Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Construction-related services [various maintenance jobs: construction work, painting works, plumbing work, carpentry work, other janitorial work, etc]
Krško, Slovenia

Purchaser: NEK d.o.o.

31/07/2015 S146 Member states - Service contract - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.IV.
Slovenia-Krško: Construction-related services

2015/S 146-269525

Contract notice – utilities

Services

Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
NEK d.o.o.
Vrbina 12
Contact point(s): Nabava
SI-8270 Krško
SLOVENIA
Telephone: +386 74802464
E-mail: mateja.burgar-makovec@nek.si
Fax: +386 74802528
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
71500000, 71000000
Description
Construction-related services.
Architectural, construction, engineering and inspection services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
4.9.2015 - 09:00
IV.3.5)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Slovenian.
Other: Hrvaški.


----------------------------------------------------
Original Text (in Slovenian)
----------------------------------------------------


I.II.III.IV.VI.
Slovenija-Krško: Storitve, povezane z gradbeništvom

2015/S 146-269525

Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe

Storitve

Direktiva 2004/17/ES
Oddelek I: Naročnik

I.1)
Ime, naslovi in kontaktne točke
NEK d.o.o.
Vrbina 12
Kontaktne točke: Nabava
SI-8270 Krško
SLOVENIJA
Telefon: +386 74802464
E-pošta: mateja.burgar-makovec@nek.si
Telefaks: +386 74802528
Dodatne informacije dobite pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za dinamični nakupovalni sistem) dobite pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah
I.2)
Glavna področja dejavnosti
Električna energija
I.3)
Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne
Oddelek II: Predmet naročila

II.1)
Opis
II.1.1)
Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Izvedba vzdrževalnih in sanacijskih gradbenih del in hišniška opravila.
II.1.2)
Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 1: Storitve vzdrževanja in popravljanja
Šifra NUTS SI0
II.1.3)
Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
II.1.4)
Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5)
Kratek opis naročila ali nabave:
Izvedba vzdrževalnih in sanacijskih gradbenih del na objektih NEK ter najem strokovnega kadra pri izvajanju hišniških opravil v ne tehnološkem delu NEK v letih 2016 in 2017.
II.1.6)
Enotni besednjak javnih naročil
71500000, 71000000
II.1.7)
Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
II.1.8)
Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)
Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)
Količina ali obseg naročila
II.2.1)
Celotna količina ali obseg:
II.2.2)
Informacije o variantah
II.2.3)
Informacije o podaljšanjih
II.3)
Trajanje naročila ali rok za zaključek
Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)
Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)
Finančna zavarovanja:
III.1.2)
Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
III.1.3)
Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
III.1.4)
Drugi posebni pogoji:
III.2)
Pogoji za udeležbo
III.2.1)
Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.2.2)
Poslovna in finančna sposobnost
III.2.3)
Tehnična sposobnost
III.2.4)
Informacije o pridržanih naročilih
III.3)
Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)
Informacije o določeni stroki
III.3.2)
Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Oddelek IV: Postopek

IV.1)
Vrsta postopka
IV.1.1)
Vrsta postopka
Postopek s pogajanji
IV.2)
Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)
Merila za izbiro ponudbe
Najnižja cena
IV.2.2)
Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)
Upravne informacije
IV.3.1)
Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
Skl. 95/15
IV.3.2)
Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
IV.3.3)
Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije
IV.3.4)
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
4.9.2015 - 09:00
IV.3.5)
Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
slovenščina.
Drugo: Hrvaški.
IV.3.6)
Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.3.7)
Način odpiranja ponudb
Datum: 4.9.2015 - 12:00
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)
Informacije o ponovitvah naročila
VI.2)
Informacije o sredstvih EU
VI.3)
Dodatne informacije:
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/7/13532-55335648116895900085/Skl95_15_RD.zip
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 28.8.2015, 09:00.
VI.4)
Pritožbeni postopki
VI.4.1)
Organ, pristojen za pritožbene postopke
NEK d.o.o.
Vrbina 12
SI-8270 Krško
SLOVENIJA
VI.4.2)
Vložitev pritožb
VI.4.3)
Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
NEK d.o.o.
Vrbina 12
SI-8270 Krško
SLOVENIJA
VI.5)
Datum pošiljanja tega obvestila:
29.7.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.