Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Pharmaceutical products [may include sources, etc - medical]
Poznań, Poland

Purchaser: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

25/07/2015 S142 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Poland-Poznań: Pharmaceutical products

2015/S 142-260954

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49
For the attention of: Magdalena Łuczkowska
60-355 Poznań
POLAND
Telephone: +48 618691759
E-mail: dzp@spsk2.pl
Fax: +48 618691847
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.spsk2.pl
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
33600000, 33100000
Description
Pharmaceutical products.
Medical equipments.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
2.9.2015 - 09:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.


----------------------------------------------------
Original Text (in Polish)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne

2015/S 142-260954

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49
Osoba do kontaktów: Magdalena Łuczkowska
60-355 Poznań
POLSKA
Tel.: +48 618691759
E-mail: dzp@spsk2.pl
Faks: +48 618691847
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.spsk2.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa radiofarmaceutyków i zestawów scyntygraficznych.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS PL415
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Radiofarmaceutyki i zestawy scyntygraficzne – 13 pakietów asotymentowych.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000, 33100000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 032 954 PLN
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.10.2015. Zakończenie 30.9.2016
Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1
1)
Krótki opis
Samar.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
3)
Wielkość lub zakres
8 pozycji asortymentowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 362 672 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2
1)
Krótki opis
MIBG diagnostyczne.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
3)
Wielkość lub zakres
1 pozycja asortymentowa.
Szacunkowa wartość bez VAT: 107 250 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3
1)
Krótki opis
MIBG terapeutyczne.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
3)
Wielkość lub zakres
1 pozycja asortymentowa.
Szacunkowa wartość bez VAT: 45 600 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4
1)
Krótki opis
MIBI.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
3)
Wielkość lub zakres
1 pozycja asortymentowa.
Szacunkowa wartość bez VAT: 10 800 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5
1)
Krótki opis
MDP.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
3)
Wielkość lub zakres
1 pozycja asortymentowa.
Szacunkowa wartość bez VAT: 12 600 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6
1)
Krótki opis
Zestaw do znakowania frytrocytów.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
3)
Wielkość lub zakres
1 pozycja asortymentowa.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 350 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7
1)
Krótki opis
Zestaw do diagnostyki nerek, zapaleń i nowotworów.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
3)
Wielkość lub zakres
4 pozycje asortymentowe.
Szacunkowa wartość bez VAT: 199 050 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8
1)
Krótki opis
Zestaw do diagnostyki nerek i wątroby.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
3)
Wielkość lub zakres
2 pozycje asortymentowe.
Szacunkowa wartość bez VAT: 25 720 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9
1)
Krótki opis
Zestaw do limfoscyntygrafii i scyntygrafii płuc.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
3)
Wielkość lub zakres
2 pozycje asortymentowe.
Szacunkowa wartość bez VAT: 39 600 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Pakiet nr 10
1)
Krótki opis
Kapsułki jodu.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
3)
Wielkość lub zakres
1 pozycja asortymentowa.
Szacunkowa wartość bez VAT: 49 000 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Pakiet nr 11
1)
Krótki opis
Kapsułki jodu.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
3)
Wielkość lub zakres
5 pozycji asortymentowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 383 900 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Pakiet nr 12
1)
Krótki opis
Kapsułki jodu.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
3)
Wielkość lub zakres
3 pozycje asortymentowe.
Szacunkowa wartość bez VAT: 793 600 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Pakiet nr 13
1)
Krótki opis
Zestaw do znakowania erytrocytów.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
3)
Wielkość lub zakres
1 pozycja asortymentowa.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 812 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokosci:
Pakiet nr 1. 7 253 zł
Pakiet nr 2. 2 145 zł
Pakiet nr 3. 912 zł
Pakiet nr 4. 216 zł
Pakiet nr 5. 252 zł
Pakiet nr 6. 27 zł
Pakiet nr 7. 3 981 zł
Pakiet nr 8. 514 zł
Pakiet nr 9. 792 zł
Pakiet nr 10. 980 zł
Pakiet nr 11. 7 678 zł
Pakiet nr 12. 15 872 zł
Pakiet nr 13. 36 zł.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Środki własne.
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z art 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 9.8.2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. 9.3.3.8. zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego lub składu konsygnacyjnego wydane na podstawie art. 72 i art. 74 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne ( Dz. U 2001, nr 126, poz. 1381 ze zm.) – dotyczy w przypadku zaoferowania produktów leczniczych – nie dotyczy w przypadku zaoferowania produktów przez wytwórcę.
2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP
3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. w przypadku zamówień innych niż zamówienia, o których mowa w art. 131a ust. 1 i art. 132 ust. 1 ustawy, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (grupa kapitałowa).
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do PZP w sprawie rodzajów dokumentów jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz. U. 2013r., poz. 231).
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do PZP w sprawie rodzajów dokumentów jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz. U. 2013r., poz. 231).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do PZP w sprawie rodzajów dokumentów jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz. U. 2013r., poz. 231).
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Poświadczenie w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, składa oświadczenie wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego wykonane zostały wcześniej dostawy wskazane w wykazie przez Wykonawcę, to nie ma on obowiązku przedkładania poświadczenia.
tzn.: wykonali co najmniej 2 dostawy radiofarmaceutyków lub zestawów scyntygraficznych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Za doświadczenie Zamawiający uzna wykonanie co najmniej 2 ww. dostaw radiofarmaceutyków lub zestawów scyntygraficznych o wartości co najmniej:
Pakiet nr 1. 90 668 zł
Pakiet nr 2. 26 813 zł
Pakiet nr 3. 11 400 zł
Pakiet nr 4. 2 700 zł
Pakiet nr 5. 3 150 zł
Pakiet nr 6. 338 zł
Pakiet nr 7. 49 763 zł
Pakiet nr 8. 6 430 zł
Pakiet nr 9. 9 900 zł
Pakiet nr 10. 12 250 zł
Pakiet nr 11. 95 975 zł
Pakiet nr 12. 198 400 zł
Pakiet nr 13. 453 zł
2.Wykonawca dla oferowanego wyrobu medycznego (w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych
z dnia 20 maja 2010 r. Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) składa oświadczenie o posiadaniu dokumentów, które należy złożyć do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w związku z pierwszym wprowadzeniem wyrobu medycznego do obrotu (do wglądu na żądanie Zamawiającego), zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.
3. Zamawiający wymaga złożenia deklaracji zgodności CE dla oferowanego wyrobu medycznego.
4. Dla oferowanego przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga złożenia opisu zawierającego jego szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wszystkich wymagań ustalonych przez Zamawiającego, w postaci ulotek informacyjnych lub kart charakterystyki produktu leczniczego, katalogów lub innych dokumentów. Szczegółowe wymagania określone zostały przez Zamawiającego w Tomie nr III siwz. Dopuszczamy złożenie ww. opisów w formacie pdf na płytach CD lub DVD w dwóch opisanych egzemplarzach – w takim przypadku wymagamy by do oferty dołączyć papierowy wykaz zawierający spis treści z zakresem informacji co najmniej wskazującym jakie dokumenty znajdują się w danym pliku w danym folderze.
5. Dla oferowanego produktu leczniczego Zamawiający wymaga złożenia kart charakterystyk produktów leczniczych zgodnie z definicją zamieszczoną w art.11 Ustawy prawo farmaceutyczne z dnia 27 lutego 2008r. (DZ.U. Nr45, poz. 271). Dla produktów leczniczych oferowanych w trybie importu docelowego dopuszczamy złożenie dokumentów w języku obcym. Dopuszczamy złożenie ww. opisów w formacie pdf na płytach CD lub DVD w dwóch opisanych egzemplarzach – w takim przypadku wymagamy by do oferty dołączyć papierowy wykaz zawierający spis treści z zakresem informacji co najmniej wskazującym jakie dokumenty znajdują się w danym pliku w danym folderze.
6. Dla Wykonawców oferujących produkty lecznicze nie będących jednocześnie ich wytwórcą wymóg złożenia koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego lub składu konsygnacyjnego wydane na podstawie art. 72 i art. 74 ustawy z dnia 06 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U 2001, nr 126, poz. 1381 ze zm.) zezwolenie na obrót produktami leczniczymi na terenie RP.
7. Zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na obrót materiałami promieniotwórczymi. Dotyczy pakietu nr 1,2,3,10,11,12,13.
8. Zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na transport materiałów promieniotwórczych. Dotyczy pakietu nr 1,2,3,10,11,12,13.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Poświadczenie w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, składa oświadczenie wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego wykonane zostały wcześniej dostawy wskazane w wykazie przez Wykonawcę, to nie ma on obowiązku przedkładania poświadczenia.
tzn.: wykonali co najmniej 2 dostawy radiofarmaceutyków lub zestawów scyntygraficznych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Za doświadczenie Zamawiający uzna wykonanie co najmniej 2 ww. dostaw radiofarmaceutyków lub zestawów scyntygraficznych o wartości co najmniej:
Pakiet nr 1. 90 668 zł
Pakiet nr 2. 26 813 zł
Pakiet nr 3. 11 400 zł
Pakiet nr 4. 2 700 zł
Pakiet nr 5. 3 150 zł
Pakiet nr 6. 338 zł
Pakiet nr 7. 49 763 zł
Pakiet nr 8. 6 430 zł
Pakiet nr 9. 9 900 zł
Pakiet nr 10. 12 250 zł
Pakiet nr 11. 95 975 zł
Pakiet nr 12. 198 400 zł
Pakiet nr 13. 453 zł
2.Wykonawca dla oferowanego wyrobu medycznego (w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych
z dnia 20 maja 2010 r. Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) składa oświadczenie o posiadaniu dokumentów, które należy złożyć do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w związku z pierwszym wprowadzeniem wyrobu medycznego do obrotu (do wglądu na żądanie Zamawiającego), zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.
3. Zamawiający wymaga złożenia deklaracji zgodności CE dla oferowanego wyrobu medycznego.
4. Dla oferowanego przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga złożenia opisu zawierającego jego szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wszystkich wymagań ustalonych przez Zamawiającego, w postaci ulotek informacyjnych lub kart charakterystyki produktu leczniczego, katalogów lub innych dokumentów. Szczegółowe wymagania określone zostały przez Zamawiającego w Tomie nr III siwz. Dopuszczamy złożenie ww. opisów w formacie pdf na płytach CD lub DVD w dwóch opisanych egzemplarzach – w takim przypadku wymagamy by do oferty dołączyć papierowy wykaz zawierający spis treści z zakresem informacji co najmniej wskazującym jakie dokumenty znajdują się w danym pliku w danym folderze.
5. Dla oferowanego produktu leczniczego Zamawiający wymaga złożenia kart charakterystyk produktów leczniczych zgodnie z definicją zamieszczoną w art.11 Ustawy prawo farmaceutyczne z dnia 27 lutego 2008r. (DZ.U. Nr45, poz. 271). Dla produktów leczniczych oferowanych w trybie importu docelowego dopuszczamy złożenie dokumentów w języku obcym. Dopuszczamy złożenie ww. opisów w formacie pdf na płytach CD lub DVD w dwóch opisanych egzemplarzach – w takim przypadku wymagamy by do oferty dołączyć papierowy wykaz zawierający spis treści z zakresem informacji co najmniej wskazującym jakie dokumenty znajdują się w danym pliku w danym folderze.
6. Dla Wykonawców oferujących produkty lecznicze nie będących jednocześnie ich wytwórcą wymóg złożenia koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego lub składu konsygnacyjnego wydane na podstawie art. 72 i art. 74 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U 2001, nr 126, poz. 1381 ze zm.) zezwolenie na obrót produktami leczniczymi na terenie RP.
7. Zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na obrót materiałami promieniotwórczymi. Dotyczy pakietu nr 1,2,3,10,11,12,13.
8. Zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na transport materiałów promieniotwórczych. Dotyczy pakietu nr 1,2,3,10,11,12,13.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DZP/215/2015
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2.9.2015 - 09:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 2.9.2015
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Wszyscy zainteresowani.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul, Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z działem VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.7.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.