, pokud je uchazeč plátcem DPH – ČP;
7) zadavatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že výdaje, které mu na základě smlouvy měly vzniknout, budou ŘO OP VaVpI, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé. Uchazeč potvrdí v nabídce, že si je vědom této skutečnosti – ČP.
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Základní kvalifikační předpoklady podle § 53/1/a)–k) zákona, prokázání dle zákona. Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54/a), b) zákona, prokázání dle zákona. Podrobnosti k prokázání v kvalifikační dokumentaci.
III.2.2)
Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit veřejnou zakázku.
III.2.3)
Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
§ 56/1/e) Popisy a fotografie zboží určeného k dodání. Podrobnosti v kvalifikační dokumentaci.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
§ 56/1/e) Z popisů a fotografií zboží určeného k dodání musí vyplývat, že nabízené zboží splňuje požadavky zadavatele uvedené v Zadávací dokumentaci – technická specifikace.
III.2.4)
Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)
Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)
Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)
Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ne
Oddíl IV: Řízení

IV.1)
Druh řízení
IV.1.1)
Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)
Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)
Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)
Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)
Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)
Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)
Administrativní informace
IV.3.1)
Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
404/15/K
IV.3.2)
Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
Oznámení předběžných informací
Číslo oznámení v Úř. věst: 2015/S 112-202448 ze dne 12.6.2015
IV.3.3)
Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 15.9.2015 - 12:00
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
15.9.2015 - 12:00
IV.3.5)
Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
angličtina. čeština.
IV.3.7)
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.3.8)
Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 15.9.2015 - 12:00
Místo:
S-Invest CZ s.r.o., Kaštanová 123a, Brno.
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: 1 osoba dodavatele, který včas podal nabídku, u zahraničních dodavatelů též tlumočník.
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Zakázka je součástí projektu CZ.1.05/2.1.00/19.0409 spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „OP VaVpI“) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
VI.3)
Další informace
Zadávací dokumentaci je veřejně dostupná na profilu zadavatele. ZD obsahuje podrobnosti pro zpracování nabídky, bez ZD nelze nabídku zpracovat. Obchodní podmínky jsou v podobě smlouvy obligatorního charakteru.
VI.4)
Odvolací řízení
VI.4.1)
Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
VI.4.2)
Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je podání námitek k zadavateli, které je nutno doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů ode dne doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)
Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení:
20.7.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.